Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Με ποιές κοινοτικές οδηγίες δεν έχει ακόμα συμμορφωθεί η Ελλάδα.

• Ασφάλεια: η Επιτροπή ζητά από την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε σήμερα από την Ελλάδα να εφαρμόσει σωστά την πρώτη και την τρίτη οδηγία για την πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλειας ζωής (73/239/ΕΟΚ και 92/49/ΕΟΚ) στη νομοθεσία της όσον αφορά τις υπηρεσίες οδικής βοήθειας. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οι ασφαλιστές υποχρεούνται να κοινοποιούν συστηματικά (σε ετήσια βάση) στην εποπτική αρχή του ασφαλιστικού τομέα τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά τους οδικής βοήθειας.
Η Επιτροπή εκτιμά ότι αυτό αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ.

Στους κοινούς κανόνες, που έχουν συμφωνηθεί ήδη από τη δεκαετία του ’70, περιλαμβάνονται όροι για την αρχική χορήγηση άδειας, τη συνεχή προληπτική εποπτεία, ιδίως όσον αφορά τη συνολική φερεγγυότητά τους, τα τεχνικά αποθεματικά τους και τα αντίστοιχα στοιχεία ενεργητικού. Περιλαμβάνουν επίσης την κατάργηση της προηγούμενης έγκρισης ή τη συστηματική κοινοποίηση των όρων των ασφαλιστηρίων και των τιμών, γεγονός που ενθαρρύνει τις ασφαλιστικές εταιρείες να εισέλθουν σε νέες αγορές, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα καλείται να καταργήσει την υποχρέωση αυτή. Το αίτημα της Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή «αιτιολογημένης γνώμης» σύμφωνα με τη διαδικασία για παράβαση της ΕΕ. Αν δεν κοινοποιηθούν μέτρα για να τερματιστεί η παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ.


• Αερομεταφορές: η Επιτροπή παροτρύνει το Βέλγιο και την Ελλάδα να προχωρήσουν στην επικύρωση της συμφωνίας με τα Δυτικά Βαλκάνια σχετικά με τον κοινό εναέριο χώρο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί επειδή το Βέλγιο και η Ελλάδα δεν έχουν επικυρώσει τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών της και των Δυτικών Βαλκανίων για τη δημιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου («συμφωνία ΚΕΕΧ»). Η μη επικύρωση της συμφωνίας ΚΕΕΧ εκ μέρους του Βελγίου και της Ελλάδας επηρεάζει το άνοιγμα των αγορών με τα Δυτικά Βαλκάνια για τις αερομεταφορές. Εάν οι αρχές του Βελγίου και της Ελλάδας δεν καταθέσουν το έγγραφο κύρωσης της συμφωνίας ΚΕΕΧ σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ΕΕ εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει και τις δύο υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.

• Περιβάλλον: η Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο σχετικά με τον χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων στην Πελοπόννησο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί επειδή η Ελλάδα δεν προστατεύει τους πολίτες της από τις επιπτώσεις της κακής διαχείρισης των αποβλήτων στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. Παρά τις προηγούμενες προειδοποιήσεις, ο χώρος υγειονομικής ταφής των αποβλήτων στο Κιάτο λειτουργεί κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα και την υγειονομική ταφή και, ως εκ τούτου, αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Σε μια προσπάθεια να παροτρύνει την Ελλάδα να επιταχύνει τις ενέργειες της στον τομέα αυτόν, η Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ, κατόπιν σύστασης του αρμόδιου για το περιβάλλον επιτρόπου κ. Janez Potočnik.

Η οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων επιβάλλει αυστηρές τεχνικές απαιτήσεις για τους χώρους υγειονομικής ταφής, με σκοπό την αποφυγή των δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου, το νερό, το έδαφος και τον αέρα. Διάφορες επιθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν επιτόπου αποκάλυψαν ότι ο χώρος υγειονομικής ταφής αποβλήτων του Κιάτου έχει κορεσθεί, αλλά εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς έγκυρη άδεια, αποτελώντας σοβαρή απειλή για την υγεία και το περιβάλλον. Παρά το γεγονός ότι οι ελληνικές αρχές αναγνωρίζουν το πρόβλημα και προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν, δεν έχουν ακόμη ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για τον καθαρισμό του χώρου υγειονομικής ταφής των αποβλήτων στο Κιάτο και ο χώρος αυτός εξακολουθεί να λειτουργεί κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα.


• Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων: η Επιτροπή ζητά από την Ελλάδα να άρει τα εμπόδια στο εμπόριο για την παράλληλη εξαγωγή φαρμάκων

Η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, καθώς η εν λόγω χώρα έθεσε εμπόδια στην εξαγωγή φαρμάκων, στερώντας έτσι από τους δυνητικούς εξαγωγείς προϊόντων τα οφέλη της παράλληλης εξαγωγής. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οι χονδρέμποροι μπορούν να εξάγουν φάρμακα στο εξωτερικό μόνο εφόσον έχουν αγοράσει τα φάρμακα που προορίζονται για εξαγωγή απευθείας από φαρμακευτικές εταιρείες. Η εξαγωγή δεν επιτρέπεται εάν έχουν αγοράσει τα εν λόγω φάρμακα από άλλους χονδρεμπόρους. Επίσης, οι φαρμακαποθήκες που εξάγουν φάρμακα απαγορεύεται να διαμεσολαβούν για εξαγωγές άλλων φαρμακαποθηκών. Αυτοί οι χονδρέμποροι μπορούν να διαμεσολαβούν για την πώληση των εν λόγω φαρμάκων στο εσωτερικό της Ελλάδας, αλλά κατά τη διαμεσολάβηση αυτή δεν μπορούν να εξάγουν τα προϊόντα αυτά. Επομένως, ο εν λόγω περιορισμός που έχει επιβάλει η Ελλάδα έχει ανάλογη επίπτωση με ποσοτικό περιορισμό των εξαγωγών, γεγονός που εισάγει διακρίσεις και κατά συνέπεια παραβαίνει το άρθρο 35 της ΣΛΕΕ.

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν ορισμένες υποχρεώσεις στους κατόχους αδειών κυκλοφορίας και τους διανομείς φαρμάκων, ανάλογες προς τον επιδιωκόμενο στόχο προστασίας της δημόσιας υγείας - π.χ. για την εξασφάλιση του κατάλληλου και αδιάλειπτου εφοδιασμού της αγοράς του κράτους μέλους με φάρμακα. Εάν ένας περιορισμός είναι ανάλογος με τον στόχο της προστασίας της δημόσιας υγείας είναι συμβατός με τους κανόνες της ΕΕ. Ωστόσο, εάν υπερβαίνει ό,τι είναι αναγκαίο για την εξασφάλιση του αδιάλειπτου εφοδιασμού, αποτελεί αδικαιολόγητο μέτρο ανάλογης επίπτωσης με ποσοτικό περιορισμό σε εξαγωγές.

Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, καθώς η χώρα αυτή θέτει εμπόδια στην εξαγωγή φαρμάκων. Εάν το εν λόγω κράτος μέλος δεν ενημερώσει την Επιτροπή, εντός δύο μηνών, για τα μέτρα που έλαβε ώστε να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις της, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο