Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Φορολογία: Η Ε.Ε. καλεί 5 κράτη μέλη να εφαρμόσουν βασικούς κανόνες της Ε.Ε. κατά της φοροδιαφυγής

Η Επιτροπή απέστειλε σήμερα Αιτιολογημένες Γνώμες στο Βέλγιο, την Ελλάδα, τη Φινλανδία (Επαρχία Åland), την Ιταλία και την Πολωνία, με τις οποίες καλεί αυτά τα κράτη μέλη να κοινοποιήσουν τη μεταφορά της Οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στην εθνική νομοθεσία τους.

Η Οδηγία σχετικά με τη διοικητική συνεργασία αποσκοπεί στην αύξηση της διαφάνειας, τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας: βασικά μέσα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής (βλ. IP/12/1376). Τα κράτη μέλη είχαν έννομη υποχρέωση να αρχίσουν να εφαρμόζουν την εν λόγω οδηγία από την 1η Ιανουαρίου 2013. Το Βέλγιο, η Φινλανδία (όσον αφορά την επαρχία Åland), η Ελλάδα, η Ιταλία και η Πολωνία δεν ενημέρωσαν την Επιτροπή σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία τους.

Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει αυτά τα 5 κράτη μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ιστορικό

Η οδηγία σχετικά με τη διοικητική συνεργασία (Οδηγία 2011/16/EE ) περιλαμβάνει πολλές διατάξεις που θα συμβάλουν σημαντικά στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των εθνικών διοικήσεων όσον αφορά τον εντοπισμό φοροφυγάδων. Εμποδίζει τα κράτη μέλη να αρνούνται την παροχή πληροφοριών με το επιχείρημα ότι τα στοιχεία είναι στην κατοχή χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Καθορίζει σαφείς προθεσμίες για τη διαβίβαση αυτεπάγγελτης πληροφόρησης (όταν υπάρχουν υποψίες φοροδιαφυγής) και πληροφοριών κατόπιν αιτήσεως. Προβλέπει επίσης κοινά έντυπα, ηλεκτρονικούς μορφότυπους και τυποποιημένες διαδικασίες για να βελτιωθούν η ποιότητα και η ταχύτητα της διαβίβασης στοιχείων μεταξύ εθνικών αρχών.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορολογικών αρχών θα επεκταθεί σημαντικά στο μέλλον. Η οδηγία, όπως έχει ήδη εγκριθεί, προβλέπει ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2015, θα ανταλλάσσονται αυτομάτως οι διαθέσιμες πληροφορίες για το επαγγελματικό εισόδημα, την ακίνητη περιουσία, τις αμοιβές των διευθυντών, τις συντάξεις και την ασφάλεια ζωής.

Στις·12 Ιουνίου, η Επιτροπή πρότεινε να τροποποιηθεί η οδηγία ώστε να επεκταθεί περαιτέρω το πεδίο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σε άλλες κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου (βλ. IP/13/530).

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm

Οι πλέον πρόσφατες γενικές πληροφορίες σχετικά με μέτρα παράβασης κατά κρατών μελών υπάρχουν στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm


Οι πρόσφατες παραβάσεις της Ελλάδας :


Φορολογία: Η Επιτροπή ζητά από 5 κράτη μέλη να εφαρμόσουν βασικούς κανόνες της ΕΕ κατά της φοροδιαφυγής

Η Επιτροπή απέστειλε σήμερα αιτιολογημένες γνώμες στο Βέλγιο, στην Ελλάδα, στη Φινλανδία (επαρχία του Åland), στην Ιταλία και στην Πολωνία, ζητώντας τους να κοινοποιήσουν τη μεταφορά της οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στην εθνική τους νομοθεσία.
Η οδηγία σχετικά με τη διοικητική συνεργασία (2011/16/EE) έχει στόχο την αύξηση της διαφάνειας, τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και τη σύσφιξη της διασυνοριακής συνεργασίας: θεμελιώδη εργαλεία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής (βλ. IP/12/1376). Τα κράτη μέλη έχουν τη νομική υποχρέωση να αρχίσουν να εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία από την 1η Ιανουαρίου 2013. Το Βέλγιο, η Ελλάδα, η Φινλανδία, η Ιταλία και η Πολωνία δεν έχουν ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία.

--

Γεωργία: Η Επιτροπή ζητά από την ΕΛΛΑΔΑ να διασφαλίσει ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά για τους οινοπαραγωγούς στη Σάμο
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επίσημα από την Ελλάδα να τροποποιήσει την εθνική της νομοθεσία που απαιτεί από όλους τους οινοπαραγωγούς της Σάμου να είναι μέλη του τοπικού συνεταιρισμού οινοπαραγωγών και να παραδίδουν το σύνολο της παραγωγής μούστου στο συνεταιρισμό.
Ένας καταγγέλλων ο οποίος υπέβαλε αίτηση για να του χορηγηθεί άδεια ανεξάρτητης παραγωγής είδε την αίτησή του να απορρίπτεται σε αυτή τη βάση. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η υποχρέωση συμμετοχής σε μια οργάνωση παραγωγών είναι αντίθετη προς την αρχή της ανοικτής αγοράς, σύμφωνα με την οποία κάθε παραγωγός έχει ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά, η οποία ρυθμίζεται μόνον από τα μέτρα που προβλέπονται από κοινούς κανόνες του τομέα σε επίπεδο ΕΕ.
Το αίτημα λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης, η οποία αποτελεί συνέχεια μη ικανοποιητικής απάντησης από τις ελληνικές αρχές στην προειδοποιητική επιστολή που στάλθηκε το 2011. Αν δεν υπάρξει ικανοποιητική ανταπόκριση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

--

Φυτικό αναπαραγωγικό υλικό: Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να τροποποιήσει τις διατάξεις της σχετικά με τις εισαγωγές φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από άλλα κράτη μέλη
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ελληνική νομοθεσία παραβιάζει το άρθρο 34 ΣΛΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων απαιτώντας από κάθε πρόσωπο που εισάγει φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό από άλλο κράτος μέλος να έχει στην κατοχή του άδεια εμπορίας. Πρέπει να πληρούνται ορισμένοι περιοριστικοί όροι προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, η απαίτηση ισχύει τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τους επαγγελματίες χρήστες. Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι στόχος είναι να προληφθεί η φύτευση μολυσμένου υλικού και, ως εκ τούτου, να εξασφαλιστεί η προστασία της υγείας των φυτών. Ωστόσο, τα επιχειρήματα που προέβαλαν οι ελληνικές αρχές δεν κρίθηκαν ικανοποιητικά διότι δεν αντιμετωπίζουν τον πυρήνα των ανησυχιών της Επιτροπής, δηλαδή τους όρους υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια εμπορίας. Κανένα από αυτά δεν θεωρείται σχετικό με τον στόχο της προστασίας της υγείας των φυτών στην περίπτωση των προσώπων που αγοράζουν πολλαπλασιαστικό υλικό για επαγγελματική χρήση. Στην περίπτωση των ιδιωτών, η απαίτηση για τη χορήγηση άδειας εμπορίας αυτή καθεαυτή θεωρείται δυσανάλογη. Η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της δύο μήνες για να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της με τη νομοθεσία της Ένωσης.


--

Φορολογία: Η Επιτροπή ζητά από την Ελλάδα να άρει τη διακριτική φορολογία για το γάλα και το κρέας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επίσημα από την Ελλάδα να τροποποιήσει τη διακριτική φορολογική νομοθεσία για το γάλα, τα προϊόντα με βάση το γάλα και το κρέας από άλλα κράτη μέλη.
Επί του παρόντος η Ελλάδα επιβάλλει φόρο επί της αγοράς του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. Ωστόσο, ο φόρος δεν εφαρμόζεται κατά τον ίδιο τρόπο στα εγχώρια προϊόντα όπως γίνεται σε προϊόντα από άλλα κράτη μέλη. Ορισμένα εθνικά προϊόντα απαλλάσσονται από τη φορολογία και άλλα φορολογούνται σε χαμηλότερα επίπεδα.
Φόρος επιβάλλεται επίσης επί των αγορών τόσο στο εγχώριο όσο και στο εισαγόμενο κρέας. Ωστόσο, ο φόρος αυτός χρησιμοποιείται για να χρηματοδοτήσει τον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ., έναν δημόσιο φορέα, ο οποίος παρέχει επιχορηγήσεις σε έλληνες αγρότες και, συνεπώς, ωφελεί μόνο τα εγχώρια προϊόντα.
Οι διατάξεις αυτές παραβιάζουν τους κανόνες της ΕΕ που απαγορεύουν τα μέτρα που έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα με τους δασμούς και δημιουργούν εσωτερική φορολόγηση που εισάγει διακρίσεις. Το αίτημα διατυπώνεται υπό μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Αν δεν υπάρξει ικανοποιητική ανταπόκριση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο