Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ο Κος Θεοχάρης θα αποφασίζει τις τοποθετήσεις, μετακινήσεις και αποσπάσεις των φορο-ελεγκτών

Σύμφωνα με το νέο μίνι πολυνομοσχέδιο "ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ " που κατατέθηκε σήμερα στην βουλή δίνεται η αρμοδιότητα στον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων να καθορίζει με δικές του αποφάσεις  τον αριθμό των θέσεων ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους, καθώς επίσης και τις τοποθετήσεις, μετακινήσεις ή αποσπάσεις τους.


Αναλυτικά

Αιτιολογική έκθεση:
--
Άρθρο 68, Ελεγκτές Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους

Με τις διατάξεις της παρ. 1 προτείνεται η αντικατάσταση από 1ης Ιουλίου 2013 ολόκληρου του άρθρου 4 ν. 3943/2011 (Α’ 66) με το οποίο συστήνονται θέσεις ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του κράτους.
Η αντικατάσταση γίνεται για λόγους απλούστευσης της όλης διαδικασίας αλλά και κυρίως για βελτίωση αυτής. Οι κυριότερες μεταβολές που επέρχονται με την προτεινόμενη διαδικασία είναι οι ακόλουθες:
α) Με την παράγραφο 1 του τροποποιούμενου άρθρου 4 του ν. 3943/2011 δίδεται η αρμοδιότητα στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων να καθορίζει με αποφάσεις του τον αριθμό των θέσεων ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης και να κατανέμει αυτές στις υπηρεσιακές μονάδες που συγκροτούν τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

β) Με την παράγραφο 2 του τροποποιούμενου άρθρου 4 του ν. 3943/2011 καθορίζεται η προτεραιότητα κατά κλάδο των υπαλλήλων που καλύπτουν τις συγκεκριμένες θέσεις και συγκεκριμένα καθορίζεται ότι οι θέσεις καλύπτονται κατά προτεραιότητα από εφοριακούς και τελωνειακούς υπαλλήλους, ακολουθούν οι υπάλληλοι των λοιπών κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών και μόνο στη περίπτωση που οι θέσεις δεν καλύπτονται από τους παραπάνω, η προκήρυξη για την κάλυψη αυτών μπορεί να επεκταθεί και στους υπαλλήλους των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών Οργανισμών και Νομικών Προσώπων.

γ) Με την παράγραφο 3 του τροποποιούμενου άρθρου 4 του ν. 3943/2011 καθορίζεται ότι ο πίνακας των επιτυχόντων καταρτίζεται μετά από επιτυχή εκπαίδευση των υποψηφίων σε θέματα φορολογίας, φορολογικού ελέγχου και αναγκαστικής είσπραξης εσόδων σε συνδυασμό με τα τυπικά τους προσόντα, παρέχεται δε εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών ή στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων να καθορίζουν με αποφάσεις τους τις λεπτομέρειες ως προς τα τυπικά προσόντα, την εκπαίδευση και τους συντελεστές βαρύτητας αυτών.

δ) Με την παράγραφο 4 του τροποποιούμενου άρθρου 4 του ν. 3943/2011 ορίζεται ότι οι ελεγκτές βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης θεωρούνται για περίοδο δύο ετών από την αρχική τοποθέτησή τους ότι καταλαμβάνουν θέση βοηθού ελεγκτή και με τη πρώτη επιτυχή αξιολόγησή τους μετά την πάροδο της διετίας θεωρείται ότι καταλαμβάνουν θέση ελεγκτή βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης. Στην ίδια παράγραφο ορίζεται ότι η θητεία των ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης είναι διετής, μπορεί να ανανεωθεί μέχρι τρεις φορές στην ίδια οργανική μονάδα μετά από επιτυχή αξιολόγηση, στην συνέχεια όμως ο υπάλληλος μετακινείται υποχρεωτικά σε αντίστοιχη θέση άλλης οργανικής μονάδος.

ε) Με την παράγραφο 5 του τροποποιούμενου άρθρου 4 του ν. 3943/2011 καθορίζεται σε ποιες περιπτώσεις οι ελεγκτές βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης μετακινούνται υποχρεωτικά στην Υπηρεσία ή στην θέση από την οποία προήλθαν και χάνουν τη θέση του ελεγκτή βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης.

στ) Με την παράγραφο 6 του τροποποιούμενου άρθρου 4 του ν. 3943/2011 καθορίζεται ότι οι υπάλληλοι που τοποθετούνται σε θέσεις ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα για να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδος οποιουδήποτε επιπέδου.

ζ) Με την παράγραφο 7 του τροποποιούμενου άρθρου 4 του ν. 3943/2011 ορίζεται ότι η αποδοχή των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που προσδιορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων γίνεται ταυτόχρονα με την τοποθέτησή τους χωρίς να απαιτείται η υπογραφή ιδιαίτερου συμβολαίου αποδοτικότητας που όριζαν οι προγενέστερες διατάξεις. Στην ίδια παράγραφο ορίζεται ότι η ανάληψη καθηκόντων ελεγκτή βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης σημαίνει  την αυτοδίκαιη αποδοχή και των στόχων αυτών όπως κατανέμονται από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας.

η) Με την παράγραφο 8 του τροποποιούμενου άρθρου 4 του ν. 3943/2011 ορίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2015 η διετής τουλάχιστον επιτυχής άσκηση καθηκόντων ελεγκτή βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης αποτελεί προϋπόθεση για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου που στελεχώνονται από ελεγκτές βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης. Επίσης ορίζεται ότι, από το έτος 2011 και μετά, η επιτυχής άσκηση καθηκόντων σε θέση προϊσταμένου τέτοιας οργανικής μονάδος θεωρείται αντίστοιχα ως επιτυχής άσκηση καθηκόντων ελεγκτή βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης.

θ) Με τις παραγράφους 9 και 10 του τροποποιούμενου άρθρου 4 του ν. 3943/2011 ορίζεται ότι οι τοποθετήσεις, μετακινήσεις ή αποσπάσεις γίνονται με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ή του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου και ορίζεται επίσης το πειθαρχικό συμβούλιο που εξετάζει τα πειθαρχικά τους παραπτώματα.

ι) Με την παράγραφο 11 του τροποποιούμενου άρθρου 4 του ν. 3943/2011 δημιουργείται μητρώο ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του κράτους στο οποίο καταχωρούνται όλοι οι ελεγκτές που πιστοποιήθηκαν ή πιστοποιούνται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Με την παρ. 2 του άρθρου 68 και με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας και της αποδοτικότητας σε ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς που διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών, επεκτείνεται η εφαρμογή της παρ. 21 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), ως προς την επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων αυτού.

Με την παρ. 3 του άρθρου 68 προτείνεται η παράταση ισχύος, έως την 30η Ιουνίου 2013, της εξαιρετικής διαδικασίας που προβλέπεται στο  εδ. στ’ της Υποπαραγράφου Ε1 του άρθρου 1 του ν. 4093/2012, βάσει του οποίου οι θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους προκηρύσσονται και οι υποψήφιοι επιλέγονται από πίνακα που καταρτίζει η Ειδική Επιτροπή που προβλέπεται στην παράγραφο 16 του άρθρου 4 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66) μετά από συνέντευξη, προκειμένου η Επιτροπή να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα και την ουσιαστική ικανότητα άσκησης των ειδικών καθηκόντων της θέσης. Επιπλέον, έως την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία, δεν απαιτείται η διενέργεια της προβλεπόμενης συνέντευξης στην περίπτωση της επιλογής υπαλλήλων με τουλάχιστον διετή προηγούμενη εμπειρία σε ελεγκτικά καθήκοντα.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση, ενόψει της ανάγκης για άμεση ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού, επιδιώκεται η ομαλή ολοκλήρωση, σε εύλογο χρονικό διάστημα, της διαδικασίας επιλογής των Ελεγκτών  Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, όπως αυτή έχει δρομολογηθεί με την σχετική υπ’ αριθμ. Δ2Α 1042539 ΕΞ 2013/07.03.2013 Προκήρυξη – Πρόσκληση του Υπουργού Οικονομικών.

Με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 68, καταργούνται δύο (2) θέσεις της  παραγράφου 4 του άρθρου 2, του π.δ. 61/1997 (Α’ 53) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και συνιστώνται δύο (2) αντίστοιχες θέσεις στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών,  δεδομένου ότι σύμφωνα με  τις διατάξεις της υποπαραγράφου Β.1. της παραγράφου Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων οι αρμοδιότητες, το προσωπικό και οι διαθέσιμοι πόροι: α) της Δ/νσης Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Δ.30) με την εξαίρεση των Τμημάτων Προϋπολογισμού και Δημοσίων Δαπανών, Μισθοδοσίας και Συντάξεων και β) της Δ/νσης Εισαγωγής και Ελέγχου Στοιχείων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Δ.32).
--
Σχέδιο νόμου

---
Άρθρο 68
Ελεγκτές Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης
των Εσόδων του Κράτους

1.    Το άρθρο 4 του ν. 3943/2011 (Α’  66) αντικαθίσταται, από την 1η  Ιουλίου 2013, ως εξής :

«Άρθρο 4
Σύσταση θέσεων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης
των Εσόδων του Κράτους

1.    Συνιστώνται στο Υπουργείο Οικονομικών θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ή  ανακαθορίζεται ο αριθμός των θέσεων αυτών, κατανέμονται ή ανακατανέμονται οι θέσεις αυτές σε υπηρεσιακές μονάδες, καθορίζονται ή ανακαθορίζονται οι οργανικές μονάδες όλων των επιπέδων και οι οργανικές θέσεις αυτών που καλύπτονται από τους ελεγκτές του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Ειδικά για τις υπηρεσίες που συγκροτούν τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων οι παραπάνω αποφάσεις εκδίδονται από τον Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας  Δημοσίων Εσόδων.
2.    Οι θέσεις των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των εσόδων του Κράτους  καλύπτονται από υπαλλήλους όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό Οργανισμών και Νομικών Προσώπων,  που επιλέγονται, μετά από σχετικές προκηρύξεις αυτών από τους παρακάτω κλάδους ή υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών: α) των εφοριακών και τελωνειακών υπαλλήλων κατά προτεραιότητα, β) των λοιπών κλάδων και υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και γ) των εποπτευομένων από το Υπουργείο Οικονομικών Οργανισμών και Νομικών Προσώπων, εφόσον οι θέσεις δεν καλύπτονται από τις περιπτώσεις α και β.
3.    Οι υποψήφιοι επιλέγονται από πίνακα επιτυχόντων που καταρτίζεται μετά από  επιτυχή εκπαίδευση σε θέματα φορολογίας, φορολογικού ελέγχου και αναγκαστικής είσπραξης εσόδων, σε συνδυασμό με αξιολόγηση των τυπικών και λοιπών ουσιαστικών προσόντων τους. Ο πίνακας επιτυχόντων που μπορεί να καταρτίζεται για όλη την Επικράτεια ή ανά Διοικητική Περιφέρεια ισχύει επί μία τριετία και οι θέσεις που κενώνονται καλύπτονται από τον πίνακα αυτόν. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων κατά περίπτωση, καθορίζονται: α) τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα των υποψηφίων όπως τίτλοι σπουδών, πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι και η συνάφεια αυτών με το αντικείμενο της θέσης εργασίας, γνώση ξένης γλώσσας, γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή, β)  τα ουσιαστικά προσόντα αυτών όπως εξειδίκευση, προηγούμενη εμπειρία, γ) το είδος ο χρόνος και ο τρόπος της εκπαίδευσης, καθώς και η βαθμολογία αυτής που πρέπει να επιτύχει ο υποψήφιος για να θεωρηθεί ότι την έχει περαιώσει με επιτυχία, η οποία αποτελεί απαραίτητο προσόν κατάταξης των υποψηφίων στον πίνακα ή τους πίνακες επιτυχόντων, δ) οι συντελεστές βαρύτητας των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων , καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την αξιολόγηση, την επιλογή αυτών και την κατάρτιση του πίνακα ή των πινάκων επιτυχόντων.
4.    Για διάστημα δύο ετών από την αρχική τοποθέτησή τους σε θέση  ελεγκτή βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους, οι υπάλληλοι χαρακτηρίζονται ως βοηθοί ελεγκτή. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των βοηθών ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους είναι ίδια με αυτά των ελεγκτών, μπορεί όμως να διαφοροποιείται η υπηρεσία τοποθέτησής τους ή οι υποθέσεις που χρεώνονται, ανάλογα με τις ιδιαίτερες γνώσεις τους, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, κατά περίπτωση. Με την πρώτη ανανέωση της διετίας, μετά από την επιτυχή αξιολόγησή τους, χαρακτηρίζονται ως ελεγκτές.
Η θητεία μπορεί να ανανεώνεται μέχρι τρείς φορές, μετά από επιτυχή αξιολόγηση, με το πέρας της οποίας ο υπάλληλος  μετακινείται υποχρεωτικά σε αντίστοιχη θέση άλλης οργανικής μονάδας .
5.    Οι ελεγκτές βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους επανέρχονται υποχρεωτικά στην υπηρεσία από την οποία μετακινήθηκαν ή αποσπάστηκαν ή μετακινούνται σε άλλη υπηρεσία χωρίς να τοποθετούνται σε θέση ελεγκτή εφόσον: α) λήξει η θητείας τους,  β)  δεν αξιολογηθούν επιτυχώς,  γ) ασκηθεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη για σοβαρό παράπτωμα ή ποινική δίωξη που σχετίζεται με την υπηρεσία , δ) τους επιβληθεί οποιαδήποτε πειθαρχική  ποινή προσωρινής παύσης ή προστίμου μεγαλύτερη του μήνα και δ) διαπιστωθεί ότι δεν υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης ή έχουν υποβάλλει μεν τέτοια δήλωση αλλά κρίνεται ως ανακριβής. 
6.     Οι υπάλληλοι που μετακινούνται ή αποσπώνται σε θέσεις ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα και να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου. Εφόσον αποδεχθούν τέτοια θέση και αναλάβουν καθήκοντα απαλλάσσονται από τα καθήκοντα του ελεγκτή βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους  ταυτόχρονα με την ανάληψη των νέων καθηκόντων τους,  επανέρχονται δε σε αυτήν εφόσον απαλλαγούν από τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης, με τη λήξη της πρώτης θητείας τους ως προϊσταμένων, εκτός αν αυτό γίνεται λόγω πειθαρχικών ή ποινικών παραπτωμάτων που υπέπεσε ο υπάλληλος.
7.    Οι Προϊστάμενοι διευθύνσεων, οι οποίοι με την τοποθέτησή τους και την ανάληψη υπηρεσίας αποδέχονται ταυτόχρονα τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους που προσδιορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, κατανέμουν αυτούς στους προϊσταμένους των υπό αυτών οργανικών  μονάδων, επιπέδου υποδιεύθυνσης ή τμήματος ή αυτοτελούς Γραφείου , οι δε προϊστάμενοι  των τμημάτων ή αυτοτελών Γραφείων κατανέμουν αυτούς μεταξύ των ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης κατά περίπτωση. Η ανάληψη καθηκόντων ελεγκτή βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους  σημαίνει και την αυτοδίκαιη αποδοχή των στόχων αυτών ακόμη και στην περίπτωση που αυτό γίνεται σε αντικατάσταση μετακινούμενου ή αποσπώμενου ελεγκτή μετά την έναρξη της περιόδου αξιολόγησης.
8.     Από 1η Ιανουαρίου 2015, η διετής τουλάχιστον επιτυχής άσκηση καθηκόντων σε θέση ελεγκτή βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους θεωρείται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου που στελεχώνονται από τους ως άνω ελεγκτές. Η επιτυχής άσκηση καθηκόντων σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδος κάθε επιπέδου, επί διετία, από το έτος 2011 και μετά, στην οποία έχουν κατανεμηθεί θέσεις των ως άνω ελεγκτών θεωρείται και ως επιτυχής άσκηση καθηκόντων ελεγκτή βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους .
9.    Οι τοποθετήσεις, μετακινήσεις ή αποσπάσεις των επιλεγέντων ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους,  γίνονται με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων  ή του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου.
10.    Οι ελεγκτές βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους για τα πειθαρχικά τους παραπτώματα υπάγονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για τα πειθαρχικά παραπτώματα των υπαλλήλων του κλάδου εφοριακών.
11.    Στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων δημιουργείται Μητρώο ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους. Στο Μητρώο αυτό καταχωρούνται όσοι επιλέγονται ως ελεγκτές με τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου, καθώς και όσοι επελέγησαν με τις αρχικές του διατάξεις  από την έναρξη ισχύος  του νόμου 3943/2011. Στο Μητρώο αυτό, εκτός των βασικών στοιχείων καταχωρείται η υπηρεσία που ασκεί καθήκοντα ο ελεγκτής, η απόδοση και αξιολόγηση αυτού, καθώς και οι εξειδικεύσεις του σε ελεγκτικά ή εισπρακτικά καθήκοντα. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται ή ανακαθορίζονται οι λεπτομέρειες και οι διαδικασίες τήρησης του Μητρώου αυτού.».

2.    Η επιλογή, τοποθέτηση και η λήξη της θητείας των προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων που συγκροτούν το Υπουργείο Οικονομικών, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 21 του άρθρου 55 του νόμου 4002/2011 (Α’ 180).

3.    Στο πρώτο  εδάφιο της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), όπως θεσπίζεται με την υποπαράγραφο Ε 1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (Α’ 222) οι λέξεις «για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου» αντικαθίστανται με τις λέξεις «από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μέχρι 30 Ιουνίου 2013».

4.    Οι διατάξεις  της παραγράφου 4, του άρθρου 2, του Π.Δ. 61/1997 (Α’ 53)  τροποποιούνται ως εξής:
«4. Τρεις (3) θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του άρθρου 33, παρ. 2-5, του ν. 2190/1994.»

5.    Στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών συνιστώνται  δύο (2) θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 33, παρ. 2-5, του ν. 2190/1994, όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν με τις διατάξεις της  παρ. 9 του άρθρου 55 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005  (Α’ 98).

---
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description X | Ιουνίου 11, 2013 3:48 μ.μ. | Reply
επισης θα αποφασιζει ποια γυναικα θα παρεις και τι θα τρως το μεσημερι
image description babist | Ιουνίου 11, 2013 3:50 μ.μ. | Reply
yes master Theoxaris.......υποκλίνομαι στον αφέντη.
twit....twit....twit
image description gkazan | Ιουνίου 11, 2013 4:43 μ.μ. | Reply
ISNOGOOD.....
image description NICK | Ιουνίου 11, 2013 4:17 μ.μ. | Reply
ΜΕΣΩ TWITTER ΘΑ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ . . .
image description pman | Ιουνίου 11, 2013 5:54 μ.μ. | Reply
Και μόλις πετύχεις τους στόχους όλα τα bonus δικά σου αγόρι μου, θα τ' αξίζεις!
Αν αποτύχεις όμως; Είσαι έτοιμος για τις συνέπειες;
image description SENARIO | Ιουνίου 11, 2013 5:08 μ.μ. | Reply
εαν αποτυχει φταινε οι λογιστες
image description ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΡΟΔΟΣ | Ιουνίου 11, 2013 7:10 μ.μ. | Reply
Θέλω να γίνω Θεοχάρης, στη θέση του Θεοχάρη!!!
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο