Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Οι εκπιπτόμενες και μη δαπάνες των επιχειρήσεων στο προσχέδιο του νέου φορολογικού

Τις τελευταίες ημέρες όλα τα μέσα ενημέρωσης διαρρέουν μια μια τι διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου. Το Υπ Οικονομικών μετά από κάθε δημοσίευση ανακοινώνει ότι όσα δημοσιοποιούνται είναι αναληθή, ενώ θα μπορούσε απλά να ισχυρισθεί ότι το νομοσχέδιο που έχει διαρρεύσει είναι απλά ένα προσχέδιο και τίποτα παραπάνω.

Η πραγματικότητα είναι ότι το νομοσχέδιο είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο και φυσικά το τελικό κείμενο που θα παρουσιαστεί στην βουλή θα είναι σε μεγάλο βαθμό διαφορετικό.

Με μία πρόχειρη ανάγνωση μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι πολλές διατάξεις χρειάζονται αναδιατύπωση, μερικά κεφάλαια απουσιάζουν τελείως, και πολλά σημεία χρειάζονται αποσαφήνιση.

Από το προσχέδιο του Φορολογικού νομοσχεδίου το οποίο έχει πλέον όλη η Ελλάδα και το οποίο θα συνεχίζει να διαψεύδει το ΥΠ.ΟΙΚ. σας παραθέτουμε τα άρθρα 19 - 20 που αναφέρονται στις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες των επιχειρήσεων.
Αμφιβάλουμε εάν και τα συγκεκριμένα άρθρα θα παραμείνουν όπως έχουν διατυπωθεί στο προσχέδιο μετά την δημόσια διαβούλευση και τα λοιπά στάδια που θα περάσει μέχρι να καταλήξει στην βουλή για ψήφιση.

----------------Άρθρο 18—Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες


Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών οι οποίες:
α) πραγματοποιούνται προς το άμεσο συμφέρον τη ς επιχείρηση ς ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,
β) αντιστοιχούν σε πραγματικά καταβεβλημένη δαπάνη και μπορούν να αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά,
γ) δεν είναι υπερβάλλουσες σε σύγκριση με τις δαπάνες ομοειδών επιχειρήσεων,
δ) οδηγούν στη μείωση των καθαρών στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης, και
ε) εγγράφονται στις δαπάνες της περιόδου στην οποία πραγματοποιούνται.

Άρθρο 19— Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες (περιοριστικός κατάλογος)
 

Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν:
α) Επιδόματα, αμοιβές συμμετοχής σε συνεδριάσεις και άλλες παρόμοιες πληρωμές σε εκτελεστικάή μη εκτελεστικά μέλη συμβουλίων,
β) Δηλωμένα μερίσματα και διανεμόμενα κέρδη από συμμετοχή σε ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή ημεδαπές προσωπικές εταιρείες,
γ) Τόκοι υπερβαίνοντες τους ισχύοντες στην αγορά, όπως αυτοί καθορίζονται με απόφαση που εκδίδει σε ετήσια βάση ο Υπουργός Οικονομικών, προσαυξημένοι κατά 1 ποσοστιαία μονάδα,
δ) Εισφορές σε αποθεματικά, προβλέψεις και λοιπά κεφάλαια ειδικού σκοπού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον παρόντα Κώδικα,
ε) Πρόστιμα και ποινές,
στ) Δωροδοκίες,
ζ) Ο φόρος εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων του τέλους επιτηδεύματος και των έκτακτων εισφορών και που επιβάλλονται επί των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα, καθώς και ο ανακτήσιμος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας,
η) Έξοδα παραστάσεως στα οποία περιλαμβάνονται έξοδα για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, διαμονής φιλοξενούμενων, σίτισης, κλπ.,
θ) Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες, και
ι) Έξοδα ψυχαγωγίας, εκτός αν πραγματοποιούνται από φορολογούμενο του οποίου η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο βαθμό που τα έξοδα αυτά επισύρονται στο πλαίσιο τέτοιας δραστηριότητας.
 

Άρθρο 20—Αποσβέσεις
 

1. Κατά τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών, οι αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού εκπίπτουν από:
α) τον ιδιοκτήτη πάγιων στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης στις περιπτώσεις πλην εκείνων που αναφέρονται στην περίπτωση β),
β) το μισθωτή, σε περίπτωση χρηματοοικονομικής μίσθωσης.


2. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, ο όρος «χρηματοοικονομική μίσθωση» σημαίνει οποιαδήποτε συμβατική διευθέτηση σύμφωνα με την οποία ο εκμισθωτής (κύριος] υποχρεούται έναντι μισθώματος να παραχωρεί στο μισθωτή (χρήστη) τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου, εφόσον πληρούνται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:
α) η κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου περιέρχεται στον μισθωτή με την λήξη του χρόνου της μίσθωσης,
β) το μισθωτήριο περιλαμβάνει όρο συμφέρουσας προσφοράς για την εξαγορά του εξοπλισμού σε τιμή κατώτερη της θεμιτής αγοραίας αξίας,
γ) η περίοδος της μίσθωσης καλύπτει τουλάχιστον το 90% της οικονομικής διάρκειας ζωής του περιουσιακού στοιχείου ακόμη και στην περίπτωση που ο τίτλος δεν μεταβιβάζεται κατά τη λήξη της μίσθωσης,
δ) κατά τη σύναψη του μισθωτηρίου, η παρούσα αξία των μισθωμάτων ανέρχεται στο 90% της αγοραίας αξίας του περιουσιακού στοιχείου που εκμισθώνεται, ή
ε) τα περιουσιακά στοιχεία που εκμισθώνονται είναι τέτοιας ειδικής φύσης που μόνον ο μισθωτής δύναται να τα μεταχειριστεί δίχως να προβεί σε σημαντικές αλλοιώσεις.
 

3. Γη, έργα τέχνης, αντίκες, κοσμήματα και άλλα πάγια στοιχεία ενεργητικού επιχειρήσεων που δεν υπόκεινται σε φθορά και αχρήστευση λόγω παλαιότητας, δεν είναι αποσβέσιμα.
 

4. Κόστος κτήσης ή κατασκευής, περιλαμβανομένου και του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής αποσβένονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
 

Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης

Συντελεστής
απόσβεσης
(% ανά φορολογικό
έτος)

Κτήρια,κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές
εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθμοί, περιλαμβανομένου
του παραρτήματός τους

4

Γη που χρησιμοποιείται σε εξόρυξη και λατομεία, εκτός όταν
χρησιμοποιείται για την υποστήριξη μεταλλευτικών
δραστηριοτήτων

5

Μέσα μαζικής μεταφοράς, περιλαμβανόμενων αεροσκαφών,
σιδηροδρομικών συρμών, πλοίων και σκαφών

5

Μηχανήματα, εξοπλισμός,περιλαμβανομένων μέσων
μεταφοράς προσωπικού

10

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων 

12

Ασώματες ακινητοποιήσεις και- δικαιώματα

10

Εξοπλισμός και λογισμικό Η/Υ

20

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης 10%

 

5. Εάν ένα περιουσιακό στοιχείο επιχείρησης χρησιμοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία από τον φορολογούμενο εντός των τελευταίων έξι μηνών του φορολογικού έτους, το ποσό της απόσβεσης που δύναται να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα είναι το 50% του ποσού που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4.
 

6. Το ποσό της απόσβεσης δεν δύναται να υπερβεί το κόστος κτήσης ή κατασκευής, περιλαμβανομένου του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής. Εάν το ποσό της απόσβεσης είναι μικρότερο από € 1.500 ανά ένα έκαστο περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης, το εν λόγω ποσό μπορεί να εγγραφεί απ' ευθείας στα έξοδα εντός του φορολογικού έτους κτήσης του περιουσιακού στοιχείου. Με Υπουργική Απόφαση, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να αναπροσαρμόσει το εν λόγω ποσό μια φορά ανά πέντε έτη, όχι όμως πλέον της αύξησης του Δείκτη Τιμών Παραγωγοί του Κλάδου για την εν λόγω περίοδο, όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.
 

7. Οι νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις δύνανται να αναβάλουν την απόσβεση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης κατά τα πρώτα τρία φορολογικά έτη.
 

8. Ο παρών κανόνας έχει ισχύ επίσης για τη δαπάνη που καταβάλλει η επιχείρηση,για την κατασκευή μη ιδιόκτητου δικτύου σύνδεσης του σταθμού αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο της ΔΕΗ.
 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο