Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Κάθε μήνα η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων - Ο νέος τρόπος υποβολής τους - Τι προβλέπει το σχέδιο της απόφασης

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο απόφασης για την Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση

Με το παρόν σχέδιο, εισάγεται καθολική υποχρέωση για υποβολή μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών από όλες τις επιχειρήσεις και επιτηδευματίες (και αγρότες). Ο σκοπός είναι η διενέργεια προληπτικών και διασταυρωτικών ελέγχων και η διαφύλαξη της ακεραιότητας των φορολογικών παραστατικών με την υποχρεωτική υποβολή εντός του επόμενου μήνα τουλάχιστον των στοιχείων-συναλλαγών πωλήσεων. Για απλότητα καταρχήν προδιαγράφονται ελάχιστες υποχρεώσεις, οι οποίες μπορούν σε επόμενα στάδια να εμπλουτιστούν με συμπληρωματικές πληροφορίες ώστε να καταστεί δυνατή η μετάβαση μεσοπρόθεσμα σε ηλεκτρονικά κεντρικά αποθηκευμένα βιβλία. Επίσης, θα γίνονται δεκτά αρχεία που προκύπτουν από τους υφιστάμενους ΕΑΦΔΣΣ.

Η ευρύτατη συμμετοχή όλων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει τις προτάσεις και όπου κριθεί αναγκαίο να προβεί στις απαραίτητες βελτιώσεις.

Ο ΓΓ Δημοσίων Εσόδων
Θεοχάρης Θεοχάρης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ.Π.Α. (14η)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ - Β΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Φραγκούλη
Γ. Αναγνωστόπουλος
Τηλέφωνο : 210-3610065/210-3645615
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/κης
Ταχ. Κωδ. : 18345 Μοσχάτο
Τηλέφωνο : 210-4802004


ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών».


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1 - ΦΕΚ 222 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1 και 5 του άρθρου 20 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 85 Α΄).
2. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.9.2012 (ΦΕΚ 2574 Β΄/24.9.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
3. Την ανάγκη διενέργειας διασταυρωτικών ελέγχων για την πάταξη της φοροδιαφυγής.
4. Ότι, από την απόφαση αυτή, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Έκταση εφαρμογής

α) Οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών του άρθρου 1, τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1 - ΦΕΚ 222 Α΄) καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης των φορολογικών τους στοιχείων (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).

β) Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν και οι μη εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενοι στο φόρο οι οποίοι διαθέτουν ΑΦΜ στο εσωτερικό της χώρας, για τις αγορές ή πωλήσεις που πραγματοποιούν χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ αυτό, εφόσον στα πρόσωπα
αυτά ή σε όμιλο που ανήκουν, έχει χορηγηθεί άδεια για την πραγματοποίηση εισαγωγών, με αναστολή καταβολής του οφειλόμενου ΦΠΑ κατά την εισαγωγή και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις μεταγενέστερες παραδόσεις των
αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4132/2013.

Άρθρο 2
Περιεχόμενο καταστάσεων

Στις καταστάσεις της παραγράφου 1 της παρούσας καταχωρούνται:

α) Ο Α.Φ.Μ. του πελάτη ή του προμηθευτή.
β) Το πλήθος των εκδοθέντων και ληφθέντων φορολογικών στοιχείων.
γ) Η αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α.
δ) Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνει την συναλλαγή.
ε) Η ένδειξη για το εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1.

Άρθρο 3
Τρόπος καταχώρησης

Στις καταστάσεις της παραγράφου 1 της παρούσας οι καταχωρήσεις διενεργούνται ως εξής:

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

1. Καταχωρούνται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλομένου, με μία κατά ελάχιστο μηνιαία εγγραφή, κατά περίπτωση:

α) Τα τιμολόγια και τα στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίων (εκκαθαρίσεις, φορτωτικές, λογαριασμοί, συμβόλαια κ.λπ.), πλην πιστωτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, που αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα που διαθέτουν στο εσωτερικό της χώρας ΑΦΜ.

β) Τα πιστωτικά τιμολόγια, που αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα της περίπτωσης α΄.

2. Καταχωρούνται συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ του άρθρου 2 της παρούσας:

α) Τα παραστατικά της περίπτωσης 1.α΄, που αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα εκτός της χώρας, κατά κατηγορία συναλλαγών, συγκεντρωτικά με μία εγγραφή και ανεξαρτήτως του εάν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, ή απαλλάσσονται, ή φορολογούνται εκτός Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρα 13 και 14 του Κώδικα ΦΠΑ, ως εξής:

i) Συναλλαγές με υποκείμενους στο φόρο που διαθέτουν ΑΦΜ/ΦΠΑ άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.

ii) Συναλλαγές με υποκείμενους στο φόρο τρίτων χωρών.

β) Τα πιστωτικά τιμολόγια, που αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης α΄.

γ) Τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών ανεξαρτήτως του είδους των στοιχείων που εκδόθηκαν γι’ αυτές (αποδείξεις, άλλα έγγραφα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Α.Σ. κ.λπ.) και ανεξαρτήτως του εάν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, ή απαλλάσσονται, ή φορολογούνται εκτός Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρα 13 και 14 του Κώδικα ΦΠΑ. Στις περιπτώσεις που τα εν λόγω φορολογικά στοιχεία εκδίδονται από φορολογικές ταμειακές μηχανές (ΦΤΜ) καταχωρούνται ανά αριθμό μητρώου ΦΤΜ.

δ) Οι αποδείξεις επιστροφής.
Τα στοιχεία που καταχωρούνται στις ανωτέρω καταστάσεις καταχωρούνται επίσης στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ.

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

1. Καταχωρούνται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου, με μία κατά ελάχιστο μηνιαία εγγραφή, αναλόγως, οι ανωτέρω περιπτώσεις Α.1.α΄-β΄ και Α.2.α΄-β΄, που αφορούν παραστατικά προμηθευτών.

2. Καταχωρούνται συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ του άρθρου 2 της παρούσας, οι παρακάτω περιπτώσεις συναλλαγών:

α) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για αγορά μη εμπορευσίμων αγαθών και λήψη υπηρεσιών από υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 16 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.

β) Ληφθέντα παραστατικά που έχουν εκδοθεί στο όνομα τρίτου προσώπου (π.χ. λογαριασμοί Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.Α.Π. κ.λπ.) καταχωρούνται στις καταστάσεις του προσώπου που αφορά πραγματικά η δαπάνη.

Τα στοιχεία που καταχωρούνται στις ανωτέρω καταστάσεις καταχωρούνται επίσης στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ.

Άρθρο 4
Χρόνος υποβολής


1. Οι καταστάσεις των φορολογικών στοιχείων του άρθρου 1 της παρούσας, ανεξάρτητα από την τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, υποβάλλονται μηνιαίως και μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα του μήνα που αφορούν, υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

2. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο σύστημα υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του δικτυακού τόπου της Γ.Γ.Π.Σ.

3. Η υποβολή εκπρόθεσμης ή διορθωτικής κατάστασης πραγματοποιείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο διαδικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ. Στην περίπτωση υποβολής διορθωτικής κατάστασης καταχωρούνται μόνο οι εγγραφές του πίνακα που τροποποιούνται.


Άρθρο 5
Τρόπος υποβολής

Η υποβολή των καταστάσεων πραγματοποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου στο διαδικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ. Οι προδιαγραφές του αρχείου και ο τρόπος διαβίβασης, αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Οι καταστάσεις υποβάλλονται είτε ενιαία για την έδρα και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης είτε για την έδρα και κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά.
Στις περιπτώσεις χειρόγραφης έκδοσης φορολογικών στοιχείων, οι υπόχρεοι μπορούν, για τη δημιουργία του κατάλληλου αρχείου, να χρησιμοποιούν την ειδική εφαρμογή που παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων.

Άρθρο 6
Διασταυρώσεις και Εκκαθάριση

Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους τα υποβληθέντα στοιχεία των καταστάσεων πελατών-προμηθευτών διασταυρώνονται από τη ΓΓΠΣ και οι ασυμφωνίες και αποκλίσεις αναρτώνται στους «λογαριασμούς», των υπόχρεων προσώπων, που τηρούνται στο διαδικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ. Στις περιπτώσεις αυτές παρέχεται η δυνατότητα υποβολής διορθωτικής κατάστασης ώστε να επέλθει ελαχιστοποίηση των αποκλίσεων σε ετήσια βάση.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
1. Η παρούσα ισχύει για τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται και λαμβάνονται από … 2013.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η δημόσια διαβούλευση γίνεται εδώ


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description DIMITRIS7UK | June 25, 2013 2:54 PM | Reply
Κάποιος κάνει πλάκα, έτσι? Πάρτε το πίσω όσο είναι καιρός, ανεγκέφαλοι!
Αυτή είναι η λύση που σκεφτήκατε για να λύσετε όλα τα προβλήματα της Οικονομίας που το σινάφι σας δημιούργησε και υποθάλπει επί τόσα χρόνια ?????
Πάλι όλα τα βάρη πάνω στον χαμάλη το λογιστή?
image description eyh | June 25, 2013 2:14 PM | Reply
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!!!!
image description tas | June 25, 2013 2:13 PM | Reply
Μήπως λειγει και αυτό 30/6 !!!!!!!!!
image description spiros | June 25, 2013 7:07 PM | Reply
Όχι, θα λήγει κάθε 20. Έτσι, για να πάει παρέα με όλα τα υπόλοιπα που θα λήγουν την ίδια ημερομηνία. Α, βρεγμένη σανίδα που χρειάζονται.........
image description fil1914 | June 25, 2013 2:49 PM | Reply
ελα παιδια .... πλακα ειναι ... ετσι? καλο ... παρα λιγο και να το πιστεψω...
image description fil1914 | June 25, 2013 2:53 PM | Reply
γιατι αν δεν ειναι πλακα .... ειναι ακομα πιο αστειο....
image description noh 1958 | June 25, 2013 2:06 PM | Reply
Μπορει το αγαπητο Υ.Ο να μας πληρωνει κιολας γιατι οι πελατες μας αδυνατουν ?
Ή διαφορετικα ας μας δωσει καποιες φοροαπαλλαγες ως κλαδο π.χ δεν θα εχουμε ιδιοκατοικηση αφου θα φερουμε τα κρεββατια μας στα γραφεια μας .
image description MARIAZAK | June 25, 2013 2:12 PM | Reply
ΣΙΓΟΥΡΑ ΚΑΤΙ ΕΧΕΤΕ ΠΙΕΙ!!! ΔΕΝ ΠΑΤΕ ΚΑΛΑ!!!!
image description All Bandy | June 25, 2013 2:40 PM | Reply
Ωραίο!!!
Άκου τώρα αυτό, ήταν μια φορά ένας Γερμανός, ένας Γάλλος, ένας Πόντιος......
image description fil1914 | June 25, 2013 2:38 PM | Reply
12 η μικρη ... 22 η μεγαλη ... και ανεβαινουν....
image description roula | June 25, 2013 2:18 PM | Reply
ΡΕ ΠΑΤΕ ΚΑΛΑ?ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ?ΠΟΣΟ ΑΣΧΕΤΟΙ ΘΕΕ ΜΟΥ!!!!ΠΟΣΟ!!!!!!
image description πετεφρησ | June 25, 2013 2:12 PM | Reply
Καντε το σύστημα ακόμα πιο μπερδεμένο, δεν έχετε να χάσετε έτσι κι αλλιώς τίποτα...
image description Kwnstantinos | June 25, 2013 2:28 PM | Reply
Οχι ρε παιδιά , και για τον Μπουμπούκο πλάκα ειναι μας έλεγαν , και δες τον τώρα. Δεν μας κάνουν πλάκα οχι , απλα ειναι καθαρό δειγμα σχιζοφρένειας .
image description AFRODITE70 | June 25, 2013 2:45 PM | Reply
ΤΕΛΙΚΑ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΝΤ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΕΧΘΕΣ ΣΤΟ ΣΑΙΤ ΤΗΝ ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ? ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΛΑΒΕΝΟΥΝ ΟΤΙ ΟΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΜΠΟΥΡΔΑ? ΟΤΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΒΓΟΥΝ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑ!!!!!!
Ε Χ Ο Υ Ν Π Λ Α Κ Α ΟΙ ΑΣΧΕΤΟΙ !!!!!!!!!!!!
image description SOYLA | June 25, 2013 2:15 PM | Reply
Πόσο ηλίθιοι μπορεί να είστε; Γιατί να στέλνουμε ένα σωρό καταστάσεις, ΦΠΑ, ΦΜΥ κλπ κλπ, μήπως να στέλνουμε κάθε μήνα με ηλεκτρονικό αρχείο τα βιβλία, και να βγάζετε εσείς τι πρέπει να πληρώσει ο καθενας και πότε; Και να τους κυνηγατε ΕΣΕΙΣ να τα πληρώσεουν, γιατί έχουμε καταντήσει, εκτός όλων των άλλων, άμμισθοι εισπράκτορές σας; Και κάντε ότι ηλεκτρονικό έλεγχο θέλετε από κει και πέρα... Αι στα τσακίδια δηλαδή!!! Ανεγκέφαλοι εξωγήινοι!!!!
image description mk83 | June 25, 2013 2:35 PM | Reply
Λόγω της επισήμανσης: "Διατηρήστε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη", αδυνατώ να σχολιάσω ...
image description CMIK1976 | June 25, 2013 2:03 PM | Reply
να χαρώ εγω απλοποίηση......
πισω γυρισματα ανοργανοσια και φουμαρα μονο...!!!!
ΠΟΤΕ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ? ΟΤΑΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΚΑΘΟΝΤΑΙ. ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΛΑΣΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
image description SOYLA | June 25, 2013 2:02 PM | Reply
Ας μπούμε όλοι στη σελίδα της διαβούλευσης να τους κράξουμε ευγενικά, μπας και συνειδητοποιήσουν τι κ@κ@κίες πάνε να νομοθετήσουν!!!
image description ΣΤΑΥΡΟΣ | June 25, 2013 2:00 PM | Reply
μηπως η Πρωταπριλια πηρε παραταση κι'αυτη και γιορταζεται σημερα ??
image description Βασανιζομαι | June 26, 2013 12:33 AM | Reply
απλα κορυφαιο...
αυτοι θα δωσουν παραταση και για τη πρωτοχρονια
image description THEMIS | June 25, 2013 2:45 PM | Reply
OYXAAAAAAAAAAAAXAXXAXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAXAXAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!
image description picos | June 25, 2013 2:04 PM | Reply
Συναδελφοι ειρηνη peace Που ελεγε και ο John Lennon εχει και δημοσια διαβουλευση μπειτε εκει και σχολιαστε :)
image description taxmethod | June 25, 2013 2:01 PM | Reply
Ελα πάμε κλείστε όλοι τους υπολογιστές και θα δείτε πως θα μας σέβονται περισσότερο,και αν θα βγάζουν ηλίθιες αποφάσεις
image description AEK | June 25, 2013 2:20 PM | Reply
Ασχετοι - ανικανοι ετσι θα περιορισετε την φοροδιαφυγη ?
το usb με τους πιθανους.... μεγαλους φοροφυγαδες που ειναι ? Ποιοι το κρυβουν ?
Οι διεφθαρμενοι πολιτικοι που ψηφιζουμε ? Οι αδιαφθοροι ραμπο ? Η αδεκαστη δικαιοσυνη ?
Δεν ξερετε που ειναι η φοροδιαφυγη ? Γιατι αποπορανοτολιζετε σκοπιμα τον κοσμο ?
image description Makhs | June 25, 2013 2:32 PM | Reply
Ειλικρινά πέθανα στο γέλιο.
Απο τα πιό ωραία ανέκδοτα που έχω ακούσει.
image description AKAKIOS | June 25, 2013 2:09 PM | Reply
το Αρ 10 του ΚΦΑΣ μιλάει για κατάθεση μέχρι 25/6 του επομένου έτους για τις καταστάσεις διασταυρώσεων.
Αυτοί εδώ λένε για κατάθεση για τον επόμενο μήνα.
Επίσης δεν αναφέρουν το Αρ 10 του ΚΦΑΣ αλλά το Αρ 12 που αναφέρει την αρμοδιότητά του Υπουργού.
Δηλαδή θα στέλνουμε 2 καταστάσεις για διασταύρωση μηνιαίες και ετήσιες.
Μήπως πάνω στον πανικό τους που δεν πιάνουν τους στόχους άρχισαν να κάνουν σπασμωδικές κινήσεις?
image description sakis | June 25, 2013 2:55 PM | Reply
"1. Η παρούσα ισχύει για τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται και λαμβάνονται από … 2013."

Γιατί κενή ημερομηνία; Μήπως να γίνουν και αναδρομικά απο 1/1/2013; ή γιατί όχι 1/1/12 μιας και δώσαν και παράταση για το 2012.
image description Your Name | June 25, 2013 2:04 PM | Reply
Θεοχάρη, σήμερα πρέπεινα ανακοινώσεις τις παρατάσεις και εσύ ασχολείσαι με μπούρδες.....
image description demikahr | June 25, 2013 5:48 PM | Reply
Οι παρατασεις ειπε το παιδι (βλ.Θεοχαρης) οτι θα τις ανακοινωσει στις 30/6 (αφου δουν ποσες ΔΦΕ εχουμε στειλει). Μη βιαζεσαι κι εσυ ντε!!!
image description ΑΝΕΑΝΕ | June 25, 2013 2:05 PM | Reply
Γράψτε το σχόλιό σας εδώ.
image description ΤΟΜ | June 25, 2013 3:11 PM | Reply
ΑΠΟ 300 ΚΑΙ ΠΑΝΩ?
image description rip | June 25, 2013 3:31 PM | Reply
Ετσι έτσι................σκοιστε μας και πεταξτε μας στα βράχια!!!!!
Μήπως να το κάνουμε κάθε εβδομάδα!!! Ωπα βάζω ιδέες τώρα!!!!
Και κάπως έτσι (αν όχι ακριβώς έτσι!!!) η φοροδιαφυγη θα καταπολεμηθεί
και εμείς θα βάλουμε τους υπολογιστές που δουλεύουμε στον κ..ο μας για να στέλνουμε κάθε λεπτό συγκεντρωτικές .....!!!!
image description grd | June 25, 2013 3:46 PM | Reply
Ξεχάστε το κάθε μήνα (last year). Πλέον είναι κάθε μέρα. Παρατήστε άμεσα το chating...
image description alex | June 25, 2013 3:01 PM | Reply
ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ?
image description alex | June 25, 2013 3:15 PM | Reply
ΜΑΣ ΠΕΙΝΟΥΝ ΤΟ ΑΙΜΑ....ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ....ΞΥΠΝΑΤΕ ΡΕ....
image description ΚΩΤΣΟΣ | June 25, 2013 3:39 PM | Reply
μια ελληνικη παροιμια λεει...Καθε μουρλος εχει τον πορδο του για μοσχολιβανο....
image description zisisk | June 25, 2013 3:18 PM | Reply
Την ανωτέρω ΠΟΛ ελπίζω να την ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ. Θα είναι το πρώτο στάδιο για την κατάργηση πολλών αναποτελεσματικών διατάξεων όπως η θεώρηση στοιχείων, το μηνιαίο ΦΠΑ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ για την πάταξη της φοροδιαφυγής κ.α. Εάν εφαρμοστεί όπως πρέπει (με ηλεκτρονική διασταύρωση των καταστάσεων) το κράτος θα γνωρίζει άμεσα ποιος αποδίδει τον ΦΠΑ και ποιος όχι. Ελπίζω βέβαια ότι θα καταλάβουν ότι ο χρόνος που ζητάνε μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα είναι αδύνατον να εφαρμοστεί.
image description Your Name | June 25, 2013 3:03 PM | Reply
ΡΕ ZISISK KAI EΣΥ ΠΟΥ ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ....ΠΛΑΚΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙΣ....ΑΝΤΕ ΜΗΝ ΑΚΟΥΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑΝΟ...
image description klery | June 25, 2013 3:09 PM | Reply
αυτο ειναι ανεκδοτο ,δεν μπορει.................
image description NATHAN | June 25, 2013 3:47 PM | Reply
Παιδια ειστε αδικοι.!!!
Εγω ήδη δημιουργησα ενα αρχειο το οποιο επεξεργαζεται ολα αυτα τα δεδομενα και βλεπω οτι δεν ειναι καθολου μα καθολου δυσκολη αυτη η εφαρμογη. Μαλιστα ειμαι ετοιμος και για την ηλεκτρονικη του αποστολη στις 28/ιουνιου. .....του 2053.!
image description ΣΠΥΡΟς | June 25, 2013 3:53 PM | Reply
Η δημόσια διαβούλευση γίνεται εδώ
Όλοι στο παραπάνω link και στολήστε τους με τις παρατηρήσεις σας.
image description αδαμαντασ | June 25, 2013 3:01 PM | Reply
Συμφωνω απολυτως με τον σχολιαστη(name) "zisisk",για αυτο θα ηθελα ,στο πλαισιο διπλα απο το ονομα του να μας αναρτησει μια Φωτογραφια του.
image description DESPINA | June 25, 2013 3:14 PM | Reply
θα χάσουμε το μπούσουλα με τις παρατάσεις κάθε μήνα
image description stavrosmix | June 25, 2013 3:53 PM | Reply
σε λαθος θεμα το αναφερεις.
image description ΕΤ | June 25, 2013 3:43 PM | Reply
Αδάμαντα, είσαι πολύ δαιμόνιος!!!
image description picaso | June 25, 2013 3:52 PM | Reply
https://www.youtube.com/watch?v=XBZ-M7Axuac

Το σχεδιο εξοντωσης ειναι σε πληρη εξελιξη τα χαστουκια ειναι συνεχομενα
image description luis | June 25, 2013 4:22 PM | Reply
Εγώ λέω να στέλνουμε τις καταστάσεις καθημερινά, κάθε ώρα .....
image description Ηλιασ | June 25, 2013 4:48 PM | Reply
Μην ανησυχείτε συνάδελφοι. Ως να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη απόφαση δεν θα υπάρχουν επιχειρήσεις για να τις υποβάλλουμε. Θα κλείσουν όλοι και ο τελαιταίος θα κλείσει την πόρτα (η τιμιτική δική μας). Α ΡΕ ΘΕΟΧΑΡΗ!!!!!
image description STIOANNOU | June 25, 2013 4:53 PM | Reply
Όλα αυτά τα σχόλια μήπως πρέπει να του τα στείλουμε στο twitter του; Κύριοι η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή.
image description Αννα | June 25, 2013 4:04 PM | Reply
Έχω την αίσθηση ότι εμείς οι λογιστές κι ο κλάδος μας είμαστε σαν τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ....στου κουφού την πόρτα....
Γιατί δεν καταλαβαίνουμε ότι δεν τους ενδιαφέρει το πως και το πόσο μας πιέζουν, αρκεί να τους βγάλουμε τη δουλειά και ...μεταξύ μας θα την βγάλουμε!!
Μόνο αν αντιδράσουμε μαζικά κάτι μπορεί να γίνει, όχι ως προς το να αποφύγουμε την επιπλέον δουλειά αλλά ως προς το να μάθουν να μας λαμβάνουν υπόψη προ λήψεως των αποφάσεών τους
image description MatX | June 25, 2013 4:44 PM | Reply
Δεν περιγράφω άλλο...
image description κωστασ | June 25, 2013 4:18 PM | Reply
ΕΝΤΑΞΕΙ ΡΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΤΕΤΟΙΟΣ ΝΤΟΡΟΣ.ΕΓΩ ΠΡΟΝΟΗΣΑ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.ΕΠΙΣΗΣ ΦΕΤΟΣ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΤΑ ΠΕΡΑΣΑ ΣΑΝ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΘΕΩΡΟΥΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝ.ΜΟΝΟ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΜΕ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΚΑΣΟΥΜΕ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΣ.
image description tommantz | June 25, 2013 4:09 PM | Reply
δεν υπάρχει αίσθηση της πραγματικότητας στο υπουργείο!! Τα έχουν χάσει...
image description MARION | June 25, 2013 4:41 PM | Reply
Τι πίνετε και δεν μας δίνετε εκεί στο Οικονομικών ? Πάτε καλά ? Δεν μας πληρώνουν οι πελάτες μας και θα φορτωθούμε και άλλη δουλειά? Αι στα τσακίδια ανεγκέφαλοι!!!
image description Siklas | June 25, 2013 4:51 PM | Reply
...ΚΑΙ Ο ΜΗΝΑΣ ΕΧΕΙ 9!!!!!!!
image description ΝΙΚΟΣ | June 25, 2013 4:53 PM | Reply
Κατι τετοια διαβαζω, και δε μετανιωνω στιγμη που τελος Σεπτεμβριου, την κανω για Γερμανια.Εχω κλεισει δουλεια εκει (Λαντζερης) και ηδη εχω ενημερωσει τους πελατες μου να βρουν αλλο λογιστη.

Εκει και 900 ευρω καθαρα θα περνω στο χερι και 8ωρο θα δουλευω και θα εχω και ενα μηνα αδεια...Καλο κουραγιο παιδια, και αν ενδιαφερεται καποιος ας μου πει, μπας και υπαρχει ακομα καμια κενη θεση εκει
image description TASOS_SWEDEN | June 25, 2013 4:23 PM | Reply
Ego thn ekana oktobrh tou 2011 (logistis apo Thessaloniki, ekleisa to grafeio kai ta moutzwsa ola gremizontas oti ektisa 20 xronia!). Apo periergeia parakoloutho oso mporw tis exelixeis kai vlepontas auta, pistevw oti kala ekana kai efyga. Oi anthropoi den paizontai paidia! Kali dynamh, prohn synadelfoi! - sygnomh gia ta greklish, alla sas grafw apo thn douleia, den exw ellhnika, mono souhdika åöä!
image description zbadam | June 25, 2013 4:14 PM | Reply
Δεν υπάρχουν εγώ λέω να πάμε στο Υ.Ο. να του δώσουμε όλοι μαζί τα βιβλία που κρατάμε και να αναλάβουν αυτοί να αποδόσουν για λογαριασμό των πελατών μας τις καταστάσεις τα ΦΠΑ το ΦΜΥ τις ΑΠΔ τις δηλώσεις προσλήψεων αποχωρήσεων τις καταστάσει του ΣΕΠΕ τις δηλωσεις φορολογίας εισοδήματος καί ότι άλλο έχουν σκαρφιστεί ή ότι άλλο προτείθεντο να σκαρφιστούν.
Σε ένα διαδυκτιακό σύστημα το οποίο σέρνεται με χίλια δυο προβλήματα να πάνε να υποβάλουν αυτοί όλα τα προαναφερόμενα ύμαρτων........................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
image description TasosX | June 25, 2013 5:08 PM | Reply
αφου μπορουσες, καλα εκανες.
image description 4690 | June 25, 2013 4:07 PM | Reply
Κακόγουστο και φτηνιάρικο το αστείο, ευτυχώς που είναι καλοκαίρι και δροσιστήκαμε
image description VAGLOG | June 25, 2013 5:23 PM | Reply
εκτος απο ασχετοι , ανικανοι, ειναι και επικινδυνοι για την ψυχικη μας υγεια
Μηπως πρεπει να κινηθουμε σε δικαστικο επιπεδο και για ψυχικη οδυνη στον κλαδο?
image description κωστασ | June 25, 2013 5:22 PM | Reply
Αντί να τα λέμε εδώ μεταξύ μας καλά θα είναι να γεμίσουμε με σχόλια μας την σελίδα της (λέμε τώρα) "δημόσιας διαβούλευσης" στο υπουργείο οικονομικών μπας και καταλάβουν τίποτα. Εδώ είναι το λινκ http://www.opengov.gr/minfin/?p=3436
image description dsebastis | June 25, 2013 5:26 PM | Reply
Οταν η εμημέρωση των βιβιλίων Β΄ κατηγορίας μπορεί να γίνεται ανά τρίμηνο, σύμφωνα με το νέο κώδικα, πώς θα πρέπει οι συγκεντρωτικές καταστάσεις να υποβαλονται ανά μήνα? Τί δεν καταλαβαίνω?
image description chris | June 25, 2013 5:15 PM | Reply
theoxari kai stournara ksekiniste na tis stelnete apo tora tis katastaseis ana mina giati apo mas mallon the prokeite pote!!!!!!!!!
image description kelly | June 25, 2013 5:11 PM | Reply
Καλά οι άνθρωποι είναι θεότρελλοι! Πάντως αν πάει έτσι όσο λάτρευα την δουλειά μας τόσο την μισώ τώρα και ψάχνομαι για εναλλακτικές. Τουλάχιστον αφού τους την έχει βαρέσει ας κάτσουν να τραλλαθούν μόνοι τους όχι να τρελλάνουν κι εμάς.
image description ταλαιπωροσ λογιστησ | June 25, 2013 5:00 PM | Reply
Γιατι να μην καταχωρουμε ολα τα παραστατικα σε μια πλατφορμα του gsis(χωρις δικα μας λογισμικα) και απο κει και περα βγαλτε φπα και καντε τις διασταυρωσεις αυτοματα
image description S.A. | June 25, 2013 5:35 PM | Reply
Δεν ξέρω για εσάς αλλά έκανα το σχόλιό μου στη διαβούλευση. Ελπίζω να συνειδητοποιήσουν σύντομα ότι απευθύνονται σε ανθρώπους και όχι σε μηχανάκια και να το αποσύρουν. (Αλλά τα θέλει και εμάς ο κ...ος μας εφόσον δεν κάνουμε καμία κινητοποίηση της προκοπής)
image description demikahr | June 25, 2013 5:22 PM | Reply
Ενα δικιο το εχεις συναδελφε (μπορει και παραπανω)...
image description TasosX | June 25, 2013 5:10 PM | Reply
Οχι μονο λογια, ολοι να καταθεσετε το σχολιο σας ΤΩΡΑ στον ιστοτοπο δημοσιας διαβουλευσης
Εγω , μολις το εκανα


image description ΦΚ | June 25, 2013 6:12 PM | Reply
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΟΥ ΚΑΝΑΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
image description ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ζ. | June 25, 2013 5:08 PM | Reply
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΛΟΓΟΙ ??????
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ????????
Ή ΤΩΡΑ Ή ΠΟΤΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ..... ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΑ ΣΤΥΛΟ !!!
image description ΔΗΜΗΤΡΗΣ | June 25, 2013 5:22 PM | Reply
Ρε παδια, μην τους παρεξηγητε...

Λογω των περικοπων, εχουν αναγκαστει να κλεινουν τα κλιματιστικα στα γραφεια τους, με αποτελεσμα λογω του καυσωνα, να τους βαραει η ζεστη κατακουτελα και να μην ξερουν τι κανουν. Δωστε τους "αφεση αμαρτιων"...
image description ΣΟΦΙΑ | June 25, 2013 5:26 PM | Reply
Και αναρωτιομουν ποια δηλωση δεν ειχαν κανει ακομα μηνιαια...
image description δημητρησ | June 25, 2013 5:36 PM | Reply
Τις δηλωσεις φορολογιας εισοδηματος, αλλα μην "ανησυχεις". Θα τις κανουν και αυτες ετσι οπως το πανε...
image description S.A. | June 25, 2013 5:38 PM | Reply
Δυστυχώς φίλε, ο φόβος φυλάει τα έρμα.. Ακόμα.. Αν δεν κινητοποιηθούμε άμεσα, θα μας βρουν χειρότερα. Και μαζί μας να κινητοποιηθούν όλοι οι κλάδοι. Αυτό που γίνεται στη χώρα γενικώς είναι εξωφρενικό.
image description demikahr | June 25, 2013 5:42 PM | Reply
Ας μου πει καποιος οτι αυτο ειναι απλα ενα κακογουστο αστειο...Να κλαψω, να γελασω, δεν ξερω τι να κανω...Απελπιζομαι!!! Θα γεμισει το Δαφνι και το Δρομοκαιτειο λογιστες! Ειμαστε και πολλοι, που θα μας χωρεσουν ολους??? Νομιζω οτι αυτο ειναι απο το πιο κορυφαια του υπουργειου την τελευταια δεκαετια (τουλαχιστον!).
image description τρελος | June 25, 2013 5:25 PM | Reply
οχι αλλο καρβουνο θα πεθανουμε ζωντανοι οι λογιστες
image description gAME over........ | June 25, 2013 5:29 PM | Reply
Να αποφασισουν ΟΛΕΣ οι Ομοσπονδίες ΤΩΡΑ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ .

ΟΥΤΕ ΦΠΑ , ΟΥΤΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ . ΤΙΠΟΤΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΡΑ.
image description SDS | June 25, 2013 7:34 PM | Reply
ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΩΣΤΟΣ! ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΡΑ ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ....ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΩΣ "ΠΡΩΗΝ ΛΟΓΙΣΤΕΣ" ΚΑΤΑ ΤΟ "ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΤ"
image description Your Name | June 25, 2013 6:15 PM | Reply
Μέχρι 30/6 , δεν προλαβαίνω να στείλω καμία.....
image description PLAT | June 25, 2013 5:00 PM | Reply
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟ ΚΑΛΑ
image description ELEMENTAL | June 25, 2013 5:26 PM | Reply
Λάθος, μεγάλο λάθος το τέλος του μήνα , πρέπει να λήγει την 11η ημέρα απο την λήξη του επόμενου μήνα με βάση το ΑΦΜ(που είναι αυτός ο φωστήρας), και αν χαθεί η προθεσμία , θα είναι δείγμα βαθιάς παραβατικότητας που θα οδηγεί σε κλείσιμο της επιχείρησης. Άσχετοι , αν είναι να βασανίσεις κάποιον , να το κάνεις καλά
image description ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΧΑΡΑ ΣΟΥ | June 25, 2013 6:35 PM | Reply
ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΡΕ ΘΕΟΧΑΡΗ.ΜΑΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΖΕΙΣ ΣΤΟ ΑΛΛΟΥ...ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΡΕΣΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ Γ.......Ν ΣΤΟ ΤΖΑΜΠΑ...
image description ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ | June 25, 2013 6:19 PM | Reply
ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,
ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ?
ΟΠΩΣ ΚΑΠΟΤΕ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΤΡΩΓΑΝ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΟΣΩΠΟ ΛΟΓΙΣΤΗ-ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ (ΜΑΛΛΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ) ΠΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 12ΩΡΗΣ+ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 250 ΕΥΡΩ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΕΕ) ΚΑΙ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ 20-30 ΕΥΡΩ / ΜΗΝΑ (ΙΣΩΣ ΛΕΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ) ΘΑ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ONLINE ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ME ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ SIEMENS ΚΛΠ ΚΛΠ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙ ΜΕΣΩ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 100% ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ. ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΕΞΟΥΝ ΠΙΑ.
ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΤΟΥΝ ΘΑ ΦΕΥΓΟΥΝ ΕΞΩ, ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟ(ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ) ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΩΦΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ (ΚΑΜΙΑ 10ΑΡΙΑ) ΚΕΦΑΛΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΕΞΙΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΚΑΘΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ.
ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΥΧΕΡΟΙ (ΛΟΓΟ ΗΛΙΚΙΑΣ) ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΙΣΘΟΥΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΙΣΩΣ ΖΗΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ ΛΥΠΑΜΕ .....
ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΠΡΟΒΑΤΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΠΙ ΣΦΑΓΗ ΚΑΙ ΘΑ ΖΗΣΩ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟ.
image description ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ | June 25, 2013 6:41 PM | Reply
ΟΣΑ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΑ ΜΠΕΕΕΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΜΑΣ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, Ο ΤΣΟΠΑΝΗΣ (ΔΝΤ ΚΛΠ) ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ ΤΟ ΣΦΑΞΙΜΟ.... Ή ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΜΠΕΕΕΕΕ ΤΟΥ ΣΦΑΓΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ Ή ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΚΟΠΑΔΙ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΝ ΠΑΡΕΙ Ο ΧΑΡΟΣ.
image description SMYRNI | June 25, 2013 7:19 PM | Reply
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ
image description SMYRNI | June 25, 2013 7:21 PM | Reply
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ
image description δυστυχωσ .... | June 25, 2013 7:21 PM | Reply
το κακό είναι οτι μπορει να βγεις ανατριχιαστικά αληθινός ... ΔΥΣΤΥΧΩΣ
image description The Corfiot | June 25, 2013 6:45 PM | Reply
Αφού τα ναρκωτικά είναι παράνομα, από που ακριβώς τα προμηθεύεται το Υ. Ο. και δεν τους παίρνει κανείς χαμπάρι?
Γιατί δεν μας δίνουν και εμάς?
image description ΔΗΜΗΤΡΗΣ_Ζ | June 25, 2013 6:08 PM | Reply
Συμφωνω απολυτα μαζι σου..... καμια διαβουλευση δεν εφερε ριζικεσ αλλαγες σε καμια αποφαση του υπουργειου.
Ή θα πρεπει συλλογικα να γινει κατι, ή ολοι μαζι εκτος συλλογων (και κομματων) πρεπει να κατεβουμε στο δρομο. ΟΛΟΙ ΟΜΩΣ !!!
image description SOFIA | June 26, 2013 8:11 PM | Reply
γιατί δέν φαίνονται τα σχόλια στην Δημόσια Διαβούλευση? γράφουμε για να γράφουμε?
image description SMYRNI | June 25, 2013 6:04 PM | Reply
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΕΚΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ . ΜΕΧΡΙ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ !!!!!!!!!!!!!!!!!
image description spanton | June 25, 2013 6:08 PM | Reply
Αντί να γκρινιάζουμε δεν μπαίνουμε όλοι στη διαβούλευση να τους πούμε όλα αυτά που λέμε εδώ;
Με μιά ματιά που έριξα δεν υπάρχει κανένα σχόλιο ακόμα στο opengov.
image description DimitrisD | June 26, 2013 9:07 AM | Reply
Και υπάρχει πολύ καλός λόγος που δεν υπάρχει ακόμα κανένα σχόλιο στο opengov....
"This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below."....
image description ΔΗΜΗΤΡΗΣ_Ζ | June 25, 2013 6:33 PM | Reply
Το προηγουμενο σχολιο αναφεροταν στις θεσεις του ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ.
Στο χωριό μου όταν κάποιος λέει ή κάνει χαζομάρες λέμε "το έχεις χαμένο το στουρνάρι" (ο επικεφαλής των οικονομικών μας λέγεται Στουρνάρας). Τυχαίο; Δε νομίζω!
Δηλαδή με το ΚΦΑΣ πήγαν τη προθεσμία ενημέρωσης των εσόδων εξόδων μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και όχι πέραν του χρόνου της εμπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, με τη ΠΟΛ 1129/04-06-13 και η προθεσμία έγινε η 20η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η περιοδική δήλωση ΦΠΑ, εφόσον προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο και τώρα (άρθρο 4 …ανεξάρτητα από την τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, υποβάλλονται μηνιαίως και μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα του μήνα που αφορούν, υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο) δηλ. η ενημέρωση μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. Το έχουν ή όχι χαμένο το στουρνάρι;
image description 111 | June 25, 2013 7:45 PM | Reply
Θα βάλω τα κλάματα!!!

Δεν μπορώ να καταλάβω πως σκέφτονται και γενικά πόσο μα πόσο ………………..
είναι!!!!!!!!!!

image description Κουφος | June 25, 2013 8:43 PM | Reply
το άλλο με τον κουφό και τον πουσ.. το ξερετε??
image description george | June 25, 2013 8:09 PM | Reply
Για να δουμε αν θα συνεχισουν να υπαρχουν τα "λογιστακια" των 10 - 20 ευρω των Β ..... αν ναι μετα απο αυτο και γω αν ημουν υπουργος ΘΑ ΤΟ ΓΛΕΝΤΑΓΑ με το κλαδο μας ...... σε λιγο θα βγουν καποιοι λεβεντες και θα διαφημιζουν "κανω δηλωσεις τσαμπα" , εκει κολλαμε τωρα? στο αν εχει συγκεντρωτικες καθε μηνα ? καθε μερα θα ΜΑΣ εβαζα ......... αφου ειμαστε για τα πανηγυρια ... ΠΑΝΗΓΥΡΙ θα εκανα , α και που ειστε ??? ΚΑΙ ΤΟΥΜΠΕΚΙ επισης , αντε μη διαφημιζω τις δηλωσεις για μια φετα ψωμι .......
image description george | June 25, 2013 8:58 PM | Reply
επισης συναδελφε 111 , εδω δε βλεπουμε ΕΜΕΙΣ οι λογιστες ποσο μα ειμαστε , αναμενεις τους αλλους ?
image description FROSOST | June 25, 2013 8:09 PM | Reply
ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ? ΑΕΙ ΣΤΑ .... ΠΙΑ!!!!! Ο ΚΑΘΕΝΑΣ Ο ΛΩΛΟΣ ΚΑΤΕΒΑΖΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΙΔΕΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΣΑΝ ΚΟΠΑΝΟΙ!!!!!! ΑΛΛΑ ΤΑ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΛΩΤΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΣ ΑΦΗΝΟΥΝ ΝΑ ΑΛΩΝΙΖΟΥΝ!!!!!
image description mario | June 25, 2013 9:42 PM | Reply
Αν είναι δυνατόν!!! Δεν υποφέρονται πια!!!
image description PANOS | June 25, 2013 9:07 PM | Reply
Σίγουρα το έγραψε ξανθιά
image description seimenis | June 25, 2013 9:15 PM | Reply
Πετύχατε ευρύτατη συμμετοχή κε Θεοχάρη (όπως γραφετε στό κέιμενο παραπάνω) : ΟΛΟΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ. Μπράβο σας!. Κάνατε κάτι που δέν μπόρεσε κανείς νά κάνει μέχρι σήμερα : ΕΝΩΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
image description makis | June 25, 2013 10:45 PM | Reply
Καλυτερα να υποβαλονται οι συγκεντρωτικες καθε εβδομαδα για να ειμαστε ...σιγουροι ως προς την παταξη πλαστων φορολ
στοιχειων κτλ...εδω καλα καλα δεν προχωραει το site της ΓΓΠΣ κλεινουμε τα γραφεια μας τις 10 μμ κ ανοιγουμε ξανα τις 8 πμ...δεν παμε καλα ρε!!!! "Στουρναρα"
image description ΑΛΕΞ | June 25, 2013 10:35 PM | Reply
ΡΕ ΜΑΓΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΗΝ ΣΚΥΒΕΤΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ....ΞΕΣΗΚΩΘΕΙΤΕ ΡΕ
image description jim | June 25, 2013 10:26 PM | Reply
Να στελνουμε και μια συγκεντρωτικη την μερα για το ποσες φορεσ χεζ...με.
image description Γιώργος | June 25, 2013 10:58 PM | Reply
Υπάρχει άραγε καμιά άλλη χώρα στον κόσμο που ο επιχειρηματίας (καλός, κακός, νόμιμος, φοροφυγάς -δεν θα το αναλύσω, γιατί δεν είναι της στιγμής- αντί να ασχολείται με την επιχειρηματικότητα ασχολείται 24 ώρες το 24ωρο (προσωπικά ή μέσω του λογιστή του -που αντί να είναι οικονομικός του Σύμβουλος είναι......-) με το να στέλνει καταστάσεις και άλλες ..... (θου Κϋριε τω στόματι μου) για να ενημερώνει το Κράτος, το οποίο πιστεύει ότι έτσι θα πιάσει τη φοροδιαφυγή;
Ά! Για να μη το ξεχάσω: Πότε ξεκινάνε τα πρώτα σεμινάρια για την ενημέρωση μας;
image description ΓΙΩΡΓΟΣ | June 25, 2013 11:06 PM | Reply
γιατί δεν το κανουν ανα εβδομάδα;;; ¨η και καθε μέρα. .... γιατί όχι;;;
α! έχω κι άλλη ιδέα. γιατί δεν το κάνουν και αναδρομικά ανα μήνα απο το 2012 , ή από το 2008, ή ακόμη καλύτερα από το 1821 .

ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΥΠΑΚΟΥΣΟΥΜΕ.
image description Your Name | June 26, 2013 12:17 AM | Reply
Γράψτε το σχόλιό σας εδώ.
image description BASANIZOMAI | June 26, 2013 12:56 AM | Reply

συναδελφοι ενωθειτε και
ΜΗΝ ΞΑΝΑΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ
image description FROUFROU | June 26, 2013 7:20 AM | Reply
Μορε που παμε βρε παιδια?αυτοι εχουν ξεφυγει τελειως
image description ANASTASIA | June 26, 2013 9:57 AM | Reply
oti kai na lete edw... sthn anartisi tou ypourgiou oikonomikon.... ta sxolia einai 0
ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ.......ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΛΑ.......ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΝΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΤΟΥΜΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ????ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΡΕΛΛΑ????
ΕΓΩ ΛΕΩ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΜΕΣΟ ΞΗΛΩΜΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΒΛΑΚΕΙΕΣ....
image description DimitrisD | June 26, 2013 9:34 AM | Reply
Θέλω να δω μερικοί που κρατούσαν βιβλία με 20 και 30 ευρώ το μήνα τι γκριμάτσες θα κάνουν με όλα αυτά. Θα τρέχουν σαν τον Βέγγο για 20 ευρώ.
-Τραγικό το μέτρο πάντως. Θα χρειάζεται ένα άτομο εξτρά το κάθε γραφείο να ασχολείται μόνο με συγκεντρωτικές!!!!
image description ΝΑΙ ΚΑΛΑ | June 26, 2013 11:09 AM | Reply
ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ..ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΓΑΙΔΟΥΡΙΑ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ?????ΥΠΟΨΙΝ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.........
image description Γεωργια ν. | June 26, 2013 12:58 PM | Reply
http://www.opengov.gr/minfin/?p=3435
ΜΠΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΕΚΕΙ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΠΙΑΣΕΙ ΤΟΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΜΑΣ, γιατί μέχρι στιγμής εκεί βλέπω σχόλια 0
image description ΕΞΩΔΙΚΑ | June 26, 2013 12:18 PM | Reply
ΤΙ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΟΥΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ???ΟΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ ΟΦΕΙΛΟΙΥΝ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΩΔΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝ..
image description DimitrisD | June 26, 2013 6:11 PM | Reply
Είναι μπλοκαρισμένο το σύστημα τους. ΔΕΝ γίνεται να γράψουμε εκεί. Ελπίζω να το ανοίξουν σύντομα
image description Γεωργια ν. | June 26, 2013 1:32 PM | Reply
ΑΦΟΥ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ, ΓΙΑΤΙ ΟΣΟΙ ΜΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΣ ΜΗΝ ΚΑΤΣΟΥΜΕ ΜΕ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ. ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ, ΘΑ ΜΑΣ ΠΙΕΖΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ!
image description AFRODITE70 | June 26, 2013 12:41 PM | Reply
ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΑ 0.ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ.
image description DimitrisD | June 26, 2013 6:21 PM | Reply
ΔΕΝ γίνεται να γράψεις σχόλια, για αυτό έχει 0 σχόλια. Είναι μλοκαρισμένο το σύστημα!
image description spiros tse | June 26, 2013 2:40 PM | Reply
Εμείς οι λογιστές έχουμε ξεπεράσει πλέον τα όρια μας. Σχεδόν όλο το κόστος από την μείωση του λειτουργικού κόστους του δημοσίου, έχει μετακυληθεί στις πλάτες μας. Θα πρέπει να σταματήσει ο μύθος ότι θα πληρωθούμε από τους πελάτες μας. Ποιους πελάτες; Αυτούς που μας χρωστάνε ήδη χιλιάδες ευρώ, από τις ήδη μειωμένες αμοιβές μας; Αυτούς που χρωστάνε στην Εφορία, τον ΟΑΕΕ, το ΙΚΑ, τις Τράπεζες και σε όποιον μιλάει Ελληνικά;
Υπάρχει συνάδελφος που προλαβαίνει να διαβάσει, να μελετήσει, να αφομοιώσει και να σκεφτεί, τι και πώς μπορεί να εφαρμόσει, για την ωφέλεια του κάθε πελάτη του χωριστά;
Συνάδελφοι,
Μην περιμένετε να μας λυπηθεί κανείς. Θυμηθείτε την παροιμία «αν δεν κλάψει το παιδί η μάνα δεν το ταϊζει». Εγώ επειδή δεν θέλω να κλάψω, θέλω να μας θυμίσω τον θούριο του Ρήγα. Έχω ανεβάσει και εγώ το σχόλιο μου στην διαβούλευση, αλλά δεν έχει αναρτηθεί. Υπάρχει πλήρης λογοκρισία.
image description akis_k | June 26, 2013 4:54 PM | Reply
αν συμβει κατι τετοιο, θα ειναι το αλλη μια ενεργεια καποιων ασχετων με το αντικειμενο που θα επηρεασει ολους εμας που εργαζομαστε σ αυτο.
image description SOFIA | June 26, 2013 6:35 PM | Reply
έτσι δικαιολογούν την 'υπαρξη τους και τον μισθό τους οι άσχετοι? έχω γράψει καί άλλα σχόλια τα οποία δεν ανέβηκαν θα................. έχει κανείς τους ιδέα από φορολογία και λογιστική? ηλίθιοι? θα μας κόψει μισθό το δημόσιο? εμείς οι λογιστές παράγουμε πλέον κοινωνικό έργο?
image description ritakom | July 19, 2013 3:42 PM | Reply
τελικά τι έγινε μ'αυτό το ανέκδοτο?
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο