Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο απόφασης για το μορφότυπο των ηλεκτρονικών δεδομένων των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται με Η/Υ και διασφάλιση αυτών

Με το παρόν σχέδιο, για όσες επιχειρήσεις ή επιτηδευματίες τηρούν μηχανογραφικά τα φορολογικά τους στοιχεία, εισάγεται υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικών φορολογικών στοιχείων βάσει μορφότυπου, ο οποίος έχει ήδη διαμορφωθεί και συμφωνηθεί με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, και παρατίθεται για ευκολία αναφοράς στο παράρτημα. Σκοπός της τυποποίησης αυτής είναι η διασφάλιση της ακεραιότητας και η ευκολία ανάκτησης κατά τον τακτικό έλεγχο των αναλυτικά καταγεγραμμένων και αποθηκευμένων φορολογικών στοιχείων, η θέσπιση έμπιστων παρόχων υπηρεσιών μεταξύ αντισυμβαλλόμενων και φορολογικών αρχών, και η διευκόλυνση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Η ευρύτατη συμμετοχή όλων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει τις προτάσεις και όπου κριθεί αναγκαίο να προβεί στις απαραίτητες βελτιώσεις.

Ο ΓΓ Δημοσίων Εσόδων
Θεοχάρης Θεοχάρης


ΔΟΜΗ (ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α'/5.10.1988) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν.
2.Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 20 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α'/23.4.2010).
3.Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592/Β'/17.11.2005).
4.Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1051082/549/0015/ΠΟΛ.1082/2.6.2003 (ΦΕΚ 743/Β'/10.6.2003)
5.Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1028970/220/0015/ΠΟΛ.1049/21.3.2006 (ΦΕΚ 380/Β')
6.Το Πόρισμα της Επιτροπής για την εξειδίκευση και αναθεώρηση των τεχνικών προδιαγραφών των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών & συστημάτων και την εφαρμογή τους στη διασφάλιση των φορολογικών δεδομένων ΑΥΟΟ 1000359/1093/0006Α/2-1-2007/ΦΕΚ 2 ΥΟΔΔ'/9-1-2007
7.Την Οδηγία ΕΕ 2010/045 του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2010 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τους κανόνες τιμολόγησης
8.Τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών - ΚΦΑΣ) (Κεφ. Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 - ΦΕΚ Α' 222)
9.Τον Κανονισμό για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Αριθμ. αποφ. 165/2011 της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών ΦΕΚ Β' 2715/17-11-2011)
10.Τις προτάσεις της Υποστηρικτικής Ομάδας Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της Επιτροπής Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
11.Τα αποτελέσματα της Δημόσιας διαβούλευσης για το μορφότυπο του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου
12.Τις προτάσεις της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ), του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδας (ΣΕΠΕ)
13.Την ανάγκη απλοποίησης, εξυγχρονισμού και προσαρμογής του θεσμικού πλαισίου για την διασφάλιση των ηλεκτρονικών καταγραφών των συναλλαγών, τη σήμανση των φορολογικών στοιχείων (παραστατικών) και των λογισμικών υποστήριξης, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διατάξεων που προβλέπουν την ηλεκτρονική αποστολή δεδομένων των συναλλαγών σε κεντρικές υποδομές για την
αποτελεσματική φορολογική παρακολούθηση αυτών και την περιστολή της φοροδιαφυγής.
14.Την ανάγκη διευκόλυνσης της διάδοσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της υιοθέτησης κοινών προτύπων και δομών δεδομένων (μορφοτύπων) στις συναλλαγές.
15.Τις κατευθύνσεις για ένα πιο ισχυρό σύστημα ΦΠΑ και τα μοντέλα που εξετάσθηκαν στην «Πράσινη Βίβλο» της ΕΕ σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ (C0M(2010) 695) και την αντίστοιχη Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ 2011/C 318/14./
16.Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε τον τρόπο και τις διαδικασίες διασφάλισης ηλεκτρονικής αποθήκευσης των δεδομένων των ηλεκτρονικά εκδιδομένων φορολογικών στοιχείων και της διαβίβασης αυτών, ως ακολούθως :

1. Άρθρο
ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τις ανάγκες τις παρούσας Απόφασης ορίζονται οι εξής έννοιες και ορισμοί :
Ειδικός Ασφαλής Αλγόριθμος Συνόψεων (ΕΑΑΣ)

Ως Ειδικός Ασφαλής Αλγόριθμος Συνόψεων, ορίζεται η μονόδρομη μαθηματική συνάρτηση - αλγόριθμος κατακερματισμού δημιουργίας μοναδικής σύνοψης, όπως αυτός ειδικότερα ορίζεται στο Παράρτημα Π2.

Προηγμένη Ασφαλής Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη (ΠΑΗΨΣ)

Ως Προηγμένη Ασφαλής Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη (ΠΑΗΨΣ) ορίζεται το σύνολο της αλληλουχίας δεκαεξαδικών χαρακτήρων, της σύνοψης που δημιουργείται με την χρήση του Ειδικού Ασφαλούς Αλγόριθμου Συνόψεων, και η οποία προσδιορίζει μονοσήμαντα το σύνολο των δεδομένων, που υπόκεινται σε επεξεργασία από τον αλγόριθμο αυτό. Ο αριθμός των χαρακτήρων της αλληλουχίας καθορίζεται από τη σύνοψη που παράγεται από τον ΕΑΑΣ όπως αυτός ορίζεται στο Παράρτημα Π2, λαμβανομένου υπ' όψη ότι κάθε byte της σύνοψης, αναπαρίσταται με 2 δεκαεξαδικούς χαρακτήρες.
Πάροχος Άυλης Φορολογικής Σήμανσης (ΠΑΦΣ)

Ως Πάροχος Άυλης Φορολογικής Σήμανσης ορίζεται κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό, τεχνογνωσία και τις κατάλληλες οργανωτικές και υπολογιστικές υποδομές και τα Πληροφοριακά και

Επικοινωνιακά Συστήματα (ΠΕΣ) για να παρέχει υπηρεσίες Άυλης Φορολογικής Σήμανσης και έχει :

α) υποβάλει δήλωση καταχώρησης στην Αρχή Πιστοποίησης Παρόχων Άυλης Φορολογικής Σήμανσης, με φάκελο δικαιολογητικών για την παροχή Άυλης Φορολογικής Σήμανσης

β) λάβει έγκριση Πολιτικής Ασφάλειας για τη διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών από την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Αριθμ. αποφ. 165/2011 ΦΕΚ Β' 2715/17-11-2011, και

γ) εκπληρώνει και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Π6

Η Αρχή Πιστοποίησης Παρόχων Άυλης Φορολογικής Σήμανσης τηρεί Μητρώο των Εγκατεστημένων στην Ελλάδα Παρόχων Υπηρεσιών Άυλης Φορολογικής Σήμανσης και με Κανονισμό της, δύνανται να καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονται με την εποπτεία και τον έλεγχο των ΠΑΦΣ για την παροχή Άυλης Φορολογικής Σήμανσης.

Ο ΠΑΦΣ δύναται πέρα των υπηρεσιών παροχής Άυλης Φορολογικής Σήμανσης να παρέχει και άλλες υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες ηλεκτρονικών ψηφιακών υπογραφών, αναδοχής τιμολόγησης, ηλεκτρονικής αποθήκευσης, ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, κλπ.

Ως Αρχή Πιστοποίησης Παρόχων Άυλης Φορολογικής Σήμανσης ορίζεται η Ελληνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).
Φορολογικά Στοιχεία (ΦΣ)

Ως φορολογικά Στοιχεία ορίζονται τα παραστατικά συναλλαγών των οποίων ο τίτλος, το περιεχόμενο και ο τρόπος έκδοσης ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (Κεφ. Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 - ΦΕΚ Α' 222), χρησιμοποιούνται για τις πρωτογενείς εγγραφές στα φορολογικά βιβλία και κατ' επέκταση στο φορολογικό έλεγχο και περιλαμβάνονται στον Πίνακα του Παραρτήματος Π5.
Υπόχρεος Φορολογικής Σήμανσης (ΥΦΣ)

Ως Υπόχρεος Φορολογικής Σήμανσης κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που είναι Υπόχρεος Απεικόνισης Συναλλαγών και διενεργεί συναλλαγές που υπόκεινται στην έκδοση Φορολογικών Στοιχείων (ΦΣ) του Πίνακα του Παραρτήματος Π5, σύμφωνα ειδικότερα και με τα οριζόμενα στον ΚΦΑΣ (Κεφ. Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 - ΦΕΚ Α' 222), και χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την καταχώρηση των δεδομένων τους, την δημιουργία τους και την ηλεκτρονική έκδοσή τους.

Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ)

Ως Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξης Σήμανσης Στοιχείων ΕΑΦΔΣΣ είναι η ηλεκτρονική συσκευή που ορίζεται με τις διατάξεις του Άρθρου 10 της παρούσας απόφασης.

Άυλη Φορολογική Σήμανση

Ως Άυλη Φορολογική Σήμανση ορίζεται η Συμβολοσειρά Φορολογικής Σήμανση (ΣΦΣ) που λαμβάνεται από ΠΑΦΣ, σύμφωνα με τους όρους και της προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης. Για την παροχή υπηρεσιών Άυλης Φορολογικής Σήμανσης σε Υπόχρεο Φορολογικής Σήμανσης (ΥΦΣ), ο ΠΑΦΣ υποχρεωτικά θα πρέπει να έχει συνάψει με αυτόν σύμβαση παροχής υπηρεσιών Άυλης Φορολογικής Σήμανσης εγγυημένου επιπέδου (SLA), η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

Φορολογικά Δεδομένα Στοιχείου (ΦΔΣ)

Ως Φορολογικά Δεδομένα Στοιχείου ορίζεται το σύνολο των διακριτών δεδομένων (πεδίων) των Πινάκων Α και Β του Παραρτήματος Π1 που κατά περίπτωση συμπληρώνονται υποχρεωτικά ή προαιρετικά και αποτελούν περιεχόμενο του φορολογικού στοιχείου, με τη μορφή της αλληλουχίας, τους όρους και τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος Π1.

Ημερήσιος Αύξων Αριθμός (ΗΑΑ)

Ως Ημερήσιος Αύξων Αριθμός (ΗΑΑ) σήμανσης φορολογικού στοιχείου (παραστατικού) ορίζεται ο δεκαδικός αριθμός της ημερήσιας συνεχούς και αλληλοδιάδοχης αύξουσας αρίθμησης κάθε δημιουργούμενης σήμανσης στοιχείου (παραστατικού). Ο ΗΑΑ δημιουργείται αυτόματα με την διαδικασία δημιουργίας κάθε σήμανσης, είτε από τη διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ του Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (ΥΦΣ), στην περίπτωση που η σήμανση γίνεται από τη συσκευή αυτή, είτε από τα υπολογιστικά συστήματα του ΠΑΦΣ, στην περίπτωση που σήμανση γίνεται άυλα μέσω αυτού. Μετά το κλείσιμο κάθε ημέρας και τη δημιουργία της Γενικής Ημερήσιας ΠΑΗΨΣ, ο ΗΑΑ ανατοποθετείται και λαμβάνει την ημερήσια αρχική τιμή 1 για την 1η σήμανση, 2 για την 2η, κοκ. Ο ΗΑΑ σήμανσης στοιχείου σχηματίζεται στη μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων, με τη συμπλήρωση πρώτα των δεξιότερων θέσεων του μετρητή και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ).

Γενικός Αύξων Αριθμός (ΓΑΑ)

Ως Γενικός Αύξων Αριθμός (ΓΑΑ) σήμανσης φορολογικού στοιχείου (παραστατικού) ορίζεται ο δεκαδικός αριθμός της γενικής συνεχούς και αλληλοδιάδοχης αύξουσας αρίθμησης κάθε δημιουργούμενης σήμανσης στοιχείου (παραστατικού). Ο ΓΑΑ δημιουργείται αυτόματα με την διαδικασία δημιουργίας κάθε σήμανσης, είτε από τη διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ του Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (ΥΦΣ), στην περίπτωση που η σήμανση γίνεται από τη συσκευή αυτή, είτε από τα υπολογιστικά συστήματα του ΠΑΦΣ, στην περίπτωση που σήμανση γίνεται άυλα μέσω αυτού. Ο ΓΑΑ λαμβάνει την αρχική τιμή 1 για την 1η σήμανση, 2 για την 2η, κοκ. Ο ΓΑΑ σήμανσης στοιχείου σχηματίζεται στη μορφή μετρητή σταθερού μήκους 8 ψηφίων, με τη συμπλήρωση πρώτα των δεξιότερων θέσεων του μετρητή και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 8) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ).

Χρονοσφραγίδα Σήμανσης (ΧΣ)

Ως Χρονοσφραγίδα Σήμανσης (ΧΣ) ορίζεται η σταθερού μήκους αλληλουχία 10 δεκαδικών αριθμητικών ψηφίων, η οποία σχηματίζεται, στη μορφή ΕΕΜΜΗΗΩΩΛΛ, όπου ΕΕ είναι το έτος, ΜΜ ο μήνας, ΗΗ η ημερομηνία, ΩΩ η ώρα και ΛΛ τα λεπτά και η
οποία προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ και της ΣΦΣ του συγκεκριμένου στοιχείου. Η ΧΣ δημιουργείται αυτόματα με την διαδικασία δημιουργίας κάθε σήμανσης, είτε από τη διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ του Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (ΥΦΣ), στην περίπτωση που η σήμανση γίνεται από τη συσκευή αυτή, είτε από τα υπολογιστικά συστήματα του ΠΑΦΣ, στην περίπτωση που σήμανση γίνεται άυλα μέσω αυτού.

Φορολογικά Δεδομένα Σήμανσης Στοιχείου (ΦΔΣΣ)

Ως Φορολογικά Δεδομένα Σήμανσης Στοιχείου ορίζεται η αλληλουχία των χαρακτήρων που αποτελείται διαδοχικά από το σύνολο των δεδομένων:

i. Τα Φορολογικά Δεδομένα Στοιχείου (ΦΔΣ) στη μορφή της αλληλουχίας σήμανσης των Φορολογικών Δεδομένων Σήμανσης (ΦΔΣ) και με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος Π1
ii. Τον Ημερήσιου Αύξοντα Αριθμό (ΗΑΑ) σήμανσης του φορολογικού στοιχείου που αφορά τον συγκεκριμένο Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (ΥΦΣ) - εκδότη του στοιχείου και για συγκεκριμένη ΕΑΦΔΣΣ ή συγκεκριμένο ΠΑΦΣ
iii. Τον Γενικό Αύξοντα Αριθμό (ΓΑΑ) σήμανσης του φορολογικού στοιχείου που αφορά τον συγκεκριμένο Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (ΥΦΣ) - εκδότη του στοιχείου και για συγκεκριμένη ΕΑΦΔΣΣ ή συγκεκριμένο ΠΑΦΣ
iv. Τη Χρονοσφραγίδα Σήμανσης (ΧΣ) του φορολογικού στοιχείου που αφορά τον συγκεκριμένο Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (ΥΦΣ) - εκδότη του στοιχείου και για συγκεκριμένη ΕΑΦΔΣΣ ή συγκεκριμένο ΠΑΦΣ
v. Τον Αριθμό Μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ (11 χαρακτήρες) στην περίπτωση που η σήμανση γίνεται από συσκευή ΕΑΦΔΣΣ, ή τον Μοναδικό Αριθμό Μητρώου του Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (ΥΦΣ) στον ΠΑΦΣ : (11 χαρακτήρες επίσης), ο οποίος σχηματίζεται με βάση τον Αριθμό καταχώρησης του ΠΑΦΣ στο μητρώο της Αρχής Πιστοποίησης Παρόχων Άυλης Φορολογικής Σήμανσης, στην περίπτωση που σήμανση γίνεται άυλα μέσω ΠΑΦΣ.

Η αλληλουχία των χαρακτήρων που σχηματίζεται από τον Ημερήσιο Αύξοντα Αριθμό (ΗΑΑ) σήμανσης, τον Γενικό Αύξοντα Αριθμό (ΓΑΑ) σήμανσης, τη Χρονοσφραγίδα Σήμανσης (ΧΣ) γίνεται συνολικά είτε από συσκευή ΕΑΦΔΣΣ είτε από ΠΑΦΣ.

Η κωδικοποίηση της αλληλουχίας των ΦΔΣΣ, γίνεται με το πρότυπο ΕΛΟΤ-928, ανεξάρτητα από ενδεχόμενο διαφορετικό τρόπο κωδικοποίησής των αποθηκευμένων πεδίων και πληροφοριών

Συμβολοσειρά Φορολογικής Σήμανσης (ΣΦΣ)

Ως Συμβολοσειρά Φορολογικής Σήμανσης ορίζεται η αλληλουχία χαρακτήρων που διαμορφώνεται από την διακριτή προσθήκη των εξής τμημάτων δεδομένων :

i. Το τμήμα της αλληλουχίας των χαρακτήρων της αντίστοιχης Προηγμένης Ασφαλούς Ηλεκτρονικής Ψηφιακής Σύνοψης (ΠΑΗΨΣ) που προκύπτει από την επεξεργασία του συνόλου των δεδομένων των ΦΔΣ και των τμημάτων δεδομένων που ακολουθούν, από τον Ειδικό Ασφαλή Αλγόριθμο Συνόψεων (ΕΑΑΣ). Γίνεται χρήση μόνον αριθμών και κεφαλαίων λατινικών χαρακτήρων του δεκαεξαδικού αριθμητικού συστήματος : 0...9 και A...F.
ii. Το τμήμα του Ημερήσιου Αύξοντα Αριθμό (ΗΑΑ) σήμανσης του φορολογικού στοιχείου (παραστατικού) που αφορά τον συγκεκριμένο Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (ΥΦΣ) - εκδότη του στοιχείου και για συγκεκριμένη ΕΑΦΔΣΣ ή συγκεκριμένο ΠΑΦΣ.

Ο ΗΑΑ σήμανσης στοιχείου σχηματίζεται στη μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων. Ο ΗΑΑ αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ).

iii. Το τμήμα του Γενικού Αύξοντα Αριθμού (ΓΑΑ) σήμανσης του φορολογικού στοιχείου (παραστατικού) που αφορά τον συγκεκριμένο Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (ΥΦΣ) - εκδότη του στοιχείου και για συγκεκριμένη ΕΑΦΔΣΣ ή συγκεκριμένο ΠΑΦΣ. Ο ΓΑΑ σήμανσης στοιχείου σχηματίζεται στη σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 8 ψηφίων. Ο ΓΑΑ αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 8) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ).

iv. Το τμήμα της Χρονοσφραγίδας Σήμανσης (ΧΣ) η οποία προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ και της ΣΦΣ του συγκεκριμένου στοιχείου, η οποία σχηματίζεται ως μια σταθερού μήκους αλληλουχία 10 χαρακτήρων, ως εξής : ΕΕΜΜΗΗΩΩΛΛ, όπου ΕΕ είναι το έτος, ΜΜ ο μήνας, ΗΗ η ημερομηνία, ΩΩ η ώρα και ΛΛ τα λεπτά.

v. Το τμήμα με τον Αριθμό Μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ (11 χαρακτήρες) στην περίπτωση που η σήμανση γίνεται από συσκευή ΕΑΦΔΣΣ, ή τον Μοναδικό Αριθμό Μητρώου του Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (ΥΦΣ) στον ΠΑΦΣ : (11 χαρακτήρες επίσης), ο οποίος σχηματίζεται με βάση τον Αριθμό καταχώρησης του ΠΑΦΣ στο μητρώο της Αρχής Πιστοποίησης Παρόχων

Άυλης Φορολογικής Σήμανσης), στην περίπτωση που σήμανση γίνεται άυλα μέσω ΠΑΦΣ.

vi. Το τμήμα επαλήθευσης που αποτελείται τους 2 δεκαεξαδικούς χαρακτήρες ελέγχου ορθότητας της Συμβολοσειράς Φορολογικής Σήμανσης, που προκύπτουν από την δεκαεξαδική πρόσθεση των χαρακτήρων (bytes) χωρίς κρατούμενο όλων των προηγούμενων χαρακτήρων (2 digits hexadecimal checksum). Γίνεται χρήση μόνον αριθμών και κεφαλαίων λατινικών χαρακτήρων του δεκαεξαδικού αριθμητικού συστήματος : 0...9 και A...F.

Η διάκριση των τμημάτων της Συμβολοσειράς Σήμανσης γίνεται με τη χρήση 1 χαρακτήρα διαστήματος (space)

Η ΣΦΣ μπορεί να λαμβάνεται είτε από διασυνδεόμενη συσκευή ΕΑΦΔΣΣ είτε με Άυλη Φορολογική Σήμανση από ΠΑΦΣ.

Ηλεκτρονική Έκδοση Φορολογικού Στοιχείου (ΗΕΦΣ)

Ως Ηλεκτρονική Έκδοση Φορολογικού Στοιχείου θεωρείται κάθε έκδοση Φορολογικού Στοιχείου (ΦΣ) - παραστατικού, τα ΦΔΣ του οποίου έχουν λάβει σήμανση, δηλαδή ΠΑΗΨΣ και ΣΦΣ. Ως χρόνος της ΗΦΕΣ θεωρείται ο χρόνος που προσδιορίζεται στη Χρονοσφραγίδα (ΧΣ) της ΣΦΣ.
Λογισμικό Υποστήριξης Σήμανσης Φορολογικών Στοιχείων Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (ΛΥΣΦΣΥΦΣ)

Ως Λογισμικό Υποστήριξης Σήμανσης Φορολογικών Στοιχείων Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (ΛΥΣΦΣΥΦΣ) ορίζεται η εφαρμογή λογισμικού ή το σύνολο των εφαρμογών λογισμικού του Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (ΥΦΣ), που εγκαθίσταται σε Η/Υ ή ανακτάται - προσπελαύνεται από Η/Υ του Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (ΥΦΣ) και διαχειρίζεται τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη σήμανση των στοιχείων (παραστατικών). Στις διαδικασίες αυτές περιλαμβάνονται :

•    Η ανάκτηση των Φορολογικών Δεδομένων Στοιχείων (ΦΔΣ) από άλλες τοπικά εγκατεστημένες ή απομακρυσμένες εφαρμογές λογισμικού συμπεριλαμβανομένων των Βάσεων Δεδομένων
•    Ο μετασχηματισμός και η δημιουργία της μορφής της αλληλουχίας χαρακτήρων προς σήμανση του Παραρτήματος Π1
•    Η ασφαλής ηλεκτρονική επικοινωνία και αποστολή - διαβίβαση των ΦΔΣ είτε σε διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ του Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση, στην περίπτωση που η σήμανση γίνεται από ΕΑΦΔΣΣ, είτε σε απομακρυσμένα υπολογιστικά συστήματα του ΠΑΦΣ, στην περίπτωση που σήμανση γίνεται άυλα μέσω ΠΑΦΣ, με σκοπό τη δημιουργία και λήψη της αντίστοιχης ΣΦΣ.
•    Η ασφαλής ηλεκτρονική επικοινωνία και λήψη της ΣΦΣ, είτε από διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ του Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση, στην περίπτωση που η σήμανση
γίνεται από ΕΑΦΔΣΣ, είτε από απομακρυσμένα υπολογιστικά συστήματα του ΠΑΦΣ, στην περίπτωση που σήμανση γίνεται άυλα μέσω ΠΑΦΣ.
•    Η ασφαλής ηλεκτρονική επικοινωνία και αποστολή - διαβίβαση των ΦΔΣ ή και της ΣΦΣ σε απομακρυσμένα υπολογιστικά συστήματα του ΠΑΦΣ, στην περίπτωση που σήμανση γίνεται άυλα μέσω ΠΑΦΣ, με σκοπό την επαλήθευση της ΣΦΣ που έχει δημιουργηθεί καθώς και η επαλήθευση ή μη αυτής.
•    Η ασφαλής ηλεκτρονική επικοινωνία για την αποστολή - διαβίβαση του συνόλου ή μέρους των ΦΔΣ και της ΣΦΣ σε κεντρικές υποδομές (όπως η ΓΓΠΣ ή άλλες που θα οριστούν για το σκοπό αυτό), ή η ασφαλής θέση σε διάθεση αυτών για φορολογικούς σκοπούς. Η διαβίβαση αυτή μπορεί να γίνεται και για περισσότερα του ενός σημανθέντων φορολογικών στοιχείων με βάση εύρος Χρονοσφραγίδων Σήμανσης (ΧΣ). Στην περίπτωση που η σήμανση γίνεται μέσω ΠΑΦΣ, τότε η δυνατότητα της διαδικασίας αυτής μπορεί να παραλείπεται από το ΛΥΣΦΣΥΦΣ, εφ' όσον την διαδικασία αυτή αναλαμβάνει ο ΠΑΦΣ για λογαριασμό του ΥΦΣ και αυτή αποτελεί μέρος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Άυλης Φορολογικής Σήμανσης εγγυημένου επιπέδου (SLA) .
•    Η εκτύπωση της ΣΦΣ σε κάθε φορολογικό στοιχείο (παραστατικό) που αντιστοιχεί και περιλαμβάνει τα αντίστοιχα ΦΔΣ καθώς και η δυνατότητα αναπαράστασης και εκτύπωσης της ΣΦΣ σε γραμμωτό κώδικα δύο διαστάσεων του Παραρτήματος Π3.
•    Η επικοινωνία με άλλες τοπικά εγκατεστημένες ή απομακρυσμένες εφαρμογές λογισμικού συμπεριλαμβανομένων των Βάσεων Δεδομένων για λογική συσχέτιση - διασύνδεση των ΦΔΣ και της ΣΦΣ που αντιστοιχεί σε αυτά, και τη μόνιμη και ασφαλή αποθήκευσή τους.
•    Η λήψη της Γενικής Ημερήσιας ΠΑΗΨΣ είτε από διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ είτε από ΠΑΦΣ, η λογική συσχέτισή της με τις αντίστοιχες ΠΑΗΨΣ και η ασφαλής και μόνιμη αποθήκευσή της σε τοπικά εγκατεστημένες ή απομακρυσμένες εφαρμογές λογισμικού συμπεριλαμβανομένων των Βάσεων Δεδομένων.
•    Η ανάκτηση των Φορολογικών Δεδομένων Στοιχείων (ΦΔΣ) και της αντίστοιχης ΣΦΣ και η δημιουργία της μορφής της αλληλουχίας χαρακτήρων που έχει λάβει σήμανση με βάση το μορφότυπο του Παραρτήματος Π1, από τοπικά εγκατεστημένες ή απομακρυσμένες εφαρμογές λογισμικού συμπεριλαμβανομένων των Βάσεων Δεδομένων καθώς και η δημιουργία ιδιαίτερου ηλεκτρονικό αρχείου με περιεχόμενο την αλληλουχία χαρακτήρων που έχει λάβει σήμανση με βάση το μορφότυπο του παραρτήματος Π1. Η δημιουργία του αρχείου αυτού γίνεται σε κατάλληλο αποθηκευτικό μέσο, με σκοπό την επαλήθευσή του περιεχομένου του σε οποιαδήποτε περίπτωση επιτόπιων φορολογικών ελέγχων. Η ανάκτηση των ΦΔΣ και της αντίστοιχης ΣΦΣ και η δημιουργία ιδιαίτερων ηλεκτρονικών αρχείων μπορεί να γίνεται και για τις για περισσότερα του ενός σημανθέντων φορολογικών στοιχείων και τις αντίστοιχες Γενικές Ημερήσιες ΠΑΗΨΣ, με βάση εύρος Χρονοσφραγίδων Σήμανσης (ΧΣ), εύρος τιμών ΓΑΑ, ή άλλων δεδομένων από τα διακριτά τμήματα της ΣΦΣ. Η ανάκτηση μιας η περισσοτέρων Γενικών Ημερήσιων ΠΑΗΨΣ γίνεται σε ηλεκτρονικά αρχεία του Παραρτήματος Π1.
•    Η ασφαλής ηλεκτρονική επικοινωνία για την αποστολή - διαβίβαση του συνόλου ή μέρους των ΦΔΣ και της ΣΦΣ σε κεντρικές υποδομές του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Στην περίπτωση που η σήμανση γίνεται άυλα μέσω ΠΑΦΣ, τότε η δυνατότητα της διαδικασίας αυτής μπορεί να παραλείπεται από το ΛΥΣΦΣΥΦΣ, εφ' όσον την διαδικασία αυτή αναλαμβάνει ο ΠΑΦΣ για λογαριασμό του ΥΦΣ και αυτή αποτελεί μέρος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Άυλης Φορολογικής Σήμανσης εγγυημένου επιπέδου (SLA).
•    Η ασφαλής ηλεκτρονική επικοινωνία, πρόσβαση, και ανάκτηση κωδικών στην υπηρεσία φιλοξενίας των εθνικών και διεθνών κωδικοποιήσεων (ΓΓΠΣ) που η χρήση τους αναφέρεται σε αντίστοιχα πεδία των Πινάκων Α και Β του μορφοτύπου, σύμφωνα με τον Πίνακα Γ του παρόντος Παραρτήματος Π1
•    Η τήρηση σε αρχεία καταγραφής συμβάντων (LOG files) σε χρονική σειρά, με πλήρη και αναλυτικά δεδομένα που αφορούν τις προηγούμενες διαδικασίες

Είναι υποχρεωτική η αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση των δυνατοτήτων των παραπάνω διαδικασιών του ΛΥΣΦΣΥΦΣ στα εγχειρίδια χρήσης του λογισμικού αυτού. Ο προμηθευτής του ΛΥΣΦΣΥΦΣ υποχρεούται στην διεξοδική επίδειξη των δυνατοτήτων αυτών σε κάθε Υπόχρεο σε Φορολογική Σήμανση (ΥΦΣ).

Ολοκλήρωση Ηλεκτρονικής Φορολογικής Έκδοσης Στοιχείων Ημέρας (ΟΗΦΕΣΗ)

Ως Ολοκλήρωση Ηλεκτρονικής Φορολογικής Έκδοσης Στοιχείων Ημέρας, ορίζεται η διαδικασία επεξεργασίας από τον ΕΑΑΣ του συνόλου των δεδομένων που σχηματίζεται από τις ΠΑΗΨΣ που έχουν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας (από την προηγούμενη ΟΗΦΕΣΗ) και της αμέσως προηγούμενης Γενικής Ημερήσιας ΠΑΗΨΣ, για τη δημιουργία μιας σύνοψης ημέρας, η οποία αποτελεί την Γενική Ημερήσια ΠΑΗΨΣ. Κάθε ΟΗΦΕΣΗ πρέπει να λαμβάνει χώρα το αργότερο 24 ώρες από την προηγούμενη ΟΗΦΕΣΗ εφ' όσον από την προηγούμενη ΟΗΦΕΣΗ έχει δημιουργηθεί τουλάχιστον 1 ΣΦΣ.

Η ΟΗΦΕΣΗ και η δημιουργία της Γενικής Ημερήσιας ΠΑΗΨΣ γίνεται κατά περίπτωση είτε από διασυνδεόμενη συσκευή ΕΑΦΔΣΣ είτε από ΠΑΦΣ. Κάθε Γενική Ημερήσια ΠΑΗΨΣ αριθμείται με συνεχή αύξουσα αλληλοδιάδοχη αρίθμηση.

2. Άρθρο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΗΨΣ ΚΑΙ ΣΦΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

Για την Ηλεκτρονική Φορολογική Έκδοση κάθε Στοιχείου (ΗΦΕΣ) είναι υποχρεωτική η δημιουργία ΠΑΗΨΣ και ΣΦΣ από τα ΦΔΣΣ του αντίστοιχου στοιχείου (παραστατικού). Για το σκοπό αυτό το Λογισμικό Υποστήριξης Σήμανσης Φορολογικών Στοιχείων Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (ΛΥΣΦΣΥΦΣ) :

•    Ανακτά τα Φορολογικά Δεδομένα του Στοιχείου (ΦΔΣ) που είναι αποθηκευμένα σε άλλες τοπικά εγκατεστημένες ή απομακρυσμένες εφαρμογές λογισμικού συμπεριλαμβανομένων των Βάσεων Δεδομένων και μετασχηματίζει στη μορφή της αλληλουχίας χαρακτήρων προς σήμανση του Παραρτήματος Π1.
•    Επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τρόπο ασφαλή και αποστέλλει - διαβιβάζει στη μορφή του Παραρτήματος Π1 τα ΦΔΣ, είτε σε διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ του ΥΦΣ, στην περίπτωση που η σήμανση γίνεται από ΕΑΦΔΣΣ, είτε σε απομακρυσμένα υπολογιστικά συστήματα του ΠΑΦΣ, στην περίπτωση που σήμανση γίνεται άυλα μέσω ΠΑΦΣ, και λαμβάνει την αντίστοιχη δημιουργηθείσα ΣΦΣ, είτε από την ΕΑΦΔΣΣ, είτε από τα συστήματα του ΠΑΦΣ, κατά περίπτωση.
•    Συσχετίζει λογικά τα ΦΔΣ και την αντίστοιχη ΣΦΣ, δημιουργεί τη μορφή και την αλληλουχίας χαρακτήρων που έχει λάβει σήμανση με βάση το μορφότυπο του Παραρτήματος Π1 και τα αποθηκεύει κατά τρόπο μόνιμο και ασφαλή, σε τοπικά εγκατεστημένες ή απομακρυσμένες εφαρμογές λογισμικού του ΥΦΣ, συμπεριλαμβανομένων των Βάσεων Δεδομένων.

3. Άρθρο
Αποτύπωση - Εκτύπωση ΣΦΣ

Η αποτύπωση - εκτύπωση της ΣΦΣ γίνεται από το ΛΥΣΦΣΥΦΣ, σε κάθε εκτύπωση φορολογικού στοιχείου, τα ΦΔΣ του οποίου έχουν λάβει ΣΦΣ. Η θέση της εκτύπωσης της ΣΦΣ γίνεται μετά την εκτύπωση όλων των διακριτών δεδομένων των ΦΔΣ.
Στις περιπτώσεις εκτυπώσεων από εκτυπωτές σελίδας, η αναπαράσταση της ΣΦΣ με γραμμωτό κώδικα δύο διαστάσεων του Παραρτήματος Π3, γίνεται σε οποιαδήποτε πρόσφορη θέση της πρώτης σελίδας του εκτυπούμενου φορολογικού στοιχείου.

4. Άρθρο
ΗΦΕΣ φορολογικών στοιχείων διακίνησης

Ειδικά για τα συνοδευτικά φορολογικά στοιχεία διακίνησης με αρίθμηση 5, 6, 10 και 11 του Πίνακα του Παραρτήματος 5, δεν υφίσταται υποχρέωση εκτύπωσής τους, εφ' όσον γίνεται Ηλεκτρονική Έκδοση Φορολογικού Στοιχείου (ΗΦΕΣ) κατά τη χρονική στιγμή της έναρξης της αποστολής - διακίνησης, είτε μέσω της διαδικασίας Άυλης Φορολογικής Σήμανσης από ΠΑΦΣ, είτε από διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ και έχουν αποσταλεί σε κεντρικές υποδομές (βάσεις δεδομένων) που ορίζονται από την ΓΓΠΣ.

Επιπλέον των ανωτέρω, τα Φορολογικά Δεδομένα Σήμανσης των Στοιχείων (ΦΔΣΣ) αυτών και η αντίστοιχη ΣΦΣ στη μορφή της αλληλουχίας χαρακτήρων που έχει λάβει σήμανση με βάση το μορφότυπο του Παραρτήματος Π1 και σε κατάλληλο αποθηκευτικό μέσο, θα πρέπει να συνοδεύουν τα διακινούμενα αγαθά και είναι διαθέσιμα σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής, από τον τόπο έναρξης της διακίνησης μέχρι τον τόπο παράδοσης ή προορισμού, και διατίθενται άμεσα για μεταφόρτωση σε κάθε περίπτωση φορολογικού ελέγχου.

Στην περίπτωση αυτή, κάθε αδυναμία αναπαραγωγής ή απώλειας των δεδομένων αυτών καθώς και η αδυναμία ανάκτησης και διάθεσής τους, για μεταφόρτωση, στις περιπτώσεις επιτόπιων φορολογικών ελέγχων, μορφή της αλληλουχίας χαρακτήρων που έχει λάβει σήμανση με βάση το μορφότυπο του Παραρτήματος Π1 και σε ιδιαίτερο αρχείο του Παραρτήματος Π1, λογίζεται ως μη έκδοση των αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων.

Η επικαιρότητα του δελτίου αποστολής για το οποίο έχει γίνει ΗΦΕΣ και των ΦΔΣΣ, εξαρτάται από την απόσταση, τον τρόπο της μεταφοράς, το είδος των χρησιμοποιούμενων μεταφορικών μέσων και τις ειδικότερες συνθήκες της μεταφοράς. Το βάρος της απόδειξης της χρονικής διάρκειας των δελτίων αποστολής φέρει ο εκδότης - ΥΦΣ, ο οποίος υποχρεούται να τεκμηριώνει επαρκώς, γεγονότα ή καταστάσεις, που δικαιολογούν τη χρονική διάρκεια αυτών.

5. Άρθρο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΗΜΕΡΑΣ (ΟΗΦΕΣΗ), ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΑΗΨΣ

Για την διασφάλιση των ΠΑΗΨΣ που έχουν δημιουργούνται στη διάρκεια κάθε ημέρας, είναι υποχρεωτική η διενέργεια Ολοκλήρωσης της Ηλεκτρονικής Φορολογικής Έκδοσης Στοιχείων Ημέρας (ΟΗΦΕΣΗ) και η δημιουργία της αντίστοιχης Γενικής Ημερήσιας ΠΑΗΨΣ.
Η ΟΗΦΕΣΗ διενεργείται είτε από το ενσωματωμένο στην ΕΑΦΔΣΣ λογισμικό, στην περίπτωση που για τις ΠΑΗΨΣ της ημέρας και τις αντίστοιχες ΣΦΣ γίνεται χρήση διασυνδεόμενης ΕΑΦΔΣΣ του ΥΦΣ, είτε από τα υπολογιστικά συστήματα του ΠΑΦΣ, στην περίπτωση που σήμανση γίνεται άυλα μέσω αυτού. Η δημιουργηθείσα Γενική Ημερήσια ΠΑΗΨΣ υποχρεωτικά αποθηκεύεται κατά τρόπο μόνιμο και ασφαλή από τον ΥΦΣ. Για το σκοπό αυτό το Λογισμικό Υποστήριξης Σήμανσης Φορολογικών Στοιχείων Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (ΛΥΣΦΣΥΦΣ) :

•    Επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τρόπο ασφαλή και λαμβάνει την αντίστοιχη δημιουργηθείσα Γενική Ημερήσια ΠΑΗΨΣ, είτε από την ΕΑΦΔΣΣ, είτε από τα συστήματα του ΠΑΦΣ, κατά περίπτωση, καθώς και το χρόνο δημιουργίας της (ΕΕΜΜΗΗΛΛΩΩ) .
•    Συσχετίζει λογικά τη δημιουργηθείσα Γενική Ημερήσια ΠΑΗΨΣ με τις αντίστοιχες ΠΑΗΨΣ της ημέρας και την αποθηκεύει κατά τρόπο μόνιμο και ασφαλή σε τοπικά εγκατεστημένες ή απομακρυσμένες εφαρμογές λογισμικού συμπεριλαμβανομένων των Βάσεων Δεδομένων.

6. Άρθρο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΦΔΣΣ, ΣΦΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΗΨΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΦΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Ο ΥΦΣ υποχρεούται στη διαφύλαξη με τρόπο μόνιμο και ασφαλή, για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ, των ΦΔΣΣ, ΣΦΣ και των Γενικών Ημερήσιων ΠΑΗΨΣ σε κατάλληλο αποθηκευτικό μέσο, καθώς και στη διάθεση αυτών χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε κάθε περίπτωση επιτόπιων φορολογικών ελέγχων. Ειδικότερα τα ΦΔΣΣ συμπεριλαμβανομένης και της ΣΦΣ θα πρέπει ανεξαρτήτως του τρόπου και της μορφής αποθήκευσής τους, να ανακτώνται και να διατίθενται για μεταφόρτωση, στις περιπτώσεις επιτόπιων φορολογικών ελέγχων, στη μορφή του μορφοτύπου και με τη δημιουργία ηλεκτρονικών αρχείων με περιεχόμενο κάθε αλληλουχία χαρακτήρων που έχει λάβει σήμανση με βάση το μορφότυπο του παραρτήματος Π1. Οι Γενικές Ημερήσιες ΠΑΗΨΣ ανακτώνται σύμφωνα με τα Ηλεκτρονικά Αρχεία με περιεχόμενο μια ή περισσότερες Γενικές Ημερήσιες ΠΑΗΨΣ του Παραρτήματος 1.

Η αναγνωσιμότητα των ΦΔΣΣ των ΣΦΣ και των Γενικών Ημερήσιων ΠΑΗΨΣ πρέπει να εξασφαλίζονται για όλη τη διάρκεια της αποθήκευσής τους. Οποιαδήποτε απώλεια η αλλοίωση των ΦΔΣΣ και της αντίστοιχης ΣΦΣ, τις λογίζεται ως μη διαφύλαξη των σχετικών φορολογικών στοιχείων από τον εκδότη - ΥΦΣ.

7. Άρθρο
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΦΣ Η ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ, ΣΕ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΛΗΠΤΗ

Για τους σκοπούς της διασφάλισης της ηλεκτρονικής διαβίβασης, λήψης και αποθήκευσης από αντισυμβαλλόμενο, των Φορολογικών Στοιχείων (ΦΣ), τα φορολογικά Δεδομένα (ΦΔΣ) των οποίων έχουν ηλεκτρονικά εκδοθεί και σημανθεί από εκδότη - ΥΦΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, υποχρεωτικά διαβιβάζονται τα δεδομένα εκείνα, από τα οποία, μετά την λήψη τους, ο αντισυμβαλλόμενος - λήπτης έχει δυνατότητα ανάκτησης των ΦΔΣΣ και της ΣΦΣ σε ιδιαίτερο ηλεκτρονικό αρχείο με περιεχόμενο την αλληλουχία χαρακτήρων που έχει λάβει σήμανση με βάση το μορφότυπο του Παραρτήματος Π1. Η ανωτέρω διαβίβαση Φορολογικών Στοιχείων γίνεται με κάθε πρόσφορο για τους αντισυμβαλλομένους τρόπο, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 5 του άρθρου 2 του ΚΦΑΣ (Κεφ. Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 - ΦΕΚ Α' 222).

Η ηλεκτρονική διαβίβαση των ανωτέρω δεομένων με τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, διαβιβάζονται στον αντισυμβαλλόμενο, είτε από τον ίδιο τον εκδότη ΥΦΣ, είτε από ΠΑΦΣ ή άλλον τρίτον και για λογαριασμό του, με τον όρο της αποδοχής της ηλεκτρονικής αυτής διαβίβασης από τον αντισυμβαλλόμενο με τρόπο που να μπορεί να τεκμηριώνεται και να αποδεικνύεται. Η ηλεκτρονική αυτή διαβίβαση είναι δυνατό να αφορά περισσότερα από ένα Φορολογικά Στοιχεία (ΦΣ) με την προϋπόθεση ότι για κάθε ένα από αυτά ο αντισυμβαλλόμενος - λήπτης έχει δυνατότητα ανάκτησης των ΦΔΣΣ και της ΣΦΣ σε ιδιαίτερο αρχείο με περιεχόμενο τη μορφή του παραρτήματος Π1. Εκτός των ανωτέρω, ο ΠΑΦΣ ή άλλος τρίτος έχουν και την υποχρέωση της προηγούμενης συμφωνίας της περίπτωσης β) της παραγράφου 17 του άρθρου 6 των ΚΦΑΣ, η οποία μπορεί να αποτελεί μέρος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Άυλης Φορολογικής Σήμανσης εγγυημένου επιπέδου (SLA).

Ο λήπτης των δεδομένων αυτών έχει υποχρέωση της ασφαλούς και μόνιμης αποθήκευσης και διαφύλαξης αυτών, για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ, σε κατάλληλο αποθηκευτικό μέσο, καθώς και στη διάθεση αυτών χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε οποιαδήποτε περίπτωση επιτόπιων φορολογικών ελέγχων. Ειδικότερα τα ΦΔΣΣ συμπεριλαμβανομένης και της ΣΦΣ θα πρέπει ανεξαρτήτως του τρόπου και της μορφής λήψης και αποθήκευσής τους, να ανακτώνται και να διατίθενται για μεταφόρτωση, στις περιπτώσεις επιτόπιων φορολογικών ελέγχων, σε ιδιαίτερο ηλεκτρονικό αρχείο με περιεχόμενο την αλληλουχία χαρακτήρων που έχει λάβει σήμανση με βάση το μορφότυπο του Παραρτήματος Π1.

Η αναγνωσιμότητα των ΦΔΣΣ και της ΣΦΣ πρέπει να εξασφαλίζονται από τον λήπτη αυτών για όλη τη διάρκεια της αποθήκευσής τους. Οποιαδήποτε αλλοίωση ή αδυναμία αναπαραγωγής ή απώλειας των δεδομένων αυτών καθώς και η αδυναμία ανάκτησης και διάθεσής τους, για μεταφόρτωση, στις περιπτώσεις επιτόπιων φορολογικών ελέγχων, στη μορφή του μορφοτύπου και σε ιδιαίτερο ηλεκτρονικό αρχείο με περιεχόμενο την αλληλουχία χαρακτήρων που έχει λάβει σήμανση με βάση το μορφότυπο του Παραρτήματος Π1, λογίζεται ως μη διαφύλαξη των σχετικών φορολογικών στοιχείων από τον λήπτη.

8. Άρθρο
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΦΔΣΣ ΚΑΙ ΣΦΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΦΣ Η ΑΠΟ ΠΑΦΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

Για τους σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α723.4.2010), ο ΥΦΣ έχει την υποχρέωση της διαβίβασης σε κεντρικές υποδομές (βάσεις δεδομένων) που ορίζονται από την ΓΓΠΣ, συγκεντρωτικών δεδομένων, ή του συνόλου, ή μέρους των Φορολογικών Δεδομένων (ΦΔΣ) ή και της ΣΦΣ που έχουν ηλεκτρονικά εκδοθεί και σημανθεί από αυτόν, μέσω ΕΑΦΔΣΣ ή για λογαριασμό του από ΠΑΦΣ , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και με τρόπο που να επιτρέπει την ανάκτηση αυτών σε ιδιαίτερο ηλεκτρονικό αρχείο με περιεχόμενο την αλληλουχία χαρακτήρων που έχει λάβει σήμανση με βάση το μορφότυπο του Παραρτήματος Π1.

Η υποχρέωση του ΥΦΣ της προηγούμενης παραγράφου θεωρείται ότι εκπληρώνεται, στην περίπτωση λήψης ΣΦΣ μέσω Άυλης Φορολογικής Σήμανσης από ΠΑΦΣ, εφ' όσον η διαβίβαση σε κεντρικές υποδομές (βάσεις δεδομένων) που ορίζονται από την ΓΓΠΣ και γίνεται από τον ΠΑΦΣ για λογαριασμό και στο όνομα του εκδότη - ΥΦΣ, αποτελεί μέρος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Άυλης Φορολογικής Σήμανσης εγγυημένου επιπέδου (SLA) μεταξύ του ΠΑΦΣ και του ΥΦΣ.

Η συχνότητα αποστολής, οι λεπτομέρειες και οι ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις διασφάλισης της ηλεκτρονικής διαβίβασης, των ανωτέρω δεομένων για ένα ή περισσότερα φορολογικά στοιχεία τα ΔΔΣ των οποίων έχουν σημανθεί με ΣΦΣ, γίνεται με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τη ΓΓΠΣ. Από τη ΓΓΠΣ επίσης καθορίζονται και οι λεπτομέρειες και ο τρόπος της περίπτωσης της θέσης στη διάθεση αυτής, των ανωτέρω δεδομένων, από τους ΠΑΦΣ.

9. Άρθρο
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Η AYOO ΠΟΛ.1049/21.3.2006 - ΦΕΚ Β' 380/28.03.2006 «Διαβίβαση, αποδοχή και αποθήκευση τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα» καταργείται.
Η AYOO ΠΟΛ.1158/21.7.2011 - ΦΕΚ Β' 1757/3.8.2011 «Διαβίβαση, αποδοχή και αποθήκευση φορολογικών στοιχείων, με ηλεκτρονικά μέσα» καταργείται.
Η ΑΥΟ ΠΟΛ.1221/13.12.2012 - ΦΕΚ B' 3513/31-12-2012 «Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. - Καθορισμός αποστελλομένων αρχείων δεδομένων των φορολογικών στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α'/23.4.2010)», από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται.
Το Κεφάλαιο 3 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1220/13.12.2012 - ΦΕΚ Β' 3517/31-12-2012 καταργείται και αντικαθίσταται από τις διατάξεις του Άρθρου 9 της παρούσας απόφασης. Μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας ισχύουν οι διατάξεις του Κεφαλαίου 3 της Α.Υ.Ο. 1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592/Β'/17.11.2005) για τις Ειδικές Ασφαλείς Φορολογικές Διατάξεις Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) και Απαιτήσεις Λειτουργίας & Χρήσης τους. Για τα δεδομένα και τα φορολογικά στοιχεία που έχουν σημανθεί καθώς και για τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία που έχουν δημιουργηθεί προ της ενάρξεως ισχύος της παρούσας, με βάση ΕΑΦΔΔΣ που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005, ισχύ έχουν οι διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1100772/1474/0015/ΠΟΛ. 1135/26.10.2005 και μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας.

10. Άρθρο
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΑΦΔΣΣ) ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

Οι επόμενοι παράγραφοι του άρθρου αυτού, συμπληρώνουν ή εξειδικεύουν ανάλογα με την περίπτωση, τις απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών του Κεφαλαίου 2, για τις Ειδικές Ασφαλείς Φορολογικές Διατάξεις Σήμανσης Στοιχείων - (ΕΑΦΔΣΣ), ως ειδική κατηγορία Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών των διατάξεων της ΑΥΟ ΠΟΛ 1220 - ΦΕΚ Β' 3517/31-12-2013. Όπου στις παραγράφους του παρόντος άρθρου αναφέρεται «Επιτροπή», νοείται η Επιτροπή του Άρθρου 7 του ν. 1809.1988 όπως ισχύει.

Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ)

Ως Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) ορίζεται η αυτόνομη λειτουργικά και φυσικά ηλεκτρονική υπολογιστική συσκευή (φορολογικός μηχανισμός), η οποία συνδέεται αποκλειστικά και μόνο μέσω Ειδικής Θύρας Επικοινωνίας Δεδομένων (ΕΘΕΔ) με διασυνδεόμενο ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα για την ασφαλή σήμανση των εκδιδομένων στοιχείων,

1.    δεν διαθέτει καμία άλλη δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων και επικοινωνίας για τη σήμανση των εκδιδομένων στοιχείων, εκτός από την Ειδική Θύρα Επικοινωνίας Δεδομένων,

2.    έχει δυνατότητα πλήρους αποσύνδεσης - απόσπασης από διασυνδεόμενο ηλεκτρονικό σύστημα επικοινωνίας - λήψης δεδομένων, καθώς και δυνατότητα δημιουργίας και εκτύπωσης των δελτίων :
i.    α. Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - Ζ (ΔΗΦΑΣΣ- Ζ)
ii.    β. Δελτίο Συνόψεων - Υπογραφών Ημέρας - (ΔΣΥΜ) και
iii.    γ. Δελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων - (ΔΑΠΦΜΗΣ).

3.    διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο ηλεκτρικής τροφοδοσίας και αποτελείται από :
i.    επεξεργαστή που εκτελεί ειδικό λογισμικό για την επεξεργασία και τη σήμανση των στοιχείων (φορολογικό μικροκώδικα),
ii.    μνήμη προγραμμάτων ειδικού λογισμικού (φορολογικού μικροκώδικα), συμπεριλαμβανομένου και του ΕΑΑΣ,
iii.    μνήμη εργασίας,
iv.    ρολόι,
v.    φορολογική μνήμη μόνιμης αποθήκευσης δημοσιονομικών δεδομένων,
Η ΕΑΦΔΣΣ είναι δυνατόν είτε να διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτικό μηχανισμό για την έκδοση - εκτύπωση δελτίων, είτε να μην διαθέτει εφ' όσον όμως έχει δυνατότητα ηλεκτρονικής δημιουργίας και ανάκτησης των δελτίων αυτών από την ΕΘΕΔ, στην περίπτωση που η ΕΑΦΔΣΣ και η ΕΘΕΔ της, πληρούν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Π4.

Η ΕΑΦΔΣΣ ασφαλίζεται με απαραβίαστο τρόπο, όλες οι λειτουργίες της είναι τεκμηριωμένες και ελέγχονται από την Επιτροπή, το δε λογισμικό που τις υποστηρίζει είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών.
Λογισμικό Υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ

Ως Λογισμικό Υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ ορίζεται το Λογισμικό Υποστήριξης Σήμανσης Φορολογικών Στοιχείων Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (ΛΥΣΦΣΥΦΣ) που επιπλέον επικοινωνεί με την ΕΑΦΔΣΣ κατά τρόπο ασφαλή και αποκλειστικά μέσω ΕΘΕΔ καιέχει δυνατότητα :

•    επανατροφοδοτήσεως της ΕΑΦΔΣΣ ΦΔΣ και δημιουργίας ΠΑΗΨΣ και ΣΦΣ, μετά από ακραία περίπτωση εμφάνισης βλάβης της μνήμης εργασίας ("CMOS" Error) της ΕΑΦΔΣΣ,
•    ανίχνευσης κάθε περίπτωσης αποσύνδεσης ή μη δυνατότητας επικοινωνίας σε κατάσταση αποστολής ή λήψης δεδομένων προς ή από την διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ.
Η πιστοποίηση των δυνατοτήτων του Λογισμικό Υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ γίνεται από το κατασκευαστή αυτού με την αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση αυτών στα εγχειρίδια χρήσης του λογισμικού αυτού και στο συνοδευτικό Βιβλιάριο Συντήρησης & Επισκευών (ΒΣΕ). Ο προμηθευτής του λογισμικού αυτού υποχρεούται στην διεξοδική επίδειξη των δυνατοτήτων αυτών στον Υπόχρεο σε Φορολογική Σήμανση (ΥΦΣ).

Λειτουργικές απαιτήσεις και Χαρακτηριστικά

Τα Βασικά Λειτουργικά Χαρακτηριστικά της ΕΑΦΔΣΣ προσδιορίζονται από τις δυνατότητές της να :
•    Επικοινωνεί κατά τρόπο ασφαλή με διασυνδεόμενο Η/Υ για λήψη δημοσιονομικών δεδομένων για κάθε έκδοση στοιχείου που χειρίζεται ο Η/Υ.
•    Επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά και δημιουργεί μέσω ενσωματωμένου ΕΑΑΣ μια ΠΑΗΨΣ, για κάθε σύνολο ΦΔΣ φορολογικού στοιχείου.
•    Αριθμεί και διαφυλάσσει στη μνήμη εργασίας κάθε δημιουργούμενη ΠΑΗΨΣ.
•    Αποστέλλει για κάθε δημιουργηθείσα ΠΑΗΨΣ, την ίδια την ΠΑΗΨΣ, την αντίστοιχη Χρονοσφραγίδα Σήμανσης (ΧΣ), τον Ημερήσιο Αύξοντα Αριθμό (ΗΑΑ) Σήμανσης, τον Γενικό Αύξοντα Αριθμό (ΓΑΑ) σήμανσης φορολογικού στοιχείου τον αρ. Μητρώου ΕΑΦΔΣΣ, καθώς και οποιοδήποτε απαιτούμενο στοιχείο, στον διασυνδεόμενο Η/Υ.
•    Με την Ολοκλήρωση Ηλεκτρονικής Φορολογικής Έκδοσης Στοιχείων Ημέρας (ΟΗΦΕΣΗ) έκδοσης του ΔΗΦΑΣΣ - «Ζ», δημιουργεί, μέσω του ενσωματωμένου ΕΑΑΣ, Γενική Ημερήσια ΠΑΗΨΣ όλων των ΠΑΗΨΣ της ημέρας και την αποθηκεύει μόνιμα στη Φορολογική Μνήμη, μαζί με όλα τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία (ημερήσιος αριθμός ΠΑΗΨΣ, κλπ).
•    Αποστέλλει την δημιουργηθείσα Γενική Ημερήσια ΠΑΗΨΣ και οποιοδήποτε απαιτούμενο στοιχείο, στον διασυνδεόμενο Η/Υ.
•    Δημιουργεί και μπορεί να εκτυπώνει όλα τα απαραίτητα δελτία, όπως ΔΦΣΣ, τα ΕΦΔ και τα λοιπά διαγνωστικά ή πληροφοριακά δελτία χειρισμών και προγραμματισμού.
• Ανιχνεύει οποιαδήποτε βλάβη της μνήμης εργασίας καθώς και κάθε περίπτωση αποσύνδεσης του διασυνδεόμενου Η/Υ, κατά την επικοινωνία της με αυτόν.

Ηλεκτρική Τροφοδοσία

Οι ΕΑΦΔΣΣ κατασκευάζονται σύμφωνα με ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ ( European Norms), όπως είναι οι οδηγίες οδηγία 73/23/ΕΟΚ (LVD) και 89/336/ΕΟΚ (EMC) και διαθέτουν αυτόνομη είσοδο παροχής τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος, είτε εναλλασσομένου (Τάσεως 230V ± 10%.συχνότητος 50Hz ± 5%.), είτε συνεχούς (12 ή 24 V DC).

Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τα μεγέθη της καταναλισκομένης ισχύος από την ΕΑΦΔΣΣ σε κατάσταση ηρεμίας (θέση «ON»), κατά την διάρκεια επιτέλεσης υπολογισμών και επεξεργασίας, καθώς και κατά την διάρκεια εκτυπώσεων (στη περίπτωση που η ΕΑΦΔΣΣ έχει ενσωματωμένο εκτυπωτικό μηχανισμό)

Τα χαρακτηριστικά ενδεχόμενης εξωτερικής ηλεκτρικής τροφοδοτικής διάταξης (ανορθωτής - μετασχηματιστής κλπ), προσδιορίζονται επακριβώς από τον κατασκευαστή της ΕΑΦΔΣΣ. Σε κατάσταση λειτουργίας σε σύνδεση με διασυνδεόμενο σύστημα Η/Υ, η ηλεκτρική τροφοδοσία της ΕΑΦΔΣΣ, είναι δυνατόν να λαμβάνεται από τον διασυνδεόμενο Η/Υ.

Μνήμη εργασίας - ασφάλεια δεδομένων

Η μνήμη εργασίας είναι η μονάδα όπου ενταμιεύονται τα προγράμματα, ο ΕΑΑΣ, οι ΠΑΗΨΣ για κάθε σημαινόμενο στοιχείο και τα ενδιάμεσα δεδομένα επεξεργασίας που απαιτούνται ή δημιουργούνται κατά την ημερήσια λειτουργία της ΕΑΦΔΣΣ. Στην μνήμη εργασίας τηρούνται και όλοι οι απαραίτητοι αθροιστές, όπως ο ημερήσιος μετρητής εκδοθεισών δελτίων σήμανσης, τυχόν άλλοι απαραίτητοι αθροιστές π.χ. αριθμός βλαβών ("CMOS" Error), επεμβάσεις εξουσιοδοτημένων τεχνικών κ.λ.π.

Το ενσωματωμένο λογισμικό της ΕΑΦΔΣΣ προστατεύει με ειδικό σύστημα ασφάλειας το περιεχόμενο της μνήμης εργασίας και δεν επιτρέπει με κανένα τρόπο την ακύρωση / διαγραφή, η αφαίρεση αριθμών από τους ημερήσιους σωρευτές / αθροιστές της μνήμης εργασίας. Δεν είναι δυνατή σε καμιά περίπτωση η πράξη της αφαίρεσης, ούτε η διαγραφή δεδομένων από τη μνήμη εργασίας, ούτε η επικάλυψή τους με άλλα.

Ο μηδενισμός της μνήμης εργασίας γίνεται μόνον μετά την επιτυχή μεταφορά και εγγραφή των απαραίτητων στοιχείων στη φορολογική μνήμη. Τα δεδομένα που εγγράφονται στην φορολογική μνήμη με την ΟΗΦΕΣΗ και εκτυπώνονται στο δελτίο ΔΗΦΑΣΣ - «Ζ», προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από αυτά που έχουν διαμορφωθεί και συσσωρευτεί στη μνήμη εργασίας της ΕΑΦΔΣΣ. Το λογισμικό της ΕΑΦΔΣΣ δεν επιτρέπει με κανένα τρόπο την έκδοση του δελτίου ΔΗΦΑΣΣ - «Ζ» κατευθείαν, από δεδομένα που έχουν προσχηματισθεί σε διασυνδεόμενο σύστημα Η/Υ και προέρχονται κατ' ευθείαν απ' αυτό.
Βλάβη Μνήμης Εργασίας

Η ΕΑΦΔΣΣ διαθέτει κατάλληλα ηλεκτρονικά κυκλώματα ή και λογισμικό, για την ανίχνευση, αρίθμηση και καταγραφή οποιασδήποτε βλάβης της μνήμης εργασίας ("CMOS" Error). Η διαπίστωση της βλάβης της μνήμης εργασίας σηματοδοτείται από την ΕΑΦΔΣΣ, με σχετικό προειδοποιητικό ηχητικό σήμα, ή και την εκτύπωση αντίστοιχου ενδεικτικού μηνύματος. Πέραν αυτού, τα ηλεκτρονικά κυκλώματα και το λογισμικό της ΕΑΦΔΣΣ, δεν επιτρέπουν καμία λειτουργία της ΕΑΦΔΣΣ, πριν από την αποκατάσταση της βλάβης. Η βλάβη της μνήμης εργασίας γίνεται αντιληπτή από το λογισμικό υποστήριξης του διασυνδεόμενου Η/Υ, σε κάθε προσπάθεια επικοινωνίας του με την ΕΑΦΔΣΣ, και με κατάλληλο μήνυμα, προειδοποιεί το χειριστή του Η/Υ για το γεγονός αυτό.

Μετά από κάθε ανίχνευση βλάβης της μνήμης εργασίας :

•    Η βλάβη, αφού ανιχνευθεί από τα κυκλώματα της ΕΑΦΔΣΣ, αποκαθίσταται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό και καταγράφεται στο συνοδευτικό βιβλιάριο συντήρησης.
•    Ενεργοποιείται με ευθύνη του κατόχου - χειριστή της ΕΑΦΔΣΣ, το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ, που ευρίσκεται στο διασυνδεόμενο Η/Υ.
•    Αποστέλλονται εκ νέου στην ΕΑΦΔΣΣ τα δεδομένα όλων των φορολογικών στοιχείων, ένα - ένα, με την σειρά που εκδόθηκαν - «σημάνθηκαν» προ της εμφανίσεως της βλάβης της μνήμης εργασίας για την εκ νέου δημιουργία των απαραίτητων συνόψεων (ΠΑΗΨΣ) και λοιπών δημοσιονομικών δεδομένων (αθροιστών κλπ), τα οποία είναι απαραίτητα για την δημιουργία της γενικής ημερήσιας «σύνοψης - υπογραφής».
•    Στην περίπτωση αυτή, για κάθε εκ νέου σημαινόμενο στοιχείο, επιστρέφεται στον διασυνδεόμενο Η/Υ, η νέα ΠΑΗΨΣ και τα δεδομένα της Συμβολοσειράς Σήμανσης. Το λογισμικό του Η/Υ προσθέτει τη νέα Συμβολοσειρά Σήμανσης, ως νέα γραμμή στο τέλος του αντίστοιχου ηλεκτρονικού αρχείου της ΠΑΗΨΣ - Συμβολοσειράς Σήμανσης, του συγκεκριμένου στοιχείου.
•    Στα εκ νέου δημιουργούμενα ή και εκτυπούμενα ΔΦΣΣ, υποχρεωτικά αναγράφεται η χαρακτηριστική ένδειξη «ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ»
•    Λαμβάνει χώρα υποχρεωτική η διαδικασία Ολοκλήρωσης Ηλεκτρονικής Φορολογικής Έκδοσης Στοιχείων Ημέρας και εκδίδεται υποχρεωτικά το αντίστοιχο Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου - (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ».

Ενταμίευση δεδομένων στη φορολογική μνήμη

Στη φορολογική μνήμη ενταμιεύονται όλες οι φορολογικού ενδιαφέροντος πληροφορίες και συγκεκριμένα:

α) Σταθερά στοιχεία
i.    Αριθμός Μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ. Παραμένει αμετάβλητος κατά την διάρκεια ζωής της ΕΑΦΔΣΣ και αλλάζει μόνο όταν γίνει αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης με καινούργια (λόγω βλάβης ή πλήρωσης αυτής με δεδομένα).
ii.    Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή επωνυμία χρήστη - κατόχου της ΕΑΦΔΣΣ
iii.    Διεύθυνση εγκατάστασης χρήστη - κατόχου
iv.    Δραστηριότητα, Επάγγελμα χρήστη - κατόχου
v.    ΑΦΜ και αρμόδια ΔΟΥ χρήστη - κατόχου

β) Στοιχεία που παράγονται από την ημερήσια κίνηση

Είναι υποχρεωτική η εγγραφή των παραγομένων δεδομένων της ημερήσιας κίνησης από τη μνήμη εργασίας στη φορολογική μνήμη με τη διαδικασία της Ολοκλήρωσης Ηλεκτρονικής Φορολογικής Έκδοσης Στοιχείων Ημέρας.

Αφού ολοκληρωθεί η ημερήσια κίνηση με την Ολοκλήρωση Ηλεκτρονικής Φορολογικής Έκδοσης Στοιχείων Ημέρας (ΟΗΦΕΣΗ), ενταμιεύεται στη φορολογική μνήμη μία εγγραφή με την ημερομηνία και ώρα, και με τα ακόλουθα στοιχεία:

1.    Το πλήθος των ΣΦΣ ημέρας, δηλαδή ο τελικός Ημερήσιος Αύξων Αριθμός (ΗΑΑ) σήμανσης φορολογικού στοιχείου της ημέρας
2.    Το πλήθος των εκδοθέντων Δελτίων Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου - (ΔΦΣΣ) από την έναρξη λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ, δηλαδή ο Γενικός Αύξων Αριθμός (ΓΑΑ) σήμανσης φορολογικών στοιχείου όπως διαμορφώθηκε μέχρι την ΟΗΦΕΣΗ
3.    Το πλήθος βλαβών μνήμης εργασίας ("CMOS" Error) από την έναρξη λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ.
4.    Το πλήθος αλλαγών λεκτικών χρήστη - κατόχου από την έναρξη λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ.
5.    Το πλήθος αποσυνδέσεων της ΕΑΦΔΣΣ, από την έναρξη λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ.
6.    Το πλήθος «επεμβάσεων» εξουσιοδοτημένου τεχνικού, από την έναρξη λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ.
7.    Το χαρακτήρα (byte) ελέγχου για αναγνώριση αληθούς εγγραφής στη φορολογική μνήμη.

Με την Ολοκλήρωση Ηλεκτρονικής Φορολογικής Έκδοσης Στοιχείων Ημέρας (ΟΗΦΕΣΗ) και την ενταμίευση των ανωτέρω δεδομένων στη φορολογική μνήμη, δημιουργείται και εκτυπώνεται Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) - Ζ.

Ρολόι ΕΑΦΔΣΣ και Ώρα έκδοσης δελτίων

Οι ΕΑΦΔΣΣ διαθέτουν υποχρεωτικά ενσωματωμένη δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής του ρολογιού στη θερινή και χειμερινή ώρα αντίστοιχα. Το εσωτερικό ρολόι των ΕΑΦΔΣΣ είναι συμβατό με την Οδηγία 2004/22/EC που ισχύει για τις συσκευές μέτρησης χρόνου, σύμφωνα με την οποία παρέχεται δυνατότητα στο χρήστη ρύθμισης της ώρας κατά μέγιστο +/- 2 λεπτά εβδομαδιαίως.

Το ενσωματωμένο λογισμικό των ΕΑΦΔΣΣ δεν επιτρέπει διόρθωση της ημερομηνίας και ώρας του ρολογιού, με ημερομηνία και ώρα προγενέστερη εκείνης με την οποία έλαβε χώρα ΟΗΦΕΣΗ και καταγράφηκε στην φορολογική μνήμη και εκδόθηκε το τελευταίο «Ζ».
Εκτυπωτικός μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ.

Γενικά για την περίπτωση ενσωματωμένου εκτυπωτικό μηχανισμό σε ΕΑΦΔΣΣ, ισχύουν τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του Κεφαλαίου 2 της ΑΥΟ ΠΟΛ 1220 - ΦΕΚ Β' 3517/31 -12-2013 για τον Εκτυπωτή Νομίμων Αποδείξεων. Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση Ηλεκτρονικού Τρόπου διαφύλαξης αντιγράφων εκδιδομένων δελτίων, που περιγράφονται στις παραγράφους 3.4, 4 και 5 του Κεφαλαίου 2 της ΑΥΟ ΠΟΛ 1220 - ΦΕΚ Β' 3517/31 -12-2013.

Διασύνδεση ΕΑΦΔΣΣ με Η/Υ - Ειδική Θύρα Επικοινωνίας Δεδομένων - (ΕΘΕΔ)

Οι ΕΑΦΔΣΣ, διαθέτουν ολοκληρωμένη Ειδική Θύρα Επικοινωνίας Δεδομένων - (ΕΘΕΔ), για την επικοινωνία και μεταφορά δεδομένων από και προς το διασυνδεόμενο σύστημα Η/Υ. Η θύρα ΕΘΕΔ με την οποία συνδέεται η ΕΑΦΔΣΣ είναι συγκεκριμένη και προσδιορίζεται ρητά από τον κατασκευαστή - εισαγωγέα της ΕΑΦΔΣΣ ως Ειδική Θύρα Επικοινωνίας Δεδομένων - ΕΘΕΔ, με αντίστοιχη σήμανση επί ή πλησίον της θύρας αυτής. Η ΕΑΦΔΣΣ επικοινωνεί με διασυνδεόμενο Η/Υ και το ΛΥΣΦΣΥΦΣ κατά τρόπο απόλυτα ασφαλή μέσω κατάλληλου ενσωματωμένου πρωτοκόλλου επικοινωνίας.

Η ΕΑΦΔΣΣ δεν επικοινωνεί με τον διασυνδεόμενο Η/Υ - δεν δέχεται ούτε αποστέλλει δεδομένα για σήμανση - από άλλη θύρα εκτός της ΕΘΕΔ. Εάν η ΕΑΦΔΣΣ διαθέτει κανονικό ή περιορισμένων δυνατοτήτων πληκτρολόγιο - χειριστήριο (ενσωματωμένο ή αποσπώμενο), τότε αυτό θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για χειρισμούς προγραμματισμού και δηλώσεων παραμέτρων της ΕΑΦΔΣΣ. Το ενσωματωμένο ειδικό λογισμικό της ΕΑΦΔΣΣ δεν επιτρέπει την εκτύπωση δελτίων ΔΦΣΣ κατευθείαν από πληκτρολόγια - χειριστήρια, ή την εισαγωγή δεδομένων για σήμανση στοιχείων και έκδοση δελτίων ΔΦΣΣ από άλλη θύρα ή με άλλο τρόπο πέραν της ΕΘΕΔ.

Η διασύνδεση της ΕΑΦΔΣΣ με σύστημα διασυνδεόμενου Η/Υ, μέσω της ΕΘΕΔ, δύναται να είναι ενσύρματη ή ασύρματη.

Η Ενσύρματη Διασύνδεση μπορεί να γίνεται μέσω αγώγιμων μεταλλικών επαφών, είτε απευθείας χωρίς την παρεμβολή καλωδίων (βύσμα με βύσμα), είτε καλωδιακά. Στην περίπτωση που η ΕΑΦΔΣΣ είναι κατ' ευθείαν ενσύρματα συνδεδεμένη σε θύρα Η/Υ, η οποία δεν αποτελεί θύρα δικτύου, τότε :

•    Στην ΕΘΕΔ συνδέεται μόνον ένα καλώδιο πολλαπλών δυνατοτήτων, (πολύκλωνο ή άλλο), συνεχόμενο, μη διακοπτόμενο και μη συνδεόμενο καλωδιακά ή αλλιώς με άλλες παρεμβαλλόμενες συσκευές.
•    Προσδιορίζεται ρητά από τον κατασκευαστή το είδος του καλωδίου σύνδεσης καθώς και το μήκος της απρόσκοπτης και λειτουργικής επικοινωνίας Η/Υ - της ΕΑΦΔΣΣ.
•    Η κατασκευή και εγκατάσταση του καλωδίου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ (EMC). Ο κατασκευαστής της ΕΑΦΔΣΣ προσδιορίζει ειδικότερα τον τύπο και την ηλεκτρομαγνητική θωράκιση του καλωδίου, το οποίο συνοδεύει πάντα την ΕΑΦΔΣΣ.
Στην περίπτωση ασύρματης διασύνδεσης, όπου ορίζεται από άλλες διατάξεις, απαιτείται άδεια χρήσης συχνοτήτων από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.

Η πλήρης περιγραφή, οι συνθήκες και το περιβάλλον του τρόπου διασύνδεσης, καθώς και το πρωτόκολλο επικοινωνίας, κατατίθενται αναλυτικά στην Επιτροπή.

Αποσύνδεση

Ως αποσύνδεση της ΕΑΦΔΣΣ, θεωρείται κάθε αδυναμία αποστολής και λήψης δεδομένων μεταξύ αυτής και του λογισμικού συνεργασίας του διασυνδεόμενου Η/Υ. Σε περίπτωση ανίχνευσης αποσύνδεσης, κάθε λειτουργία σήμανσης, αποθήκευσης σύνοψης και έκδοσης δελτίων από την ΕΑΦΔΣΣ είναι αδύνατη.

Η αποσύνδεση γίνεται αντιληπτή από το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ στον διασυνδεόμενο Η/Υ, σε κάθε προσπάθεια επικοινωνίας του με την ΕΑΦΔΣΣ, και με κατάλληλο μήνυμα, προειδοποιεί το χειριστή του Η/Υ για το γεγονός αυτό. Στην περίπτωση που η αποσύνδεση έγινε μετά την έναρξη της διαδικασίας αποστολής δεδομένων για την δημιουργία ΠΑΗΨΣ και προ της λήψης της, τότε η διαδικασία αυτή ακυρώνεται, ως μη γενομένη, και επαναλαμβάνεται μετά την ανίχνευση της επανασύνδεσης. Ο μέγιστος χρόνος ανίχνευσης της αποσύνδεσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 δευτερόλεπτα.

Θύρα για την ανάγνωση της φορολογικής μνήμης (ΘΑΦΜ)

Η ΕΑΦΔΣΣ διαθέτει ιδιαίτερη θύρα για την ανάγνωση των δεδομένων της φορολογικής μνήμης (ΘΑΦΜ), η οποία μπορεί να είναι είτε σειριακή, είτε USB, είτε δικτυακή (Ethernet). Επιπλέον η θύρα αυτή είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται και για διασύνδεση με συσκευές και χειριστήρια προγραμματισμού και δηλώσεων παραμέτρων της ΕΑΦΔΣΣ.

Το καλώδιο σύνδεσης της ΘΑΦΜ με προσωπικό Η/Υ και το λογισμικό προσωπικού Η/Υ ανάγνωσης των δεδομένων της φορολογικής μνήμης μέσω της θύρας αυτής, κατατίθενται στην Επιτροπή, κατά τη διαδικασία έγκρισης. Η λεπτομερής περιγραφή των απαιτούμενων χειρισμών ανάγνωσης αναγράφεται στο συνοδευτικό βιβλιάριο συντήρησης και επισκευών. Το λογισμικό αυτό έχει τη δυνατότητα δημιουργίας στον προσωπικό Η/Υ που εγκαθίσταται, ηλεκτρονικού αρχείου μορφής απλού ελληνικού κειμένου (απλό αναγνώσιμο ΕΛΟΤ-928), το περιεχόμενο του οποίου είναι όμοιο με αυτό του αντίστοιχου εκτυπούμενου Δελτίου Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων - (ΔΑΠΦΜΗΣ). Το καλώδιο σύνδεσης της θύρας με προσωπικό Η/Υ και αντίγραφο του λογισμικού αυτού, σε κατάλληλο μέσο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του εξοπλισμού της ΕΑΦΔΣΣ και παραδίδεται σε κάθε νέο κάτοχο - χρήστη από τον πωλητή αυτής, ο οποίος έχει και την υποχρέωση στη διαφύλαξη του καλωδίου και του λογισμικού αυτού και το θέτει στην διάθεση των ελεγκτικών αρχών σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτηθεί.

Στην περίπτωση που η ΕΑΦΔΣΣ διαθέτει δικτυακή ΕΘΕΔ και πληροί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Π4, τότε η ΕΘΕΔ και η ΘΑΦΜ μπορούν να υλοποιούνται φυσικά σε μια μόνο δικτυακή θύρα ΕΘΕΔ, εφ' όσον οι λειτουργίες τις ΘΑΦΜ γίνονται μέσω της δικτυακής ΕΘΕΔ.

Πρόσθετα εξωτερικά χειριστήρια

Στην περίπτωση που η ΕΑΦΔΣΣ διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτικό μηχανισμό και η ΕΘΕΔ και τα χαρακτηριστικά της ΕΑΦΔΣΣ δεν πληρούν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Π4, τότε :

H ΕΑΦΔΣΣ διαθέτει την ελάχιστη αναγκαία δυνατότητα εξωτερικών χειρισμών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η έκδοση δελτίων απαραίτητων στοιχείων, σε αυτόνομη λειτουργία και κατάσταση αποσύνδεσης από το διασυνδεδεμένο σύστημα Η/Υ. Τέτοια απαραίτητα στοιχεία είναι:
α) η έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου - (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ»,
β) η έκδοση Δελτίου Συνόψεων - Υπογραφών Ημέρας - (ΔΣΥΜ).
γ) η έκδοση του Δελτίου Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων - (ΔΑΠΦΜΗΣ), με δυνατότητα επιλογής ημερολογιακής περιόδου και περιόδου από α/α «Ζ» έως α/α «Ζ».

Οι ανωτέρω χειρισμοί είναι δυνατόν να γίνονται μέσω ειδικών πλήκτρων, κλειδιού ή συνδυασμού αυτών. Ενδεχόμενο αποσπώμενο χειριστήριο για την έκδοση των παραπάνω στοιχείων, θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της ΕΑΦΔΣΣ και της έγκρισής της. Το χειριστήριο αυτό ή το σημείο σύνδεσής του, στην περίπτωση που αυτό είναι αποσπώμενο, είναι δυνατόν να προστατεύεται, από τυχόν βανδαλισμούς ή άσκοπη χρήση.

Η ΕΑΦΔΣΣ είναι δυνατόν να διαθέτει και άλλες επιπλέον θύρες, οι οποίες όμως είναι αποκλειστικά για την προσθήκη χειριστηρίων όπως πληκτρολογίων και οθονών χειρισμού περισσοτέρων δυνατοτήτων προγραμματισμού, δηλώσεων, ρυθμίσεων, τεχνικού ελέγχου και άλλων απαιτούμενων χειρισμών.

Ειδικά Φορολογικά Δελτία τα οποία εκδίδονται από την ΕΑΦΔΣΣ.

Τα δελτία :

•    Δελτίο Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου (ΔΦΣΣ),
•    Δελτίο Συνόψεων - Υπογραφών Ημέρας (ΔΣΥΜ),
•    Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ» και
•    Δελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων - (ΔΑΠΦΜΗΣ), που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους, ονομάζονται «Ειδικά Φορολογικά Δελτία» (ΕΦΔ) και η έκδοσή τους υποχρεωτικά περιλαμβάνει στην αρχή και στο τέλος της εκτύπωσης κάθε τέτοιου δελτίου, τις χαρακτηριστικές ενδείξεις «Ειδικό Φορολογικό Δελτίο - Έναρξη» και «Ειδικό Φορολογικό Δελτίο - Λήξη», αντίστοιχα.

Μετά την χαρακτηριστική ένδειξη «Ειδικό Φορολογικό Δελτίο - Έναρξη» αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του κατόχου - χρήστη της ΕΑΦΔΣΣ, ως εξής :

•    Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή επωνυμία
•    Διεύθυνση εγκατάστασης στην οποία λειτουργεί η ΕΑΦΔΣΣ
•    Επάγγελμα - Δραστηριότητα
•    ΑΦΜ και αρμόδια ΔΟΥ

Πριν ακριβώς από την χαρακτηριστική ένδειξη «Ειδικό Φορολογικό Δελτίο - Λήξη» αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός Μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ, ο οποίος αποτελείται από τα 3 χαρακτηριστικά γράμματα της άδειας καταλληλότητας, έναν κενό χαρακτήρα (διάστημα) και μια αλληλουχία 8 αριθμητικών ψηφίων, εκ των οποίων τα 2 πρώτα προσδιορίζουν τα 2 τελευταία ψηφία του έτους κατασκευής, το επόμενο την πιθανή αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης (0 εάν δεν έχει γίνει αντικατάσταση, 9 για την πρώτη αντικατάσταση, 8 για την δεύτερη, κλπ) και τα 5 τελευταία αποτελούν τον σειριακό εργοστασιακό αριθμό παραγωγής της ΕΑΦΔΣΣ.

Τα Ειδικά Φορολογικά Δελτία (ΕΦΔ) είτε εκτυπώνονται από τον ενσωματωμένο εκτυπωτή της ΕΑΦΔΣΣ στην περίπτωση που η ΕΑΦΔΣΣ διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή, είτε εκδίδονται ηλεκτρονικά εντός της ΕΑΦΔΣΣ και αποστέλλονται από την δικτυακή ΕΘΕΔ της ΕΑΦΔΣΣ σε διασυνδεόμενο Η/Υ για εκτύπωση από άλλο εκτυπωτικό μηχανισμό του εκδότη - ΥΦΣ στην περίπτωση που η ΕΑΦΔΣΣ δεν διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτικό μηχανισμό, αλλά διαθέτει δικτυακή ΕΘΕΔ και πληροί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Π4.

Δελτίο Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου (ΔΦΣΣ).

Είναι το Ειδικό Φορολογικό Δελτίο που περιέχει :
•    Την ημερομηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου που αντιστοιχεί στη Χρονοσφραγίδα Σήμανσης (ΧΣ) στοιχείου
•    ο Ημερήσιος Αύξοντα Αριθμό (ΗΑΑ) σήμανσης φορολογικού στοιχείου.
•    Τον Γενικό Αύξοντα Αριθμό (ΓΑΑ) σήμανσης φορολογικού στοιχείου (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ)
•    Την ΠΑΗΨΣ του συγκεκριμένου στοιχείου
και εκδίδεται με κάθε ΠΑΗΨΣ και ΣΦΣ που δημιουργείται από την ΕΑΦΔΣΣ για κάθε φορολογικό στοιχείο.

Τα δελτία αυτά φυλάσσονται με ευθύνη του κατόχου της ΕΑΦΔΣΣ μέχρι της εκδόσεως του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - «Ζ» που αφορά την αντίστοιχη ημέρα εκδόσεώς τους.

Στην ακραία περίπτωση εμφάνισης βλάβης της μνήμης εργασίας ("CMOS" Error) της ΕΑΦΔΣΣ, τα δελτία αυτά φυλάσσονται μέχρι αποκαταστάσεως της βλάβης και της επανατροφοδοτήσεως στην ΕΑΦΔΣΣ των αντίστοιχων στοιχείων, για την τελική έκδοση του σχετικού Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - «Ζ», επιδεικνύονται δε σε κάθε περίπτωση ελέγχου των φορολογικών αρχών, ως αποδεικτικά εκδόσεως των αντίστοιχων στοιχείων.

Δελτίο Συνόψεων - Υπογραφών Ημέρας (ΔΣΥΜ)

Η ΕΑΦΔΣΣ έχει δυνατότητα μέσω κατάλληλων χειρισμών, έκδοσης ενός δελτίου αναφοράς όλων των, μέχρι τη στιγμή της έκδοσης του δελτίου αυτού, συνόψεων - υπογραφών ημέρας.

Το δελτίο αυτό ονομάζεται Δελτίο Συνόψεων - Υπογραφών Ημέρας - (ΔΣΥΜ) και σ' αυτό αναγράφονται όλες οι ΠΑΗΨΣ για κάθε εκδοθέν στοιχείο, που έχουν γίνει εντός της ημέρας (από την έκδοση του προηγούμενου Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς

Σήμανσης Στοιχείων - «Ζ»), ως εξής:

•    ημερομηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου που αντιστοιχεί στη Χρονοσφραγίδα Σήμανσης (ΧΣ) στοιχείου
•    ο Ημερήσιος Αύξων Αριθμός (ΗΑΑ) σήμανσης φορολογικού στοιχείου.
•    Γενικός Αύξων Αριθμός (ΓΑΑ) σήμανσης φορολογικού στοιχείου (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ)
•    Η ΠΑΗΨΣ του συγκεκριμένου στοιχείου

Για τον χειρισμό της έκδοσης του δελτίου Συνόψεων - Υπογραφών Ημέρας - (ΔΣΥΜ), είναι δυνατόν το λογισμικό της ΕΑΦΔΣΣ να έχει επιπλέον δυνατότητα επιλογής από .. έως του α/α ημερήσιου αριθμού σήμανσης στοιχείου.
Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ».

Η ΕΑΦΔΣΣ με την Ολοκλήρωση Ηλεκτρονικής Φορολογικής Έκδοσης Στοιχείων Ημέρας (ΟΗΦΕΣΗ), και τη δημιουργία της Γενικής Ημερήσιας ΠΑΗΨΣ, εκδίδει σχετικό δελτίο «Ζ» το οποίο ονομάζεται Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - (ΔΗΦΑΣΣ) - Ζ. Με την έκδοση του δελτίου αυτού μηδενίζονται τα δεδομένα της μνήμης εργασίας. Στο Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου - (ΔΗΦΑΣΣ) αναγράφονται :

•    ημερομηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου
•    ο γενικός α/α (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) του εκδιδόμενου Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - «Ζ»
•    Η Γενική Ημερήσια ΠΑΗΨΣ - «σύνοψη - υπογραφή» των ΠΑΗΨΣ της ημέρας.
•    Ο Ημερήσιος και ο Γενικός (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) α/α αριθμός Αποσυνδέσεων της ΕΑΦΔΣΣ.
•    Ο Ημερήσιος και ο Γενικός (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) α/α αριθμός Βλαβών Μνήμης Εργασίας ("CMOS" -Error).
•    Ο Ημερήσιος και ο Γενικός (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) α/α αριθμός Αλλαγών Λεκτικών Επωνυμίας Κατόχου.
•    Ο Ημερήσιος και ο Γενικός (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) α/α αριθμός προσβάσεων - επεμβάσεων εξουσιοδοτημένου Τεχνικού .

Είναι επιτρεπτή η αναλυτική αναγραφή όλων των εκδοθέντων ΠΑΗΨΣ της ημέρας, πριν από την αναγραφή της Γενικής Ημερήσιας ΠΑΗΨΣ. Σ' αυτή την περίπτωση για κάθε ΠΑΗΨΣ εκδοθέντος στοιχείου αναγράφονται τα εξής:

•    ο ημερήσιος α/α του εκδοθέντος Δελτίου Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου.
•    ο γενικός α/α (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) του εκδοθέντος Δελτίου Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου
•    Η ΠΑΗΨΣ του συγκεκριμένου στοιχείου

Γενικά για την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ» από τις ΕΑΦΔΣΣ, ισχύουν τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.8 του Κεφαλαίου 2 της ΑΥΟ ΠΟΛ 1220 - ΦΕΚ Β' 3517/31 -12¬2013.

Δεν επιτρέπεται η χρήση του διακριτικού γράμματος «Ζ», εμφανώς σε τίτλο ή επικεφαλίδα κανενός άλλου εκδιδόμενου δελτίου, πλην του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ», με το οποίο γίνεται η εγγραφή της γενικής σύνοψης των ΠΑΗΨΣ της ημέρας και λοιπών ημερήσιων αθροιστών προοδευτικά και σωρευτικά στη φορολογική μνήμη.

Μετά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ», η ΕΑΦΔΣΣ αποστέλλει στον διασυνδεόμενο Η/Υ, τα δεδομένα της γενικής ημερήσιας «σύνοψης - υπογραφής» ΠΑΗΨΣ της ημέρας, για την μόνιμη και ασφαλή αποθήκευσή της.

Είναι υποχρεωτική η τήρηση και διαφύλαξη όλων των εκδοθέντων Δελτίων Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ», για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ για τη διαφύλαξη των φορολογικών στοιχείων.

Δελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων- (ΔΑΠΦΜΗΣ)

Η ΕΑΦΔΣΣ έχει δυνατότητα μέσω κατάλληλων χειρισμών, έκδοσης δελτίου αναφοράς όλων των Δελτίων Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου «Ζ» - (ΔΗΦΑΣΣ), το οποίο ονομάζεται Δελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων - (ΔΑΠΦΜΗΣ). Η έκδοση του δελτίου αυτού γίνεται ημερολογιακά από ημερομηνία έως ημερομηνία ή εναλλακτικά από α/α δελτίου ΔΗΦΑΣΣ - «Ζ» έως α/α δελτίου ΔΗΦΑΣΣ - «Ζ». Στο δελτίο αυτό αναγράφονται :

•    ημερομηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου
•    τα στοιχεία από όλες τις Γενικές Ημερήσιες ΠΑΗΨΣ για κάθε εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - «Ζ», της συγκεκριμένης περιόδου, ως εξής:
o ο α/α του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - «Ζ».
o ο συνολικός αριθμός των εκδοθέντων και «υπογραφέντων» στοιχείων της ημέρας.
o η Γενική Ημερήσια «σύνοψη - υπογραφή» του αντίστοιχου ΔΗΦΑΣΣ-«Ζ».
•    ο α/α αριθμός Αποσυνδέσεων της ΕΑΦΔΣΣ της συγκεκριμένης περιόδου.
•    ο α/α αριθμός Βλαβών Μνήμης Εργασίας ("CMOS" Error) της συγκεκριμένης περιόδου.
•    ο α/α αριθμός Αλλαγών Λεκτικών Επωνυμίας Κατόχου της συγκεκριμένης περιόδου.
•    ο α/α αριθμός προσβάσεων - επεμβάσεων εξουσιοδοτημένου Τεχνικού της συγκεκριμένης περιόδου.
Βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών

Για το Βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών των ΕΑΦΔΣΣ, ισχύουν τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.20.5. του Κεφαλαίου 2 της ΑΥΟ ΠΟΛ 1220 - ΦΕΚ Β' 3517/31-12-2013. Ειδικότερα όμως για το Βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών των ΕΑΦΔΣΣ ισχύουν και τα εξής :
Όπου αναφέρεται η φράση «δελτίο ημερήσιας κίνησης Ζ» νοείται αντίστοιχα η φράση «Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - (ΔΗΦΑΣΣ) - Ζ.»

Όπου αναφέρονται οι φράσεις «απόδειξη εσόδου» ή «απόδειξη πληρωμής», «ΑΛΠ - απόδειξη Λιανικής Πώλησης» ή «ΑΠΥ - Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών» νοείται η φράση «Δελτίο Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου - (ΔΦΣΣ)»

Επειδή στη φορολογική μνήμη των ΕΑΦΔΣΣ δεν απαιτείται η αποθήκευση ποσών, ΦΠΑ κλπ, η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τις αντίστοιχες αναφορές, όπου αυτές αναφέρονται, στο Βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών των ΕΑΦΔΣΣ. Αντ' αυτών αναφέρεται ο συνολικός αριθμός των εκδοθέντων Δελτίων Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείων, από την έναρξη λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ (από την ενεργοποίηση της φορολογικής μνήμης).

Δεν επιτρέπεται η σήμανση στοιχείων από ΕΑΦΔΣΣ, εάν δεν έχει προηγηθεί δήλωση έναρξης λειτουργίας στην αρμόδια ΔΟΥ και της οποίας το Βιβλιάριο συντήρησης - Επισκευών δεν έχει θεωρηθεί. Στη περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή όλες οι διατάξεις που αναφέρονται στην έκδοση αθεώρητων στοιχείων.

Σε ειδικό τμήμα ικανού αριθμού σελίδων, που υπάρχει για τον σκοπό αυτό στο τελευταίο μέρος της πρώτης ενότητας του βιβλιαρίου Συντήρησης & Επισκευών (ΒΣΕ), για τις ΕΑΦΔΣΣ, συμπληρώνονται μετά την εγκατάστασή της και την παράδοσή της σε λειτουργία, από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό τα εξής :

•    Η περιγραφή όλων των δυνατοτήτων του Λογισμικού Υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ
•    Η διαβεβαίωση του κατέχοντος την άδεια καταλληλότητας, ότι το λογισμικό αυτό συνεργάζεται, διασυνδέεται και επικοινωνεί με το μοντέλο της ΕΑΦΔΣΣ κατά τρόπο ασφαλή.

Στο τέλος της Δεύτερης Ενότητας του Βιβλιαρίου Συντήρησης - Επισκευών υπάρχουν διαθέσιμες σελίδες, στις οποίες υπάρχει ικανός χώρος για τουλάχιστον 10 θέσεις θεώρησης - σφράγισης, από αρμόδιο υπάλληλο της ΔΟΥ του κατόχου - χρήστη της ΕΑΦΔΣΣ, για ειδικές περιπτώσεις, που ορίζονται από σχετικές διατάξεις.

11. Άρθρο
ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1/1/2014.
Παράρτημα Π1
Μορφότυπος Στοιχείων (παραστατικών) Γενική Περιγραφή του μορφότυπου

Για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης το σύνολο των δεδομένων που αποτελεί:

α) υποχρεωτικό περιεχόμενο κάθε Φορολογικού Στοιχείου (ΦΣ) (παραστατικού) σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές ή άλλες διατάξεις (πχ αγορανομικές, κλπ)

β) περιεχόμενο που επιλέγεται από τους αντισυμβαλλομένους για τις ανάγκες της κάθε συναλλαγής,
διακρίνεται σε ιδιαίτερα (διακριτά) τμήματα πληροφορίας τα οποία ορίζονται ως πεδία (fields).

Τα πεδία ομαδοποιούνται λογικά σε 2 τμηματικές κατηγορίες και αριθμούνται σε αλληλοδιάδοχη αρίθμηση, η οποία και προσδιορίζει και το περιεχόμενο αυτών, σύμφωνα με την Περιγραφή, το Περιεχόμενο, τις Παρατηρήσεις και τα Σχόλια στους Πίνακες Α και Β του παρόντος.

Ο Πίνακας Α (Header) αφορά τα σταθερά πεδία ή συνολικά δεδομένα κάθε ΦΣ και ο Πίνακας Β (Details) τα δεδομένα που αφορούν κάθε ένα από τα αγαθά ή υπηρεσίες του συγκεκριμένου ΦΣ.
Στην περίπτωση που η συναλλαγή απαιτεί περισσότερες πληροφορίες και δεδομένα, από αυτά που περιγράφονται στους Πίνακες Α και Β του παρόντος, για την κάλυψη πχ ειδικών ή κλαδικών αναγκών, τότε δύναται να προστίθεται 3ο τμήμα κατηγορίας, των προσθέτων αυτών δεδομένων και πληροφοριών με μορφή ή δομή που επιλέγεται από τους συναλλασσόμενους.

Μορφή - σχηματισμός αλληλουχίας χαρακτήρων προς σήμανση του μορφότυπου

Η σήμανση αφορά το σύνολο όλων των πεδίων των Πινάκων Α και Β για κάθε ΦΣ εκτός των πεδίων με αριθμό 1 και 2 του Πίνακα Α. Το υπόλοιπο σύνολο του περιεχομένου των πεδίων (αρχής γενομένης από το πεδίο με αριθμό 3 του Πίνακα Α) των Πινάκων Α και Β του παρόντος, μορφοποιείται σε μια συνεχή αλληλουχία (συμβολοσειρά) χαρακτήρων. Η κωδικοποίηση της αλληλουχίας αυτής των χαρακτήρων, γίνεται με το πρότυπο ΕΛΟΤ-928, ανεξάρτητα από ενδεχόμενο διαφορετικό τρόπο κωδικοποίησής των αποθηκευμένων πεδίων και πληροφοριών.

Κάθε διακριτό πεδίο δεδομένων διαχωρίζεται από τα υπόλοιπα με τη χρήση ειδικού χαρακτήρα διάκρισης (delimiter). Ως χαρακτήρας διάκρισης των πεδίων ορίζεται η δίεση ("#"). Η σειρά της αλληλουχίας των πεδίων καθορίζεται με βάση την αλληλοδιάδοχη αρίθμηση των Πινάκων Α και Β του παρόντος. Τα πεδία που δεν έχουν τιμή ή περιεχόμενο δεν συμπληρώνονται. Ο χαρακτήρας διάκρισης μπαίνει υποχρεωτικά μετά τη λήξη κάθε πεδίου συμπεριλαμβανομένων των πεδίων που δεν έχουν τιμή ή περιεχόμενο.

Για τη σηματοδότηση της έναρξης των πεδίων του τμήματος του Πίνακα Α χρησιμοποιείται το ζεύγος των χαρακτήρων "h$" και για τη σηματοδότηση των πεδίων του τμήματος του Πίνακα Β χρησιμοποιείται το ζεύγος των χαρακτήρων "d$".

Η αλληλουχία των χαρακτήρων που σχηματίζεται με βάση τα ανωτέρω αποτελεί την αλληλουχία σήμανσης των Φορολογικών Δεδομένων Σήμανσης (ΦΔΣ).

Στην περίπτωση επιλογής προσθήκης 3ου τμήματος κατηγορίας επιπλέον πεδίων ή πληροφοριών, η σηματοδότηση των πεδίων του πρόσθετου αυτού 3ου τμήματος γίνεται με το ζεύγος των χαρακτήρων "a$". Το τμήμα αυτό δεν συμμετέχει στη σήμανση.
Μορφή - σχηματισμός αλληλουχίας χαρακτήρων που έχει λάβει σήμανση με βάση το μορφότυπο

Μετά από κάθε Ηλεκτρονική Έκδοση Φορολογικού Στοιχείου (ΗΕΦΣ) , το πεδίο με αριθμό του Πίνακα Α και η δημιουργηθείσα Συμβολοσειρά Φορολογικής Σήμανσης (ΣΦΣ) που αποτελεί το πεδίο με αριθμό 2 του Πίνακα Α, προστίθενται στο υπόλοιπο σύνολο του περιεχομένου των πεδίων του Πίνακα Α και της αλληλουχίας των χαρακτήρων που έλαβε τη ΣΦΣ και πλέον αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού.

Ηλεκτρονικά Αρχεία με περιεχόμενο την αλληλουχία χαρακτήρων που έχει λάβει σήμανση με βάση το μορφότυπο

Η αλληλουχία χαρακτήρων που έχει λάβει σήμανση με βάση το μορφότυπο για τις ανάγκες επιτόπιων ή απομακρυσμένων φορολογικών ελέγχων αποτελεί περιεχόμενο ιδιαίτερου ηλεκτρονικού αρχείου απλού κειμένου (ASCII). Το αρχείο αυτό δημιουργείται από το Λογισμικό Υποστήριξης Σήμανσης Φορολογικών Στοιχείων Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (ΛΥΣΦΣΥΦΣ), ή από το λήπτη - αντισυμβαλλόμενο στον οποίον έχουν διαβιβαστεί και ο οποίος έχει λάβει Φορολογικά Στοιχεία που έχουν σημανθεί από εκδότη - ΥΦΣ ή από τρίτον και για λογαριασμό του ΥΦΣ. Το ανωτέρω αρχείο λαμβάνει το προέκταμα ". txt"

Εναλλακτικά το περιεχόμενο του αρχείου με αλληλουχία χαρακτήρων που έχει λάβει σήμανση με βάση το μορφότυπο μπορεί να έχει τις ακόλουθες μορφές : α) Το κάθε πεδίο του Πίνακα Α μπορεί να αποτελεί γραμμή αυτού με διαχωριστή γραμμών αντί του χαρακτήρα διάκρισης ( "#"), το ζεύγος χαρακτήρων μορφοποίησης CR/LF.

Η πρώτη γραμμή σηματοδοτεί το σύνολο των πεδίων του Πίνακα Α και έχει περιεχόμενο το ζεύγος των χαρακτήρων "h$". Μετά το πέρας των γραμμών όλων των πεδίων του Πίνακα Α η γραμμή που ακολουθεί έχει περιεχόμενο το ζεύγος των χαρακτήρων "d$" που σηματοδοτεί το σύνολο των γραμμών με τα πεδία του Πίνακα Β που ακολουθεί. Τα πεδία που δεν έχουν τιμή ή περιεχόμενο αναπαριστούνται με απλό ζεύγος χαρακτήρων μορφοποίησης CR/LF. Το ανωτέρω αρχείο λαμβάνει το προέκταμα ". txt"

β) Το σύνολο των πεδίων εμπεριέχεται σε αρχείο xml. Κάθε πεδίο λαμβάνει ονομασία ετικέτας (xml tag) τον αντίστοιχο αριθμό του πεδίου από τον Πίνακα Α και τον Πίνακα Β αντίστοιχα.Το σύνολο των πεδίων του Πίνακα Α εμπεριέχεται σε xml tag με την ονομασία "h$" και το σύνολο των πεδίων του Πίνακα Β εμπεριέχεται σε xml tag με την ονομασία "d$". Το ανωτέρω αρχείο λαμβάνει το προέκταμα ".xml". Στο αρχείο αυτό μπορεί να περιλαμβάνονται μόνο τα πεδία που έχουν τιμή ή περιεχόμενο (δεν είναι κενά).

Κάθε αρχείο που δημιουργείται και έχει περιεχόμενο σύμφωνα με τα ανωτέρω λαμβάνει βασική ονομασία (ονομασία αρχείου εκτός του προεκτάματος) η οποία διαμορφώνεται από την διαδοχική προσθήκη των εξής τμημάτων :

vi.    Το τμήμα με τον Αριθμό Μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ, ή τον Αριθμό Μητρώου του Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (ΥΦΣ) στον ΠΑΦΣ : (11 χαρακτήρες) της ΣΦΣ.
vii.    Το τμήμα της Χρονοσφραγίδας Σήμανσης (ΧΣ) της ΣΦΣ (10 χαρακτήρες)
viii.    Το    τμήμα του Γενικού Αύξοντα Αριθμού (ΓΑΑ) σήμανσης του φορολογικού στοιχείου (παραστατικού) της ΣΦΣ (8 χαρακτήρες).

Κάθε αρχείο που δημιουργείται και έχει ονομασία και περιεχόμενο σύμφωνα με τα ανωτέρω θα πρέπει να μπορεί να αποθηκεύεται και να μεταφορτώνεται.

Ηλεκτρονικά Αρχεία με περιεχόμενο μια ή περισσότερες Γενικές Ημερήσιες ΠΑΗΨΣ

Για τις ανάγκες επιτόπιων ή απομακρυσμένων φορολογικών ελέγχων το Λογισμικό Υποστήριξης Σήμανσης Φορολογικών Στοιχείων Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (ΛΥΣΦΣΥΦΣ) δημιουργεί ιδιαίτερο ηλεκτρονικό αρχείου απλού κειμένου (ASCII) με περιεχόμενο μία η περισσότερες γραμμές (μία για κάθε Γενική Ημερήσια ΠΑΗΨΣ), η κάθε μια από τις οποίες περιλαμβάνει την αλληλουχία χαρακτήρων που σχηματίζεται από τα εξής διακριτά τμήματα :

ix.    Τον αύξοντα αριθμό της κάθε Γενικής Ημερήσιας ΠΑΗΨΣ
x.    Τον χρόνο δημιουργίας της (ΕΕΜΜΗΗΛΛΩΩ)
xi.    Τον πρώτο και τελευταίο ΓΑΑ των ΣΦΣ που έχουν επεξεργασθεί από την αντίστοιχη ΟΗΦΕΣΗ
xii.    Την αντίστοιχη Γενική Ημερήσια ΠΑΗΨΣ

Η διάκριση των ανωτέρω τμημάτων γίνεται με τη χρήση 1 χαρακτήρα διαστήματος (space). Διαχωριστή γραμμών αποτελεί το ζεύγος χαρακτήρων μορφοποίησης CR/LF. Το ανωτέρω αρχείο λαμβάνει το προέκταμα ".txt" και θα πρέπει να μπορεί να αποθηκεύεται και να μεταφορτώνεται.

Χρήση Κωδικών - Κωδικοποιήσεις

Η ΓΓΠΣ ορίζεται ως η υπηρεσία φιλοξενίας, ανακατεύθυνσης, διάθεσης (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής διάθεσης και ανάκτησης μέσω web sevices), υποστήριξης, συντήρησης και επικαιροποίησης των εθνικών και διεθνών κωδικοποιήσεων που η χρήση τους αναφέρεται σε αντίστοιχα πεδία των Πινάκων Α και Β του μορφοτύπου, σύμφωνα με τον Πίνακα Γ του παρόντος Παραρτήματος Π1.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Your Name | Ιουνίου 25, 2013 3:48 μ.μ. | Reply
Επειδή δεν είχα δουλειά να κάνω , κάθισα και το διάβασα όλο.......
image description GOT | Ιουνίου 25, 2013 3:36 μ.μ. | Reply
ΛΥΣΦΣΥΦΣ ΧΣ ΦΔΣ ΔΗΦΑΣΣ... και προσθετω: ΓΤΠ... και οποιος καταλαβε, καταλαβε...
image description Kostas | Ιουνίου 25, 2013 4:02 μ.μ. | Reply
Τι ασυναρτησίες είναι αυτές, προφανώς οι τύποι δεν έχουν τίποτα να κάνουν και προσπαθούν να δικαιολογήσουν τον μισθό τους με αρλούμπες. Τελικά κατάλαβε κανείς τι ακριβώς αλλάζει?
image description ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ιουνίου 25, 2013 5:48 μ.μ. | Reply
με λιγα λογια ΧΨΚΑ... (Χ..σε Ψηλα Και Αγναντευε)
image description Fil | Ιουνίου 27, 2013 6:16 μ.μ. | Reply
Εδώ και 3 χρόνια προσπαθούν να υλοποιήσουν το Α, δηλαδή την ηλεκτρονική διαβίβαση των παραστατικών στη ΓΓΠΣ και ακόμη δεν το έχουν καταφέρει γι΄ αυτό και το μεταθέτουν συνέχεια.
Με το συγκεκριμένο θέλουν να προσπεράσουν όλο το αλφάβητο και να πάνε στο Ω δηλαδή στην απουλοποίηση των παραστατικών και στην ηλεκτρονική διαβίβαση ταυτόχρονα.
Ακόμη και χωρίς τις διαδικασίες των αδειοδοτήσεων των Παρόχων Άυλης Φορολογικής Σήμανσης (που θέλουν 1 με 2 χρόνια για να υλοποιηθούν), ο χρόνος προετοιμασίας των λογιστηρίων των επιχειρήσεων θα είναι τεράστιος. Άρα κατά τη γνώμη μου, ένας χρονικός ορίζοντας έναρξης λειτουργίας του συγκεκριμένου σχεδίου είναι τα τέλη του 2015 και βλέπουμε.

Και μια ερώτηση για τους συντάκτες: Ο γεωγραφικές συντεταγμένες του εκδότη και του του λήπτη των παραστατικών που αναφέρονται στα παραρτήματα σε τι ακριβώς θα χρησιμεύσουν???
Θα συμφωνήσω με τον Kostas ότι προφανώς οι τύποι δεν έχουν τίποτα να κάνουν και προσπαθούν να δικαιολογήσουν τον μισθό τους με αρλούμπες.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο