Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Προσοχή! Σε ισχύ από 1.6.2013 η καταβολή 10,00 ευρώ με την εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση Φ.Π.Α.

Εφιστούμε την προσοχή στους συναδέλφους σχετικά με την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.

Όπως είναι ήδη γνωστό, με τον ν. 4152/2013 επήλθε μια σημαντική αλλαγή που αφορά στον τρόπο καταβολής του ποσού Φ.Π.Α. με την εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση. Πιο συγκεκριμένα, η παρ. 2 του άρθρου 38 του κώδικα Φ.Π.Α (ν.2859/2000) έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά τις αλλαγές που επέφερε ο ν. 4152/2013, έχει ως εξής:

«Η περιοδική δήλωση, είναι αποδεκτή, και εφόσον με την υποβολή της καταβάλλεται ποσό τουλάχιστον δέκα (10) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή ο οφειλόμενος φόρος βεβαιώνεται με την υποβολή της δήλωσης. Το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται ως εξής:
α) Στην περίπτωση εμπρόθεσμης δήλωσης σε δύο (2) δόσεις, η πρώτη των οποίων καθίσταται ληξιπρόθεσμη την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση και η οποία ισούται με το ποσό που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του πενήντα τοις εκατό (50%) του οφειλόμενου φόρου, και η δεύτερη δόση καθίσταται ληξιπρόθεσμη την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα. Στην περίπτωση που το σύνολο του οφειλόμενου φόρου δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό (100) ευρώ, το υπόλοιπο του μη καταβληθέντος με τη δήλωση φόρου καθίσταται ληξιπρόθεσμο, στο σύνολό του, την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση. Το ποσό που βεβαιώνεται για καταβολή στον επόμενο μήνα προσαυξάνεται κατά δύο τοις εκατό (2%) και η προσαύξηση αυτή βεβαιώνεται με την υποβολή της δήλωσης. Στην περίπτωση που με την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του οφειλόμενου φόρου, δεν βεβαιώνεται προς καταβολή ποσό στο τέλος του μήνα που υποβάλλεται η δήλωση.
β) Στην περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, καταβάλλεται εφάπαξ και καθίσταται ληξιπρόθεσμο την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα για τον οποίο ισχύει ο πρόσθετος φόρος που υπολογίσθηκε.
Ως καταβολή λογίζεται και η απόσβεση της οφειλής δια συμψηφισμού, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε., Α΄ 90).
Εκκαθαριστική δήλωση χωρίς την καταβολή του οφειλόμενου ποσού δεν επάγει έννομα αποτελέσματα.
Εκπρόθεσμη δήλωση είναι αποδεκτή μέχρι την ημερομηνία καταχώρισης στο οικείο βιβλίο της πράξης προσδιορισμού του φόρου, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 49 και 50 παράγραφος 1 ή μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης προσδιορισμού του φόρου που εκδίδεται κατόπιν ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48Α και 50 παράγραφος 2, για μη καταλογισθέντα με τις εν λόγω πράξεις επιβολής φόρου ποσά. Μετά τις ανωτέρω ημερομηνίες η υποβολή δήλωσης για καταλογισθέντα ποσά δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα».

Σχόλια: Η παράγραφος 2 του άρθρου 38, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Α.6. της παραγράφου Α. του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 και ισχύει, με εξαίρεση τα δύο τελευταία εδάφια, για τις εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλονται από 1.6.2013 και τις εκπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλονται από 1.7.2013 και εφεξής, σύμφωνα με την περίπτωση 11α της υποπαραγράφου Α.6. της παραγράφου Α. του άρθρου πρώτου του ιδίου νόμου.

Συνεπώς, για τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που υποβάλλονται εμπρόθεσμα από 1.6.2013 και μετά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4152/2013. Για να γίνουν κατανοητά τα ανωτέρω θα παραθέσουμε ένα παράδειγμα.

Παράδειγμα

-> Ισχύον καθεστώς

Έστω ότι από την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. του μηνός 5/2013 για Α.Ε., προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο 1.200,00 ευρώ. Αν υποθέσουμε ότι η δήλωση υποβλήθηκε στις 4.6.2013 (δηλαδή εμπρόθεσμα), τότε πρέπει την ίδια ημερομηνία να καταβληθεί το ποσό των 10,00 ευρώ προκειμένου να είναι αποδεκτή η δήλωση. Μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουνίου (δηλαδή έως 28.6.2013), πρέπει να καταβληθεί το ποσό που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του πενήντα τοις εκατό (50%) του οφειλόμενου φόρου, δηλαδή 590,00 (1.200,00/2 = 600,00. 600,00 – 10,00 = 590,00). Το υπόλοιπο ποσό του οφειλόμενου φόρου (600,00) θα καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα (ήτοι έως 31.7.2013). Το ποσό που βεβαιώνεται για καταβολή τον επόμενο μήνα προσαυξάνεται κατά 2% και η προσαύξηση αυτή βεβαιώνεται με την υποβολή της δήλωσης.
Αν στο παράδειγμά μας με την υποβολή της δήλωσης είχε καταβληθεί τουλάχιστον το 50% του οφειλόμενου φόρου (δηλαδή από 600,00 και πάνω), τότε  δεν θα έπρεπε μέχρι τις 28.6.2013 να καταβληθεί κανένα ποσό.

-> Προϊσχύον καθεστώς
Με το προϊσχύον καθεστώς η ανωτέρω εταιρεία θα έπρεπε με την υποβολή της δήλωσης (έως 26.6.2013) να καταβάλει τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικά οφειλόμενου ποσού, δηλαδή 480,00 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό (1.200,00 – 480,00 = 720,00) σε δύο ισόποσες δόσεις (μία έως 31.7.2013 και μια έως 30.8.2013) . Στο υπόλοιπο ποσό θα έμπαινε και η προσαύξηση του 2% (720,00 Χ 2% = 14,40) και θα επιμεριζόταν στις δύο δόσεις.  

Σχόλια: Παρατηρήθηκε το γεγονός ότι σε υποβολές περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. μετά την 1.6.2013 ως καταληκτική ημερομηνία εμφανίζεται στο σύστημα η 20.6.2013.(όπως ορίζεται στην παρ 1 του άρθρου 38 του ΦΠΑ). Κατ' εξουσιοδότηση όμως της παρ. 11 του ιδίου άρθρου, ο Υπ.Οικονομικών έχει υπογράψει την απόφαση  ΠΟΛ. 1267/30.12.2011 η οποία καθορίζει ως  ημερομηνία υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ την  26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου.
Θα πρέπει λοιπόν το Υ.Ο. να αποσαφηνίσει ή να καθορίσει εκ νέου την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων (μετά τις αλλαγές που επήλθαν με τον ν. 4152/2013), διότι η ανωτέρω απόφαση είναι ακόμη σε ισχύ.
Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα Taxheaven
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description SophiaL | Ιουνίου 4, 2013 1:09 μ.μ. | Reply
Χαιρετώ την ανάπτυξη...
image description Johngo | Ιουνίου 4, 2013 1:00 μ.μ. | Reply
Ολα αλλαζουν και ολα ιδια μενουν!!!!
image description G-MEL | Ιουνίου 4, 2013 1:37 μ.μ. | Reply
ΒΑΡΕΘΗΚΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
image description Your Name | Ιουνίου 4, 2013 1:58 μ.μ. | Reply
ti vlakeies einai autes
image description tas | Ιουνίου 4, 2013 2:25 μ.μ. | Reply
Δηλαδή θα πρέπει να περνούμε τους πελάτες να ρωτάμε μπορείς να πας τώρα τράπεζα να βάλεις 10 ευρώ να στείλω την δήλωση??? Γελοιότητες
image description ELLHN | Ιουνίου 4, 2013 2:30 μ.μ. | Reply
re exypnakides ean o kosmos eixe lefta tha ta edine ef apax ta fpa. lete na exei to 50% mesa se ena mina kai na min to dinei
image description Jo | Ιουνίου 4, 2013 2:43 μ.μ. | Reply
Στην περίπτωση που κάποιος καταβάλει μόνο τα δέκα ευρώ, θα μπορεί να βάλει το υπολειπόμενο ποσό σε ρύθμιση ή ακυρώνεται εντελώς η υποβολή;;
image description gus | Ιουνίου 4, 2013 2:49 μ.μ. | Reply
Τα οφειλόμενα ποσά ΦΠΑ δεν μπαίνουν πλέον σε ρύθμιση,, μετά τις διατάξεις του νόμου 4152. (εάν θυμάμαι σωστά)
image description van_ | Ιουνίου 4, 2013 3:37 μ.μ. | Reply
δεν μπαίνει σε ρύθμιση,αλλά θα μπορεί να βγάζει ταυτότητες πληρωμής και να πληρώνει όσο θέλει ή ακυρώνεται η υποβολή της δήλωσης...;;;;
image description hed | Ιουνίου 4, 2013 2:10 μ.μ. | Reply
ΚΑΙ ΑΝ ΕΓΩ ΣΤΕΙΛΩ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ 10 ΤΟ ΒΡΑΔΥ? ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ WEBANKING ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ?
image description NIKOSPETSAS | Ιουνίου 4, 2013 2:05 μ.μ. | Reply
10 Ευρώ στο ΓΕΜΗ, 10 Ευρώ στον ΦΠΑ, μου φαίνεται το καθιερώσαμε ...
image description Auditor | Ιουνίου 4, 2013 2:36 μ.μ. | Reply
Για να βεβαιωθεί δηλαδή η οφειλή θα πρέπει αυθημερόν να καταβάλλονται τα δέκα ευρώ; ποιος ηλίθιος το σκέφτηκε αυτό;
image description C.F.C. | Ιουνίου 4, 2013 3:01 μ.μ. | Reply
Να υποθέσουμε πως αν πληρωθεί όλο το ποσό της οφειλής εφάπαξ ισχύουν όλα όσα μέχρι τώρα γνωρίζαμε ... Δηλαδή πληρωμή στην καταληκτική ημερομηνία το συνολικό ποσό (χωρίς δεκάευρα, προσαυξήσεις, 50% και άλλες τέτοιες αηδίες που σκέφτονται διεφθαρμένα μυαλά που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη) ...
image description sly | Ιουνίου 4, 2013 3:04 μ.μ. | Reply
Αν δεν πληρωσω,η οφειλη μπαινει στην παγια ρυθμιση?
image description νικοσ | Ιουνίου 4, 2013 3:24 μ.μ. | Reply
σιγα μην κανουμε μ....κιες. 25 του μηνα πληρωμη του 50% και τελος του αλλου μηνα το αλλο 50%. τη 10 ευρω και χαζομαρες?να παρω 25 του μηνα να του πω βαλε τωρα 10 ευρω και σε 5 μερες να τον ξαναπαρω να του πω βαλε αλλα 1000 ?. και βγαζε εσυ χαρτια κοροιδο λογιστη
image description IGOUHARRY | Ιουνίου 4, 2013 4:34 μ.μ. | Reply
Είστε..... πολύ ωραίοι Κύριοι......!!!!!!
image description Nikospap | Ιουνίου 4, 2013 5:49 μ.μ. | Reply
Αν εχω καταλαβει σωστα η περιοδικη φπα πρεπει να υποβαλλεται μεχρι 20 του μηνα απο 1.6.2013 και μετα.. αρα αν οφειλουμε 1000 ευρω, 10 ευρω στις 20 του μηνα, 490 στις 30 και αλλα 500 τελος του επομενου! ΕΛΕΟΣ
image description Θανάσης | Ιουνίου 4, 2013 5:48 μ.μ. | Reply
Αυτοί που τα βγάζουν αυτά δεν έχουν δουλέψει ποτέ στην ζωή τους.
image description vlakas | Ιουνίου 4, 2013 6:10 μ.μ. | Reply
Αυτοί που τα βγάζουν αυτά δεν έχουν δουλέψει ποτέ στην ζωή τους.
ΕΧΟΥΝ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ
image description αγριεμενοσ | Ιουνίου 4, 2013 6:45 μ.μ. | Reply
Εγώ τι να πώ? τα είπαν όλα οι συνάδελφοι!

Ρε σα δεν ντρέπεστε λίγο..!!!!!!!!!!!
Αυτή είναι η ανάπτυξη ρε ξεφτίλες του κερατά?
image description γεωργιοσ | Ιουνίου 4, 2013 8:53 μ.μ. | Reply
ΕΛΕΟΣ ..........ΕΛΕΟΣ εχω καταλαβει σωστα ΣΙΓΟΥΡΑ η περιοδικη φπα πρεπει να υποβαλλεται μεχρι 20 του μηνα απο 1.6.2013 και μετα.. αρα αν οφειλουμε 1000 ευρω, 10 ευρω στις 20 του μηνα, 490 στις 30 και αλλα 500 τελος του επομενου! ΑΘΑΝΑΤΗ ΕΛΛΑΔΑ........ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΔΗΛΗΔΗ ΠΑΙΔΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΜΙΣΘΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
image description jd | Ιουνίου 5, 2013 11:17 π.μ. | Reply
ΟΥΤΕ ΣΤΗ ΜΠΟΥΡΓΚΙΝΑ ΦΑΣΟ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ..
image description agamemnon | Ιουνίου 18, 2013 9:57 π.μ. | Reply
Στην πράξη δεν ισχύει το παράδειγμά σας. Πήγα να υποβάλλω δήλωση χθες με χρεωστικό υπόλοιπο 37.326,91. Στον κωδικό 521 [ποσό που καταβάλλεται με τη δήλωση] έβαλα 10,00 ευρώ. Κατευθείαν συμπληρώθηκε αυτόματα ο κωδικός 514 [προσαύξηση λόγω δόσεων] με 373,27. Κι ερωτώ: η προσαύξηση αυτή βεβαιώνεται αυτόματα ή αν πληρωθεί όλο το ποσό μέχρι 28/06 ακυρώνεται;
image description ΧΡΗΣΤΟΣ | Ιουνίου 19, 2013 12:46 μ.μ. | Reply
ΕΑΝ ΣΤΕΙΛΩ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ 18/6 ΤΟ 10€ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΒΑΛΩ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ Η ΕΩΣ ΤΙΣ 20/06
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο