Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Φ.Μ.Υ. κάθε μήνα από 1η Σεπτεμβρίου 2013 με ταυτόχρονη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

Σύμφωνα με το νέο μίνι πολυνομοσχέδιο "ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ " που κατατέθηκε σήμερα στην βουλή από 1 Σεπτεμβρίου ο φόρος μισθωτών Υπηρεσιών θα υποβάλλεται μηνιαίως από όλες τις επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα θα υποβάλλονται και οι ασφαλιστικές εισφορές


Αιτιολογική Έκθεση
--
Με τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 5 επέρχεται αλλαγή στο χρόνο απόδοσης του φόρου που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ΚΦΕ (ΦΜΥ).

Όλοι οι υπόχρεοι παρακράτησης ΦΜΥ (συμπεριλαμβανομένου και των ασφαλιστικών ταμείων τόσο για την καταβολή των συντάξεων όσο και για τους εργαζόμενους που απασχολούνται στα ταμεία αυτά και για τους οποίου ο ΦΜΥ δεν αποδίδεται συμψηφιστικά) οφείλουν πλέον να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη δημόσια οικονομική υπηρεσία της έδρας τους, μέχρι την 20ή ημέρα του επόμενου από την παρακράτηση μήνα. Η απόδοση γίνεται με την υποβολή προσωρινής δήλωσης η οποία πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ) του υπόχρεου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες.
Η δήλωσης αυτή πέραν των ακαθαρίστων ποσών που έχουν καταβληθεί στον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα, του φόρου και του ποσού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 που παρακρατήθηκαν, περιλαμβάνει και τις οφειλόμενες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
Περίπτωση β’ της παραγράφου 5: Ειδικά για τις περιπτώσεις του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ και των Ο.Τ.Α πρώτου και δεύτερου βαθμού όπου ο ΦΜΥ δεν αποδίδεται συμψηφιστικά, η απόδοση των ποσών που παρακρατήθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω με την υποβολή προσωρινής δήλωσης η οποία όμως πραγματοποιείται μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του μεθεπόμενου από την παρακράτηση μήνα.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για αποδοχές που καταβάλλονται από 1.9.2013 και μετά.
Με τις ρυθμίσεις αυτές επιδιώκεται η υποβολή Ενιαίας Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ και ασφαλιστικών εισφορών καθώς και η ενοποίηση της είσπραξης οφειλών φόρου και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, διευκολύνοντας έτσι του σχετικού έλεγχους.
--

Σχέδιο νόμου
--
5. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 59 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α’, ε’ και η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 και του άρθρου 58, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη Δ.Ο.Υ. της έδρας τους μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Μαρτίου, Μαίου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους με προσωρινή δήλωση, η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στο προηγούμενο ημερολογιακό δίμηνο και το φόρο που παρακρατήθηκε. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του υπόχρεου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. »

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ειδικώς, όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη Δ.Ο.Υ. της έδρας τους μέχρι την 20ή ημέρα του επόμενου από την παρακράτηση μήνα με προσωρινή δήλωση, η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα, το φόρο και το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 που παρακρατήθηκαν και τις οφειλόμενες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του υπόχρεου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. Ειδικά για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, με εξαίρεση τα ασφαλιστικά ταμεία για τα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου, υποχρεούνται σε απόδοση των ποσών που παρακρατήθηκαν μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του μεθεπόμενου από την παρακράτηση μήνα. Η υποβολή της δήλωσης των περιπτώσεων αυτών πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. »
γ. Οι διατάξεις της περίπτωσης β. της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται για αποδοχές που καταβάλλονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.

--Το άρθρο 59 μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις διαμορφώνεται ως εξής :


Αρθρο 59. Απόδοση του φόρου


1. Όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α’, ε’ και η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 και του άρθρου 58, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη Δ.Ο.Υ. της έδρας τους μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Μαρτίου, Μαίου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους με προσωρινή δήλωση, η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στο προηγούμενο ημερολογιακό δίμηνο και το φόρο που παρακρατήθηκε. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του υπόχρεου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες.

2.Ειδικώς, όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη Δ.Ο.Υ. της έδρας τους μέχρι την 20ή ημέρα του επόμενου από την παρακράτηση μήνα με προσωρινή δήλωση, η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα, το φόρο και το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 που παρακρατήθηκαν και τις οφειλόμενες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του υπόχρεου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. Ειδικά για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, με εξαίρεση τα ασφαλιστικά ταμεία για τα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου, υποχρεούνται σε απόδοση των ποσών που παρακρατήθηκαν μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του μεθεπόμενου από την παρακράτηση μήνα. Η υποβολή της δήλωσης των περιπτώσεων αυτών πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. »
γ. Οι διατάξεις της περίπτωσης β. της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται για αποδοχές που καταβάλλονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.


3. Εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 οφείλουν να επιδίδουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, το ποσό των αμοιβών, το ποσό του φόρου που αναλογεί επ’ αυτών με βάση την κλίμακα του άρθρου 9, με το ποσό του φόρου που οφείλεται μετά την έκπτωση από το φόρο που αναλογεί στο ποσοστό που ορίζεται με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 57, το φόρο που παρακρατήθηκε για κάθε μισθωτό ή ημερομίσθιο ή συνταξιούχο κατά περίπτωση, καθώς και το υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου, το οποίο καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης.
 Εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 οφείλουν να επιδίδουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Απριλίου κάθε έτους, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, το ποσό των αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε για κάθε δικαιούχο.
 Εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 οφείλουν να επιδίδουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαΐου κάθε έτους, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, το ποσό του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε για κάθε δικαιούχο.
 Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των πιο πάνω οριστικών δηλώσεων, ο τρόπος υποβολής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

4.Κατ' εξαίρεση, οι υπόχρεοι που παρακρατούν φόρο κατά την καταβολή αμοιβών σε αξιωματικούς του εμπορικού ναυτικού, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε πλοία, αποδίδουν με εφάπαξ καταβολή τα ποσά που παρακράτησαν, με εξαμηνιαίες δηλώσεις, τις οποίες θα υποβάλλουν στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, για τα ποσά φόρου που παρακράτησαν κατά τη διάρκεια του πρώτου ημερολογιακού εξαμήνου κάθε έτους και μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου, για τα ποσά φόρου που παρακράτησαν κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημερολογιακού εξαμήνου κάθε έτους. Για την καταβολή του φόρου που πρέπει να παρακρατείται από πς κάθε είδους αμοιβές των αξιωματικών των εμπορικών πλοίων ευθύνονται αλληλέγγυα και αδιαίρετα, βάσει του τίτλου που έχει αποκτηθεί έστω για έναν από τους υπόχρεους, ο οποίος ισχύει και ως προς τους άλλους υπόχρεους για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την είσπραξη του φόρου:
α) Όλοι οι κατά καιρούς πλοιοκτήτες, για το φόρο που οφείλεται πριν από τη χρονολογία μεταβίβασης από αυτούς της κυριότητας του πλοίου, ως και διάδοχοι τους.
β) Οι εφοπλιστές, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είχαν την εκμετάλλευση πλοίου.
γ) Σε περίπτωση συμπλοιοκτησίας, κάθε συμπλοιοκτήτης ανάλογα με το ποσοστό της εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας του επί του πλοίου και οι διαχειριστές, για το χρονικό διάστημα που είχαν τη διαχείριση του πλοίου, για ολόκληρο το ποσό του φόρου.
δ) Οι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά οι εκπρόσωποι των κάθε είδους εταιριών ή επιχειρήσεων, οι οποίες εκμεταλλεύονται πλοία, ο καθένας χωριστά για ολόκληρο το ποσό του φόρου.
Για τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ως εκπρόσωποι των πλοιοκτητών θεωρούνται και οι πράκτορες ή πληρεξούσιοι τους στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν ευθύνη για τις υποχρεώσεις που αφορούν το φόρο μισθωτών υπηρεσιών, τις οποίες έχουν τα πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν, μόνον εφόσον έχουν αναλάβει την προσωπική ευθύνη για τις υποχρεώσεις αυτές και τούτο αποδεικνύεται από σχετικό έγγραφο.Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται και για το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού.
Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 27/ 1975 εφαρμόζονται αναλόγως και για την καταβολή του φόρου αυτής της
παραγράφου.

5.Σε περίπτωση θανάτου του προσώπου που ενήργησε την παρακράτηση του φόρου, υπόχρεοι σε απόδοση του κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους και σε επίδοση της οριστικής δήλωσης στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, είναι οι κληρονόμοι αυτού και ο καθένας ανάλογα με την κληρονομική μερίδα που περιήλθε σε αυτόν.

6.Σε περίπτωση μη υποβολής προσωρινής δήλωσης ή εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς προσωρινής δήλωσης, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος και πρόστιμο, κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 86 και 87, με ενιαίο φύλλο ελέγχου που εκδίδεται μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της οριστικής δήλωσης, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 67 για τον προσωρινό έλεγχο. Επίσης, όταν συντρέχει περίπτωση, επιβάλλονται και οι λοιπές κυρώσεις του παρόντος.

7.Δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή του φόρου θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

8. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ η οποία εκτός από τα ακαθάριστα ποσά, το φόρο και το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 που παρακρατήθηκε από ορισμένες κατηγορίες υποχρεών στον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα, δύναται να περιλαμβάνει και τις οφειλόμενες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που αντιστοιχούν στις ανωτέρω ακαθάριστες αποδοχές και γενικά ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά την υποβολή των δηλώσεων αυτών.


Επιμέλεια Taxheaven
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description grec | Ιουνίου 10, 2013 10:10 μ.μ. | Reply
Εγώ λέω να υποβάλουμε και φορολογική δήλωση κάθε 20 του επόμενου μήνα της απόκτησης του εισοδήματος.Ξυπνάτε και βαράτε τις τιμές.Μας ... χωρίς σάλιο
image description billakos | Ιουνίου 10, 2013 11:26 μ.μ. | Reply
Έχουν πάθει παράκρουση με το 20 του μήνα..., αν πιστεύουν ότι όλα μπορούν να γίνουν μέχρι ή/και τις 20 του εκάστοτε μήνα, τότε ας συνεχίσουν, υπάρχουν κι άλλες εκκρεμότητες που μπορούν να γίνουν κάθε 20 του μήνα... μου θυμίζει καψόνι η όλη υπόθεση!
image description Game over...... | Ιουνίου 10, 2013 11:16 μ.μ. | Reply
GAME OVER......

EAN υπάρχουμε το 2014, δεν θα υπάρχουν επιχ/σεις..... don`t worry....
image description στρατοσ | Ιουνίου 10, 2013 11:51 μ.μ. | Reply
φτανει ρε μας κουρασαν!!!
image description αχ αχ αχ (τρισ) | Ιουνίου 10, 2013 11:09 μ.μ. | Reply
Μην αγχωνεστε, έχουν προβλέψει το τι πρέπει να κάνει ο επιχειρηματίας σε περίπτωση που ο λογιστής τινάξει τα πέταλα. Θα υποβάλλει τη δήλωση,χειρόγραφα, μετά από 10 ημέρες, δηλ.στις 30. Λύθηκε το θέμα με τις ημερομηνίες "20 του μήνα". Έλεος άσχετοι, έτσι θα έχετε πιο πολύ δουλεία μέχρι να τα τινάξετε κι εσείς.
image description george | Ιουνίου 10, 2013 11:34 μ.μ. | Reply
Εχουν αποφασίσει να μας εξοντώσουν, δεν φτάνει που δεν πληρωνόμαστε, δεν μπορουμε να συγκεντρώσουμε το μυαλό μας σε μιά σειρά τις υποχρεώσεις με τις αλλαγές που κάθε τόσο σκαρφίζονται, Μήπως νομίζουν ότι έτσι σώνεται η κατάσταση?
image description geo | Ιουνίου 11, 2013 12:18 π.μ. | Reply
Μια χαρα το βλεπω. Να δω ολους αυτους τους δηθεν λογιστες που χαλουσαν το επαγγελμα με τιμες πεινας τι θα κανουν τωρα που ο μηνας εχει 20 σε ολα...
image description Nomad | Ιουνίου 11, 2013 8:06 π.μ. | Reply
Εγώ λέω να τα πάνε όλα στις 9 του μήνα........
Έτσι και αλλιώς 9 έχει ο μήνας για όλους......
image description pman | Ιουνίου 11, 2013 10:52 π.μ. | Reply
Συμφωνώ στις 9. Για τα εννιάμερα τα δικά τους ή τα δικά μας...
image description Ελευθερος | Ιουνίου 11, 2013 8:10 π.μ. | Reply
Οσο ο κλαδος δεν απεργει τοσο θα ζοριζουν τα πραγματα. Εχουμε το δικαιωμα να απαιτησουμε τα αυτονοητα. Μια απεργεια θα στρωσει καπως τα πραγματα. Του χρονου στις 20/8 θα ειμαστε ολοι εδω. Δικακοπες και οικογενεια τελος
image description ΚΩΣΤΑΣ | Ιουνίου 11, 2013 12:05 μ.μ. | Reply
error error error ..... comflict comflict comflict. your memory is full and out of order!!! remove a lot of ΝΟΜΟΥΣ and ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ and ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ and..... ..... ....
the system is shutting down. due to overdose!!!
the owner is going to his village to get sheeps for own use!!! fuck the system!!!!
ασταδιαλα πια
image description somatiakias | Ιουνίου 11, 2013 9:48 π.μ. | Reply
Συνάδελφοι φαξιέροι, μετά την επανάσταση των φαξ υπάρχει και άλλος δρόμος.Αυτός που λέει ότι πρέπει να μαζικοποιήσουμε τα σωματεία των λογιστών και να αφήσουμε να μηνυματάκια στα φόρα!Έτσι οι σύλλογοι θα εκπροσωπούν εμάς απλά και μόνο γιατί θα είμαστε εμείς.Ξεκολλήστε με τις μομφές έναντι των Άλλων γιατί αυτός ο Άλλος είσαι εσύ που δεν παίρνεις τα ηνία του σωματείου σου, του κλάδου σου, της χώρας σου! Αυτός ο Άλλος το ανθρωπάκι που βρίζεις είσαι ΕΣΥ!
image description ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | Ιουνίου 11, 2013 9:30 π.μ. | Reply
Μη διαμαρτυρεστε ....
Εχουμε sucess story.... recovery dream.. και αναπτυξη πορεια απο το 2014 ...με αδιαφθορους ραμπο...και ανυπαρκτη παραγωγικη βαση.
Τα υπολοιπα ειναι λεπτομερειες στα πλαισια των μεταρρυθμισεων..... και εκσυγχρονισμου ...
image description SAGITARIUS | Ιουνίου 11, 2013 9:42 π.μ. | Reply
Εκτιμώ ότι ο Ελεύθερος έχει απόλυτο δίκιο. Κατά τα φαινόμενα, μια απεργία διαρκείας Λογιστών και Δικηγόρων-Δικαστικών, με τον επιχειρηματικό κόσμο να συνεπικουρεί, θα έριχνε και τις δύο Τρόικες στα τέσσερα. Με δικαιοσύνη και φορολογικό μηχανισμό σε αναστολή, οι τρομοκράτες καταλαβαίνουν από πρώτο χέρι τι θα πει τρομοκρατία. Πολύ φοβάμαι όμως ότι τέτοιους ηγέτες δεν γέννησε ακόμη αυτή μάνα.
image description MARIO | Ιουνίου 11, 2013 9:40 π.μ. | Reply
Ζήτω οι λογιστικοί σύλλογοι που αντιδρούν δυναμικά!!
image description doctor | Ιουνίου 11, 2013 9:36 π.μ. | Reply
Προκύπτει από τα παραπάνω ότι θα πληρώνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές μέχρι στις 20 του επομένου μήνα; Αυτό που κατάλαβα είναι ότι θα δηλώνονται τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών και δεν προβλέπεται αλλαγή για την πληρωμή τους.
image description spytout | Ιουνίου 11, 2013 11:17 π.μ. | Reply
Θα βγάλουν ΚΥΑ
Αριθμ. πρωτ.: Φ. 80000/ 25028/1685/31.10.2012
Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΘΕΜΑ: Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΣΧΕΤ.: Το με α.π. Α20/251/113/29-10-2012 έγγραφό σας

Σας γνωρίζουμε ότι προωθείται Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με την οποία προβλέπεται η συνείσπραξη από 1-1-2013 και εφεξής του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) και των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με καταληκτική ημερομηνία την 15η -20η ημέρα του επόμενου της απασχόλησης μήνα, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του υπόχρεου. Δεδομένης της ανωτέρω μεταρρύθμισης στο σύστημα είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εν αναμονή νομοθετικής ρύθμισης, η ακολουθούμενη πρακτική από τον φορέα σας ως προς την καταληκτική ημερομηνία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών μέχρι και την μισθολογική περίοδο 9ου/2012, πρέπει να συνεχιστεί μέχρι και την μισθολογική περίοδο Δεκεμβρίου 2012. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις ενέργειες αρμοδιότητάς σας.
image description yiannis | Ιουνίου 11, 2013 9:14 π.μ. | Reply
Να καταβάλονται και οι μισθοί μαζί αν είναι έτσι... Όχι να προσπαθεί ο εργοδότης να πληρώσει πρώτα προμηθευτές, φόρους, χαράτσια κλπ και αν περισσέψει και τίποτα να πετάξει κάτι και στον εργαζόμενο!! Και φυσικά να πληρώνει πρώτα απ' όλα τον λογιστή που τρώει το μανίκι να τον κάνει άνθρωπο...
image description agb | Ιουνίου 11, 2013 10:26 π.μ. | Reply
Ειλικρινα. Νομιζω οτι ειμαι μεγαλος βλακας. Δεν καταλαβαινω πλεον τι διαβαζω. Ο προηγουμενος νομος που ψηφισαν και δεν εφαρμοσαν δεν ελεγε οτι με τις προσωρινες δηλωσεις διδονται αναλυτικη κατασταση με μικτο, ΦΜΥ, εισφορες, αλληλεγγυη Και θα καταργουνταν η οριστικη??? Με ταυτοχρονη καταβολη ολων αυτων (και των μισθων- αλλα ας το ξεπερασουμε αυτο γιατι δεν υπηρχε καμμια περιπτωση να εφαρμοστει). Αλλα το κυριοτερο... Η ενιαια αρχη πληρωμης για το Δημοσιο,ΝΠΔΔ, ΟΤΑ που εχει εφαρμοστει απο τον ΓΑΠ ακομη, κανει ακριβως αυτο. Πληρωνει ταυτοχρονως μισθους, φορους, εισφορες των δημοσιων την ιδια στιγμη. Τι λενε τωρα ακριβως???? Τι σημαινει αυτο??? Την καταργουν ? Την αλλαζουν??? Τι κανουν???
Νομιζω οτι πλεον δεν ξερουν τι κανουν!!!! Νομοθετουν για να εχουν την εντυπωση οτι δουλευουν με υπερεντατικους ρυθμους? Νομοθετουν για να δημιουργησουν χαος? Νομοθετουν για να μας τρελλανουν? Δεν μπορει ολες αυτες οι παλινωδίες και οι παραλογισμοι να ειναι απλως ανικανοτητα.....
image description ROSE | Ιουνίου 11, 2013 10:42 π.μ. | Reply
Πιστεύω ότι το μόνο που θέλουν να κάνουν είναι να κλείσουν όλες τις επιχειρήσεις. Τις ατομικές τις κλείσανε. Οτι έχει μείνει ανοιχτό θέλουν να το "κολλήσουν¨". Κρίμα
image description XRISA R | Ιουνίου 11, 2013 10:20 π.μ. | Reply
Oλα αυτά που γράφετε,να τα θυμηθειτε στις εκλογές και να σκεφθείτε πριν ψηφίσετε!
image description LS | Ιουνίου 11, 2013 11:15 π.μ. | Reply
Τα είπες ΟΛΑ σε μια φράση......
image description eLIAS | Ιουνίου 11, 2013 12:22 μ.μ. | Reply
Οι Λογιστές δεν είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι. Είναι "Υπάλληλοι" των Επιχειρήσεων και οι επιχειρήσεις δεν τους απασχολούν για την υποβολή μόνο των "οποιονδήποτε" καταστάσεων. Συνέλθετε γιατί οι επιχειρήσεις μειώνονται συνεχώς.
image description Σπυροσ | Ιουνίου 11, 2013 2:57 μ.μ. | Reply
Συμφωνώ ΚΕΠ μας έχουν κάνει.
image description agb | Ιουνίου 11, 2013 3:15 μ.μ. | Reply
Συμφωνοι... Δεν νομιζεις ομως οτι το μπαχαλο του δημοσιου μεταφερεται στον ιδιωτικο τομεα??? Δημοσιος και ιδιωτικος τομεας δεν ειναι αξεχωριστοι. Ονομαζονται Ελληνικο "Κρατος"
image description DEAD MEAT | Ιουνίου 11, 2013 4:40 μ.μ. | Reply
MIΛΑΜΕ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ή ΓΙΑ Κ Α Τ Α Β Ο Λ Η ???
image description JONNYJ | Ιουνίου 11, 2013 4:53 μ.μ. | Reply
ΑΥΤΗ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΦΜΥ-ΜΙΣΘΟΣ-ΚΤΛ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΧΕΙ ΒΓΕΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ Η ΑΚΟΜΑ?
image description Nicolas | Ιουνίου 11, 2013 5:12 μ.μ. | Reply
Υγεία, πάνω από όλα.....
image description εγω | Ιουνίου 11, 2013 6:20 μ.μ. | Reply
καλυτερα να πληρωνονται ολα ως τις 5 του μηνα. ΟΛΑ μαζι. Στις 5 θα ληγει ΦΠΑ (προτεινω μηνιαιο), εισφορες σε ΙΚΑ-ΟΑΕΕ-Λοιπα Επικουρικα, μηνιαια ΜΥΦ. Οι τροποποιητικες θα έχουν προσαυξηση 7% στην θετικη καθαρη αξια που τροποποιειται, στις 5 τουμηνα intrastat-vies & E3 (Μηνιαιο) με μηνιαια αναμορφωση. Η μη υποβολη θα επισειρει προστιμο 500,00 ανα δηλωση + το προστιμο της εκπροθεσμης πληρωμης 1,5%.
image description Κι εγώ | Ιουνίου 12, 2013 1:40 π.μ. | Reply
ωραία τα λες, όμως γιατί όλα μηνιαία και στις 5 του μήνα και όχι εβδομαδιαία κάθε Κυριακή (που ως γνωστόν είναι εργάσιμη για τους λογιστές)?
image description Λαρισαιοσ | Ιουνίου 19, 2013 10:01 μ.μ. | Reply
Όλα τα έχουν αποφασίσει εκτός από ένα την αμοιβή μας κάθε πότε και που θα πρέπει να την καταθέτει ο επιχειρηματίας;
image description MARKAT | Σεπτεμβρίου 20, 2013 4:26 μ.μ. | Reply
Ισχύει το ίδιο και για το Φ.Ε.Ε ή αυτό παραμένει 2μηνο ως εχει?
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο