Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

238.000 χιλιάδες δηλώσεις Φ.Π.Α. δεν υποβλήθηκαν τον Απρίλιο

238.935 δηλώσεις δεν υποβλήθηκαν τον Απρίλιο (καταγραφή Μαΐου έως 31.5.2013) . Από αυτούς συμμορφώθηκε μόνο το 6% μετά από όχληση της ΓΓΠΣ.
 
Ληξιπρόθεσμο χρέος .
 
Νέο ληξιπρόθεσμο 3,5 δις προστέθηκε τον Μάιο, και πλέον το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς το δημόσιο ανέρχεται σε 54.706 δις ευρώ.

Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης : Μέρος B
B. Δείκτες Αποδοτικότητας Σύνολο 2011 Σύνολο 2012*** 2013
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΣΥΝΟΛΟ
Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών [ΣΤΟΧΟΣ 2013: α) Είσπραξη 1,140 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013, από το ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο στο τέλος του 2012, είσπραξη 1,900 δισ ευρώ μέχρι το τέλος του 2013, από το ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο στο τέλος του 2012, β) Είσπραξη 14% του νέου ληξιπροθέσμου - που δημιουργείται μέσα στο 2013 - μέχρι το τέλος Ιουνίου , και είσπραξη 24,5% μέχρι το τέλος του 2013], Σωρευτικά ποσά σε δις ευρώ.
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο (€ δις) (1)=(2)+(3)+(4)+(5) 44,891 55,130 55,485 55,307 55,103 54,902 54,706  
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Δημοτικών επιχειρήσεων κ.α (€ δις) (2)   3,673 3,672 3,671 3,666 3,650 3,647  
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο πτωχευμένων (€ δις) (3) 9,015 9,012 9,013 9,013 9,014 9,022  
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο λοιπών φορολογούμενων (€ δις) (4) 42,910 42,612 42,434 42,236 42,050 41,848  
Μηδενικοί, προσωρινοί (πλασματικοί) και λοιποί ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για συγκεκριμένους λόγους (€ δις) (5) 0,189 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188  
 
Εισπράξεις έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (6)   1,099 0,279 0,432 0,606 0,563 0,723  
Διαγραφές έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (7)   0,024 0,048 0,078 0,117 0,134  
 
"Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία (€ δις) (8)*       1,316 2,178 3,095 3,604  
Εισπράξεις έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (9) *   0,056 0,140 0,401 0,474  
Διαγραφές έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (10) *   0,006 0,015 0,037 0,055  
 
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους,   10,45%   4,28% 6,45% 13,11% 13,34%  
***Από τον Απρίλιο και μετά ο υπολογισμός του παλιού ληξιπροθέσμου άλλαξε.Το παλιό ληξιπρόθεσμο είναι έως 30/11/2012 (λήξεις δόσεων) και οι εισπράξεις και οι διαγραφές έναντι αυτού 1/1/2013- 30/4/2013 . Ο υπολογισμός του παλιού ληξιπρόθεσμου κεφαλαίου και η ανάλυση αυτού, θα αλλάξει από τον Ιούνιο 2013.

 
*Τον Απρίλιο ο υπολογισμός του "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους άλλαξε. Υπολογίζεται από 1.12.2012 και εξαιρεί τα μη φορολογικά "νέα" ληξιπρόθεσμα.
**Για τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο το Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους υπολογίζεται ως (11)=(9)/(8). Από τον Απρίλιο και στο εφεξής το Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους υπολογίζεται ως (11)=(9)/((8)-(10)).
Τακτικοί Έλεγχοι Μεγάλων Επιχειρήσεων [ΣΤΟΧΟΣ 2013: 176 έλεγχοι μέχρι τέλος Ιουνίου; 596 έλεγχοι συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου; Είσπραξη 65% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Ιουνίου και 75% μέχρι τέλος Δεκεμβρίου],μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Αριθμός Ελέγχων σε εξέλιξη   247 309 324 331 463 465  
Αριθμός ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1) 107 4 14 16 45 25 104
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 (2)
 
  3 0 0 3 5 11
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)+(2)   7 14 16 48 30 115
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες)*   1200 6000 6400 17640 10000 41240
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3)   1,6 5,0 6,6 63,3 11,1 87,6
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4)   0,0 0,0 0,1 4,9 0,1 5,1
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 (€ εκατ.)   11,3 0,0 0,0 46,7 112,9 170,9
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (5)   0,0 0,0 0,4 3,9 4,5 8,8
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (6)   0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 2,6
Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3)+(4)+(5)+(6)   1,6 5,0 7,1 72,1 18,3 104,1
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά του μήνα αναφοράς (€ εκατ.) (7)   0,2 1,5 5,4 14,4 2,2 23,7
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ελέγχων προηγούμενων μηνών του τρέχοντος έτους (€ εκατ.) (8)     0,0 0,1 0,7 1,9 2,7
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (9)   0,0 0,0 0,0 0,3 1,2 1,5
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (7)+(8)+(9)   0,2 1,5 5,5 15,4 5,3 27,9
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση 65,50% 12,5% 30,0% 77,5% 21,4% 29,0% 26,8%
*Προσωρινά Στοιχεία
                 
Προσωρινοί Έλεγχοι Μεγάλων Επιχειρήσεων [ΣΤΟΧΟΣ 2013: 260 έλεγχοι μέχρι τέλος Ιουνίου ; 680 έλεγχοι συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου ; Είσπραξη 45% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Ιουνίου και 55% μέχρι τέλος Δεκεμβρίου],μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Αριθμός Ελέγχων σε εξέλιξη   210 223 215 200 278 319  
Αριθμός ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1) 444 24 61 31 68 45 229
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 (2)
 
  0 0 0 0 2 2
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)+(2)   24 61 31 68 47 231
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες)*   920 2400 1968 3064 1720 10072
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3)   5,5 16,5 11,9 22,0 9,0 64,9
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 (€ εκατ.)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (5)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (6)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3)+(4)+(5)+(6)   5,5 16,5 11,9 22,0 9,0 64,9
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά του μήνα αναφοράς (€ εκατ.) (7)   0,2 3,4 1,1 5,2 1,6 11,5
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ελέγχων προηγούμενων μηνών του τρέχοντος έτους (€ εκατ.) (8)     0,1 0,2 0,4 1,7 2,4
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (9)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (7)+(8)+(9)   0,2 3,5 1,3 5,6 3,3 13,9
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση 48,40% 3,6% 21,2% 10,9% 25,5% 36,7% 21,4%
*Προσωρινά Στοιχεία
                 
Πλήθος υποθέσεων της Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων για τις οποίες γίνεται μηνυτήρια αναφορά για φοροδιαφυγή [ΣΤΟΧΟΣ 2013 : 8 υποθέσεις μέχρι τέλος Ιουνίου και 18 υποθέσεις συνολικά έως τέλος Δεκεμβρίου ], Μηνιαία Νούμερα
Πλήθος υποθέσεων     0 4 4 8 9 25
                 
Έλεγχοι αυτοαπασχολούμενων και ατόμων μεγάλου πλούτου [ΣΤΟΧΟΣ 2013: α) 280 έλεγχοι μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 και 910 έλεγχοι μέχρι το τέλος του 2013 β) Είσπραξη 40% όλων των βεβαιωμένων φόρων και προστίμων μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 και 65% στο τέλος του 2013 γ) Υποβολή 50 υποθέσεων στον οικονομικό εισαγγελέα μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 και 110 υποθέσεων μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2013], μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη. Προσωρινά Στοιχεία
Πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη σύμφωνα με την ημερομηνία που ο έλεγχος ξεκίνησε πραγματικά (Σωρευτικά νούμερα)   1002 60 112 98 75 92  
Αριθμός ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1) 495 34 34 35 40 40 183
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (2)
 
  10 5 3 7 3 28
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)+(2)   44 39 38 47 43 211
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες)*   3697 2087 4002 2585 1280** 12371
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3)   1,63 1,02 2,29 2,10 1,7 8,7
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4)   0,05 0,03 0,02 0,07 0,03 0,2
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.)   9,03 3,09 12,03 9,13 1,0 34,3
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (5)   0,00 0,45 0,33 2,03 3,7 6,5
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (6)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3)+(4)+(5)+(6)   1,68 1,49 2,64 4,21 5,43 15,5
Φόροι και πρόστιμα που εισπράχθηκαν από υποθέσεις που διευθετήθηκαν σε συνέχεια των προσκλήσεων για έλεγχο που έλαβαν οι φορολογούμενοι ( αφορά είσπραξη από βεβαιώσεις προηγούμενων μήνών) (€ εκατ.)(7)   0,14 0,23 0,09 0,14 0,3 0,9
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ολοκληρωθέντων ελέγχων και ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή του άρθρου 70Α (αφορά είπσραξη από βεβαιώσεις προηγούμενων αλλά και τρέχοντων μηνών) (€ εκατ.) (8)   0,64 0,52 0,76 0,98 1,9 4,9
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (7)+(8)   0,78 0,74 0,85 1,12 2,28 5,8
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση 78,4% 46,8% 49,9% 32,2% 26,6% 42,0% 37,4%
Πλήθος υποθέσεων για τις οποίες γίνεται μηνυτήρια αναφορά για φοροδιαφυγή   6 8 4 0 0 18
* Για τον Ιανουάριο, το σύνολο διάρκειας ελέγχων περιλαμβάνει όλες τις υποθέσεις των Δ.Ε.Κ Αθήνας και Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβανομένων και των ελέγχων αυτοαπασχολούμενων και ατόμων μεγάλου πλούτου. Για τον Μάρτιο οι ώρες αφορούν τις 21 υποθέσεις από τις 35. Για τον Απρίλιο οι ώρες αφορούν τις 24 υποθέσεις από τις 40.
**Για τον Μάϊο, λόγω συντήρησης της βάσης μας, οι ώρες αφορούν μόνο το ΔΕΚ Θεσσαλονίκης
                 
Φορολογική Συμμόρφωση Υπόχρεων σε Δηλώσεις Φ.Π.Α (Δεδομένα μέχρι 31/5/2013)
Πλήθος Υπόχρεων σε Δήλωση Φ.Π.Α (1)     109.579 1.066.469 108.015 108.100 1.069.962 2.462.125
Πλήθος Υπόχρεων που έκαναν δήλωση Φ.Π.Α(2) 83.335 852.274 82.065 82.755 831.027 1.931.456
Πλήθος Υπόχρεων που δεν έκαναν δήλωση Φ.Π.Α(3) 26.244 214.195 25.950 25.345 238.935 530.669
Ποσοστό % υπόχρεων που έκαναν δήλωση 76,05% 79,92% 75,98% 76,55% 77,67%  
Πλήθος υπόχρεων που δεν έκαναν δήλωση με Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (5) 20.665 188.573 20.403 19.824 191.155 440.620
Αριθμός Υπόχρεων που έκαναν δήλωση μετά τηλεφωνική επικοινωνία και /ή αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (6) 2.220 13.472 1.711 1.355 15.350 34.108
Ποσοστό % Υπόχρεων που έκαναν δήλωση μετά τηλεφωνική επικοινωνία και /ή αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γενικά (6)/(3) 8,46% 6,29% 6,59% 5,35% 6,42%  
Ποσοστό % Υπόχρεων που έκαναν δήλωση μετά τηλεφωνική επικοινωνία και /ή αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (6)/(5) 10,74% 7,14% 8,39% 6,84% 8,03%  
Ποσοστιαίος % Μέσος Όρος Δηλώσεων που υποβλήθηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και/ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 8,46% 7,37% 7,11% 6,67% 6,62%  
Ποσοστιαίος % Μέσος Όρος Δηλώσεων που υποβλήθηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και/ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από Υπόχρεους που έχουν Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 10,74% 8,94% 8,76% 8,28% 8,23%  
Εισπραχθέντες Φόροι από τις ενέργειες συμμόρφωσης τρέχοντος μηνός 6.311.163 16.866.792 3.937.395 2.755.965 12.160.852
 
Εισπραχθέντες Φόροι από τις ενέργειες συμμόρφωσης προηγούμενων μηνών 748.295 649.411 726.781 794.223 438.756
 
 
Είσπραξη νέων οφειλών [ΣΤΟΧΟΣ 2013 : Είσπραξη 40 εκ. μέχρι τέλος Δεκεμβρίου μέσω αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε 250.000 νέους οφειλέτες και τηλεφωνικών κλήσεων σε 10.000 νέους οφειλέτες].
Πλήθος μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας     55.432 74.020 44.967 45.297 10.763 230.479
Πλήθος τηλεφωνικών κλήσεων 0 1.260 1.037 2.033 1.693 6.023
Σύνολο νέων οφειλών που εισπράχθηκαν 12.692.707 41.552.828 10.479.522 11.501.969 4.582.755 80.809.781
                 
Μη υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος Νομικών Προσώπων [ΣΤΟΧΟΣ 2013 : 5,000 δηλώσεις μέχρι τέλος Δεκεμβρίου]
Πλήθος δηλώσεων που υποβλήθηκαν μετά την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας         595 532 429 1.556
Πλήθος δηλώσεων με χρεωστικό υπόλοιπο     152 167 186 505
Βεβαιωθέντες Φόροι από τις ενέργειες συμμόρφωσης     603.401 957.945 1.137.851 2.699.197
Εισπραχθέντες Φόροι από τις ενέργειες συμμόρφωσης     603.401 957.945 946.517 2.507.863
                 
Έλεγχοι μη συμμορφούμενων [ΣΤΟΧΟΣ 2013: α) 5.500 ολοκληρωμένοι έλεγχοι Φ.Π.Α μέχρι τέλος Ιουνίου και 11.000 συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, β) Είσπραξη άνω του 20% όλων των βεβαιωθέντων φόρων και προστίμων μέχρι τέλος Ιουνίου και άνω του 20% μέχρι τέλος Δεκεμβρίου]
Πλήθος ολοκληρωμένων ελέγχων Φ.Π.Α   21057 1.484 1.144 943 1.462 1.363 6.396
Πλήθος ολοκληρωμένων ελέγχων Παρακρατούμενων Φόρων 1193 172 141 121 80 128 642
Βεβαιωθέντες Φόροι και Πρόστιμα ελέγχων Φ.Π.Α   36.133.571 26.731.160 19.733.181 23.340.126 24.826.317 ##########
Βεβαιωθέντες Φόροι και Πρόστιμα ελέγχων Παρακρατούμενων Φόρων 3.722.461 8.197.269 3.738.590 1.664.520 3.581.830 20.904.670
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από ελέγχους Φ.Π.Α 9.175.559 9.619.990 8.042.653 7.739.404 6.690.387 41.267.993
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από ελέγχους Παρακρατούμενων Φόρων 781.826 2.554.387 1.094.315 628.447 572.396 5.631.372
% Ποσοστό Είσπραξης ελέγχων Φ.Π.Α 25,39% 35,99% 40,76% 33,16% 26,95% 31,56%
                 
Μηνυτήριες Αναφορές ως προς τα αδικήματα των άρθρων 17,18 και 19 του Ν.2523/1997
Πλήθος μηνυτήριων αναφορών από Δ.Ο.Υ και Δ.Ε.Κ *         1700     1700
Πλήθος μηνυτήριων αναφορών από Σ.Δ.Ο.Ε *     678     678
Πλήθος αναφορών προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας βάσει του Ν.3691/2008 283 723 440 406 228 2080


Αποτελέσματα έναντι Στόχων - Συγκεντρωτικό: Όλες οι Υπηρεσιακές Μονάδες


ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
     
Είσπραξη παλαιών οφειλών      
  Έτος: 2013 Έτος: 2013 Έτος: 2013
Περίοδος: 1o Εξάμηνο Περίοδος: Πεντάμηνο Περίοδος: Έτος
Στόχος Αποτέλεσμα Στόχος
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ      
Είσπραξη παλαιών οφειλών 1 1140 εκατ. € 723 εκατ. € (-36,579%) 1900 εκατ. €
% Είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών τρέχοντος έτους 2 14%   24,50%
ΕΛΕΓΧΟΙ & ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΩΝ      
Πλήθος τακτικών ελέγχων 3 176 115 (-34,7%) 596
% Είσπραξης από τακτικούς ελέγχους 4 65% 26,8% (-58,8%) 75%
Πλήθος προσωρινών ελέγχων 5 260 231 (-11,2%) 680
% Είσπραξης από προσωρινούς ελέγχους 6 45% 21,4% (-52,4%) 55%
ΕΛΕΓΧΟΙ & ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ (Προσωρινά στοιχεία)      
Πλήθος τακτικών ελέγχων 3 280 211 (-24,6%) 910
% Είσπραξης από τακτικούς ελέγχους 4 40% 37,4% (-6,5%) 65%
ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ      
Πλήθος ελέγχων που ελήφθησαν μέτρα 7   2080  

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο