Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά
Αλλες ειδήσεις

Σχετικά θέματα

Από 48 έως 100 δόσεις για τις ρυθμίσεις των χρεών προς το Ι.Κ.Α. - Μέχρι τις 30 Ιουνίου οι αιτήσεις - Τι προβλέπει η εγκύκλιος

Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις στο ΙΚΑ όσοι χρωστούν εισφορές έως 31/12/2012

Μετά την ανακοίνωση που εξέδωσε το ΙΚΑ σχετικά με το θέμα θα ακολουθήσει σήμερα η έκδοση της εγκυκλίου η οποία προβλέπει τα εξής :


ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

Με την παρούσα, σας κοινοποιούμε τις κάτωθι διατάξεις καθώς και τις κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους:

A.1)Άρθρο πρώτο, Παράγραφος ΙΑ', Υποπαράγραφος ΙΑ.1 Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α'/107), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου δεύτερου του  Ν. 4158/2013 (ΦΕΚ Α'/126)  :
Πάγια ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές διατάξεις.


A.2) Υ.Α./Β/7/15877/2914/23.05.2013 (ΦΕΚ Β'/1265) :
Όροι και προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης των οφειλόμενων εισφορών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 του Ν.4152/2013.

Β.1) Άρθρο πρώτο, Παράγραφος ΙΑ', Υποπαράγραφος ΙΑ.2 Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α'/107), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του Ν. 4158/2013 (ΦΕΚ Α'/126) :
Ρύθμιση “Νέας Αρχής” των οφειλόμενων εισφορών στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές διατάξεις:

Β.2) Υ.Α./Β/7/15878/2915/23.05.2013 (ΦΕΚ Β'/1265) :
Όροι και προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης “Νέας Αρχής” των οφειλόμενων εισφορών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 του Ν.4152/2013.


1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ - ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στις εν λόγω διατάξεις είναι η υποβολή πλήρως συμπληρωμένης σχετικής αίτησης (συνημμένο υπόδειγμα).

Οι κοινοποιούμενες διατάξεις της “Πάγιας Ρύθμισης” των καθυστερούμενων εισφορών της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 τυγχάνουν εφαρμογής :

α) σε όσους οφειλέτες δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων και είναι υπόχρεοι καταβολής καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών,
β) σε όσους οφειλέτες δεν έχουν καταδικαστεί ή δεν έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη, για φοροδιαφυγή και
γ) σε όσους οφειλέτες έχουν υποβάλλει τις εκ του νόμου αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις ασφάλισης της τελευταίας πενταετίας.

Οι κοινοποιούμενες διατάξεις της Ρύθμισης “Νέας Αρχής” των καθυστερούμενων εισφορών της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 τυγχάνουν εφαρμογής :

α) σε όσους οφειλέτες δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων και είναι υπόχρεοι καταβολής καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, μισθολογικών περιόδων απασχόλησης έως την 31.12.2012, καταβάλλουν ανελλιπώς τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από 1.1.2013 και εφεξής ή εφόσον οφείλουν εισφορές από την 1.1.2013, τις καταβάλλουν πριν την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση,
β) σε όσους εργοδότες με οφειλές, αναγόμενες σε μισθολογικές περιόδους απασχόλησης έως την 31.12.2012, έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης της οποίας οι όροι τηρούνται, εφόσον επιλεγεί πρόγραμμα ρύθμισης με μικρότερο ή ίσο αριθμό δόσεων σε σχέση με τον αριθμό των εναπομενουσών δόσεων της ρύθμισης και με την προϋπόθεση ότι ο ανώτερος αριθμός δόσεων δεν υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) και δεν εκτείνεται πέραν της 30ης Ιουνίου 2017.
Τονίζεται ότι, σε περίπτωση υπαγωγής – μετάπτωσης στη νέα ρύθμιση, επέρχεται απώλεια τυχόν ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης καθώς σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση, δεν μεταφέρεται το όφελος της έκπτωσης επί των πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων από ισχύουσες ρυθμίσεις,
γ) σε όσους οφειλέτες δεν έχουν καταδικαστεί ή δεν έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη, για φοροδιαφυγή και
δ) σε όσους οφειλέτες έχουν υποβάλλει τις εκ του νόμου αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις ασφάλισης μισθωτών της τελευταίας πενταετίας.


Στα αναφερόμενα στη παρούσα δεν υπάγονται οι οφειλές από προαιρετική ασφάλιση.

2. ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣΑρμόδιο διοικητικό όργανο για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στο καθεστώς της “Πάγιας Ρύθμισης” ή στη ρύθμιση “Νέας Αρχής”, των καθυστερούμενων εισφορών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., είναι ο διευθυντής του οικείου Περιφερειακού ή Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.–Ε.Τ.Α.Μ. ή ο διευθυντής του οικείου Ταμείου, προκειμένου για Περιφερειακά και Τοπικά Υποκαταστήματα στην περιοχή των οποίων λειτουργούν Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ή ο διευθυντής του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) μετά την ψήφιση της σχετικής νομοθετικής διάταξης για την ίδρυσή του.


3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


3.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


Ο εργοδότης υποβάλλει στο αρμόδιο Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του σχετική αίτηση (συν/νο υπόδειγμα), η οποία πρωτοκολλείται αμέσως και του χορηγείται αντίστοιχο αποδεικτικό.
Πέραν της αίτησης ο οφειλέτης υποχρεούται να προσκομίσει στο αρμόδιο για την έκδοση απόφασης ρύθμισης διοικητικό όργανο, ανάλογα με το ύψος της οφειλής :
α. Υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (συν/νο υπόδειγμα), για οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κύρια οφειλή έως πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €), στην οποία δηλώνεται λεπτομερώς η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, η βιωσιμότητα του διακανονισμού καθώς και το αν ο οφειλέτης έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα ή έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.
β. Υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (συν/νο υπόδειγμα), για οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κύρια οφειλή άνω των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) και έως πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) για την “Πάγια Ρύθμιση” ή εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000 €) για τη ρύθμιση “Νέας Αρχής”, στην οποία δηλώνεται λεπτομερώς η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή και πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (κινητές αξίες και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής με προσκόμιση Ε9 ή ΕΤΑΚ), τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης ή το ετήσιο εισόδημα, τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN), οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα, απαιτήσεις από τρίτους καθώς και πληροφορίες που περιλαμβάνουν οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημα/κύκλος εργασιών καθώς και το αν ο οφειλέτης έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα ή έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

Τονίζεται ότι για τις ως άνω περιπτώσεις α και β δεν δύναται να εκδοθεί απόφαση ρύθμισης, χωρίς τη προηγούμενη προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του οφειλέτη, ενώ στη περίπτωση που αυτή υποβληθεί μετά την οριζόμενη στο υπηρεσιακό σημείωμα προθεσμία, σύμφωνα με τη παρ. 3.2 της παρούσας, η ρύθμιση θεωρείται απωλεσθείσα.
Η αίτηση δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάπτυξης διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και την διασύνδεσή της με το λογισμικό του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.-Ι.Κ.Α.), για την οποία θα ενημερωθείτε με νεότερο έγγραφο.
Εφόσον η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, η απόφαση ρύθμισης εκδίδεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 3.2 της παρούσας και τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα αρμόδια για την έκδοση απόφασης ρύθμισης διοικητικά όργανα, εντός τριάντα εργάσιμων για τις δημόσιες υπηρεσίες ημερών, από την ημερομηνία επιτυχούς καταχώρησης αυτής στο σύστημα (αποστολή επιβεβαίωσης υποβολής στον οφειλέτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της αίτησης, συνοδευόμενο από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής με παράλληλη εμφάνιση της αίτησης στην οθόνη του οφειλέτη σε εκτυπώσιμη μορφή).

Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 η δήλωση ανακριβών στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις και επιφέρει την άμεση απώλεια της ρύθμισης.

γ. Για οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κύρια οφειλή άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) για την “Πάγια Ρύθμιση” ή των εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000 €) για τη ρύθμιση “Νέας Αρχής”, προσκομίζεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα αρμόδια για την έκδοση απόφασης ρύθμισης διοικητικά όργανα, εντός τριάντα εργάσιμων για τις δημόσιες υπηρεσίες ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (συν/νο υπόδειγμα), με συμπληρωμένα τα στοιχεία της ως άνω περίπτωσης β.
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από βεβαίωση που υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή, περί της ορθότητας των δηλούμενων οικονομικών στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού. Η δαπάνη για την αμοιβή του εκτιμητή βαρύνει αποκλειστικά τον οφειλέτη.

δ. Για οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κύρια οφειλή άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 €) για την “Πάγια Ρύθμιση” ή των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €) για τη ρύθμιση “Νέας Αρχής”, προσκομίζεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα αρμόδια για την έκδοση απόφασης ρύθμισης διοικητικά όργανα, εντός τριάντα εργάσιμων για τις δημόσιες υπηρεσίες ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (συν/νο υπόδειγμα), με συμπληρωμένα τα στοιχεία της ως άνω περίπτωσης γ.


Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από σύσταση εγγύησης για τη διασφάλιση της οφειλής, η οποία μπορεί να συνίσταται σε:

• Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης και για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων,
• Πλήρη διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελευθέρου βαρών, αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής οφειλής ή επί βεβαρημένου ακινήτου αντικειμενικής αξίας, αφαιρουμένων των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη, τουλάχιστον ίσης με τη συνολική οφειλή,
• Εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου και
• Οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις αρμόδιες αρχές των ασφαλιστικών οργανισμών.

Στη περίπτωση αυτή η βεβαίωση του τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή θα πρέπει να εξετάζει πέραν των υπολοίπων στοιχείων, την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη ως προς την παροχή επαρκών εγγυήσεων για την χορήγηση ρύθμισης τμηματικής καταβολής.
Σε περίπτωση μη προσκόμισης ή αποστολής των ανωτέρω δικαιολογητικών εντός της οριζόμενης προθεσμίας, η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής και την επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.
Η αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις της ρύθμισης "Νέας Αρχής" δύναται να υποβληθεί άπαξ στις αρμόδιες υπηρεσίες, σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέχρι την 30.06.2017, η διάρκεια δε του διακανονισμού δεν δύναται να εκτείνεται πέραν της ημερομηνίας αυτής.


Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται:

α) Για οφειλές Κοινής Επιχείρησης (έδρας και παραρτημάτων της) καθώς και για οφειλές από οικοδομικά και τεχνικά έργα (δημόσια ή ιδιωτικά), που εκτελεί το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που υπάγεται η έδρα της Επιχείρησης.

β) Για οφειλές προερχόμενες μόνο από έργα (δημόσια ή ιδιωτικά), που εκτελούνται από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο παράλληλα ασκεί επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι απογεγραμμένο ως κοινή επιχείρηση, έστω και αν δεν απασχολεί προσωπικό τη δεδομένη στιγμή και δεν οφείλει εισφορές ως κοινή επιχείρηση, στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που υπάγεται η έδρα της Επιχείρησης.
Στην περίπτωση αναπόγραφης κοινής επιχείρησης, στο Τμήμα Οικοδομών ενός από τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., που είναι απογεγραμμένο ένα από τα έργα αυτά.


γ) Για οφειλές οικοδομικοτεχνικού έργου, που εκτελείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα (συνιδιοκτήτες) στο Τμήμα Οικοδομών του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., που είναι απογεγραμμένο το έργο.

δ) Για οφειλές που προέρχονται από περισσότερα του ενός οικοδομικοτεχνικά έργα, που εκτελούνται από το αυτό φυσικό ή αυτά φυσικά πρόσωπα (από ίδιους συνιδιοκτήτες), στο Τμήμα Οικοδομών ενός από τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., που είναι απογεγραμμένο ένα από τα έργα αυτά.

ε) Για οφειλές που προέρχονται από ιδιωτικά οικοδομικά έργα, τα οποία αναγείρονται με το σύστημα της αντιπαροχής ή ιδιωτικά τεχνικά έργα που εκτελούνται με ανάθεση ή εργολαβία, στο Τμήμα Οικοδομών του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., που είναι απογεγραμμένο το κάθε έργο.

στ) Για οφειλές της έδρας της επιχείρησης του εργολάβου αντιπαροχής ή εργολάβου ιδιωτικού τεχνικού έργου και για οφειλές από τυχόν άλλα έργα που εκτελούν ως ίδια και αυτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., της έδρας.


3.2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. & ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥΣ


Η αίτηση καταχωρείται άμεσα στο μηχανογραφικό σύστημα (στην οθόνη «Διαχείριση Εισερχομένων» του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., με κωδικό 005 – Αίτηση Υποπαραγράφου ΙΑ.1, Ν. 4152/2013 – “Πάγια Ρύθμιση” ή 006 – Αίτηση Υποπαραγράφου ΙΑ.2, Ν. 4152/2013 - "Νέας Αρχής"), χρεώνεται από τον Προϊστάμενο Εσόδων στον αρμόδιο υπάλληλο, προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος και να καταλογισθούν σε βάρος του εργοδότη οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές προερχόμενες, αποκλειστικά σε πρώτη φάση, από τον έλεγχο Δηλωθέντων – Καταβληθέντων καθώς και τυχόν άλλα πρόστιμα και προσαυξήσεις (Π.Ε.Π.Α.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ε. κ.λ.π.).

Μετά την ολοκλήρωση του ανωτέρω ελέγχου (Δηλωθέντων – Καταβληθέντων) από το Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του, θα ειδοποιείται ο εργοδότης να παραλάβει, κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κανονισμού ασφάλισης Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., τις καταλογιστικές πράξεις καθώς και φωτοαντίγραφο της αίτησής του, προκειμένου να το καταθέσει στο αρμόδιο για την έκδοση απόφασης ρύθμισης διοικητικό όργανο.

Στο φωτοαντίγραφο της αίτησης καθώς και στο πρωτότυπο αυτής (που θα παραμείνει στο φάκελο του εργοδότη) καταχωρούνται με ευθύνη του Προϊσταμένου Εσόδων, τα παρακάτω στοιχεία :Ρύθμιση οφειλών μέχρι ....../..../201.....
Συνημμένα ....................(............) Υπηρ. Σημείωμα/τα
Ημερομηνία .............../...../201....
Ο Προϊστάμενος Εσόδων ( υπογραφή - σφραγίδα Υποκ/τος)


Στις ενδείξεις:

Ρύθμιση οφειλών μέχρι:
• Αναγράφεται η έβδομη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα από την ημέρα διεκπεραίωσης των διαδικασιών ελέγχου (επίδοση στον εργοδότη των καταλογιστικών πράξεων και του αντίγραφου της αίτησης).
• Σε περίπτωση που από την διενέργεια του ελέγχου δεν προκύψουν οφειλές, αναγράφεται η έβδομη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα από την ημέρα παραλαβής από τον εργοδότη του αντίγραφου της αίτησης.

Συνημμένα:
Αναγράφεται ο αριθμός των επισυναπτόμενων Υπηρεσιακών Σημειωμάτων με τις οφειλές της έδρας του εργοδότη και τυχόν οικοδομικοτεχνικών έργων του ιδίου.


ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι αιτήσεις θα πρέπει οπωσδήποτε και χωρίς καθυστέρηση να «αποχρεώνονται», μετά την διεκπεραίωσή τους (δηλ. την ημερομηνία επίδοσης των καταλογιστικών πράξεων και του αντίγραφου της αίτησης σύμφωνα με τα ανωτέρω ή την ημερομηνία Διενέργειας Ελέγχου Δηλωθέντων Καταβληθέντων στις περιπτώσεις που δεν προκύπτουν οφειλές από τον έλεγχο αυτό και της παραλαβής της αίτησης από τον εργοδότη) μέσω του μηχανογραφικού συστήματος, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή δυνατό να διαπιστωθεί, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, η πορεία διεκπεραίωσης των αιτήσεων, μέσω σχετικής εκτύπωσης του συστήματος που διαθέτει η Διοίκηση.
Εξυπακούεται ότι, μετά την διεκπεραίωση των αιτήσεων των εργοδοτών για ρύθμιση των οφειλών τους, θα ακολουθήσει άμεσα η διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου σ’ αυτούς.

Παρατηρήσεις :

α) Από τον έλεγχο των δεδομένων του Μητρώου Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων εντοπίζεται μεγάλος αριθμός εργοδοτών με ελλιπή, λανθασμένα ή μη υπαρκτά στοιχεία, που αφορούν κωδικούς νομικής μορφής, Α.Φ.Μ., ελάχιστος αριθμός υπευθύνων, διεύθυνση κατοικίας υπευθύνων, ιδιότητες των υπευθύνων, δραστηριότητα εργοδότη, κατάσταση (status) εργοδότη κ.λ.π.
Δεδομένου ότι, τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα και επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία του συστήματος για την διενέργεια ελέγχου, την έκδοση πράξεων, τη λήψη αναγκαστικών μέτρων, τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π. θα πρέπει, κατά τη διεκπεραίωση των αιτήσεων, σε κάθε περίπτωση, μέσω της οθόνης «Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη» του Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. να επικαιροποιούνται τα στοιχεία του εργοδότη δηλ. να διορθώνονται ή να συμπληρώνονται τα τυχόν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία.

β) Εάν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, προκύψει οφειλή, από οποιαδήποτε αιτία, αναγόμενη σε χρονική περίοδο της ρύθμισης, είναι δυνατή είτε η εφάπαξ εξόφλησή της είτε η ένταξή της στη ρύθμιση (χωρίς αίτηση του εργοδότη) με ανακαθορισμό οίκοθεν της καθορισθείσας – έναντι της κεφαλαιοποιημένης οφειλής – δόσης.
Αντίθετα, εάν προκύψει οφειλή αναγόμενη σε περιόδους απασχόλησης μετά την ρύθμιση, θα πρέπει προκειμένου να παραμείνει σε ισχύ η ρύθμιση, να εξοφληθεί εφάπαξ.

γ) Εφόσον ο οφειλέτης δεν προσέλθει εντός της οριζόμενης στην αίτηση προθεσμίας στο αρμόδιο για την έκδοση απόφασης ρύθμισης διοικητικό όργανο, η ρύθμιση θεωρείται απωλεσθείσα και δεν δύναται να επανέλθει εκ νέου με την υποβολή νέας αίτησης για τη ρύθμιση της "Νέας Αρχής".4. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Στους εργοδότες που τηρούν τους όρους τόσο της Πάγιας Ρύθμισης όσο και της ρύθμισης της “Νέας Αρχής”, χορηγείται για κάθε χρήση (π.χ. είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π., δανειοδότηση από Τραπεζικά Ιδρύματα) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, μηνιαίας διάρκειας, χωρίς καμία παρακράτηση (ποσό ή ποσοστό), στην οποία πιστοποιείται και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής.
Οι διευκολύνσεις της παρούσας ρύθμισης ισχύουν και για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. προμηθευτών ή συμβεβλημένων με το Ίδρυμα επιχειρήσεων (φαρμακεία, νοσοκομεία, κλινικές, τεχνικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης κ.λ.π.). Συνεπώς, προκειμένου οι ανωτέρω να εισπράξουν την εκκαθαρισμένη απαίτησή τους από το Ίδρυμα θα χορηγείται Υπηρεσιακό Σημείωμα χωρίς παρακράτηση, εφόσον τηρούν τους όρους της ρύθμισης.
Για τις επιχειρήσεις της παραγράφου 5ε του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, που θα υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος ή που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης προηγούμενων διατάξεων και είναι συνεπείς με τους όρους αυτών, θα χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη λογαριασμού Δημοσίου Έργου, χωρίς παρακράτηση, εφόσον το έργο για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό δεν οφείλει τρέχουσες ή καθυστερούμενες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής του έργου θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής με παρακράτηση τη συνολική οφειλή του έργου.
Τα ανωτέρω θα ισχύουν για τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας που θα χορηγηθούν εφόσον δεν πρόκειται για είσπραξη τελικού λογαριασμού Δημοσίου Έργου.


5. ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ


Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται η τακτοποίηση των οφειλών προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ως εξής:


“ΠΑΓΙΑ” ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝΑ) Ένταξη των καθυστερούμενων έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης οφειλών, μετά των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, σε καθεστώς ρύθμισης δώδεκα (12) ισόποσων μηνιαίων δόσεων, με κεφαλαιοποίηση τον προηγούμενο της ρύθμισης μήνα.

Β) Ένταξη των καθυστερούμενων έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης οφειλών, οι οποίες τελούν σε αναστολή είσπραξης, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη.


ΡΥΘΜΙΣΗ “ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ”

Α) Ένταξη των καθυστερούμενων έως την 31.12.2012 οφειλών, μετά των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, εφόσον καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από 1.1.2013 ή καταβληθούν μέχρι την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση για όσους τις οφείλουν με :

1. έκπτωση 25% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης την 31.12.2012 οφειλής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30.6.2017,

2. έκπτωση 30% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης την 31.12.2012 οφειλής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30.6.2016,

3. έκπτωση 35% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης την 31.12.2012 οφειλής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30.6.2015,

4. έκπτωση 40% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης την 31.12.2012 οφειλής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30.6.2014,

5. έκπτωση 50% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης την 31.12.2012 οφειλής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί εφάπαξ μέχρι την 31.7.2013.

Β) Ένταξη των καθυστερούμενων έως την 31.12.2012 οφειλών, οι οποίες τελούν σε αναστολή είσπραξης, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη.

Γ) Ένταξη των καθυστερούμενων έως την 31.12.2012 οφειλών, οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης της οποίας οι όροι τηρούνται, εφόσον επιλεγεί πρόγραμμα ρύθμισης με μικρότερο ή ίσο αριθμό δόσεων σε σχέση με τον αριθμό των εναπομενουσών δόσεων της ρύθμισης και με την προϋπόθεση ότι ο ανώτερος αριθμός δόσεων δεν υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) και δεν εκτείνεται πέραν της 30ης Ιουνίου 2017.
Στη περίπτωση αυτή, επέρχεται απώλεια τυχόν ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης καθώς σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση, δεν μεταφέρεται το όφελος της έκπτωσης επί των πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων από ισχύουσες ρυθμίσεις.

Δ) Ένταξη των καθυστερούμενων έως την 31.12.2012 οφειλών, οι οποίες δεν προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή επιτηδεύματος (αχρεώστητες παροχές, ιδιωτικά οικοδομικοτεχνικά έργα) για φυσικά πρόσωπα με αδυναμία εξόφλησης της οφειλής εφάπαξ ή έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις και για συνολικό ύψος κύριας οφειλής έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
Στη περίπτωση αυτή ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται σε εκατό (100) με ελάχιστο ποσό δόσης τα πενήντα (50,00) ευρώ, δεν παρέχεται καμία έκπτωση επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων, ενώ η διάρκεια του διακανονισμού δεν δύναται να εκτείνεται πέραν της 31.10.2021.

Ε) Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης "Νέας Αρχής" να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, θα τύχει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, κατά ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται με την εξόφληση. Επίσης, το ποσό της κύριας οφειλής που θα καταβάλλει για την εξόφληση της ρύθμισης θα επιβαρυνθεί με το αντίστοιχο επιτόκιο (παρατήρηση 5) κατά την ημερομηνία της εξόφλησης.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

1) Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, η πρώτη δόση καταβάλλεται σε πιστωτικά ιδρύματα, ενώ η καταβολή των επόμενων δόσεων γίνεται υποχρεωτικά με πάγια εντολή χρέωσης λογαριασμού επίσης σε πιστωτικά ιδρύματα. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται: α) οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες άνω των εξήντα πέντε (65) ετών, των οποίων η συνολική κύρια οφειλή δεν ξεπερνά τα πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €) και β) οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα που δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό.

Για την καταβολή των επομένων της πρώτης δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την δημιουργία του κατάλληλου λογισμικού καταβολής των δόσεων σε πιστωτικά ιδρύματα και την επίλυση όλων των προβλημάτων γύρω από την διασύνδεση της μηνιαίας καταβολής των δόσεων της ρύθμισης και της μηνιαίας καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών των υπό ρύθμιση οφειλετών, στα τραπεζικά ιδρύματα, η καταβολή της πρώτης δόσης θα πραγματοποιείται στα αρμόδια για την απόφαση ρύθμισης διοικητικά όργανα, ενώ οι επόμενες δόσεις σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.


2) Εφόσον μετά την καταβολή της πρώτης δόσης και την υποβολή των ως άνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών ο οφειλέτης δεν ενημερωθεί διαφορετικά και δεν προκύψει απώλεια της ρύθμισης σε διάστημα έξι (6) μηνών, η ρύθμιση θεωρείται οριστικά χορηγηθείσα.


3) Η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού, για ποσά οφειλών έως πενήντα χιλιάδες (50.000 €) ευρώ για τη “Πάγια” Ρύθμιση ή εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000 €) ευρώ για τη Ρύθμιση “Νέας Αρχής”, αξιολογούνται από τις αρμόδιες ταμειακές υπηρεσίες του Ιδρύματος, βάσει της υποβληθείσας Υπεύθυνης Δήλωσης του οφειλέτη.


4) Η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης, η πιστοποίηση των δηλούμενων από τον οφειλέτη περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεών του προς το κράτος και προς τρίτους, των παρεχόμενων εγγυήσεων για τη χορήγηση ρύθμισης τμηματικής καταβολής, καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού, μέσω της υποβολή σχετικής βεβαίωσης – μελέτης βιωσιμότητας από τρίτο ανεξάρτητο φορέα, η οποία περιλαμβάνει την καθαρή θέση, την ανάλυση ρευστότητας, τα προσδοκώμενα έσοδα και τις αναμενόμενες δαπάνες του οφειλέτη, για ποσά οφειλών άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000 €) ευρώ για τη “Πάγια” Ρύθμιση ή εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000 €) ευρώ για τη Ρύθμιση “Νέας Αρχής”, αξιολογούνται από τον ανεξάρτητο τρίτο φορέα.
Ως ανεξάρτητοι εκτιμητές ορίζονται οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, οι λογιστές – φοροτεχνικοί και οι κατέχοντες άδεια ασκήσεως δικηγορικού λειτουργήματος.
Σε περίπτωση προσκόμισης της ανωτέρω βεβαίωσης – μελέτης βιωσιμότητας από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές δεν απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.


Σε περίπτωση προσκόμισης βεβαίωσης από λογιστή ή δικηγόρο, η αρμόδια ταμειακή υπηρεσία του Ιδρύματος, αξιολογεί τα προσκομισθέντα στοιχεία, ζητώντας περαιτέρω διευκρινίσεις ή εγγυήσεις για την οριστική χορήγηση της ρύθμισης. Υπενθυμίζεται ότι, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η αρμόδια για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, ταμειακή υπηρεσία του Ιδρύματος δύναται να αποφανθεί οριστικά περί της αποδοχής ή μη αυτών και να ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις και εγγυήσεις ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την καταβολή της πρώτης δόσης.
Εφόσον, κατά την παροχή εγγυήσεων για την χορήγηση της ρύθμισης προσφέρεται ακίνητο για την εγγραφή υποθήκης χωρίς να συνοδεύεται από βεβαίωση εκτίμησης της αξίας του από κατέχοντα άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μηχανικού, η αρμόδια υπηρεσία δύναται να ζητήσει την βεβαίωση αυτή, η δαπάνη της οποίας βαρύνει αποκλειστικά τον οφειλέτη.


5) Το ποσό της κύριας οφειλής, επιβαρύνεται από τον μήνα υπαγωγής στη “Πάγια” Ρύθμιση ή από την 01.01.2013 για την Ρύθμιση “Νέας Αρχής”, με ετήσιο επιτόκιο που ισούται με το ισχύον επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης (0,50% από 8.5.2013), προσαυξημένο κατά 800 μονάδες βάσης (δηλαδή 8,50 %).


6) Υποβληθείσες, μέχρι την 14.6.2013, αιτήσεις προηγούμενων ρυθμίσεων στα αρμόδια Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., διεκπεραιώνονται εντός μηνός από την λήψη της παρούσας, προκειμένου οι εν λόγω οφειλέτες να υπαχθούν ή μη στις εν λόγω διατάξεις.


7) Υποβληθείσες, μετά την 14.6.2013, αιτήσεις προηγούμενων ρυθμίσεων στα αρμόδια Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., τίθενται αυτοδίκαια στο αρχείο, κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσης των εν λόγω οφειλετών, προκειμένου να προσέλθουν και να υποβάλλουν νέα αίτηση με τις κοινοποιούμενες διατάξεις.
Επίσης, για τις μετά την 14.6.2013 υποβληθείσες αιτήσεις που έχουν διεκπεραιωθεί (ο εργοδότης έχει παραλάβει τις καταλογιστικές πράξεις και αντίγραφο της αίτησής του και απομένει η καταβολή της πρώτης δόσης) δεν θα εκδίδεται Απόφαση Ρύθμισης από την αρμόδια ταμειακή υπηρεσία του Ιδρύματος.


Σε περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης βρίσκεται σε οικονομική αδυναμία καταβολής της καθορισθείσας - έναντι της κεφαλαιοποιημένης οφειλής - α' δόσης της ρύθμισης και πρόκειται να εισπράξει, εκκαθαρισμένες απαιτήσεις ή τίτλους πληρωμής από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, δημόσιας ή κοινής ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των πιο πάνω, θα του χορηγείται από τις Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων ή τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., Ταμειακή Βεβαίωση Οφειλής (συνημμένο υπόδειγμα) με διάρκεια ισχύος μέχρι το τέλος της οριζόμενης στην αίτηση επταήμερης προθεσμίας για την καταβολή της πρώτης δόσης, με παρακράτηση και απόδοση των ανωτέρω ποσών, όπως ορίζονται στην απόφαση ρύθμισης του αρμόδιου οργάνου.
Εφόσον, δεν εισπραχθούν τα ποσά αυτά από τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι το τέλος της οριζόμενης για την υπαγωγή στη ρύθμιση προθεσμίας, ο εργοδότης δεν θα θεωρείται ενήμερος και θα επέρχεται απώλεια του δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης.
Σας επισυνάπτουμε Δελτίο Τύπου προκειμένου να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Υποκ/τος ή του Ταμείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και να δημοσιευθεί σε Μ.Μ.Ε., Τύπο κ.λ.π. της περιοχής σας, όπως επίσης και να αποσταλεί στα Επιμελητήρια, τις Εργοδοτικές Ενώσεις κ.λ.π.


6. ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Απώλεια της παρεχόμενης ρύθμισης επέρχεται :

1. Από τη μη καταβολή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών μετά τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση.

2. Από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή της καθορισθείσας – έναντι της κεφαλαιοποιημένης οφειλής – δόσης, της ρύθμισης, πέραν της μίας φοράς.
Τονίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μίας (1) δόσης και η καταβολή αυτής γίνεται υποχρεωτικά σε Υποκατάστημα του Ιδρύματος, μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης και με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

3. Εφόσον σε διάστημα έξι (6) μηνών από την καταβολή της πρώτης δόσης διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, η υποβολή ανακριβών ή ανεπαρκών στοιχείων εκ μέρους του οφειλέτη προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Εφόσον ο οφειλέτης απωλέσει το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης δύναται να επανέλθει εκ νέου μόνο στις διατάξεις της “Πάγιας” Ρύθμισης, με την υποβολή νέας αίτησης, καθώς η αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις της ρύθμισης "Νέας Αρχής" υποβάλλεται άπαξ.

Επισημαίνουμε ότι, για τους οφειλέτες που δεν θα υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή εκπέσουν των δικαιωμάτων αυτών επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες :

1. το σύνολο της οφειλής τους καθίσταται άμεσα απαιτητό και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, θα προβαίνουν άμεσα και κατά σειρά προτεραιότητας στη λήψη αναγκαστικών μέτρων σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των νομικών προσώπων και των κατά το νόμο υπευθύνων τους καθώς και σε κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους,

2. παύουν άμεσα όλα τα ευεργετήματα της ρύθμισης,

3. καταπίπτουν οι χορηγηθείσες εγγυήσεις για τους οφειλέτες με κύρια οφειλή άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ για τη “Πάγια” Ρύθμιση και των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ για τη ρύθμιση "Νέας Αρχής".


7. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣΕπειδή στις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται η αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων κατά την διάρκεια της ρύθμισης, για τους εργοδότες που θα υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής σε οποιαδήποτε από τις ως άνω ρυθμίσεις οφειλών και θα υπαχθούν σε αυτή καταβάλλοντας το ποσό της πρώτης δόσης :

α) Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθ. 87 του ν. 2362/95, οι οποίες αναλογικά εφαρμόζονται και στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., κατά τις διατάξεις της παρ.8 του άρθ. 2 του ν. 2556/97.

β) Διατηρούνται οι επιβληθείσες κατασχέσεις και οι εγγραφείσες υποθήκες σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών.
Στις περιπτώσεις αυτές θα χορηγούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων ή των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., βεβαιώσεις στους εργοδότες, περί της υπαγωγής αυτών τόσο στους όρους της “Πάγιας” Ρύθμισης ή της ρύθμισης “Νέας Αρχής” και της σωστής τήρησης των όρων αυτών, προκειμένου να προσκομίζονται από τους τελευταίους στην υπηρεσία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ.

γ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων.

δ) Δεν ανακαλούνται οι παραγγελίες κατασχέσεων επί ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων που έχουν εκδοθεί πριν την καταβολή της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση της ρύθμισης.


ε) Δεν ανακαλούνται, χωρίς την υποβολή σχετικού αιτήματος εκ μέρους του οφειλέτη, οι παραγγελίες κατασχέσεων εις χείρας τρίτων οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την καταβολή της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση της ρύθμισης, ενώ τα αποδιδόμενα ποσά από αυτές θα καλύπτουν τρέχουσες δόσεις της ρύθμισης.

στ) Με την παρ. 11 της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της Παραγράφου ΙΑ' του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013, το μέτρο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων που έχει επιβληθεί στους οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη διασφάλιση των απαιτήσεων του Ιδρύματος αίρεται με την υπαγωγή του οφειλέτη σε καθεστώς ρύθμισης, κατόπιν σχετικού αιτήματος.
Συνεπώς, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος θα πρέπει για όσους οφειλέτες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης με οποιαδήποτε διάταξη ή θα υπαχθούν στις κοινοποιούμενες διατάξεις με την καταβολή της πρώτης δόσης, να προβαίνουν στην άρση των επιβληθεισών κατασχέσεων εις χείρας τρίτων, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος.

Επίσης, σύμφωνα με την περ. 9 της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 του ν.4152/2013, για τους οφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση της “Νέας Αρχής” αναστέλλεται, για χρονικό διάστημα δέκα εργάσιμων από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ημερών, η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α' 36), όπως ισχύει, ενώ αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται.
Στις περιπτώσεις αυτές, θα χορηγούνται κατόπιν αιτήσεως στους υπεύθυνους για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότες, βεβαιώσεις για δικαστική χρήση (χειρόγραφη διαδικασία) στις οποίες θα αναφέρονται οι ανωτέρω διατάξεις καθώς και το χρονικό διάστημα της αναστολής.

8. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι, με τη παρ. 11 της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ' του πρώτου άρθρου του Ν.4152/2013, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 4 του άρθρου δεύτερου του Ν.4158/2013 (ΦΕΚ Α' 126), τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη του εδαφίου δ' της παρ. 1 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ Α' 179), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 21 του ν.4075/2012 (ΦΕΚ Α' 89), παύουν να ισχύουν για ασφαλιστικές υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από 1.1.2013 και εφεξής, οι οποίες δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως και αντικαθίστανται από ένα ετήσιο επιτόκιο που ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (0,50% από 8.5.2013), συν ένα περιθώριο 800 μονάδων βάσης (δηλαδή 8,50%), υπολογισμένο σε ετήσια βάση και με αναδρομική εφαρμογή από 1.1.2013.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description kliklikos | Ιουνίου 20, 2013 9:38 π.μ. | Reply
ΡΕ μας κοροιδεύετε ??? Όποιος κάνει ρύθμιση θα είναι ήρωας...Στη μια άλλη μια δώρο...Αχχχ ρε Ελλάδα τόσο δύσκολο ήταν ρε φωστήρες να βγάλετε μια ρύθμιση λογική???
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο