Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Διαθέσιμη η εφαρμογή για τα οικογενειακά επιδόματα -έντυπο Α21- Οδηγίες συμπλήρωσης - Δικαιολογητικά

Διαθέσιμη στο site της ΓΓΠΣ η υπηρεσία αιτήσεων οικογενειακών επιδομάτων (ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων - ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες).

Η υπηρεσία απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που έχουν υποβάλει οριστικά τη δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 οικονομικού έτους 2013.

Επισήμανση
Προκειμένου για ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον Κλάδο Οικογενειακών Επιδομάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Γ.Α. (Αβέρωφ 7, Αθήνα)

Δεν μπορεί να υποβληθεί αίτηση επιδομάτων τέκνων (ΕΝΤΥΠΟ Α21) εάν δεν υποβληθεί πρώτα οριστική δήλωση Ε1ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Α21


Το έντυπο Α21 αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης χρησιμοποιείται για τη χορήγηση είτε μόνο του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων (οικογένειες με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα), είτε και του ειδικού επιδόματος (οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα).
Αιτών / δικαιούχος των επιδομάτων είναι ο υπόχρεος σε υποβολή του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Για τη συμπλήρωση του εντύπου Α21 ο αιτών θα πρέπει να γνωρίζει:

- Τον αριθμό οικογενειακής μερίδας από το δημοτολόγιο του Δήμου στην Ελλάδα όπου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη με κανονική εγγραφή (όχι ενδεικτική). Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

- Τον αριθμό ΙΒΑΝ του λογαριασμού του σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ., όπου θα πιστώνεται το ποσό των επιδομάτων.

- Τους ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας. Ειδικότερα ο ΑΜΚΑ του αιτούντα/δικαιούχου είναι υποχρεωτικός, προκειμένου να δικαιωθεί και να εισπράξει τα επιδόματα.

- Tην ονομασία του Δήμου, της Δημοτικής Ενότητας και της Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας, όπου κατοικεί (σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»).
Διευκρινίσεις για την συμπλήρωση ορισμένων πεδίων/ερωτήσεων:

- Τα πεδία «Χώρα Γέννησης», «Χώρα Διαμονής» και «Χώρα Υπηκοότητας» συμπληρώνονται, επιλέγοντας από την λίστα το ακριβές όνομα της χώρας π.χ. Γαλλία

- Τα πεδία που αφορούν στα στοιχεία του δημοτολογίου («Νομός» δημότη, «Δήμος» δημότη και «Αριθμ.οικογ.μερίδας») συμπληρώνονται μόνο για τα μέλη της οικογένειας που είναι εγγεγραμμένα σε δημοτολόγιο Δήμου στην Ελλάδα.

- Το πεδίο «Σπουδαστής/Φοιτητής» συμπληρώνεται για τέκνο άνω των 18 και κάτω των 19 ή 24 ετών, ανάλογα με την περίπτωση.

- Το πεδίο «Ποσοστό αναπηρίας» δε συμπληρώνεται, εάν το τέκνο δεν είναι ανάπηρο

- Τα πεδία «Κύρια ευθύνη διατροφής» και «Αποκλειστική ευθύνη διατροφής» συμπληρώνονται όταν ο αιτών είναι διαζευγμένος ή σε διάσταση ή όταν το τέκνο είναι από προηγούμενο γάμο ή αναγνωρισθέν.

- Η ερώτηση 4. «Διαμένετε μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα;», απαντάται υποχρεωτικά από όλους τους αιτούντες.

- Ο αριθμός IBAN λογαριασμού Τραπέζης συμπληρώνεται υποχρεωτικά από όλους τους αιτούντες.
Συμπλήρωση του πίνακα με τα δικαιολογητικά (βλ. «ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ»):

Ο αιτών επιλέγει υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύονται όσα έχει δηλώσει προηγουμένως στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και τα οποία πρέπει να είναι διαθέσιμα όταν του ζητηθούν.

Ειδικότερα:
α) Η μόνιμη και συνεχής διαμονή του αιτούντα/δικαιούχου στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία (2003-2012) αποδεικνύεται κατά βάση από την αδιάλειπτη υποβολή του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα τελευταία 10 έτη και επαληθεύεται αυτόματα από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
Εάν για κάποια έτη δεν βρεθεί έντυπο Ε1, θα καλείται ο αιτών να συμπληρώσει ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά Α.2 – Α.10, για την απόδειξη της διαμονής του στην Ελλάδα κατά τα έτη αυτά.
Το δικαιολογητικό Α.11 («Άλλο δικαιολογητικό…») συμπληρώνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όταν ο αιτών δεν διαθέτει κανένα από τα δικαιολογητικά Α2 έως Α10).

β) Τα δικαιολογητικά Β.1 και Β.2 του πίνακα Β αφορούν οικογένειες ομογενών και αλλοδαπών και συνεπώς δεν απαιτείται η συμπλήρωσή τους από αιτούντες που είναι εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγιο στην Ελλάδα, καθώς για αυτούς η αναζήτηση του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

γ) Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του πίνακα Β καθώς και τα δικαιολογητικά του πίνακα Γ συμπληρώνονται κατά περίπτωση.


ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(συμπληρώνονται 1 ή περισσότερα δικαιολογητικά έτσι ώστε συνολικά να αποδεικνύεται η δεκαετής διαμονή του αιτούντα στην Ελλάδα)

1 Έντυπα Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή Εκκαθαριστικά σημειώματα
2 Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
3 Βεβαίωση έναρξης και συνέχισης άσκησης ελεύθ.επαγγέλματος από αρμόδια Δ.Ο.Υ.
4 Θεωρημένο βιβλιάριο υγείας
5 Μισθωτήριο συμβόλαιο
6 Βεβαίωση φοίτησης τέκνου στο σχολείο
7 Έντυπα Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των γονέων του
8 Θεωρημένο βιβλιάριο υγείας, ως προστατευόμενο μέλος ασφαλισμένου γονέα
9 Βεβαίωση φοίτησής του στο Γυμνάσιο ή Λύκειο
10 Βεβαίωση του ΟΑΕΔ, αν είχε εγγραφεί στα μητρώα του
11 Άλλο δικαιολογητικό :   Π
Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΕΚΝΑ
1 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για ομογενείς, καθώς και για αλλοδαπούς, όταν εκδίδεται αντίστοιχο
πιστοποιητικό από τη χώρα της οποίας είναι υπήκοοι)
2 Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των τέκνων (για αλλοδαπούς, όταν είναι αδύνατη η έκδοση πιστοποιητικού
οικογενειακής κατάστασης από τη χώρα της οποίας είναι υπήκοοι)
3 Βεβαίωση φοίτησης / Πιστοπ.σπουδών
4 Ιατρική γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ΙΚΑ σε ισχύ (για ανάπηρο τέκνο)
5 Δικαστική απόφαση επιμέλειας και διατροφής τέκνων
6 Δικαστική απόφαση ανάθεσης επιτροπείας ανήλικων τέκνων
Γ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  
     
1 Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε.
2 Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς σε ισχύ
3 Άδεια διαμονής σε ισχύ, για πολίτη χώρας του ΕΟΧ**, Ελβετό πολίτη και πολίτη άλλου κράτους (εκτός των ανωτέρω και της ΕΕ)
4 Ειδικό δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα και άδεια παραμονής αλλοδαπού
5 Ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description SOYLA | June 8, 2013 2:17 PM | Reply
Τελικά τα Ε1 θα τα υποβάλλουν ή θα ελέγχονται από τη ΓΓΠΣ;;;
image description thomas | June 8, 2013 3:53 PM | Reply
Δεν καταλαβαίνω γιατί η αίτηση να γίνεται ηλεκτρονικά αφού μετά θα σου ζητήσουν μια παλάμη έντυπα δικαιολογητικά.
image description ποσο | June 9, 2013 9:06 AM | Reply
πόσο θεωρείται οτι εμεις οι λογιστες θα χρεωνουμε για την υποβολη?
image description tsa | June 10, 2013 8:26 AM | Reply
τσαμπα
image description gkazan | June 10, 2013 1:51 PM | Reply
"Αφού συμπληρώνεις 4-5 κουτάκια και πατάς 2-3 νούμερα, τι με χρεώνεις;"

Η αέναη δικαιολογία του τσαμπατζή... Η μόνη απάντηση που του αξίζει είναι "ΔΙΚΟ ΣΟΥ".

ΜΗΝ ΑΝΕΒΑΖΕΤΕ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ/ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ.
image description molyvis | June 10, 2013 10:17 AM | Reply
ena eikosariko filika,..o tzampas telos
image description nani | June 10, 2013 10:26 AM | Reply
τα δικαιολογητικά τα πάμε όλοι ? ή θα γίνει μετά δειγματολογικός έλεγχος και θα μας τα ζητήσουν ?
για τις φορολογικές λέει ότι θα ζητηθούν εφόσον δεν βρεθούν... τα πιστοποιητικά οικογ. κατάστασης για πχ θα πρέπει να τα πάμε ?
image description κωστασ | June 10, 2013 12:48 PM | Reply
το επίδομα της πολύτεκνης το έπαιρνε η μητέρα μου, η οποία κάνει δήλωση φορολογίας με τον πατέρα μου, τώρα θα υποβληθεί με τους κωδικούς του πατέρα μου και το εκκαθαριστικό του πατέρα μου?
image description ΓΙΑΝΝΗΣ | June 11, 2013 4:45 PM | Reply
Μπορεί να μου πει κάποιος τον ΙΒΑΝ που τον καταχωρώ?
Συμπληρώνοντας την αίτηση δεν βρίσκω πουθενά κάποιο πεδίο για ΙΒΑΝ
image description ΡΕΝΑ | July 8, 2013 11:18 AM | Reply
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΞΕΡΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ?
image description Γιαννησ2 | July 9, 2013 12:02 AM | Reply
το ΙΒΑΝ σου το ζηταει στο τελευταιο μερος πριν σε αφησει να το αποστειλεις
image description ΘΑΝΑΣΗΣ | July 11, 2013 5:35 PM | Reply
Στην περίπτωση ορφανού από πατέρα, όπου το παιδί έχει 15000 εισόδημα και κάνει μόνο του φορ.δήλωση, δικαιούται να κάνω α21??
image description Theod133 | July 20, 2013 4:37 PM | Reply
το θέμα εδώ, πέρα του πλήθους των δικαιολογητικών, είναι πως δεν δικαιούνται το επίδομα άτομα που είναι άνω των 24 ετών και έχουν 67% αναπηρία.
image description νικοσ | August 1, 2013 12:10 AM | Reply
meta thn etisi a21 ua prepei na perimenoyme gia na mpoyn ta lefta i ua mas zitisoun tipota dikaiologitika:::
image description themis | August 2, 2013 7:11 PM | Reply
ρε παιδια συμπληρώνεται και όταν το μοναδικο προστατευόμενο μέλος είναι σταρατιωτης ???και αν το οικογενειακό εισόδημα είναι πάνω απο το προβλεπόμενο για το οικογενειακό επίδομα??
image description γιαννης | August 5, 2013 10:33 AM | Reply
εγω και το παιδι εχουμε κανονικη εγγραφη στην οικογενειακη μεριδα. η συζυγος ομως ενδεικτικη. τι κανω στην περιπτωση αυτη;παιρνω το επιδομα η χρειαζονται αλλαγες;
image description νικολ | August 6, 2013 5:20 PM | Reply
που μπαινω για να βρω το α21?
image description jimmy | August 10, 2013 12:03 AM | Reply
https://www1.gsis.gr/webtax/epidomateknwn/year2013/epidomateknwn/index.jsp
image description αεκ21 | August 21, 2013 12:01 AM | Reply
καλησπερα σας

το Α21 το δικαιουνται ολοι οσοι εχουν παιδια ή παιζει ρολο το συνολικο οικογενειακο εισοδημα??
image description ioanna | August 21, 2013 10:04 AM | Reply
Παιδιά μήπως ξέρετε αν γίνεται μετά την υποβολή της αίτησης (οριστικοποίηση) να γίνει αίτημα αναίρεσης ή διαγραφής της αίτησης?
Ευχαριστώ...
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο