Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Το νέο καθεστώς των δαπανών που εκπίπτουν όπως παρουσιάζεται στο νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Νέο πιο συντοπτικό αλλά και ταυτόχρονα πιο ασαφή προσδιορισμό των δαπανών που εκπίπτουν περιέχει ο νέος κώδικας Φορολογίας εισοδήματος.

Συγκεκριμένα

Άρθρο 22
Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες


Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του επόμενου άρθρου του Κ.Φ.Ε,  οι οποίες:
α)    πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,
β)    αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή,  
γ)    εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.


Άρθρο 23
Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες


Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν:
α)    τόκοι από δάνεια που λαμβάνονται από την επιχείρηση κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους που θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο ήταν ίσο με το επιτόκιο που ισχύει για τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας κατά το χρόνο σύναψης του δανείου,
β)    κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με χρήση επιταγών,
γ)    οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές,
δ)    προβλέψεις για διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον Κ.Φ.Ε,
ε)    πρόστιμα και ποινές,
στ)    η παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος  που συνιστούν ποινικό αδίκημα ,
ζ)    ο φόρος εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων του τέλους επιτηδεύματος και των έκτακτων εισφορών, που επιβάλλεται για τα  κέρδη  από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε, καθώς και  ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες,
η)    το τεκμαρτό μίσθωμα σε περίπτωση ιδιόχρησης κατά το μέτρο που υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου,
θ)     οι δαπάνες για την  οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων που αφορούν  στη σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων της κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα και η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθαρίστου εισοδήματος της επιχείρησης
ι)    οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαμονής φιλοξενούμενων προσώπων κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα και η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθαρίστου εισοδήματος της επιχείρησης.
ια)    οι δαπάνες ψυχαγωγίας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που η επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογούμενου έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας και οι δαπάνες αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής.

ιβ)    προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες, και
ιγ)    το σύνολο των δαπανών που  καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή σε κράτος που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Κ.Φ.Ε, εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή.  

Άρθρο 24
Αποσβέσεις


1.    Κατά τον προσδιορισμό των  κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα,  οι αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού εκπίπτουν από:
α)    τον κύριο  των παγίων  στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης σε όλες τις περιπτώσεις εκτός της  περίπτωσης β’,
β)    το μισθωτή, σε περίπτωση χρηματοοικονομικής μίσθωσης.

2.    Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, ο όρος «χρηματοοικονομική μίσθωση» σημαίνει οποιαδήποτε προφορική ή έγγραφη σύμβαση με την οποία ο εκμισθωτής (κύριος) υποχρεούται έναντι μισθώματος να παραχωρεί στο μισθωτή (χρήστη) τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου, εφόσον πληρούνται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:
α)    η κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου περιέρχεται στον μισθωτή με την λήξη του χρόνου της μίσθωσης, 
β)    η σύμβαση της μίσθωσης περιλαμβάνει όρο συμφέρουσας προσφοράς για την εξαγορά του εξοπλισμού σε τιμή κατώτερη της  αγοραίας αξίας,
γ)    η περίοδος της μίσθωσης καλύπτει τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) της οικονομικής διάρκειας ζωής του περιουσιακού στοιχείου ακόμη και στην περίπτωση που ο τίτλος δεν μεταβιβάζεται κατά τη λήξη της μίσθωσης, 
δ)    κατά τη σύναψη της σύμβασης της μίσθωσης, η παρούσα αξία των μισθωμάτων ανέρχεται στο ενενήντα τοις εκατό (90%) της αγοραίας αξίας του περιουσιακού στοιχείου που εκμισθώνεται,
ε)    τα περιουσιακά στοιχεία που εκμισθώνονται είναι τέτοιας ειδικής φύσης που μόνον ο μισθωτής δύναται να τα μεταχειριστεί δίχως να προβεί σε σημαντικές αλλοιώσεις.

3.    Εδαφικές εκτάσεις, έργα τέχνης, αντίκες, κοσμήματα και άλλα πάγια στοιχεία ενεργητικού επιχειρήσεων που δεν υπόκεινται σε φθορά και αχρήστευση λόγω παλαιότητας, δεν υπόκεινται σε απόσβεση.

4.    Κόστος κτήσης ή κατασκευής, περιλαμβανομένου και του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής αποσβένονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης

Συντελεστής απόσβεσης
(% ανά φορολογικό έτος)

Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθμοί, περιλαμβανομένων  των  παραρτημάτων  τους (και ειδικών οχημάτων  φορτοεκφόρτωσης)

4

Εδαφικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται  σε εξόρυξη και λατομεία, εκτός αν χρησιμοποιούνται  για τις  υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης

5

Μέσα μαζικής μεταφοράς, περιλαμβανόμενων αεροσκαφών, σιδηροδρομικών συρμών, πλοίων και σκαφών

5

Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός  η/υ και λογισμικού,

10

Μέσα  μεταφοράς ατόμων

16

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων («εσωτερικές εμπορευματικές μεταφορές» )

12

Άυλα στοιχεία  και δικαιώματα

10

Εξοπλισμός η/υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό

20

Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης

10



5.    Εάν ένα περιουσιακό στοιχείο επιχείρησης χρησιμοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία από τον φορολογούμενο εντός των τελευταίων έξι  (6) μηνών του φορολογικού έτους, το ποσό της απόσβεσης είναι το ήμισυ (1/2) του ποσού που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4.

6.    Το ποσό της απόσβεσης δεν δύναται να υπερβεί το κόστος κτήσης ή κατασκευής, περιλαμβανομένου του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής. Εάν το ποσό της απόσβεσης είναι μικρότερο από χίλια πεντακόσια ευρώ (€ 1.500) για κάθε περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης, το εν λόγω ποσό μπορεί να αποσβεστεί εξ ολοκλήρου μέσα στο φορολογικό έτος που αποκτήθηκε το περιουσιακό  στοιχείο. Με απόφαση του  Υπουργού Οικονομικών μπορεί  να αναπροσαρμόζεται  το ποσό που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο μια φορά ανά πέντε έτη, με βάση τα κατάλληλα στοιχεία που δημοσιεύονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

7.    Οι νέες επιχειρήσεις δύνανται να αναβάλουν την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης κατά τα πρώτα τρία (3) φορολογικά έτη.




Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description AKAKIOS | July 3, 2013 9:00 AM | Reply
Επιτέλους εναρμόνιση με τον υπόλοιπο κόσμο όσο αφορά τις αποσβέσεις από χρηματοοικονομική μίσθωση. Έχουμε προς το παρόν εναρμόνιση εν μέρη του ΔΛΠ17 στα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα.
image description xatzakism | July 3, 2013 9:18 AM | Reply
ΔΕΝ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΟΙ ΜΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΣΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ? ΑΝΤΕ ΠΑΛΙ ΘΑ ΜΑΣ ΧΡΕΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ?
image description Trip_Accountant | July 3, 2013 9:22 AM | Reply
ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΣΕ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ;
ΠΑΝΕ ΠΛΕΟΝ ΜΕ 4%;
image description markos chania | July 3, 2013 9:07 AM | Reply
aaaa
image description markos chania | July 3, 2013 9:14 AM | Reply
για να δουμε πρωτα τι θελει να πει ο ποιητής με τα " πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης " και " προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες " και μετα αρχίζουμε να πηδάμε απο τη χαρά μας..... γιατι κάτι μοτ λέει πως θα έχουμε μια απο τα "γίδια" και ολα γινονται για να ξεγελάσουμε τους "κουτόφραγκους" οτι "εκσυγχρονιζόμαστε"..... ΑΥΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΝΙΑ......
image description DIM | July 3, 2013 10:07 AM | Reply
β) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με χρήση επιταγών,

ΤΡΑΓΙΚΟ ΤΟ 500ΕΥΡΩ. ΔΗΛΑΔΗ Ο ΠΕΡΙΠΤΕΡΑΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΣΙΓΑΡΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 500 ΘΑ ΤΡΕΧΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.
image description markos chania | July 3, 2013 11:00 AM | Reply
Αυτο ειναι το λιγότερο φίλε μου....πίστεψε με...... και μη μου πεις οτι ο περιπτερας εχει πάντα 500-600 ευρω πάνω του και δε δίνει επιταγη..........
image description ΤΑσοσ | July 3, 2013 1:40 PM | Reply
Αυτό με την έκπτωση των τόκων δανείων μπορεί να το εξηγήσει κάποιος?
Το επιτόκιο του 3μηνου ομολόγου έιναι περίπου 4 - 4,5%. Αν μια επιχείρηση δανείζεται με 5,5 - 6% το 30% των τόκων δεν θα εκπίπτουν?
image description tsad | July 3, 2013 5:47 PM | Reply
Εκτός τόπου και χρόνου στο άρθρο 23...
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο