Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ψηφιακές "Υπηρεσίες Μίας Στάσης" και από το Υπ. Εργασίας

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές "Υπηρεσίες Μίας Στάσης" ΥΕΚΑ»


Την διενέργεια διαγωνισμού για υπηρεσίες μίας στάσης δημοσίευσε το Υπ.Εργασίας.
Το μεγάλο αυτό έργο που έχει προϋπολογισμό 5.000.000 ευρώ θα συνδέσει όλες τις υπηρεσίες που εποπτέει το Υπ.Εργασίας  (ΣΕΠΕ- ΟΑΕΔ -ΙΚΑ)

Οι βασικοί στόχοι οι οποίοι επιδιώκονται με το Έργο είναι:

-    Παροχή προσωποποιημένων πληροφοριών στους πολίτες με ομοιογένεια, διαφάνεια και αξιοπιστία.
-    Εύκολη και γρήγορη εξυπηρέτηση αιτημάτων με μια «στάση» η ένα «κλικ», αυξάνοντας την ικανοποίηση του πολίτη
-    Διακίνηση εγγράφων και προσωπικών πληροφοριών μεταξύ κράτους – πολίτη με τρόπο διαφανή, εμπιστευτικό & ασφαλή. (Workflow Management System, Διευκρίνιση υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για ψηφιακές υπογραφές)
-    Αδιάκοπη παροχή πληροφορίας (24 x 7 ή extended hours)
-    Αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων του ΥΕΚΑ μέσα από εύχρηστα εργαλεία αποτελεσματική διαχείριση ομάδων η και εργασιών.
-    Συνένωση σημείων εξυπηρέτησης και μείωση λειτουργικού κόστους του ΥΕΚΑ & εποπτευομένων φορέων.
-    Παροχή αναλυτικής διοικητικής πληροφόρησης ώστε να συνάγονται συμπεράσματα για την αποδοτικότητα των μηχανισμών και την ενδεχόμενη απλοποίηση διαδικασιών.

Το Έργο θα εγκατασταθεί και θα λειτουργεί στις κεντρικές υπηρεσίες του Φορέα λειτουργίας και σε άλλες εγκαταστάσεις αυτού ή των εποπτευόμενων φορέων του που θα υποδείξει ο Κύρος του Έργου.

Οι εξωστρεφείς ψηφιακές υπηρεσίες «μιας στάσης» που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου θα περιλαμβάνουν κατ’ έλάχιστον υπηρεσίες του Πίνακα 1 που ακολουθεί.

Να σημειωθεί ότι:

  1. Οι υπηρεσίες αυτές θα οριστικοποιηθούν στη φάση της Ανάλυσης απαιτήσεων. Ενδέχεται κάποιες από τις υπηρεσίες που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα να τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν από άλλες
  2. Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει συνολικά έως 35 σύνθετες ψηφιακές υπηρεσίες (επιπέδου ηλεκτρονικοποίησης ≥3) οι οποίες θα προσδιορισθούν κατά την πρώτη φάση εκτέλεσης του έργου (ανάλυση απαιτήσεων) σε συνεργασία με τον κύριο του έργου. Ενδεικτικά, αναφέρεται μέρος αυτών των υπηρεσιών στον Πίνακα 1, ενώ η πολυπλοκότητα τους τεκμηριώνεται στην παράγραφο «A.3.4 - Αναλυτική Περιγραφή Ψηφιακών Υπηρεσιών».
  3. θα ενσωματώσει/φιλοξενήσει στο σύστημα έως 40 απλές υπηρεσίες (νέες υπηρεσίες επιπέδου ηλεκτρονικοποίησης ≤2 ή υπηρεσίες που είναι ήδη υλοποιημένες και φιλοξενούνται αλλού) οι οποίες θα προσδιορισθούν έως και την φάση της πιλοτικής λειτουργίας σε συνεργασία με τον κύριο του έργου
  4. Το ποσό της πληρωμής του Αναδόχου θα εξαρτηθεί από το πλήθος των υπηρεσιών που θα προσδιοριστούν στη φάση της ανάλυσης απαιτήσεων. Οι πρόσθετες αυτές υπηρεσίες θα συμπληρώσουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου, θα ενταχθούν στις υποχρεώσεις του Αναδόχου και θα αντιμετωπιστούν με τα κριτήρια που ορίζονται από τις σχετικές παραγράφους (ρήτρες καθυστέρησης  υπηρεσίες εγγύησης, συντήρησης κλπ)
  5. Η έγκαιρη ή μη υλοποίηση του CRMS θα διαφοροποιήσει τις υποχρεώσεις του Αναδόχου και το τελικό συμβατικό τίμημα.

 

Πίνακας 1: Ψηφιακές Υπηρεσίες Έργου

 

Α/Α

Ψηφιακή Υπηρεσία

Επίπεδο [1]

Ηλεκτρο-νικοποίησης

Ωφελού-μενος [2]

 Κανάλι Πρόσβασης

Τερματικό Πρόσβασης[3]

1        

Χορήγηση άδειας λειτουργίας Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ) σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα

4

3

ΙΡΙΔΑ / ΚΕΠ / Web Brower

PC / Laptop

2        

Χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

4

3

ΙΡΙΔΑ / ΚΕΠ / Web Brower

PC / Laptop

3        

Παροχή νομικών γνωμοδοτήσεων για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας

4

2

ΙΡΙΔΑ / ΚΕΠ / Web Brower

PC / Laptop

4        

Παροχή νομικών γνωμοδοτήσεων σχετικά με θέματα αμοιβών

4

2

ΙΡΙΔΑ / ΚΕΠ / Web Brower

PC / Laptop

5        

Υποβολή αιτήσεων για χορήγηση άδειας εκτέλεσης επαγγελματικών σεμιναρίων Τεχνικού Ασφαλείας

4

3

ΙΡΙΔΑ / ΚΕΠ / Web Brower

PC / Laptop

6        

Υποβολή επαγγελματικών σεμιναρίων κατάρτισης προς έγκριση

4

3

ΙΡΙΔΑ / ΚΕΠ / Web Brower

PC / Laptop

7        

Υποβολή αιτήματος πιστοποίησης ΕΞΥΠΠ (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας & Πρόνοιας) και ΕΑΚ (εταιρείες που αφαιρούν αμίαντο)

4

3

ΙΡΙΔΑ / ΚΕΠ / Web Brower

PC / Laptop

8        

Υποβολή προσφυγής πολίτη στα τελικά αποτελέσματα κατάταξης (πίνακες τοποθετήσεων) θέσεων απασχόλησης προσώπων ευπαθών κοινωνικών ομάδων

4

2

ΙΡΙΔΑ / ΚΕΠ / Web Brower

PC / Laptop

9        

Υποβολή Ενστάσεων πολιτών προς ΟΑΕΔ, για θέματα ασφάλισης (επιδόματα)

4

1,2

ΙΡΙΔΑ / ΚΕΠ / ΚΠΑ ΟΑΕΔ / Web Brower

PC / Laptop

10     

Υποβολή Ενστάσεων πολιτών προς ΟΑΕΔ, για θέματα απασχόλησης (προγράμματα απασχόλησης)

4

1,2

ΙΡΙΔΑ / ΚΕΠ / ΚΠΑ ΟΑΕΔ / Web Brower

PC / Laptop

11     

Υποβολή προς ΟΑΕΔ αιτήματος χορήγησης  επιδόματος ανεργίας

4

1,2

ΙΡΙΔΑ / ΚΕΠ / ΚΠΑ ΟΑΕΔ / Web Brower

PC / Laptop

12     

Υποβολή προς ΟΑΕΔ αιτήματος χορήγησης  οικογενειακού επιδόματος

4

1,2

ΙΡΙΔΑ / ΚΕΠ / ΚΠΑ ΟΑΕΔ / Web Brower

PC / Laptop

13     

Εγγραφή ΜΚΟ σε Μητρώο Εθελοντών Κοινωνικής Φροντίδας

4

1,3

ΙΡΙΔΑ / ΚΕΠ / Web Brower

PC / Laptop

14     

Χορήγηση Επιδόματος «Ενδειας»

4

1,3

ΙΡΙΔΑ / ΚΕΠ / Web Brower

PC / Laptop

15     

Αιτηση Ασφαλισμενου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για Χορήγηση Παροχων σε Χρημα και Ηλεκτρονικη Πληρωμη

4

1,2

ΙΡΙΔΑ/ΚΕΠ/ΙΚΑ/ Web Brower

PC / Laptop

16     

Διαλειτουργικότητα ΒΔ (ΥΕΚΑ) ΙΚΑ – ΓΓΠΣ για Επιβεβαίωση Εγκυρότητας ΑΦΜ, από δημογραφικά στοιχεία εργαζόμενου (ασφαλισμενου στο ΙΚΑ)

4

1,2

ΙΡΙΔΑ/ΚΕΠ/ΙΚΑ/ Web Brower

WebService

17     

Διαλειτουργικότητα ΒΔ (ΥΕΚΑ) ΟΑΕΔ – ΓΓΠΣ για Επιβεβαίωση Εγκυρότητας ΑΦΜ, από δημογραφικά στοιχεία εργαζόμενου

 

4

1,2

ΙΡΙΔΑ/ΚΕΠ/

ΟΑΕΔ/ Web Brower

WebService

18     

Διαλειτουργικότητα ΒΔ (ΥΕΚΑ) ΟΑΕΔ/ΙΚΑ –Επαλήθευση παροχών ανεργίας / ασφάλισης, βάσει οικογενειακών δημογραφικών / ληξιαρχικών στοιχείων

4

1,2

ΙΡΙΔΑ/ΚΕΠ/

ΟΑΕΔ/ ΙΚΑ, Web Brower

WebService

19     

Διαλειτουργικότητα ΒΔ (ΥΕΚΑ) ΙΚΑ – Ελεγχος εγκυρότητας άδειας διαμονής & εργασίας αλλοδαπού

4

1,2

ΙΡΙΔΑ/ΚΕΠ/ΙΚΑWeb Brower

WebService

 
(1)Επίπεδο 1 - Πληροφόρηση:        Ηλεκτρονική πληροφόρηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Επίπεδο 2 - Αλληλεπίδραση:       Λήψη (μεταφόρτωση – downloading) εντύπων

Επίπεδο 3 - Αμφίδρομη αλληλεπίδραση: Επεξεργασία εντύπων, συμπεριλαμβανομένης και της ταυτοποίησης

Επίπεδο 4 - Συναλλαγή:                         Διεκπεραίωση αιτημάτων, ολοκλήρωση συναλλαγών και πληρωμή

Επίπεδο 5 - Προσωποποίηση:     Προληπτική, στοχευμένη παροχή υπηρεσιών

(2)1 - Κράτος, 2 - Πολίτης, 3 - Επιχείρηση.

(3) (και μέσω κινητού για κάποιες υπηρεσίες – θα προσδιοριστεί στην ανάλυση απαιτήσεων)
Δείτε αναλυτικά την διακήρυξη στα συνημμένα
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο