Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Πληροφορίες και υπεύθυνη δήλωση για την υποβολή του εντύπου Α21 - Ποιοι δικαιούνται επίδομα τέκνων και τι ποσό

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

1. Θεσμικό πλαίσιο για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων:

α) Ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο, παρ ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ.2, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 4β του άρθρου 35 του ν. 4111/2013 και με την παρ. 8 του άρθρου 38 του Ν. 4144/2013).

β) Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. Δ27/οικ. 15239/645/16.5.2013 (ΦΕΚ 1227 Β΄)

Το ποσό του επιδόματος καθορίζεται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και ανέρχεται μέχρι του ποσού των σαράντα (40) ευρώ το μήνα για κάθε τέκνο.

Καταβάλλεται ανά τρίμηνο, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου, με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού στα ΕΛ.ΤΑ. του δικαιούχου. Η καταβολή του πρώτου τριμήνου κάθε έτους πραγματοποιείται μαζί με τα επιδόματα του δεύτερου τριμήνου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτού.

Το επίδομα δικαιούται η οικογένεια:

Από 1-1-2013, για τέκνα που γεννήθηκαν μέχρι 31-12-2012 και

Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου της γέννησης, για τέκνα που γεννήθηκαν ή θα γεννηθούν εντός του έτους 2013 .

2. Θεσμικό πλαίσιο για το ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες:

α) Ν. 4141/2013 (άρθρο 40).

β) Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. Δ27/οικ. 15239/645/16.5.2013 (ΦΕΚ 1227 Β΄).
Χορηγείται μόνο σε οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα και το ποσό του ανέρχεται στα πεντακόσια (500) ευρώ ετησίως για κάθε τέκνο.

Καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

1. Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος από τον υπόχρεο της οικογένειας.

2. Η συμπλήρωση και υποβολή του μηχανογραφημένου εντύπου Α21 Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης για την χορήγηση των επιδομάτων, μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

3. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα.

4. Τα εξαρτώμενα τέκνα να ευρίσκονται στην Ελλάδα.

Ως εξαρτώμενα τέκνα οικογένειας, για τα οποία καταβάλλονται τα επιδόματα, νοούνται:

α) Τέκνα φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Για τέκνα που φοιτούν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέραν της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους.

β) Τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας τους.

γ) Τέκνα των συζύγων από άλλο γάμο, εφόσον αυτοί έχουν την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και ο/η πρώην σύζυγος -άλλος γονέας δεν επιδοτείται για τα τέκνα αυτά. Ισχύουν τα ηλικιακά όρια που αναφέρονται στην περίπτωση (α).

δ) Ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια. Ισχύουν τα ηλικιακά όρια
που αναφέρονται στην περίπτωση (α).

5. Εισοδηματικό κριτήριο:

α) Για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων, η κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και η εισοδηματική κατηγορία.

Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο ένας γονέας έχει στάθμιση 1, ο άλλος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/6. Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας.

Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του ισοδύναμου εισοδήματος σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής:

(α) Έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα,

(β) από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ που λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος και

(γ) από δώδεκα χιλιάδες και ένα (12.001) ευρώ έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ που λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος.

Για τον υπολογισμό της εισοδηματικής κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Παραδείγματα:

Οικογένεια (δυο γονείς) με δύο εξαρτώμενα τέκνα και εισόδημα 16.000 ευρώ.
Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1,666
Ισοδύναμο εισόδημα : 16.000/1,666 = 9.604
Εισοδηματική κατηγορία : Β
Οικογενειακό επίδομα: 80 x (2/3) = 53,3 ευρώ το μήνα.
Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και εισόδημα 6.000 ευρώ.
Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/6= 1,166
Ισοδύναμο εισόδημα : 6.000 /1,166 = 5.143
Εισοδηματική κατηγορία : Α
Οικογενειακό επίδομα: 40 ευρώ το μήνα.

β) Το ειδικό επίδομα καταβάλλεται εφόσον το οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ για τις οικογένειες με τρία τέκνα, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις οικογένειες με τέσσερα τέκνα και κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για κάθε επί πλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.

(Έντυπο Α21 ως συνημμένο αρχείο)
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description VICKY | June 13, 2013 4:09 PM | Reply
τα προγουμενα χρονια επαιρνε επιδομα η συζυγος γιατι αυτη ειχε εισοδημα και το επαιρνε στο ονομα της τωρα τι κανουμε θα πρεπει να βγαλει κλειδαριθμο η συζυγος για να υποβαλλει?
image description TasosX | June 13, 2013 4:10 PM | Reply
2. Ο υπόχρεος σε υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, μετά την οριστική υποβολή της, συμπληρώνει και υποβάλλει το μηχανογραφημένο έντυπο Α21 -

O συζυγος δλδ
image description Your Name | June 13, 2013 7:59 PM | Reply
η η συζυγος σε περιπτωση που ειναι χςρισμενοι κ εχει την επιμελεια
image description MK | June 13, 2013 8:39 PM | Reply
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙ ΦΟΙΤΗΤΗ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΟ 2012 ΕΙΧΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2900€ ΚΑΙ ΥΠΕΒΑΛΛΕ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ( ΑΡΑ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ΣΑΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥΣ), ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ?
image description PELAVREN | June 13, 2013 8:39 PM | Reply
..................εξαρτωμενα τεκνα..............
image description ΝΙΚΟΣ | June 14, 2013 9:22 AM | Reply
ΚΑΛΗΜΕΡΑ. ΔΥΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΧΩ:
1) AN ΤΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 18000€ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ;
2) ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΟΝΕΑ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΑΙΡΝΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ;
image description TasosX | June 14, 2013 10:37 AM | Reply
1) έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) (ισοδυναμο)
2) δεν ξερω αν μπορεις να το πεις αντικαθιστα, αλλα εκεινο δεν υπαρχει πλεον
image description si-fo | June 14, 2013 11:55 AM | Reply
Το συγκεκριμένο έντυπο θα έπρεπε να είναι συμπληρωμένο (από τα στοιχεία των Δήμων) και ο φορολογούμενος να το ελέγχει / διορθώνει και να το υποβάλει.
Επειδή όμως φοβηθήκαν ότι μπορεί να κουραστούν τα παιδιά , το ανέθεσαν για άλλη μία φορά στα ζώα .
Θα μπορούσαν τουλάχιστον , τα ζώα , να μη χρειάζεται να γράφουν τα ονόματα των γονιών σε κάθε παιδί ; (μη φοβάστε , όπου χρειάζονται αλλαγές θα γίνονται )
Θα μπορούσαν , επειδή γράφουν τον ΑΜΚΑ να μη γράφουν την ημερομηνία γέννησης;
Θα μπορούσαν να μη γράφουν την οικογενειακή μερίδα σε κάθε μέλος της ίδιας οικογένειας;
Μάλλον όχι

Ζώα είναι μωρέ

ΥΓ . Αυτό το να μπορώ να επιλέξω σε κάποιο παιδί το αβάπτιστο & παντρεμένο , με ξεπερνάει.
image description PELAVREN | June 14, 2013 2:00 PM | Reply
ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ ΦΟΒΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ........ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ ΔΥΣΤΥΧΩΣ
image description maria | June 15, 2013 3:14 PM | Reply
Αν συμπληρωθεί λανθασμένα το έντυπο Α21 και υποβληθεί, υπάρχει κάποιος τρόπος να το αλλάξεις;
image description irini | June 27, 2013 12:50 AM | Reply
Η υποβολή του Α21 παρατάθηκε όπως και η υποβολή του Ε1 ή θα πρέπει να γίνει έως 30/06/13 ;
image description Your Name | June 27, 2013 12:32 PM | Reply
ρε παιδιά αν γίνει λάθος κατά την υποβολή του Α21 τι μπορούμε να κάνουμε;
image description τασοσ | June 27, 2013 2:53 PM | Reply
Αν συμπληρωθεί λανθασμένα το έντυπο Α21 και υποβληθεί, υπάρχει κάποιος τρόπος να το αλλάξεις?
image description ANTONIS | August 11, 2013 9:09 AM | Reply
στον αριθμο του λογαριασμου εβαλα τις γυναικας μου,θα εχω προβλημα?
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο