Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Απολύσεις προ των πυλών στο Υπουργείο Οικονομικών


Απολύσεις προ των πυλών στο Υπουργείο οικονομικών καταγγέλλει η συνδικαλιστική οργάνωση ΑΣΚΙ Εφοριακών.

Αναλυτικά η Ανακοίνωση.

Υπό αμφισβήτηση βρίσκονται πλέον και με τον πιο επίσημο τρόπο οι θέσεις εργασίας στο υπουργείο οικονομικών. Με έγγραφο του Υπουργείου (δείτε το στο τέλος του κειμένου)  συστήθηκε επιτροπή με έργο την ''υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης σχετικά με τις μεταρρυθμιστικές δράσεις και το νέο οργανισμό του υπουργείου οικονομικών''.  Συγκεκριμένα έργο της επιτροπής θα είναι μεταξύ άλλων: ''...η κατανομή των θέσεων, ανά κατηγορία και κλάδο, στις νέες οργανικές μονάδες με βάση την ''οροφή'' των θέσεων που έχει υπολογιστεί για το Υπουργείου Οικονομικών...'' και ''...προσδιορισμός των οργανικών θέσεων που πλεονάζουν και καταργούνται ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα...''.
Άλλωστε μόνο τυχαία δεν θα πρέπει να θεωρηθεί η έντονη ανησυχία που εξέφρασε υπηρεσιακός παράγοντας, μέλος της επιτροπής, σε συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία του συλλόγου Αττικής και Κυκλάδων, τις προηγούμενες ημέρες, για το μέλλον των οργανικών θέσεων και την ''οροφή'' που θα προβλεφθεί.

Όσο για τις διαβεβαιώσεις - ΄΄ εκτιμήσεις ΄΄ συνδικαλιστικών στελεχών (εκπρόσωποι της ΠΑΣΚΕ) ακόμα και στο τελευταίο Γενικό Συμβούλιο (31.5.13), ότι ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ, γεννά πολλά ερωτηματικά για το ρόλο ορισμένων συνδικαλιστικών δυνάμεων. Δεν πρόκειται προφανώς για ανικανότητα να ''διαβάσουν'' τις εξελίξεις, αλλά για συνειδητή επιλογή να συνεχίσουν τη μέχρι τώρα στάση τους και να καλλιεργούν, ακόμα και σήμερα, των ''εφησυχασμό'' στους συναδέλφους.

Όπως τυχαία δεν είναι και η θέση που εξέφρασαν στην τελευταία συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, 17.6.13 όπου με ψήφους της ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ και ΣΤΑΥΡΑΚΗ, αποφασίστηκε η ματαίωση όλων των περιοδειών που είχαν προγραμματιστεί, για την προετοιμασία της εξαγγελθείσας απεργίας της 27 και 28 Ιουνίου. Απόφαση που γεννά ερωτηματικά για την πραγματική τους διάθεση να συμβάλλουν στην επιτυχία της απεργίας.

Η απεργία θα πρέπει να γίνει ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Δεν μπορούμε να αναθέτουμε την υπεράσπιση της δουλειάς μας σε συνδικαλιστικές ηγεσίας που εδώ και καιρό έχουν αποδείξει το ρόλο τους. Η λύση δεν βρίσκεται σε ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥΣ, σε μια διαρκή και αδιέξοδη διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων και προτάσεων με το υπουργείο, που το μόνο που τελικά καταφέρνει είναι το να παρέχει στο υπουργείο τον απαραίτητο χρόνο να ολοκληρώσει τα σχέδιά του. Ο μόνος ''διάλογος'' που μπορεί να γίνει με το υπουργείο, είναι αυτός του ΑΓΩΝΑ, χωρίς αστερίσκους και αναστολές.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα 13 Ιουνίου 2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.:Δ6Α 1096481ΕΞ2013
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Φ.: Ειδ. & Ευκ. επιτρ. 2013-ΣΤ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο : 210-3311291
FAX : 210-3230829

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής για την υλοποίηση των αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α’ 128 ) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
β) Του π.δ. 185/2009 (Α΄213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας….... » και του π.δ. 189/2009 (Α΄221) « Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων ».
γ) Του άρθρου 34 του ν.1914/1990 (Α’178), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2346/1995 (Α’ 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις».
δ) Του άρθρου 19 του ν.1599/1986 (Α’75) «Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
2. Του άρθρου 16 του ν.4048/2012 (Α΄34) «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης».
3. Της παρ. 4 του άρθρ. 35 του ν. 4024/2011 (Α΄226) και της Πράξης αριθ. 4 /10-12-2012 (ΥΟΔΔ 64) του Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ και των Ο.Τ.Α»..
4. Την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-4-2005 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών « Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη».
5. Το αριθ. πρωτ: Γ.Δ.Δ.Υ 1092099ΕΞ2013/6-6-2013 έγγραφο του Προϊσταμένου  της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και το επισυναπτόμενο σ΄ αυτό αριθ. πρωτ.:06146/4-6-2013 έγγραφο του Υπουργού Οικονομικών.
6. Το αριθ. Δ6Α 1092498ΕΞ2013/6-6-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης, με το οποίο ζητούνται εκπρόσωποι για να συμμετέχουν στην Επιτροπή, με αντικείμενο την υλοποίηση των αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
7. Το αριθ. πρωτ.: Δ1Α 1093226ΕΞ2013/7-6-2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού (Δ1).
8. Το αριθ. πρωτ.: Δ2Α 1093623ΕΞ2013/10-6-2013 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Προσωπικού Δ.Ο.Υ (Δ2).
9. Το αριθ. πρωτ.: Δ3Α 5021822ΕΞ2013/7-6-2013 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
10. Το αριθ. πρωτ.:2/56997/0004/10-6-2013 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Προσωπικού (Δ4) του Γ.Λ.Κ.
11. Το αριθ. πρωτ: 30/002/4726/6-6-2013 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους.
12. Το αριθ. πρωτ.: Δ.Π.Ε 1093335ΕΞ/7-6-2013 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προσωπικού Επιθεώρησης.
13. Το αριθ. πρωτ.: 1093564/10-6-2013 έγγραφο, του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας.
14. Την αναγκαιότητα έγκαιρης και ορθής υλοποίησης των αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
15. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Συνιστούμε Επιτροπή για την υλοποίηση των αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Επιτροπή και ορίζουμε τα μέλη αυτής, ως εξής:

1) Γεώργιο Χατζάκη, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως Πρόεδρο.
2) Βασίλειο Κατριβέση, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, ως μέλος.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου της Επιτροπής τον αναπληρώνει το μέλος, με α/α 2, Βασίλειος Κατριβέσης.
3) Μαρία Μπολέτη, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού (Δ1) της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Απόστολο Γκράμμη, υπάλληλο με βαθμό Δ΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Α΄-Διοικητικής Μέριμνας της ίδιας Διεύθυνσης .
4) Ασημίνα Παπαδοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών , Προϊσταμένη του Τμήματος Γ΄-Προσωπικού διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικού (Δ1), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρία Καλόφωνου, υπάλληλο με βαθμό Δ΄του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα.
5) Καλλιόπη Χριστοδούλου, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προσωπικού Δ.Ο.Υ (Δ2) της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αναστασία Μέτσιου, υπάλληλο με βαθμό Γ΄ του ίδιου κλάδου , αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄-Αξιοποίησης Προσωπικού της ίδιας Διεύθυνσης.
6) Δημήτριο Μπίσσα, Οικονομικό Επιθεωρητή, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού Επιθεώρησης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Γεσθημανή Μουράτη Οικονομική Επιθεωρήτρια, η οποία ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένης του Τμήματος Β΄- Επεξεργασίας Εκθέσεων Επιθεωρήσεων της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
7) Κασσάνδρα Δημητρίου, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Χημικών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προσωπικού και Τεχνικής Υποστήριξης (Δ34) της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Έλλη Μαρία Απέργη, υπάλληλο με βαθμό Γ΄ του ίδιου κλάδου, Προϊσταμένη του Τμήματος –Οργάνωσης και
Τεχνικής Υποστήριξης της ίδιας Διεύθυνσης
8) Παρασκευή Λεγάκη, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ3 Διοικητικού Προσωπικού Λειτουργίας & Εκμετάλλευσης Η/Υ, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης (Δ6) της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, ως μέλος.
9) Σταύρο Ακαλίδη, υπάλληλο με βαθμό Γ΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο του Α΄ Τμήματος –Διοικητικής Οργάνωσης της Διεύθυνσης Οργάνωσης, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Σπυριδούλα Καραγκούνη, υπάλληλο με βαθμό Γ΄ του ίδιου κλάδου που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του μέλους με α/α 8 , την αναπληρώνει το μέλος με α/α 9.
10) Καλλιόπη Πατσαβά, υπάλληλο με βαθμό Γ’, του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’-Τεκμηρίωσης και Καλύτερων Πρακτικών της Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Αλέξανδρο Πολυμενόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο του Τμήματος Α΄- Ερευνών και Μετρήσεων Αποδοτικότητας της ίδιας Διεύθυνσης
11) Γεωργία Τσέτσου, υπάλληλο με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Προσωπικού Τελωνείων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Σοφία Κατσίκα, υπάλληλο με βαθμό Δ΄ του ίδιου κλάδου που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
12) Ειρήνη Κλουκινιώτου, υπάλληλο με βαθμό Γ΄ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Προσωπικού του Γ.Λ.Κ. της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μάρθα Μοδιάτη, υπάλληλο με βαθμό Δ΄ του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
13) Λεωνίδα Χριστόπουλο, συνεργάτη του Υπουργού Οικονομικών για θέματα διοικητικής μεταρρύθμισης, ως μέλος.
14) Παναγιώτα Κουνούκλα, συνεργάτιδα της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος.
Γ. Χρέη Γραμματέα της επιτροπής θα εκτελεί ο Διονύσιος Αυγερινός, υπάλληλος με βαθμό Ε΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διοικητικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Κοκότη, υπάλληλο με βαθμό Δ΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Υπηρεσία Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Εφαρμογής των Προγραμμάτων
Οικονομικής Προσαρμογής.
Δ. Έργο της Επιτροπής είναι η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης σχετικά με τις μεταρρυθμιστικές δράσεις, και τον νέο Οργανισμό του Υπουργείου Οικονομικών και πιο συγκεκριμένα:
α) η εκπόνηση περιγράμματος αποστολής και αρμοδιοτήτων του Υπουργείου
β) ο σχεδιασμός του νέου οργανογράμματος μέχρι την κατηγορία του Τμήματος και η κατανομή των θέσεων, ανά κατηγορία και κλάδο, στις νέες οργανικές μονάδες με βάση την οροφή των θέσεων που έχει υπολογιστεί για το Υπουργείο Οικονομικών
γ) ο προσδιορισμός των οργανικών θέσεων που πλεονάζουν και καταργούνται ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.
δ) η εκπόνηση περιγραμμάτων θέσεων.
Ε. Η Επιτροπή θα συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Υπουργείου, οι οποίες οφείλουν να της παρέχουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, κατά προτεραιότητα των λοιπών εργασιών τους και επίσης μπορεί να καλεί στελέχη των Υπηρεσιών αυτών να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της
ΣΤ. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών, που θα ορίζει ο Πρόεδρος αυτής ή τα μέλη της θα συνεργάζονται μεταξύ τους με ηλεκτρονική αλληλογραφία, όποτε αυτό είναι δυνατόν.
Η διάρκεια λειτουργίας της Επιτροπή ορίζεται μέχρι την 20-7-2013, οπότε θα παραδώσει το έργο της.

ΣΤ. Στα μέλη της Επιτροπής δεν οφείλεται για την συμμετοχή τους σε αυτήν οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | Ιουνίου 19, 2013 9:58 π.μ. | Reply
ΔΕΝ ΜΕ ΣΤΕΝΑΧΩΡΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ....ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ...ΟΙ "ΓΝΩΣΤΕΣ" ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΑΣ ΒΓΟΥΝΕ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ.....ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ...
image description The Jamaican | Ιουνίου 19, 2013 12:02 μ.μ. | Reply
Του καθενός ο θάνατος με μικραίνει κι΄εμένα όλο και περισσότερο, γιατί είμαι κομμάτι της ανθρωπότητας.
Γι αυτό μη ρωτάς ποτέ «για ποιόν χτυπά η καμπάνα».
Χτυπάει για σένα.
image description θανασησ | Ιουνίου 19, 2013 10:25 π.μ. | Reply
Ποια αγορά;

Ιδιωτικός Υπάλληλος
image description xeno72 | Ιουνίου 19, 2013 10:25 π.μ. | Reply
Έρχεται η σειρά σας
image description spiros | Ιουνίου 19, 2013 10:42 π.μ. | Reply
@ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ειναι υποκρισια να λεμε οτι δεν στεναχωριεται καποιος με την απολυση υπαλληλων υπουργειου, λες και αυτοι δεν θα ειναι μετα ανεργοι οπως και οι ιδιωτικοι υπαλληλοι , η οτι αργοτερα δεν θα ερθει και η σειρα καποιου αλλου στον ιδιωτικο τομεα. Αναρωτιεμαι ολοι αυτοι που τους επιασε ο πονος για τις απολυσεις στον ιδιωτικο τομεα τι εχουν κανει για να τις αποτεψουν;
image description ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | Ιουνίου 19, 2013 10:31 π.μ. | Reply
[email protected]Δεν είναι υποκρισία όταν βιώνουμε καθημερίνα στο πετσί μας απολύσεις συναδέλφων αξιόλογων, δεν μας έπιασε μόνο ο πόνος, έτσι απλά και χαζά....γνωρίζοντας για τους καλοπληρωμένους και καλοβολεμένους του υπουργείου, οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν συμβόλαιο ζωής με το κράτος και τις γνωριμίες τους.....ας έρθει νέα γενιά... ¨Οσο για το τι κάνουμε για να τις αποτρέψουμε...ξέρουμε καλύτερα εμείς....
image description Ναι Σε Ολα | Ιουνίου 19, 2013 11:23 π.μ. | Reply
Υπάρχει έστω και ένας που να πιστευει οτι πρόκειτε να απολυθή έστω και ένα κομματόσκυλο βολεμένος,που δένουν και λύνουν στο υπουργείο οικονομικών?????Και 10000 άτομα να φύγουν ,οι τεμπέληδες θα είναι εκεί και θα μαζευουν ψήφους....
image description The Jamaican | Ιουνίου 19, 2013 12:49 μ.μ. | Reply
Σωστός.
Αν ήθελαν να βοηθήσουν την οικονομία και τον τόπο έπρεπε να ξεκινήσουν τις απολύσεις των δημοσίων υπαλλήλων το 2009 (αφου εκ των πραγμάτων δεν τις γλιτώνουμε) ώστε να βρουν δουλειά στον ιδιωτικό τομέα που είχε ζωή τότε. Τώρα με ένα πεθαμένο ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχει περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν κάτι παραγωγικό. Απλά θα προστεθούν στις λίστες των ανέργων με ό,τι αυτό σημαίνει και για τον ιδιωτικό τομέα. Γι'αυτό μη χαίρεστε μερικοί γιατί θα το βρούμε μπροστά μας.
image description got | Ιουνίου 19, 2013 12:45 μ.μ. | Reply
ελατε ρε παδια... μην τα ισοπεδωνουμε ολα... εγω τουλαχιστον εχω συναντησει αρκετους αξιολουγους υπαλληλους (κυρίως νέους ηλικιακά)... μεταξύ μας τωρα, ποιος νοημων ανθρωπος πιστευει πως οι απολυσεις θα γινουν αξιοκρατικα... ο βολεμενος ειναι βολεμενος και ακομα κ αν τον απολυσουν θα βρει να ξαναβολευτει... μαλλον απο την κυρα κουλα και τον κυρ μητσο θα ξεκινησουν να απολυουν... παρεμπιπτοντως, οταν εκλεισε η ΕΡΤ και ολοι "κλαιγαμε", ημουν σιγουρος πως αν γινοταν το ιδιο σε κεπ, δου, ικα, οαεε κλπ, θα ζητωκραυγαζαμε... κατι ακουσα ομως οτι θα αναγνωριζονται ως προυπηρεσια τα χρονια... προσωπικα, θα προτιμουσα να ειχα εναν υπαλληλο πρωην εφοριακο (για ευνοητους λογους)... και τελος, οποιος θελει να μαθει γιατι δεν θα δουμε αναπτυξη ποτε, τον παραπεμπω σε μια παλια ιστορια "με την κατσικα του γειτονα"...
image description GREC | Ιουνίου 19, 2013 12:03 μ.μ. | Reply
Ακόμα προ των πυλών?1.500.000 εκατ.άνεργοι(δηλωμένοι) του ιδιωτικού τομέα, δεν είναι προ των πυλών.Είναι εδώ και πολλούς μήνες σπίτι τους.Και πας εσύ στο ικα στην επιθ.εργασίας και στην χψ δημόσια υπηρεσία και βλέπεις άτομα να κάθονται,να λιώνουν χωρίς καν αντικείμενο γιατί το 90% έχει γίνει ηλεκτρονικά (αρε taxisnet..), και γιατί οι άμοιροι κι αυτοί έχουν πάει από μεταθέσεις οσε οασθ αστυνομίες κτλ.Καμιά φορά μπερδεύονται και αντί για ικα παρακαλώ λένε οσε παρακαλώ και μένεις παγωτό.Γιατί δεν τους χρειάζονταν στον οσε ενώ στο ικα προσφέρουν έργο.Ως εδώ ας ξεκινήσουν αυτές οι απολύσεις επιτέλους.Ούτε 20.000 δεν μπορούν να διώξουν(20000/1500000=1,33%).Δεν είμαι στενόμυαλος ο δημόσιος υπάλληλος που είχε λεφτά, πλέον θα πάψει να αγοράζει, κι αυτό θα γυρίσει στον ιδιωτ.τομέα ξανά.ΑΛΛΑ αν δεν απολυθούν 300.000-500.000 δημ.υπάλληλοι η χώρα δεν θα έχει ακουμπήσει καν τον πάτο και δεν πρόκειται να αρχίσει η όποια άνοδος.
image description pedro | Ιουνίου 19, 2013 3:14 μ.μ. | Reply
Είναι τεράστια υποκρισία τα δάκρυα για τις απωλύσεις στο δημόσιο (εκτός αν κάποιος ειναι δημ. υπάλληλος φυσικά). Δεν λέω ότι χαίρομαι ούτε ότι δεν είναι σεβαστή η δουλειά ενός δημοσίου υπαλλήλου. Λέω ότι δεν μπορεί να υπάρχουν εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων, με σκανδαλώδη προνόμια στους μεν οι οποίοι επιβαρύνουν τον κρατικό προυπολογισμό της χώρας. Όταν πτωχεύει μια εταιρεία, το προσωπικό της (θα έπρεπε τουλάχιστον γιατί ούτε αυτό γίνεται) αποζημιώνεται κα φεύγει. Οταν πτωχεύει ένα κράτος, δεν κλείνει όπως κλείνει μια εταιρεία, αλλα περιορίζει μοιραία τις δαπάνες του. Εκτός αν -στην περίπτωση της Ελλάδας- υπάρχει και άλλος τρόπος χρηματοδότησης της χώρας εκτός από το μνημόνιο, και μπορεί να καλύψει τις δαπάνες της. Κροκοδείλια δάκρυα συνάδελφοι....εκτός αν προτείνετε και σεις σαν λύση για το πρόβλημα της ανεργίας, όχι την προσέλκυση επενδύσεων αλλά 100,000 προσλήψεις στο δημόσιο...
image description grd | Ιουνίου 20, 2013 10:13 π.μ. | Reply
Εάν δεν είχαμε αυτό το κράτος-δημόσιο μπάχαλο δεν θα φθάναμε εδώ. Προσοχή : το ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΕ οι ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΜΟΝΟ. Ακόμη και άν είχαν γίνει στην αρχή της χρεοκοπίας 150000-250000 'απολύσεις' στο ΔΤ τώρα η κατάσταση θα ήταν πολύ καλύτερη -μικρότερη συνολική ανεργία ,λιγότερο καί ίσως διαχειρίσιμο χρέος ,περισσότερες επιχειρήσεις. Αντί αυτού τα σοβιέτ για να προστατέψουν ΟΛΑ τους τα προνόμια προτίμησαν να διαλύσουν -στην κυριολεξία τον ΙΤ -τον μόνο παραγωγικό τομέα. Προτιμούν να ρίξουν την κυβέρνηση και να πάμε σε εκλογές -λόγω ΕΡΤ ! ενώ για το 1500000 ανέργων του ΙΤ δεν ασχολήθηκε κανείς.
Φυσικά και θα έρθει η σειρά τους και όχι γιατί το λέμε 'εμείς' ή ότι το θέλουμε. Ουκ αν λάβεις...Προσεχώς χρεοκοπία ,δήμευση περιουσιών ,διάλυση ,εμφύλιος και πιθανόν και διαμελισμός...
image description got | Ιουνίου 20, 2013 10:12 π.μ. | Reply
ο χριστος και η παναγια!!! εμφυλιος... οπως προειπα καλα ολα αυτα, αλλα αρκει να υπηρχε ενας αξιοκρατικος και αντικειμενικος τροπος να αρχισουν τις απολυσεις... ειλικρινα πιστευω οτι υπαρχουν παιδια(κυριως νεοι οπως ειπα και πριν) που ειναι αξια, και στις εφοριες και σε λοιπους φορεις και που ειναι στις θεσεις τους με την αξια τους... αλλα αν εξαρχης υπηρχε αντικειμενικοτητα στην ελλαδα, δεν θα μας κυβερνουσαν ΟΛΟΙ αυτοι που μας κυβερνανε. εχουμε τοσους μορφωμενους νεους και κανεις δεν τους δινει μια ευκαιρια, ουτε στον ιδιωτικο ουτε στο δημοσιο τομεα. ποσο διαφορετικες θα ηταν οι εφοριες αν αντι για τον καθε κ***ογερο που ξυνει τα @@ του υπηρχαν νεα παιδια με ορεξη για δουλεια... αντι για τους χοντρομ****ες στη βουλη και τις κατινες απο τζακια, να υπηρχαν επιστημονες με βασεις και ωραιες ιδεες... και αντι για ολα αυτα, αναγκαζονται και φευγουν ολοι οι αξιολογοι για το εξωτερικο... και οσοι μενουν, προστιθονται στο 1,500,000 ανεργων.
image description GRD | Ιουνίου 20, 2013 2:18 μ.μ. | Reply
got
Προφανώς και υπάρχουν αξιόλογοι και σκληρά εργαζόμενοι στο δημόσιο (και ιδίως νέοι με προσόντα - όπως και σε κάθε χώρο). Για αυτόν ακριβώς το λόγο αργεί τόσο πολύ η επανίδρυση και αξιολόγηση...γιατί άν γίνει σωστά ολόκληρος στρατός κρατικά συτιζόμενων (με μοναδικό προσόν την κομματική κάρτα ,γνωριμία ,μέσον και μοναδική προυπηρεσία την αφισοκόλληση) θα πάρει δρόμο. Και αυτό ΔΕΝ θέλουν (τόσες χιλιάδες επίορκοι και ακόμα πληρώνονται κανονικά). Στο τέλος θα την πληρώσουν αυτοί που ΔΕΝ είναι του 'κόμματος' ,ασχέτως ικανοτήτων.
Όσον αφορά στον εμφύλιο μπορεί να φαίνεται ακραίο αλλά σε κάθε (εθνική) μας χρεοκοπία έχει υπάρξει (και με εξωτερική βοήθεια) και είναι φυσικό επακόλουθο (γιατί νομίζεις γίνονται εμφύλιοι). Θα χρειαστεί μεγάλη αυτοσυγκράτηση ,πειθαρχία ,και πολύ υψηλό νοηματικό-πολιτιστικό επίπεδο να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις (μέχρι τώρα δεν τα είχαμε).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο