Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Οι αλλαγές που φέρνει ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος

Σε δημόσια διαβούλευση ο Νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος που πρόκειται να αντικαταστήσει τον νόμο 2238/1994 από 1.1.2014

Με μια πρώτη ανάγνωση μερικές από τις αλλαγές που φέρνει ο νέος ΚΦΕ είναι :

---

Αλλάζουν οι διατάξεις περί φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα. Στο άρθρο 4 που προβλέπει τη φορολογική κατοικία των νομικών προσώπων αναφέρεται ρητά σε ποιες περιπτώσεις μία νομική οντότητα θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και με βάση αυτές ακριβώς τις διατάξεις θα φορολογείται ή όχι στη χώρα μας. (άρθρο 4)
Αναλυτικά.
3. Ένα νομικό πρόσωπο ή μία νομική οντότητα θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για οποιοδήποτε φορολογικό έτος, εφόσον:
α) συστάθηκε ή ιδρύθηκε σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο,
β) έχει την καταστατική έδρα του στην Ελλάδα, ή
γ) ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι στην Ελλάδα οποιαδήποτε περίοδο στη διάρκεια του φορολογικού έτους.

4. Ο «τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης» θεωρείται ότι είναι στην Ελλάδα με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα εξής:
α) τον τόπο άσκησης καθημερινής διοίκησης,
β) τον τόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων,
γ) την κατοικία της πλειοψηφίας των μετόχων ή εταίρων,
δ) τον τόπο ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων,
ε) τον τόπο τήρησης βιβλίων και στοιχείων,
στ) τον τόπο συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης,
ζ) την κατοικία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης.


---

- Μειώνονται σε 4 οι πηγές εισοδήματος από έξι (άρθρο 7)

α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,
β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,
γ) εισόδημα από κεφάλαιο, και
δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

Οι πηγές που θα αντικατασταθούν στον παλαιό ΚΦΕ

ΑΒ. Εισόδημα από ακίνητα.
Γ. Εισόδημα από κινητές αξίες.
Δ. Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.
Ε. Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις.
ΣΤ. Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
Ζ. Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων και από κάθε άλλη πηγή.

---

-Καταργείται η υπερδωδεκάμηνη χρήση  (άρθρο 8)
Αναλυτικά το άρθρο έχει ως εξής
Φορολογικό έτος

1. Το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Για τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία το φορολογικό έτος μπορεί να λήγει στις 30 Ιουνίου. Σε καμία περίπτωση το φορολογικό έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.
2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 ένα νομικό πρόσωπο ή μια νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος στην ημεδαπή και ανήκει κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα μπορεί να χρησιμοποιήσει ως φορολογικό έτος το φορολογικό έτος του αλλοδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.
3. Ο φόρος που επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος αφορά σε εισόδημα που αποκτήθηκε το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος.
4. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος προβαίνει σε έναρξη ή παύση εργασιών ή δραστηριοτήτων στη διάρκεια του φορολογικού έτους, το πρώτο φορολογικό έτος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου και το τελευταίο φορολογικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1.


---

Διευρύνονται οι προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί κάποιος εργαζόμενος ως μισθωτός, καθώς θα αναγνωρίζονται πλέον και οι προφορικές συμβάσεις, ενώ αποκλείεται η φορολόγηση με την κλίμακα των μισθωτών σε εργαζόμενους με «μπλοκάκι» που οι ετήσιες επαγγελματικές δαπάνες τους ξεπερνούν τις 9.250 ευρώ.  (άρθρο 12)
Αναλυτικά το άρθρο 12 Παρ στ προβλέπει:
στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3), ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον οι ετήσιες επιχειρηματικές δαπάνες που θα εξέπιπταν σύμφωνα με το άρθρο 22, δεν υπερβαίνουν το ποσό των εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα δύο (9.250) ευρώ. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α’ έως ε’ του παρόντος άρθρου.

---

Καταργείται το μέτρο της συλλογής αποδείξεων (άρθρο 15- 20)

---

Αυξάνεται στο 25% από 20% ο συντελεστής φορολογίας των αποζημιώσεων λόγω απόλυσης στο κλιμάκιο της αποζημίωσης από 100.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ. Οι υπόλοιποι συντελεστές παραμένουν ως έχουν. (άρθρο 15)

---

Αλλάζουν  (απλοποιούνται) οι διατάξεις περί εκπιπτόμενων και μη δαπανών από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρα 23 - 25)
Δείτε σχετικά

---

Στις μη εκπιπτόμενες δαπάνες προστίθεται και κάθε είδους δαπάνη  που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με χρήση επιταγών. (Άρθρο 23)

---

Αλλάζουν οι διατάξεις για την  απόσβεση των  επισφαλών απαιτήσεων από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων  (άρθρο 26)

---

Διατηρούνται τα τεκμήρια (άρθρα 31-34 ), Ωστόσο πλέον θεωρείται τεκμήριο η αγορά επιχειρήσεων ή η σύσταση ή την αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατομικώς ή με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης ή ανώνυμης εταιρείας ή περιορισμένης ευθύνης εταιρίας ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρίας ή την αγορά εταιρικών μερίδων και χρεογράφων γενικώς. (άρθρο 32 β)

---

Αυξάνεται από το 10% στο 11% ο συντελεστής φόρου για τα εισοδήματα από ακίνητα έως 12.000 ευρώ (πρώτο κλιμάκιο )(άρθρο 40)

---

Αλλάζει η υπεραξία μεταβίβασης μετοχών - μεριδίων . Το εισόδημα από την υπεραξία θα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων εφόσον δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα.
Σε αυτή την περίπτωση θα φορολογείται με 15%. (άρθρο 42)

---

Απλοποιούνται  οι διατάξεις περί ενδοομιλικών συναλλαγών και πλέον εναρμονίζονται σύμφωνα με τι γενικές αρχές και τις Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΟΣΑ. (άρθρο 50)

---


Αυξάνεται από 55% στο 80% η προκαταβολή φόρου για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες. (άρθρο 69)
Αναλυτικά :
Άρθρο 69
Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

1. Με βάση την οριστική δήλωση του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας ή τον οριστικό τίτλο, η Φορολογική Διοίκηση βεβαιώνει ποσό ίσο με το ογδόντα τοις εκατό (80%) του φόρου που αναλογεί στα εισοδήματα του φορολογικού έτους που έληξε. Το εν λόγω ποσοστό αυξάνεται σε εκατό τοις εκατό (100%) ειδικά για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.


---

Καταργείται η έκπτωση 1,5% από την παρακράτηση φόρου

---

Kαταργείται ο συμπληρωματικός φόρος 1,5% και  3% στο εισόδημα από ενοίκια.---
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description sxetikos | July 3, 2013 8:02 AM | Reply
ΦΟΒΕΡΕΣ,ΤΡΟΜΕΡΕΣ,ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ !!!
ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΤΡΕΛΑΘΟΥΜΕΜΕ !!!
ΛΥΘΗΚΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.
image description Trip_Accountant | July 3, 2013 9:59 AM | Reply
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ , ΑΠΛΟ , ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΝ...
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΟΙ κ.ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΖΗΤΗΘΗΚΕ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΚΤΡΩΜΑ...
image description Απορημενοσ | July 3, 2013 9:53 AM | Reply
...αυτό με το 500σάρικο, δεν το πρόσεξε κανένας? (Άρθρο 23)
image description ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | July 3, 2013 9:53 AM | Reply
Δυστυχως την "αποικια χρεους - μπανανια" μαζι με τους κατοικους της θα την εξοντωσουν οι
ελληνικες και ξενες δυναμεις οικονομικης κατοχης . Να ψηφιζετε καθε εβδομαδα !!! και ενα νεο
φορολογικο νομοσχεδιο - μεταρρυθμιση σαν να μην συμβαινει τιποτα ψυχροι εκτελεστες.
image description Auditor | July 3, 2013 10:03 AM | Reply
80% Προκαταβολή φόρου;
80& ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ!!!!!!!
image description apogohteysh | July 3, 2013 10:05 AM | Reply
ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ... ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΥΑΛΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.
(Π.Χ Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 80% - ΤΟ ΟΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΑ 500,00)
image description DC099818185 | July 3, 2013 11:00 AM | Reply
Προτείνω προκαταβολή στο 95%
image description NIKOS | July 3, 2013 11:09 AM | Reply
μεσα λεει καπου το παρακατω
"Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν:
α) τόκοι από δάνεια που λαμβάνονται από την επιχείρηση κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους που θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο ήταν ίσο με το επιτόκιο που ισχύει για τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας κατά το χρόνο σύναψης του δανείου".
δηλαδη αν καταλαβα καλα αν μια τραπεζα εχει πιει το αιμα το επιχειρηματια και του εχει πχ 10% επιτοκιο τη στιγμη που το επιτοκιο του Δημοσιου ειναι πχ 6% τοτε οι τοκοι που αναλογουν απο το 6 εως το 10% δεν εκπιπτουν? τι πινουν και δεν μας δινουν?
image description markos chania | July 3, 2013 1:45 PM | Reply
Αν αυτό δεν είναι "λαγός" για να το "πάρουν πίσω" και καλά να υποχωρήσουν σε κάτι....τότε κάτι έχει το νερό εκεί στο ΥΠΟΙΚ και βλέπουν οράματα...... αλλη εξήγηση δεν υπάρχει...οσο για το εν λόγω επιτόκιο ειναι γύρω στο 4% τα τελευταία χρόνια.....
Αλλα άμα εισαι κλεισμένος στη "γυάλα του δημοσίου" τι ξέρεις απο "αγορα"..... γιατι αν γίνουν "δεύτερες" σκέψεις για το "ποιοί" δανείζονται με χαμηλά spreads και "ποιοί" θα έχουν ζημιές και θα πληρώνουν και φόρους απο πάνω,τότε η κουβέντα περνάει σε αλλα επίπεδα......
image description C.F.C. | July 3, 2013 12:39 PM | Reply
Ήταν που θα καταργούσαν και τα τεκμήρια ...
image description KATERINA g. | July 3, 2013 12:24 PM | Reply
Στις διατάξεις του άρθρου 41 δεν έχει εντρυφήσει κάποιος από την ομάδα του TAXHEAVEN? Τι θέλει να πει ο ποιητής? Από ό,τι κατάλαβα επιβάλλεται φόρος υπεραξίας 20% σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου, οποτεδήποτε και αν αποκτήθηκε αυτό (και όχι από 1-1-2013 και μετά, που προέβλεπε η προηγούμενη διάταξη - άρθρο 33 Ν. 2238/1994, όπως ισχύει), με οποιαδήποτε αιτία και αν γίνεται η μεταβίβαση και όχι μόνο από επαχθή αιτία, δηλαδή κυρίως πώληση (όπως προέβλεπε η προηγούμενη διάταξη), αλλά ακόμα και με κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή, όπως αναφέρεται στην παρ. 8 του άρθρου αυτού, πράγμα που σημαίνει ότι αν θέλεις να κάνεις γονική παροχή στο παιδί σου ή αν πεθάνεις, πρέπει κατά το χρόνο της γονικής παροχής ή του θανάτου, να υπολογιστεί πρώτα φόρος υπεραξίας 20%, ανεξάρτητα από το ότι δεν εισπράττεις τίμημα!!! Δηλαδή πλήρης απαξίωση και δήμευση της ακίνητης περιουσίας. Βέβαια στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι "ως υπεραξία νοείται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και της τιμής πώλησης που καταβάλλεται σε αυτόν" !!! Πόσο περισσότερο στο πόδι μπορεί να γραφεί ένας νόμος που "κυοφορείται" περισσότερο από ένα χρόνο? Δυστυχώς δεν μας σώζει τίποτε από την παρέα του Στουρνάρα.
image description ΜΑΡΙΑ | July 3, 2013 1:43 PM | Reply
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.
ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΑΡΑΓΕ?
image description μικε | July 3, 2013 2:03 PM | Reply
γιατι να μην θεσπιστει μισθος ομορρυθμου εταιρου (και οι αναλογουσες σε αυτον εισφορες) , ο οποιος θα εκπιπτει 100% ???
και αυτο με την προκαταβολη 80% ??????
ποτε θα δοθουν επιτελους κινητρα για να κοβει ο αλλος ΟΛΑ τα τιμολογια????
image description Nick | July 3, 2013 5:24 PM | Reply
Το ποσό του φόρου μειώνεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, εφόσον αυτά υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογούμενου.
Μήπως εννοεί "εφόσον ΔΕΝ υπερβαίνουν το 5% του εισοδήματος" ?
Πριν λύσουν το πρόβλημα που έχουν δημιουργήσει με τους τόκους των καταθέσεων και το περιβόητο "ανέβασμα" τους στο διαδίκτυο για τη χρήση 2012...σου λέει ασχοληθείτε λίγο και με το 2014!!!
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο