Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Σε πενήντα χιλιάδες ευρώ ανά επιβάτη η υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης πλοιοκτητών δρομολογημένων πλοίων

Σύμφωνα με την απόφαση Αριθ. 3332.10/04/10.6.2013 από 20 Ιουνίου ισχύουν τα εξής σχετικά με την ρύθμιση θεμάτων κάλυψης αστικής ευθύνης πλοιοκτητών δρομολογημένων πλοίων στις θαλάσσιες ενδομεταφορές


Άρθρο 1

Για τη δρομολόγηση πλοίου, ολικής χωρητικότητας μικρότερης των 300 «Ο.Χ» («gross tonnage»), στις θαλάσσιες ενδομεταφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2932/01 (ΦΕΚ 145/Α΄/27−06−2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ό πλοιοκτήτης πρέπει να διαθέτει ασφάλιση σε ισχύ η οποία να καλύπτει την αστική ευθύνη του από απαιτήσεις επιβατών που έχουν αιτία ή αφορμή την απώλεια ζωής ή/και σωματική βλάβη ή/και απώλεια ή/ και ζημία πράγματος, που έλαβε χώρα πάνω σε πλοίο ή σχετίζεται άμεσα με την εκμετάλλευση πλοίου.

Άρθρο 2

1. Η ασφάλιση του πλοιοκτήτη παρέχεται από αλληλοασφαλιστικούς οργανισμούς που είναι μέλη της Διεθνούς Ομάδας Αλληλασφαλιστικών Οργανισμών (International Group of Ρ & I Clubs) και ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν νόμιμα σε κράτος−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).

2. Η εξακρίβωση του νομίμου της εγκατάστασης και λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού σε κράτος−μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. γίνεται με σχετική βεβαίωση του Κράτους, την οποία υποχρεούται να φέρει ο πλοιοκτήτης μαζί με το πιστοποιητικό ή πιστοποιητικά το άρθρου 4 της παρούσας.

Άρθρο 3

1. Για την απώλεια ζωής ή τη σωματική βλάβη επιβατών το ελάχιστο όριο της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης ανέρχεται τουλάχιστον σε πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 €) ανά επιβάτη και ανά συμβάν.

2. Για την απώλεια ή ζημία πράγματος το ελάχιστο όριο της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης ανέρχεται τουλάχιστον σε δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500 €) ανά επιβάτη και ανά συμβάν.

3. Το ελάχιστο όριο της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για απώλεια ζωής ή/και σωματική βλάβη ή/και υλικές ζημιές περισσότερων του ενός ατόμου ανέρχεται σε πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €) ανά συμβάν.

Άρθρο 4

1. Η ύπαρξη ασφάλισης αποδεικνύεται από ένα ή περισσότερα Πιστοποιητικά, που έχουν εκδοθεί από τον πάροχο της και φέρονται επί του πλοίου.

2. Το Πιστοποιητικό ή Πιστοποιητικά που χορηγούνται από τον πάροχο της ασφάλισης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α) το όνομα του πλοίου, τον αριθμό ΙΜΟ και τον λιμένα νηολόγησης,

β) την επωνυμία και διεύθυνση της κύριας εγκατάστασης του πλοιοκτήτη,

γ) το είδος και τη διάρκεια της ασφάλισης και

δ) την επωνυμία και διεύθυνση του κύριου καταστήματος του παρόχου της ασφάλισης και, κατά περίπτωση, τη διεύθυνση του καταστήματος στο οποίο έχει συναφθεί η σύμβαση ασφάλισης.

3. Το παραπάνω, πιστοποιητικό ή πιστοποιητικά, που εκδίδεται σε γλώσσα άλλη πλην της ελληνικής, πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση τους, στην ελληνική γλώσσα από αρμόδια αρχή ή από εξουσιοδοτημένα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πρόσωπα.

Άρθρο 5

Η αρμόδια Λιμενική Αρχή επαληθεύει ότι τα υπόχρεα πλοία που αποπλέουν ή καταπλέουν, σε λιμένα δικαιοδοσίας της, φέρουν το Πιστοποιητικό ή Πιστοποιητικά ασφάλισης. Εάν το πιστοποιητικό ή πιστοποιητικά ασφάλισης δεν φέρονται επί του πλοίου, και ανεξάρτητα από τις κυρώσεις του άρθρου 6, απαγορεύεται ο απόπλους του πλοίου, μέχρις ότου ο πλοιοκτήτης κοινοποιήσει στην Αρμόδια Λιμενική Αρχή, το Πιστοποιητικό ή Πιστοποιητικά.

Άρθρο 6

1. Στους παραβάτες του άρθρου 1, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 45 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 261/Α΄/3−10−1973), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά, εκτός αν ο παραβάτης έχει ήδη καταδικασθεί ή αθωωθεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για ποινικό αδίκημα, το οποίο ταυτίζεται με την παράβαση στην οποία αφορά η διοικητική κύρωση.

2. Για την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται υπόψη κριτήρια, όπως η ολική χωρητικότητα του πλοίου και η καθ’ υποτροπή παράλειψη ασφάλισης.

Άρθρο 7

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας η αριθ. 3332.2/01/5.10.2012 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Ρύθμιση θεμάτων κάλυψης αστικής ευθύνης πλοιοκτητών δρομολογημένων πλοίων στις θαλάσσιες ενδομεταφορές» (ΦΕΚ 2822/Β΄/19−10−2012), παύει να ισχύει.

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013


Σχετική απόφαση
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description 123 | Ιουνίου 26, 2013 2:47 μ.μ. | Reply
Αστειοι! Τα πλοια στην Ελλαδα θαπρεπε ναναι σαν λεωφορεια. Πηγαινετε στην Ελβετια. Δεν εχει θαλασσες εχει απιστευτα βουνα. Μια καλυβα να εχεις στα 6000 μ υψος σου στελνουν ειτε τραινο ειτε στην χειροτερη τελεφερικ. Η κυρα της Ρω τι ειχε??? Σιγα τους πλοιοκτητες!!! Ακομη κι ο Λατσης φραγκο δεν εβαλε στην τραπεζα του. Απο τα κοροιδα περιμενε. Μην ακουτε. Ειμαστε μονοι μας. Και μονοι μας πρεπει να τα φτιαξουμε
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο