Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΥΠ.ΟΙΚ. - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Τροποποίηση του ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογραφών» (ΦΕΚ α΄ 96) και άλλες διατάξεις»

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Τροποποίηση του ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογραφών» (ΦΕΚ α΄ 96) και άλλες διατάξεις»

Τίθεται από σήμερα Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Τροποποίηση του ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογραφών» (ΦΕΚ α΄ 96) και άλλες διατάξεις»
Δεδομένης της σπουδαιότητας του προτεινόμενου νομοσχεδίου, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013 και, αφού ληφθούν υπ’ όψιν τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Αντώνιος Ρουπακιώτης
Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2830/2000 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» (ΦΕΚ Α΄ 96) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κεφάλαιο Α


Άρθρο 1
Το άρθρο 1 του ν.2830/2000 (ΦΕΚ Α΄96) (Καθήκοντα συμβολαιογράφων) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Ο Συμβολαιογράφος είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός με καθήκοντα:
α)Να συντάσσει και να φυλάσσει έγγραφα συστατικά ή αποδεικτικά δικαιοπραξιών και δηλώσεων των ενδιαφερομένων όταν η σύνταξη των εγγράφων αυτών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το νόμο ή όταν οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να προσδώσουν σε αυτά κύρος δημοσίου εγγράφου.
β) Να εκδίδει απόγραφα ή αντίγραφα των εγγράφων του εδαφίου α', καθώς και αντίγραφα των προσαρτημένων και αναφερομένων σε αυτά εγγράφων. Τα αντίγραφα δύνανται να εκδίδονται και σε ηλεκτρονική μορφή, με τις προϋποθέσεις και τους όρους που καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
γ)Να θεωρεί ιδιωτικά έγγραφα για την απόκτηση βέβαιης χρονολογίας ή για την κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Για τη θεώρηση αυτή συντάσσεται σχετική συμβολαιογραφική πράξη. Δεν μπορεί να γίνει θεώρηση ιδιωτικού εγγράφου με περιεχόμενο για το οποίο απαιτείται από το νόμο σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου.
δ) Να λαμβάνει ένορκες καταθέσεις, όπου αυτό προβλέπεται από διάταξη νόμου και να συντάσσει ένορκες βεβαιώσεις.
ε) Να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής που τίθεται ενώπιόν του σε κάθε έγγραφο, το οποίο σχετίζεται με τη συντασσόμενη πράξη ή αφορά διαδικασία ενώπιον του Κτηματολογίου. Να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής που τίθεται ενώπιόν του σε κάθε έγγραφο, συνταγμένο στην ελληνική ή σε γλώσσα, που γνωρίζει ο συμβολαιογράφος για χρήση από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική, κοινοτική ή άλλη Αρχή του εσωτερικού ή του εξωτερικού συντάσσοντας σχετική πράξη.

Επί εγγράφου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο εξωτερικό ο συμβολαιογράφος δεν ευθύνεται για τέλη και δικαιώματα, που τυχόν επισύρει η υπογραφή του εγγράφου κατά το αλλοδαπό δίκαιο.
στ) Να θεωρεί και να υπογράφει ηλεκτρονικά έγγραφα. Οι όροι της θεώρησης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
ζ) Να ενεργεί κάθε άλλη πράξη που του αναθέτει ο νόμος, καθώς και κάθε άλλη πράξη σχετική με την άσκηση του έργου του.-
2. Ο συμβολαιογράφος μπορεί να μεταφράζει στην ελληνική έγγραφα συνταγμένα σε ξένη γλώσσα, τα οποία απαιτούνται για την κατάρτιση των πράξεών του, καθώς και να μεταφράζει σε ξένη γλώσσα τις συμβολαιογραφικές του πράξεις, βεβαιώνοντας την πραγματοποίηση και ακρίβεια της μετάφρασης.»


Άρθρο 2
Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.2830/2000 (Αναπλήρωση) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «4. Ο αναπληρωτής του συμβολαιογράφου δικαιούται μέχρι το ήμισυ των δικαιωμάτων και αποδίδει το υπόλοιπο στον αναπληρούμενο. Δύναται όμως ο αναπληρωτής συμβολαιογράφος να μην λάβει αμοιβή. Κατ’ εξαίρεση αν η αναπλήρωση γίνεται λόγω κωλύματος του άρθρου 7 και υπό την προϋπόθεση ότι δικαιοπρακτεί ο αναπληρούμενος ή σύζυγός του ή συγγενείς του μέχρι και τον δεύτερο (β’) βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μπορεί να μην λάβει αμοιβή ούτε ο αναπληρούμενος, ούτε ο αναπληρωτής.»


Άρθρο 3
1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.2830/2000 (Αρμοδιότητα κατά τόπο) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Ο συμβολαιογράφος ασκεί τα καθήκοντά του σε όλη την περιφέρεια του ειρηνοδικείου στην οποία είναι διορισμένος, όπως κάθε φορά η περιφέρεια του ειρηνοδικείου ορίζεται, πλην της περιπτώσεως κατά την οποία θα λάβει χώρα κατάργηση ειρηνοδικείου και παραμείνουν συμβολαιογράφοι διορισμένοι στην τέως έδρα του καταργηθέντος ειρηνοδικείου, οπότε η αρμοδιότητα κατά τόπον τόσο των συμβολαιογράφων, πού εδρεύουν στην έδρα του ειρηνοδικείου, όσο και των συμβολαιογράφων, που παραμένουν στην έδρα τον καταργηθέντος ειρηνοδικείου, καθορίζεται όπως και πριν την κατάργηση. Ειδικά επί πλειστηριασμού κινητής ή ακίνητης περιουσίας τα κατασχεμένα πράγματα πλειστηριάζονται δημόσια ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση, ο οποίος ορίσθηκε για τον πλειστηριασμό, όπως η περιφέρεια ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου, ο πλειστηριασμός όμως γίνεται στο κατάστημα του ειρηνοδικείου, στο οποίο συγχωνεύεται το καταργούμενο ειρηνοδικείο, ή σε άλλο ενδεικνυόμενο δημόσιο κτίριο, εντός της αρμοδιότητας κατά τόπον του συμβολαιογράφου, ενώπιον του οποίου διενεργείται ο πλειστηριασμός.. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και στον εκούσιο πλειστηριασμό.
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.2830/2000 προστίθεται παράγραφος 2 ως ακολούθως:
«2. Κάθε πράξη του συμβολαιογράφου, η οποία γίνεται έξω από την περιφέρεια της προηγούμενης παραγράφου είναι άκυρη και ο παραβάτης υπέχει υποχρέωση να αποζημιώσει τον ζημιωθέντα, ενώ παράλληλα διώκεται πειθαρχικώς για βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα..»
3. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.2830/2000 αναριθμείται σε παρ. 3 και τροποποιείται ως ακολούθως:
«3. Κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους οι συμβολαιογράφοι που είναι διορισμένοι στους δήμους που υπάγονται δικαστηριακά στις περιφέρειες των παρακάτω Ειρηνοδικείων:
α) Αθηνών, β) Πειραιά, γ) Νίκαιας, δ) Καλλιθέας, ε) Νέας Ιωνίας, στ) Περιστερίου, ζ) Χαλανδρίου, η) Αμαρουσίου, θ) Σαλαμίνας, ι) Αχαρνών, ια) Κρωπίας, ιβ) Ελευσίνος, ιγ) Μεγάρων, ιδ) Μαραθώνος, ιε) Λαυρίου, πλήν της νήσου Κέας, ιστ) Νέων Λιοσίων και ιζ) Αγίας Παρασκευής έχουν το δικαίωμα να ασκούν τα καθήκοντά τους και στις άλλες περιφέρειες των πιο πάνω Ειρηνοδικείων.
4. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.2830/2000 αναριθμείται σε παρ. 4 και αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Ο συμβολαιογράφος έχει δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να διατηρεί ένα μόνο γραφείο και μόνο στην έδρα όπου είναι διορισμένος. Η παράβαση της υποχρεώσεως αυτής του συμβολαιογράφου της παρούσας παραγράφου αποτελεί βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα, που επισύρει ποινή προσωρινής παύσης και σε περίπτωση υποτροπής οριστικής παύσης.»


Άρθρο 4
Στο άρθρο 11 του ν.2830/2000 προστίθεται παράγραφος 8 ως ακολούθως:
«8. Η επιμέρους μορφή του συμβολαιογραφικού εγγράφου καθορίζεται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.»


Άρθρο 5
Στο τέλος της παρ.9 του άρθρου 17 του ν.2830/2000 (Καθορισμός θέσεων συμβολαιογράφων) προστίθεται η ακόλουθη φράση:
«…ενώ σε περίπτωση, που υφίστανται νομοθετημένες και μη προκηρυχθείσες θέσεις συμβολαιογράφων, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό των οργανικών θέσεων που απομένουν μετά την μείωση, καταργούνται.»


Άρθρο 6
Το άρθρο 18 του ν.2830/2000 (Κάλυψη κενών θέσεων) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι κενές θέσεις συμβολαιογράφων καλύπτονται ετησίως με διαγωνισμό και με μετάθεση. Με μετάθεση καλύπτεται ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των κενών θέσεων κάθε ειρηνοδικειακής περιφέρειας, που υπάρχουν την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και το υπόλοιπο ποσοστό με διαγωνισμό.- Κατά τον υπολογισμό του ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%), εφόσον το υπόλοιπο είναι από 0,6 και άνω, θεωρείται ως ακέραιη μονάδα και κάτω από αυτό παραλείπεται. Αν οι κενούμενες θέσεις είναι μόνο δύο, η μία καλύπτεται με μετάθεση και η άλλη με διαγωνισμό. Αν υπάρχει μόνο μία κενή θέση, αυτή καλύπτεται με διαγωνισμό. Με μετάθεση καλύπτονται οι θέσεις που εκκενώνονται πρώτες.
Όσες θέσεις παραμείνουν κενές για οποιονδήποτε λόγο καλύπτονται το επόμενο έτος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»


Άρθρο 7
1. Η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 2830/2000 (Εισαγωγικός διαγωνισμός υποψηφίων συμβολαιογράφων) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Στην προκήρυξη ορίζεται ο συνολικός αριθμός θέσεων που θα πληρωθούν σε κάθε ειρηνοδικειακή περιφέρεια των Εφετείων της χώρας, με βάση τις κενές θέσεις που υπάρχουν την πρώτη (1η) Ιανουαρίου του έτους και μετά την αφαίρεση των κενών θέσεων που θα πληρωθούν με μετάθεση σύμφωνα με το άρθρο 18, ο χρόνος έναρξης του
διαγωνισμού, η κατανομή των εφετειακών περιφερειών στα εξεταστικά κέντρα της παραγράφου 1, και κάθε άλλο θέμα σχετικό με το διαγωνισμό.»
2. Στο τέλος της περίπτωσης β) της παρ. 11 του άρθρου 25 του ν.2830/2000 προστίθενται οι λέξεις «και των επιτηρητών», στο τέλος δε της περίπτωσης γ) της παρ. 11 του ίδιου άρθρου προστίθενται οι λέξεις «και αμοιβών».


Άρθρο 8
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.2830/2000 (Μετάθεση συμβολαιογράφων) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«To πιο πάνω υπηρεσιακό συμβούλιο συγκροτείται από το νεώτερο Πρόεδρο Εφετών ως Πρόεδρο, έναν Εφέτη, Έναν Αντεισαγγελέα Εφετών και δύο συμβολαιογράφους ως μέλη, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ. 3 του "Κώδικα Συμβολαιογράφων".»
2. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.2830/2000 διαγράφονται οι λέξεις «κατά σειρά».


Άρθρο 9
Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 31 του ν.2830/2000 (Αργία) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Τα αρμόδια για την παραπομπή ή την πειθαρχική δίωξη όργανα υποχρεούνται εντός μηνός από την παραπομπή ή την άσκηση πειθαρχικής δίωξης να κοινοποιούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το σχετικό φάκελο.»


Άρθρο 10
1. Η παρ. 2 του άρθρου 37 του ν.2830/2000 (Ασυμβίβαστα) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Κατ` εξαίρεση δεν είναι ασυμβίβαστα με τα έργα του
συμβολαιογράφου: α) η διδασκαλία νομικών ή παρεμφερών μαθημάτων σε ανώτατες και ανώτερες σχολές και σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε υπηρεσίες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, β) η συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές ιδρυμάτων, σωματείων, οργανισμών ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, γ) η δραστηριότητα του διαμεσολαβητή και δ) η ανάθεση
οποιωνδήποτε διοικητικών καθηκόντων, είτε παράλληλα με τα κύρια έργα του είτε κατ` αποκλειστικότητα. »
2. Η παρ. 3 του άρθρου 37 του ν.2830/2000 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Ο συμβολαιογράφος που ανακηρύσσεται υποψήφιος βουλευτής, περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης, δήμαρχος ή πρόεδρος κοινότητας τελεί σε αναστολή ως προς την άσκηση των συμβολαιογραφικών καθηκόντων. Σε περίπτωση εκλογής του η αναστολή διαρκεί όσο χρόνο έχει μία από τις ιδιότητες του προηγούμενου εδαφίου. Τo ίδιο ισχύει σε περίπτωση διορισμού συμβολαιογράφου ως αντιδήμαρχου ή εκλογής του ως προέδρου δημοτικού συμβουλίου. Η αναστολή δεν ισχύει για τους υποψήφιους και για εκείνους που θα εκλεγούν μέλη δημοτικού ή κοινοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου.»


Άρθρο 11
Το άρθρο 98 του ν.2830/2000 (Νομική φύση των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σωματειακής μορφής και τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
2. Οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι δεν χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
3. Έχουν δική τους περιουσία, οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτονομία και αυτοτέλεια και διοικούνται από τα αιρετά διοικητικά συμβούλιά τους.
4. Η διαχείριση και η αξιοποίηση της περιουσίας τους, η εποπτεία και ο έλεγχος των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεων των συλλόγων ανήκει αποκλειστικά στα διοικητικά συμβούλια και τις γενικές συνελεύσεις τους.
5. Οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι μπορούν να ιδρύουν νομικά πρόσωπα με εταιρική ή μη μορφή για την διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας τους.»


Άρθρο 12
Στο τέλος του άρθρου 99 του ν.2830/2000 (Σκοπός των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι δύνανται ν’ αποτελούν τοπικές αρχές εγγραφής ψηφιακών υπογραφών των μελών τους.»

Άρθρο 13
Η περίπτωση ζ) της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν.2830/2000 (Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ζ) Nα ασκεί έλεγχο με τα ίδια τα μέλη του, τους υπαλλήλους του συλλόγου, συνταξιούχους συμβολαιογράφους ή άλλα πρόσωπα με ειδικές γνώσεις για την ακριβή τήρηση των υποχρεώσεων των μελών για τα κρατικά συμβόλαια, χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο, όπως έλεγχο των μεταγραμμένων συμβολαιογραφικών πράξεων που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα άρθρα 113, 115, 117 και 118 του παρόντος νόμου στα αρμόδια κατά τόπους υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία.
Να καθορίζει το χρόνο λειτουργίας των συμβολαιογραφείων εντός του πλαισίου των υπουργικών αποφάσεων»


Άρθρο 14
1. Ο τίτλος του άρθρου 110 του ν.2830/2000 (Σκοπός-Αρμοδιότητα Συντονιστικής Επιτροπής) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Σκοπός-Αρμοδιότητα-Πόροι Συντονιστικής Επιτροπής»
2. Στο άρθρο 110 του ν.2830/2000 προστίθεται παρ. 3 που έχει ως ακολούθως:
«3. Πόροι της Συντονιστικής Επιτροπής είναι: α) Ποσοστό μέχρι δύο τοις εκατό (2%) από τα αποδιδόμενα στον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο αναλογικά δικαιώματα του συμβολαιογράφου από τη σύνταξη συμβολαίων που αναφέρονται στα άρθρα 115, 117 και 118 του Ν. 2830/2000 όπως ισχύει. Το ακριβές ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής β) Δωρεές, χορηγίες, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που θα προκύψει από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η διαχείριση των πόρων της Συντονιστικής Επιτροπής και η διάθεση των κονδυλίων εξ αυτών γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για κάθε πράξη που αφορά την διαχείριση, την υπογραφή ενταλμάτων, επιταγών, καταστάσεων πληρωμών και κάθε άλλη διαχειριστική και ταμειακή πράξη. Από τους πόρους της Συντονιστικής καλύπτονται, μετά από απόφαση αυτής, τα έξοδα για την λειτουργία των σεμιναρίων επιμόρφωσης, για την έκδοση περιοδικών, βιβλίων ή εντύπων συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος, για την διοργάνωση πανελλήνιων και διεθνών συνεδρίων που αφορούν τη συμβολαιογραφία, καθώς και τα έξοδα δημιουργίας, λειτουργίας και συντήρησης εξειδικευμένης τράπεζας νομικών πληροφοριών για τους συμβολαιογράφους και υπηρεσίες ηλεκτρονικής αλληλοπληροφόρησης των συμβολαιογράφων με οποιοδήποτε τρόπο, έξοδα κίνησης και διαμονής μελών αυτής (Σ.Ε.Σ.Σ.Ε.) ή συμβολαιογράφων, για τη συμμετοχή τους σε επιτροπές, σεμινάρια επιμόρφωσης, εξετάσεις πανελληνίων διαγωνισμών νέων συμβολαιογράφων και γενικά κάθε δαπάνη και έξοδο για την αποτελεσματική λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής και την επίτευξη των σκοπών της.
Επίσης από τους πόρους της Συντονιστικής και μετά από απόφαση αυτής, καταβάλλεται σε συμβολαιογράφους που εδρεύουν σε πόλη πληθυσμού κάτω από 5000 κατοίκους και τα ετήσια εισοδήματά τους από οποιαδήποτε πηγή είναι κατώτερα των ευρώ έξι χιλιάδων (6.000,00), χρηματική ενίσχυση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με την άνω απόφαση της Συντονιστικής και ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους αυτής.»


Άρθρο 15
1. Η παρ. 1 του άρθρου 120 του ν.2830/2000 (Προαφαίρεση από αναλογικά δικαιώματα) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Από τα ποσά που εισπράττει ο Σύλλογος ή ο εντεταλμένος συμβολαιογράφος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 116, 117 και 118: 1. Προαφαιρούνται:
α) Το ποσό που είναι αναγκαίο κατά μήνα για να καλυφθούν οι ανάγκες του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, όπως αυτές προσδιορίζονται με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου και οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε ετήσια βάση το ποσό του εγκεκριμένου από το Κράτος προϋπολογισμού του συλλόγου, β) Ποσοστό μέχρι πέντε τοις εκατό (5%) υπέρ του ειδικού λογαριασμού που έχει συσταθεί με το Αρθρο 30 του Ν. 4507/1966 στην Τράπεζα της Ελλάδος με τον τίτλο "Λογαριασμός διανομής δικαιωμάτων προερχομένων εκ συντάξεως κρατικών συμβολαίων και γ) Ποσοστό μέχρι δύο τοις εκατό (2%) το οποίο θα αποδοθεί στη Συντονιστική Επιτροπή για να αποτελέσει πόρο αυτής σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 3 του παρόντος νόμου. Το ακριβές ποσοστό των προηγούμενων εδαφίων ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά από γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος. »


Άρθρο 16
Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α) της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν.2830/2000 (Δικαιούχοι μερίσματος) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«α) Οι εν ενεργεία συμβολαιογράφοι, που εδρεύουν στην αυτή ειρηνοδικειακή περιφέρεια, όπως αυτή καθορίζεται στα άρθρα 2 και 4 του παρόντος νόμου»


Άρθρο 17
Η παρ. 1 του άρθρου 128 του ν.2830/2000 (Αρχεία αποχωρούντων συμβολαιογράφων) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Το αρχείο συμβολαιογράφου που αποχώρησε με οποιονδήποτε τρόπο ή απεβίωσε παραδίδεται στο αρχειοφυλακείο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου.
Σε πόλεις όπου δεν λειτουργεί αρχειοφυλακείο ή λειτουργεί και αυτό δεν επαρκεί κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου να στεγάσει και άλλα αρχεία συμβολαιογράφων
ισχύουν τα ακόλουθα:
Το αρχείο συμβολαιογράφου, που αποχώρησε κατά οποιονδήποτε τρόπο ή απεβίωσε παραδίδεται με απόφαση του αρμόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών σε εκείνον που διορίζεται στη θέση του συμβολαιογράφου που αποχώρησε ή απεβίωσε.
Η σειρά διορισμού καθορίζεται από τη σειρά επιτυχίας στο σχετικό διαγωνισμό. Την ίδια υποχρέωση παραλαβής αρχείου έχει και ο συμβολαιογράφος που καταλαμβάνει κενή θέση με μετάθεσή του από άλλη ειρηνοδικειακή περιφέρεια.
Σε περίπτωση που καταργηθεί η θέση συμβολαιογράφου που αποχώρησε ή απεβίωσε, το αρχείο του, με απόφαση του αρμόδιου εισαγγελέα μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, παραδίδεται οριστικά σε έναν από τους συμβολαιογράφους που υπηρετεί στην αυτή πόλη ή εάν στην πόλη αυτή δεν υπηρετεί άλλος συμβολαιογράφος, τότε παραδίδεται σε έναν συμβολαιογράφο που εδρεύει στην αυτή ειρηνοδικειακή περιφέρεια και εν ελλείψει και τούτου το αρχείο παραδίδεται σε συμβολαιογράφο όμορης ειρηνοδικειακής περιφέρειας που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου. Μέχρι τον ορισμό οριστικού αρχειοφύλακα ο αρμόδιος εισαγγελέας, μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ορίζει έναν από τους συμβολαιογράφους που υπηρετούν στην αυτή ειρηνοδικειακή περιφέρεια ως προσωρινό αρχειοφύλακα, ο οποίος έχει την ευθύνη φύλαξης και λειτουργίας του αρχείου.»Άρθρο 18
Το άρθρο 153 του ν.2830/2000 (Σύσταση εταιρειών συμβολαιογράφων) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Δύο ή περισσότεροι συμβολαιογράφοι της ίδιας ειρηνοδικειακήςπεριφέρειας μπορούν κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους νασυστήνουν εταιρία αστικού δικαίου. Με προεδρικό διάταγμα ορίζονται οιόροι και οι προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας της εν λόγω εταιρίας. Δύο συμβολαιογράφοι που έχουν την έδρα τους στην ίδια δημοτική ή τοπική κοινότητα, μπορούν να συστήσουν εταιρεία συμβολαιογράφων χωρίς να είναι απαραίτητο να συστεγαστούν.»


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Μεταβατικές διατάξεις


Άρθρο 19
1. Ο εισαγωγικός διαγωνισμός υποψηφίων συμβολαιογράφων έτους 2013 θα προκηρυχθεί εντός του πρώτου τετραμήνου έτους 2014 και θα προκηρυχθούν οι κενές θέσεις που υπάρχουν την 1-1-2014, αφού προηγουμένως αφαιρεθούν οι κενές θέσεις που θα καλυφθούν με μετάθεση.
2. Ειδικά όσον αφορά την πλήρωση κενών θέσεων έτους 2013, αν υπάρχει μια κενή θέση και συγχρόνως προκηρύσσεται για την ίδια έδρα θέση που αναφέρεται στο Π.Δ. 114/2011, η παραπάνω κενή θέση καλύπτεται με μετάθεση και η θέση που αναφέρεται στο Π.Δ. 114/2011 καλύπτεται με διαγωνισμό.


Άρθρο 20
Συμβολαιογράφος, ο οποίος μετατέθηκε κατά την τελευταία δεκαετία και η μετάθεσή του ακυρώθηκε στη συνέχεια, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, τοποθετείται κατόπιν αιτήσεώς του προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος στη θέση που είχε μετατεθεί με την απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, ως υπεράριθμος σε προσωρινή προσωποπαγή θέση και καταλαμβάνει την πρώτη θέση που θα κενωθεί ή θα δημιουργηθεί στην ίδια έδρα.

Άρθρο 21
Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του καταργηθέντος με το Π.Δ. 110/2012 (Α΄193) ειρηνοδικείου Αμοργού είναι, προς άσκηση των καθηκόντων συμβολαιογράφου, η ομώνυμη νήσος και οι πέριξ αυτής μικρονήσοι Ηράκλεια, Σχοινούσα, Κουφονήσια και Δονούσα.
Άρθρο 22
Εκκρεμείς υποθέσεις εισπράξεως συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 119 του ν.2830/2000 ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, εξακολουθούν να εκδικάζονται από τα δικαστήρια αυτά μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο