Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Το νέο νομοσχέδιο για την ΕΡΤ

Κατατέθηκε απόψε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίδρυση του νέου φορέα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, που θα αντικαταστήσει την ΕΡΤ, η οποία καταργήθηκε με την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει 16 άρθρα. Αναλυτικότερα:

Με το άρθρο 1 συνιστάται η νέα ανώνυμη εταιρεία για την ελληνική ραδιοφωνία, διαδίκτυο (ίντερνετ) και τηλεόραση (στο εξής: ΝΕΡΙΤ Α.Ε.), με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005. Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας μπορεί να τροποποιηθεί εάν κριθεί απαραίτητο για την καλύτερη προώθησή της μέσα στην αγορά των ραδιοτηλεοπτικών μέσων.


Στο άρθρο 2 επισημαίνονται οι σκοποί που υπηρετεί η δημόσια ραδιοτηλεόραση στην Ελλάδα σε συμφωνία με το Πρωτόκολλο στη Συνθήκη του Αμστερνταμ για το σύστημα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη και το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος. Στην κατεύθυνση της αποκομματικοποίησης της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, δίνεται ξεχωριστή έμφαση στην ανεξάρτητη λειτουργία της από το κράτος και άλλους φορείς δημόσιας εξουσίας καθώς και στην πλήρη προγραμματική και συντακτική εξουσία που διαθέτει. Η εταιρία αποβλέπει στην εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και επιδιώκει την ενημέρωση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού χωρίς να αποσκοπεί στην επίτευξη κέρδους. Ορίζεται ρητώς ότι η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. απευθύνεται προς το ευρύ κοινό και καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της χώρας, καθώς και τον απόδημο ελληνισμό. Παράλληλα, της δίνεται η δυνατότητα να λειτουργεί και σταθμούς τοπικής εμβέλειας, και επισημαίνεται ότι τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. απευθύνονται σε όλα τα τμήματα του πληθυσμού της χώρας και λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων ανεξάρτητα από τη θεαματικότητα και ακροαματικότητα των εκπομπών αυτών.
Επίσης, προβλέπεται ότι η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. προβάλλει τις εργασίες της Βουλής των Ελλήνων σε δικές της ή σε ξεχωριστές συχνότητες, καθώς και ότι μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες και να συμμετέχει σε υφιστάμενες είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Σημειώνεται ότι για να μην αλλοιωθεί η αδρή διατύπωση των σκοπών της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. στον κορμό του νομοσχεδίου, οι σκοποί της και τα μέσα επίτευξης αυτών εξειδικεύονται περαιτέρω στο Παράρτημα Α'.
Επιπλέον, η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. ως δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας προβλέπεται ότι έχει το αναπαλλοτρίωτο προνόμιο της πραγματοποίησης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών εθνικής εμβέλειας στην ελληνική επικράτεια ενώ ως πάροχος περιεχομένου και πάροχος δικτύου κατά την έννοια του ν. 3592/2007 για την μετάδοση των προγραμμάτων της, απαλλάσσεται από την υποχρέωση λήψης κάθε σχετικής άδειας. Τέλος δίδεται η δυνατότητα αναμετάδοσης από την ΝΕΡΙΤ Α.Ε. διεθνών προγραμμάτων άλλων δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων.

Στο άρθρο 3 αναλύονται οι γενικές αρχές προγράμματος που μαζί με την ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία διέπουν τις εκπομπές της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. Οι γενικές αυτές αρχές είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της σημερινής εποχής. Αναφέρεται η υποχρέωση της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. για καταβολή ιδιαίτερης μέριμνας για την πλήρη και αντικειμενική παρουσίαση του προεκλογικού αγώνα των κομμάτων και των υποψηφίων όχι μόνο κατά τις βουλευτικές εκλογές, αλλά και κατά τις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους Ο.Τ.Α., καθώς και κατά την κάλυψη των απόψεων που διατυπώνονται κατά την περίοδο που προηγείται της διεξαγωγής δημοψηφισμάτων. Προβλέπεται ότι η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. μεριμνά για την παρουσίαση θεμάτων και δραστηριοτήτων ενώσεων, συλλογικών φορέων κλπ. και καθιερώνεται η υποχρέωσή της να υποβάλλει στη Βουλή των Ελλήνων και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους έκθεση για την τήρηση των υποχρεώσεων που της ανατίθενται με το άρθρο αυτό.

Το άρθρο 4 εισάγει σημαντική καινοτομία που αποβλέπει στο να αλλάξει η μέχρι σήμερα πρακτική βραχυπρόθεσμου μόνο σχεδιασμού, χωρίς τη θέση μακρόχρονων στόχων, για την εταιρία. Στην κατεύθυνση αυτή, καθιερώνεται υποχρέωση του Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΣ) να καταρτίζει, με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, το στρατηγικό σχέδιο της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. Πρόκειται για ένα δεκαετές σχέδιο που αφορά τους γενικότερους στόχους της εταιρίας, τα μέσα για την επίτευξή τους, το συνολικό κόστος των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και τον τρόπο χρηματοδότησής του. Τέλος, ορίζεται ότι στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου και με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, το ΕΣ αποφασίζει για την ίδρυση νέων και την κατάργηση υφιστάμενων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και yia to χαρακτήρα, το περιεχόμενο, την εμβέλεια και τις ειδικότερες προγραμματικές υποχρεώσεις του νέου σταθμού.


Το άρθρο 5 προβλέπει την κατάρτιση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου, το οποίο συνιστά την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου που κατήρτισε το ΕΣ. Το επιχειρησιακό σχέδιο εγκρίνεται από το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο της εταιρίας, και πρέπει να περιέχει ένα ελάχιστο, σε συμφωνία με το στρατηγικό σχέδιο, περιεχόμενο.


Στο άρθρο 6 αναφέρεται το μετοχικό κεφάλαιο της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. και απαριθμούνται οι πόροι της εταιρίας. Το ύφος του ανταποδοτικού τέλους και τα υπόχρεα για την καταβολή του πρόσωπα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του εκάστοτε αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, λαμβάνοντας υπόψη την κοινοτική νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση (βλ. την από 27.10.2009 ανακοίνωση της Επιτροπής).0 προϋπολογισμός της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. εγκρίνεται με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών


Το άρθρο 7 αναφέρεται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., στις αρμοδιότητές της και στους Υπουργούς που την απαρτίζουν. Ο Υπουργός που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης ασκεί καθήκοντα Προέδρου, ενώ δίνεται η δυνατότητα στα άλλη δύο μέλη της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό που είναι εκάστοτε αρμόδιος για θέματα Πολιτισμού, να εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.


Το άρθρο 8 εισάγει ίσως τη σημαντικότερη καινοτομία του σχεδίου, προβλέποντας ένα νέο όργανο της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., το Εποπτικό Συμβούλιο. Καθορίζονται οι αρμοδιότητές του, ο τρόπος διορισμού των μελών του και τα ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του μέλους προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του και το ότι θα λειτουργεί με κριτήριο το βέλτιστο συμφέρον της εταιρίας.
Το ΕΣ αποβλέπει στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της εταιρίας από κάθε μορφή κυβερνητικής ή άλλης παρέμβασης και μεριμνά για τη λειτουργία της σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον. Για το λόγο αυτό, εισάγεται ένας ρηξικέλευθος για τα μέχρι σήμερα δεδομένα τρόπος επιλογής των μελών του, με εχέγγυα διαφάνειας και αξιοκρατίας, καθώς ιδιαίτερη σημασία δίνεται σε εξειδικευμένους φορείς με διεθνή εμπειρία επιλογής στελεχιακού δυναμικού και σε αναγνωρισμένους επιστημονικούς φορείς ΑΕΙ με διεθνή ερευνητική και συμβουλευτική εμπειρία σε θέματα διοικητικής επιστήμης, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι θα επιλεγούν πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να ανταποκριθούν με τον βέλτιστο τρόπο στις απαιτήσεις θέσεων ιδιαίτερης ευθύνης, όπως είναι αυτή του μέλους του ΕΣ. Επίσης, προκειμένου να εξασφαλίζεται τόσο η συνέχεια όσο και η ανανέωση, προβλέπεται η τμηματική ανανέωση των μελών του ΕΣ. Υιοθετούνται ειδικές ρυθμίσεις για την παύση από τα καθήκοντά τους των μελών και του Προέδρου του ΕΣ και για τη νόμιμη συγκρότηση του οργάνου σε περίπτωση έκπτωσης, παύσης, παραίτησης ή μόνιμης αδυναμίας άσκησης καθηκόντων μέλους ή/και μελών του. Τέλος, προβλέπονται τα της σύνθεσης και λειτουργίας του ΕΣ, ο τρόπος εκλογής και οι αρμοδιότητες του Προέδρου του ΕΣ.


Το άρθρο 9 αναφέρεται στο κατ' εξοχήν όργανο διοίκησης της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ). Ορίζει τα της σύνθεσης και λειτουργίας του ΔΣ και τις αρμοδιότητες του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου που τον καθιστούν τον κρίσιμο κόμβο της λειτουργικής και επιχειρησιακής δράσης της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε.
Το ΔΣ διορίζεται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου για πενταετή, μη ανανεώσιμη θητεία και αποτελείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τέσσερα μέλη που επιλέγονται ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος. Τα μέλη του ΔΣ ανακαλούνται από το ΕΣ εάν δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι και Πρόεδρος του ΔΣ και η θέση του καθίσταται κεντρικής σημασίας, γιατί, επικουρούμενος από τα μέλη του ΔΣ, είναι αυτός που εφαρμόζει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρίας που έχει αποφασίσει το ΕΣ. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να ζητεί την έγκριση του ΔΣ για τη λήψη απόφασης σε κάθε θέμα που εμπίπτει στις αρμοδιότητές του και αφετέρου μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του σε άλλα μέλη του ΔΣ. Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση των υποψηφίων για τις θέσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από ανεξάρτητο Φορέα Επιλογής με διεθνή εμπειρία σε θέματα επιλογής στελεχιακού δυναμικού, στον οποίο ανατίθεται η υπηρεσία αυτή ύστερα από διαγωνισμό.
Ειδικότερα, ο Φορέας Επιλογής δημοσιεύει ανοιχτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος προκειμένου να προσελκύσει το καλύτερο δυναμικό της αγοράς που μπορεί πράγματι να συμβάλει στην βέλτιστη λειτουργία της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε, τηρώντας τα ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ που απαριθμεί το σχέδιο νόμου. Ύστερα από την αξιολόγηση προτείνει κατάλογο όσων συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στο Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο, ύστερα από ακρόαση, κάνει την τελική επιλογή. Ένα τουλάχιστον μέλος του ΔΣ πρέπει να έχει νομική και ένα οικονομική κατάρτιση προκειμένου το ΔΣ να συγκροτείται από πρόσωπα με τις απαραίτητες γνώσεις για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του.
Η όλη διαδικασία αποσκοπεί στη διαφάνεια και στην επιλογή προσώπων με τις κατάλληλες γνώσεις και προσόντα.


Στο άρθρο 10, σύμφωνα και με το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης τόσο ο έλεγχος της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε ως προς το εκπεμπόμενο πρόγραμμα και την τήρηση των προγραμματικών υποχρεώσεων όσο και η εποπτεία της εταιρίας όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δημοσίας υπηρεσίας σύμφωνα με την από 27.10.2009 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.

Στο άρθρο 11 προβλέπεται για πρώτη φορά δυνατότητα του Εποπτικού Συμβουλίου να συγκροτεί περισσότερες συμβουλευτικές επιτροπές προγράμματος ανά γεωγραφική περιφέρεια. Έργο των ανωτέρω επιτροπών είναι να μεταφέρουν στο ΕΣ τις απόψεις του κοινού, το οποίο και συνεισφέρει με το ανταποδοτικό τέλος στους πόρους της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε, σχετικά με την τήρηση των προγραμματικών υποχρεώσεων της εταιρίας. Με τον τρόπο αυτό το ΕΣ δεν απομονώνεται από τις γνώμες και προτιμήσεις των τηλεθεατών και ακροατών της εταιρίας και τις λαμβάνει υπόψη κατά τη χάραξη της στρατηγικής του.

Το άρθρο 12 αναφέρεται στο Μεσολαβητή της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. στον οποίο ανατίθεται η αρμοδιότητα εξέτασης καταγγελιών, παραπόνων, καθώς και των αιτημάτων απάντησης που προβλέπονται στο άρθρο 28 της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ, για όλες τις εκπομπές και προγράμματα της εταιρίας. Ορίζεται ότι ο Μεσολαβητής της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. μετά την εξέταση των ανωτέρω, απευθύνει συστάσεις και γνώμες προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους επικεφαλής των αρμοδίων Διευθύνσεων της εταιρίας. Τέλος, προβλέπονται τα της επιλογής, θητείας και αποζημίωσής του.

Στο άρθρο 13 προβλέπεται η συγκρότηση από το ΕΣ Επιτροπής Δεοντολογίας, η οποία απαρτίζεται από το Μεσολαβητή της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. ως Πρόεδρο και δύο μέλη με σπουδές και εμπειρία σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα. Έργο της Επιτροπής Δεοντολογίας είναι η διατύπωση γνώμης σε θέματα δεοντολογίας ύστερα από ερώτημα του Διευθύνοντος Συμβούλου, η εξέταση κάθε ζητήματος δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ανήκουν σύμφωνα με το άρθρο 12 στην αρμοδιότητα του Μεσολαβητή, και το οποίο υποβάλλει λόγω σπουδαιότητας στην Επιτροπή ο Μεσολαβητής, ο Διευθύνων Σύμβουλος και κάθε μέλος του ΕΣ και, τέλος, η κατάταξη των προγραμμάτων σε κατηγορίες προς το σκοπό της προστασίας των ανηλίκων. Ορίζονται τα της αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής για κάθε συνεδρίαση και προβλέπεται ότι συστάσεις, γνώμες και αποφάσεις της σε θέματα δεοντολογίας συνεκτιμώνται από τα αρμόδια όργανα της εταιρίας για τη λήψη αποφάσεων σχεδιασμού του προγράμματος και διενέργειας των εκπομπών. Το έργο που ανατίθεται στην Επιτροπή απαιτεί, συνεπώς, τη στενή συνεργασία της με όλα τα όργανα της διοίκησης της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. προκειμένου να προλαμβάνεται με την άσκηση εσωτερικού ελέγχου η εκπομπή τυχόν αντιδεοντολογικών προγραμμάτων.

Στο άρθρο 14 προβλέπεται η έκδοση υπηρεσιακού οργανισμού, κανονισμού προσωπικού και κανονισμού για τους όρους και τις διαδικασίας ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και εργασιών και προμηθειών της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. Τους εν λόγω κανονισμούς καταρτίζει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., ο οποίος είναι ο μόνος που δύναται να αξιολογεί σε συνεργασία με τα υπόλοιπα όργανα της ΝΕΡΙΤ- Α.Ε. τις πραγματικές ανάγκες για την εύρυθμη και ανταγωνιστική λειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.


Στο άρθρο 15 προβλέπονται οι διαδικασίες πρόσληψης και ανάθεσης έργου καθώς και οι αποδοχές για την κάλυψη των αναγκών της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. Σκοπός είναι η τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, της ισότητας και της ορθολογικής στελέχωσης του νέου φορέα, προκειμένου να λειτουργεί ανταγωνιστικά, εντός του πλαισίου της νομιμότητας.

Λόγω της ανάγκης άμεσης λειτουργίας της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., στο άρθρο 16 προβλέπεται, κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, ο εκ του νόμου καθορισμός του ΕΣ το οποίο στη συνέχεια και κατ'εξαίρεση του άρθρου 9, διορίζει τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της NEPIT Α.Ε., η θητεία των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description tax | Ιουλίου 5, 2013 11:57 π.μ. | Reply
η πλατεια ταχριρ ειχε ραδιομεγαρο για να καταλαβει. Εμεις εδω??? Πρωτοπορια!!! Το καταργησαμε να μη μας ενοχλει
image description SPIROS | Ιουλίου 5, 2013 3:03 μ.μ. | Reply
ΝΕΡΙ(Τ) ΚΑΣΤΙΓΙΟ ΟΕΟ ΝΕΡΙ(Τ) ΚΑΣΤΙΓΙΟ :)
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο