Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Οι διατάξεις για την δημιουργία Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών, την κατάσχεση καταθέσεων για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο

Οι διατάξεις για την δημιουργία Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών, την κατάσχεση καταθέσεων για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο σύμφωνα με το νομοσχέδιο "ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ " που κατατέθηκε σήμερα στην βουλή


Αιτιολογική έκθεση
---
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ    

Με το  άρθρο 62 παρ. 1 θεσμοθετείται το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ.&Λ.Π.), το οποίο προσφέρεται σε φορείς του Δημοσίου που ασκούν ελεγκτικό και διωκτικό έργο, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης πρόσβασης σε ορισμένα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών πληρωμών και δανείων. Η έννοια της αυτοματοποιημένης πρόσβασης παραπέμπει στη διαδικασία αυτόματης αναζήτησης και ανάκτησης των αιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών μέσω του προαναφερόμενου Συστήματος, με τη χρήση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ως κωδικού, είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα, και χωρίς τη μεσολάβηση και τον οπτικό έλεγχο του πιστωτικού ιδρύματος ή του ιδρύματος πληρωμών. Επί της ουσίας εξασφαλίζεται η άμεση συνεργασία και η απευθείας διασύνδεση των ελεγκτικών μηχανισμών του Δημοσίου με τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών, χωρίς παράλληλα να επηρεάζεται στο ελάχιστο το σύνολο των νομοθετικών διατάξεων που ρυθμίζουν το τραπεζικό και το επαγγελματικό απόρρητο. Κομβικά σημεία στη διαδικασία αυτή διατηρούν από πλευράς των φορέων του Δημοσίου η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και από πλευράς των πιστωτικών ιδρυμάτων η διατραπεζική εταιρεία «Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών – Τειρεσίας Α.Ε.» (παρ. 2).

Ο σκοπός του άρθρου 62 προδιαγράφεται από την ίδια την αποστολή του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών και έγκειται στον έλεγχο, την εποπτεία, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αλλά και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και τη διερεύνηση άλλων έκνομων και αξιόποινων συμπεριφορών. Η ταχεία λήψη και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, λογαριασμούς πληρωμών και δανειακές συμβάσεις των εκάστοτε υπό έλεγχο φυσικών ή νομικών προσώπων δεν καθιστά απλά πιο αποτελεσματικούς και πιο αποδοτικούς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς σε επίπεδο επίτευξης ποσοτικών στόχων∙ εξίσου, αν όχι και περισσότερο σημαντική, είναι και η ποιοτική παράμετρος που σχετίζεται με την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και συνακόλουθα με την ενίσχυση του κράτους δικαίου. Έτσι, η είσπραξη και η διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, η διαφάνεια των τραπεζικών συναλλαγών και η τήρηση της νομιμότητας αποτελούν τους προφανείς στόχους του εν λόγω Συστήματος, οι οποίοι γίνονται επιπλέον αντιληπτοί ως προαπαιτούμενα για την ορθολογική λειτουργία των εποπτικών θεσμών και κατ’ επέκταση ως αναγκαίοι όροι για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινωνικού συνόλου στην ελεγκτική λειτουργία του κράτους. Υπό αυτά τα δεδομένα, το άρθρο 62 προβλέπει τη δημιουργία του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, τους σκοπούς που εξυπηρετεί και τους γενικούς όρους λειτουργίας του, οι οποίοι θα εξειδικευτούν περαιτέρω με την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (παρ. 5).

άρθρο 63: Αυτή ακριβώς την αντίληψη ακολουθεί και η αναγκαιότητα πρόβλεψης ποινικής ευθύνης όχι μόνο ως προς τους άμεσα εμπλεκόμενους στη λειτουργία του Συστήματος  Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών, αλλά και ως προς τους τρίτους, σε περιπτώσεις παραβίασης των γενικών και ειδικών διατάξεων που ισχύουν για το τραπεζικό απόρρητο. Πιο συγκεκριμένα, η συμπερίληψη ποινικών διατάξεων συμβάλει στην ενίσχυση των εγγυήσεων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς έρχεται να συμπληρώσει τις προϋποθέσεις άρσης του τραπεζικού απορρήτου που προβλέπονται για τους ελεγκτικούς φορείς (περ. α’ της παρ. 1). Για λόγους μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου προβλέπονται παράλληλα και μια σειρά από διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες αποσκοπούν αφενός σε ένα ενιαίο και άρα πιο αποτελεσματικό αποτρεπτικό σύστημα και αφετέρου στην προστασία της αξιοπιστίας της έννομης τάξης (περ. β’ της παρ. 1).
Κατά συνέπεια, η αυτοματοποιημένη πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών και δανείων που υλοποιείται μέσω του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών δεν επιφέρει καμία αλλαγή αναφορικά με τον προσωπικό τους χαρακτήρα, ενώ παράλληλα διατηρείται τόσο ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής όσο και η επιχειρηματική ελευθερία. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρ. 2 του άρθρου 63 εισάγει την ποινική ευθύνη των υπαλλήλων και λειτουργών των Φορέων του Δημοσίου, των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων και της διατραπεζικής εταιρείας «Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών – Τειρεσίας Α.Ε.», καθώς και κάθε τρίτου που κατά παράβαση των διατάξεων τραπεζικού και επαγγελματικού απορρήτου λαμβάνει γνώση ή χρησιμοποιεί πληροφορίες που καλύπτονται από αυτό, ώστε να διασφαλιστεί και να θωρακιστεί η ορθή και νόμιμη λειτουργία του εν λόγω Συστήματος.
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 63 οι προβλεπόμενες διατάξεις αφορούν στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον εύρυθμο και υγιή χαρακτήρα του δημοσίου τομέα.


Σχέδιο νόμου
---

Άρθρο 62

Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών
και Λογαριασμών Πληρωμών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών 

1.    Συστήνεται «Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών» (Σ.Μ.Τ.Λ.&Λ.Π.) των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ιδρυμάτων πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα με σκοπό  τη διευκόλυνση της διαβίβασης των αιτημάτων παροχής πληροφοριών από το σύνολο των υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης, φορολογικών και ελεγκτικών υπηρεσιών και του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών, την Οικονομική Αστυνομία, τον Οικονομικό Εισαγγελέα, τον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, την Αρχή Καταπολέμησης της νομιμοποίησης των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, που αφορούν σε  κάθε στοιχείο και πληροφορία για φυσικό  ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα  που τηρούνται τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την άρση του τραπεζικού και επαγγελματικού απορρήτου καθώς και του απορρήτου των στοιχείων έναντι των παραπάνω αρχών και υπηρεσιών του Δημοσίου και της αυτοματοποιημένης πρόσβασής τους σε αυτό. Τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών ορίζονται για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης ως υπόχρεα πρόσωπα. Οι ως άνω αρχές και υπηρεσίες  του Δημοσίου  φέρουν την ευθύνη ελέγχου νομιμότητας και σκοπιμότητας των διαβιβαζόμενων  αιτημάτων παροχής πληροφοριών. Η πρόσβαση και των λοιπών αρχών, υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου  στο Σ.Μ.Τ.Λ. & Λ.Π.  επιτρέπεται μόνο αν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία η άρση των απορρήτων του πρώτου εδαφίου της παρούσας. 

2.    Η πρόσβαση των αρχών και υπηρεσιών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος  στο Σ.Μ.Τ.Λ. & Λ.Π. πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών,  η οποία λειτουργεί ως μοναδικός κόμβος διασύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ αυτών των αρχών και υπηρεσιών με τα υπόχρεα πρόσωπα. Αντίστοιχα, ως κόμβος ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας των υπόχρεων προσώπων με τη Γ.Γ.Π.Σ.  για τις ανάγκες του παρόντος, ορίζεται η διατραπεζική εταιρεία «Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών – Τειρεσίας Α.Ε.». Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων ορίζεται υπεύθυνος διαχείρισης του Σ.Μ.Τ.Λ. &Λ.Π. και χωρίς προηγούμενη άδεια από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εκδίδεται Κανονισμός Διαχείρισης της Λειτουργίας του εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών στον οποίο ειδικότερα ορίζεται η διαδικασία διασύνδεσης και επικοινωνίας των αρχών, υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου με τα υπόχρεα πρόσωπα, ο τρόπος καταγραφής των πληροφοριών και στοιχείων που επι¬τρέπει την προσήκουσα αποτύπωση και διαβίβασή τους, οι μορφότυποι παροχής των πληροφοριών και στοιχείων  και κάθε άλλο σχετικό θέμα με τη διαχείριση της λειτουργίας του Σ.Μ.Τ.Λ. & Λ.Π.  

3.    Οι αρχές, υπηρεσίες και φορείς  του Δημοσίου που διαθέτουν πρόσβαση στο Σ.ΜΤ.Λ.& Λ.Π. υποχρεούνται να διαβιβάζουν τα αιτήματα παροχής πληροφοριών προς τα υπόχρεα πρόσωπα μέσω αυτού  και αντιστοίχως τα υπόχρεα πρόσωπα διαβιβάζουν τις απαντήσεις τους στα αιτήματα παροχής πληροφοριών μέσω αυτού.  Για τις περιπτώσεις όπου το ελεγχόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα δεν διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή για τις περιπτώσεις που δεν είναι τεχνικά δυνατόν, το αίτημα παροχής πληροφοριών από τις αρχές, υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου απευθύνεται στα υπόχρεα πρόσωπα η αντίστοιχη απάντηση δίδεται από αυτά εκτός Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών.

4.    Κάθε πελάτης πιστωτικού ιδρύματος  και ιδρύματος  πληρωμής  που δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. κατά τη δημοσίευση του παρόντος οφείλει να τον γνωστοποιεί σε αυτά εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. . Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ανωτέρω υποχρέωση, τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών υποχρεούνται  στη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου, συμπεριλαμβανομένης της μη κατάρτισης της συναλλαγής και της άρνησης παροχής υπηρεσιών ή άσκησης δραστηριοτήτων, όπως ορίζει το άρθρο 13 παρ. 1 περ. ε) του ν. 3691/2008 (Α’ 166) .  

5.    Στις περιπτώσεις που κατά τη διαδικασία της αυτοματοποιημένης πρόσβασης στο Σ.Μ.Τ.Λ.& Λ.Π., από τις αρχές, υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου  ανακτηθούν στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που περιλαμβάνονται στο αίτημά τους, αυτό δεν συνιστά παραβίαση του επαγγελματικού και τραπεζικού απορρήτου καθώς και του απορρήτου των στοιχείων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι αρχές, υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου υποχρεούνται να καταστρέφουν αμελλητί τα στοιχεία αυτά.

6.    Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, η λεπτομερής διαδικασία ένταξης των φορέων και πρόσβασής  τους στο Σύστημα, τα διαβιβαζόμενα και τηρούμενα στοιχεία από τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών, οι προθεσμίες και τα θέματα παροχής πληροφοριών από τα υπόχρεα πρόσωπα προς τις αρχές, υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου στις περιπτώσεις που η παροχή αυτών των πληροφοριών διενεργείται εκτός Σ.Μ.Τ.Λ. & Λ.Π. καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.


Άρθρο 63 
Ποινικές διατάξεις και διοικητικές κυρώσεις

1.    α. Οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 1059/1971 (A’ 270) και του άρθρου 371 ΠΚ ισχύουν και για τους υπαλλήλους, το προσωπικό που υπηρε¬τεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας καθώς και τους  λειτουργούς των αρχών, υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου. Η περαιτέρω διαβίβαση των πληροφοριών, που καλύπτονται από το τραπεζικό και επαγγελματικό απόρρητο και το απόρρητο των στοιχείων επιτρέπεται μόνον αν προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου.
β. Η παραβίαση των απορρήτων της προηγούμενης περίπτωσης από οποιοδήποτε πρόσωπο υπαγόμενο στο άρθρο 2 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., και από οποιοδήποτε πρόσωπο που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος και δύναται να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης ή απόλυσης.
γ. Οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 1059/1971 και του άρθρου 371 ΠΚ ισχύουν και για τους τρίτους, οι οποίοι κατά παράβαση των διατάξεων του ν.δ. 1059/1971, του άρθρου 371 ΠΚ και της προηγούμενης παραγράφου έλαβαν γνώση πληροφοριών και στοιχείων που καλύπτονται από το τραπεζικό και επαγγελματικό απόρρητο και το απόρρητο των στοιχείων.  
2.    Για τους σκοπούς του παρόντος δεν ισχύει το τραπεζικό και επαγγελματικό απόρρητο και το απόρρητο των στοιχείων για τον υπεύθυνο της διαχείρισης της Γ.Γ.Π.Σ. σύμφωνα με την παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου.  Με πράξη του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων ορίζεται αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης μόνο για το προσωπικό που απασχολείται για το σκοπό αυτόν. Για τον υπεύθυνο της διαχείρισης του Σ.Μ.Τ.Λ.&Λ.Π. καθώς και για το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν  οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 1059/1971 και του άρθρου 371 ΠΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1  του παρόντος άρθρου.

3.    Το δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 2 του ν.δ. 1059/1971 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το απόρρητο αυτό δεν ισχύει έναντι των αρμόδιων για την είσπραξη και τον έλεγχο στον τομέα των δημοσίων εσόδων υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης καθώς και των αρμοδίων υπηρεσιών και ασφαλιστικών ταμείων  για την είσπραξη των κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών.»

4.    Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σε περίπτωση παραβίασης του τραπεζικού και επαγγελματικού απορρήτου και απορρήτου των στοιχείων  εφαρμόζονται αναλογικά οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν. 3832/2010.


Επιμέλεια Taxheaven
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο