Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΥΠ.ΟΙΚ. - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

Έξοδος της Ευρώπης από την κρίση: συστάσεις ανά χώρα για το 2013

Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2013 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα συστάσεις προς τα κράτη μέλη της ΕΕ με σκοπό την έξοδο της Ευρώπης από την κρίση και την ενίσχυση των βάσεων για ανάπτυξη. Οι εν λόγω συστάσεις βασίζονται σε λεπτομερή ανάλυση της κατάστασης σε κάθε χώρα και παρέχουν οδηγίες στις κυβερνήσεις σχετικά με τον τρόπο τόνωσης του αναπτυξιακού δυναμικού, αύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους και δημιουργίας θέσεων εργασίας κατά την περίοδο 2013-2014. Οι συστάσεις συνολικά αποτελούν μια φιλόδοξη σειρά μεταρρυθμίσεων για την οικονομία της ΕΕ. Στο πλαίσιο της σημερινής δέσμης μέτρων, που αποτελεί την κατάληξη του τρίτου ευρωπαϊκού εξαμήνου για το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής, η Επιτροπή ενέκρινε επίσης αρκετές αποφάσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος.

Ο Πρόεδρος κ. Barroso δήλωσε τα εξής: «Τώρα πρέπει να επιταχύνουμε τις θεμελιώδεις οικονομικές μεταρρυθμίσεις από τις οποίες θα προκύψουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας και τις οποίες αναμένουν με επιμονή κυρίως οι νέοι. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί μια από τις σοβαρότερες συνέπειες της κρίσης αυτής — η σημαντική απώλεια ανταγωνιστικότητας σε πολλά από τα κράτη μέλη μας και η συνεχιζόμενη ανεργία με όλες τις κοινωνικές συνέπειές της. Οι συστάσεις που εγκρίθηκαν σήμερα είναι μέρος της συνολικής στρατηγικής μας για την έξοδο της Ευρώπης από την κρίση. Είναι συγκεκριμένες, ρεαλιστικές και προσαρμοσμένες στην κατάσταση σε κάθε κράτος μέλος μας.»

Ορισμένα βασικά μηνύματα προκύπτουν από αυτή τη σειρά των ειδικών ανά χώρα συστάσεων. Από την ανάλυση της Επιτροπής φαίνεται ότι άρχισε η αποκατάσταση της ισορροπίας στην ΕΕ. Τα περισσότερα κράτη μέλη σημειώνουν πρόοδο στη δημοσιονομική εξυγίανση και εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Ωστόσο, ο ρυθμός και ο αντίκτυπος των προσπαθειών αυτών ποικίλλουν. Ορισμένα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τις μεταρρυθμίσεις ή να τις εφαρμόσουν πιο άμεσα.

Η αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανεργίας εξακολουθεί να είναι μεγάλη πρόκληση, κυρίως η ανεργία των νέων, μέσω της αύξησης της χρήσης ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας ή μέσω της μεταρρύθμισης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να διασφαλιστεί ότι τα άτομα που αναζητούν εργασία διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες για τις θέσεις εργασίας που διαθέτουμε. Μπορούν επίσης να γίνουν περισσότερα ώστε να δημιουργηθούν για τις επιχειρήσεις οι συνθήκες για να επενδύσουν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και με την προώθηση των επενδύσεων στην έρευνα, την καινοτομία και την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Επιπλέον, η δημοσιονομική εξυγίανση θα πρέπει να συνεχιστεί, αν και με διαφορετικό ρυθμό, ενώ παράλληλα πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα των ευάλωτων περιοχών που υπάρχουν στον τραπεζικό τομέα.

Η δέσμη των μέτρων:

Αυτή η δέσμη περιλαμβάνει:
•μια ανακοίνωση στην οποία περιγράφονται τα κύρια αποτελέσματα της ανάλυσης της Επιτροπής ανά κράτος, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας σε όλη την ΕΕ

•24 σύνολα συστάσεων: ένα σύνολο για κάθε κράτος μέλος – με εξαίρεση την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Κύπρο - και ένα χωριστό σύνολο για τη ζώνη του ευρώ. Οι συστάσεις περιλαμβάνουν ειδικές οδηγίες σχετικά με τη δημοσιονομική και οικονομική πολιτική, λαμβανομένης υπόψη της ειδικής κατάστασης σε κάθε κράτος μέλος.

•λεπτομερή ανάλυση στην οποία στηρίζονται οι συστάσεις, η οποία αναπτύσσεται σε 29 έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (ένα για κάθε κράτος μέλος, ένα για τη ζώνη του ευρώ και ένα για την Κροατία).

•παράλληλα με τις συστάσεις του ευρωπαϊκού εξαμήνου, η Επιτροπή εξέδωσε επίσης ορισμένες αποφάσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, στις οποίες αντικατοπτρίζονται οι τελευταίες εξελίξεις στα κράτη μέλη που αναμένεται να μειώσουν το δημόσιο έλλειμμα κάτω από το όριο του 3% του ΑΕΠ της ΕΕ. 1


Οι συστάσεις ανά χώρα παρέχουν συμβουλές σε θέματα πολιτικής, που προορίζονται ειδικά για την αντίστοιχη χώρα, και κατευθύνουν τις εθνικές πολιτικές κάθε χρόνο. Αυτό γίνεται με βάση την επανεξέταση των οικονομικών και κοινωνικών επιδόσεων κάθε κράτους μέλους κατά το προηγούμενο έτος, και τις προτεραιότητες της ΕΕ για την απασχόληση και την ανάπτυξη που αναφέρονται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης της Επιτροπής (MEMO/12/910).

Τον Μάρτιο, τα κράτη μέλη συμφώνησαν σχετικά με πέντε προτεραιότητες για το 2013: την επιδίωξη διαφοροποιημένης και ευνοϊκής για την ανάπτυξη δημοσιονομικής εξυγίανσης, την αποκατάσταση της υπό κανονικούς όρους χορήγησης δανείων προς την οικονομία, την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, την καταπολέμηση της ανεργίας και των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.

Οι συστάσεις καταρτίζονται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής και εγκρίνονται από το Σώμα των Επιτρόπων. Συντάσσονται ύστερα από ενδελεχή αξιολόγηση της εφαρμογής των συστάσεων για κάθε χώρα το προηγούμενο έτος, σε συνδυασμό με λεπτομερή ανάλυση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης και σταθερότητας ή σύγκλισης2που υπέβαλαν τα κράτη μέλη τον Απρίλιο. Η ανάλυση αυτή περιλαμβάνεται στα έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύουν τις προτάσεις.

Οι συστάσεις αφορούν ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων οικονομικών και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε τομείς όπως η φορολογία, οι συντάξεις, η δημόσια διοίκηση, οι υπηρεσίες και η αγορά εργασίας, με έμφαση στην ανεργία των νέων. Οι χώρες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία και Κύπρος) δεν λαμβάνουν τις ανά χώρα συστάσεις επειδή η συμμόρφωσή τους με τα προγράμματα μακροοικονομικής προσαρμογής παρακολουθείται σε χωριστή, εντατικότερη, διαδικασία.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο