Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

500 εκατομμύρια προστέθηκαν στα ληξιπρόθεσμα τον μήνα Απρίλιο. Συνεχίζει ένας μεγάλος αριθμός υπόχρεων να μην υποβάλει ΦΠΑ - 25.000 δηλώσεις Φ.Π.Α. δεν υποβλήθηκαν τον ίδιο μήνα

Νέο ληξιπρόθεσμο 3 δις προστέθηκε το Απρίλιο . 25.000 δηλώσεις ΦΠΑ δεν υποβλήθηκαν τον ίδιο μήνα

Νέο ληξιπρόθεσμο χρέος προς το δημόσιο ύψους 3 δις ευρώ προστέθηκε μόνο τον μήνα Απρίλιο ανεβάζοντας το ύψος του για το 2013 στα 6.5 δις και συνολικά στα 54 δις
Από τα 6.5 που είναι το ληξιπρόθεσμο του 2013 εισπράχθηκαν μόνο 0,5 δις .

Αναλυτικά :

•Παρακολούθηση της Φορολογικής Διοίκησης (Tax Administration Monitor) Ιανουαρίου - Απριλίου 2013

Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης : Μέρος B
B. Δείκτες Αποδοτικότητας Σύνολο 2011 Σύνολο 2012 2013
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΣΥΝΟΛΟ
Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών [ΣΤΟΧΟΣ 2013: α) Είσπραξη 1,140 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013, από το ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο στο τέλος του 2012, είσπραξη 1,900 δισ ευρώ μέχρι το τέλος του 2013, από το ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο στο τέλος του 2012, β) Είσπραξη 14% του νέου ληξιπροθέσμου - που δημιουργείται μέσα στο 2013 - μέχρι το τέλος Ιουνίου , και είσπραξη 24,5% μέχρι το τέλος του 2013], Σωρευτικά ποσά σε δις ευρώ.
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο (€ δις) (1)=(2)+(3)+(4)+(5) 44,891 55,787 55,485 55,307 55,103 54,902
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Δημοτικών επιχειρήσεων κ.α (€ δις) (2) 3,673 3,672 3,671 3,666 3,650
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο πτωχευμένων (€ δις) (3) 9,015 9,012 9,013 9,013 9,014
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο λοιπών φορολογούμενων (€ δις) (4) 42,910 42,612 42,434 42,236 42,050
Μηδενικοί, προσωρινοί (πλασματικοί) και λοιποί ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για συγκεκριμένους λόγους (€ δις) (5) 0,189 0,188 0,188 0,188 0,188
Εισπράξεις έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (6) 1,099 0,279 0,432 0,606 0,754
Διαγραφές έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (7) 0,024 0,048 0,078 0,131
"Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία (€ δις) (8)* 1,316 2,178 3,095
Εισπράξεις έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (9) * 0,056 0,140 0,401
Διαγραφές έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (10) * 0,006 0,015 0,037
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους, 10,45% 4,28% 6,45% 13,11%
*Τον Απρίλιο ο υπολογισμός του "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους άλλαξε. Υπολογίζεται από 1.12.2012 και εξαιρεί τα μη φορολογικά "νέα" ληξιπρόθεσμα. Αναμένεται η επικαιροποίηση του τρόπου υπολογισμού του "παλιού" ληξιπρόθεσμου.
**Για τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο το Ποσοστό είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους υπολογίζεται ως (11)=(9)/(8). Από τον Απρίλιο και στο εφεξής το Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους υπολογίζεται ως (11)=(9)/((8)-(10)).
Τακτικοί Έλεγχοι Μεγάλων Επιχειρήσεων [ΣΤΟΧΟΣ 2013: 176 έλεγχοι μέχρι τέλος Ιουνίου; 596 έλεγχοι συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου; Είσπραξη 65% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Ιουνίου και 75% μέχρι τέλος Δεκεμβρίου],μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Αριθμός Ελέγχων σε εξέλιξη 247 309 324 331 463
Αριθμός ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1) 107 4 14 16 45 79
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (2)
1 0 2 3 6
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)+(2) 5 14 18 48 85
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες)* 1200 6000 6400 17640 31240
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3) 1,6 5,0 6,5 58,3 71,4
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4) 0,0 0,0 0,1 4,9 5
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) 3,5 0,0 32,6 33,3 69,4
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (6) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3)+(4)+(5)+(6) 1,6 5,0 6,6 63,2 76,4
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά του μήνα αναφοράς (€ εκατ.) (7) 0,2 1,5 5,4 14,4 21,5
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ελέγχων προηγούμενων μηνών του τρέχοντος έτους (€ εκατ.) (8) 0,0 0,1 0,7 0,8
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (7)+(8) 0,2 1,5 5,5 15,1 22,3
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση 65,50% 12,5% 30,0% 83,3% 23,9% 29,2%
*Προσωρινά Στοιχεία
Προσωρινοί Έλεγχοι Μεγάλων Επιχειρήσεων [ΣΤΟΧΟΣ 2013: 260 έλεγχοι μέχρι τέλος Ιουνίου ; 680 έλεγχοι συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου ; Είσπραξη 45% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Ιουνίου και 55% μέχρι τέλος Δεκεμβρίου],μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Αριθμός Ελέγχων σε εξέλιξη 210 223 215 200 278
Αριθμός ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1) 444 24 61 31 68 184
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (2)
0 0 0 0 0
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)+(2) 24 61 31 68 184
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες)* 920 2400 1968 3064 8352
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3) 5,5 16,5 11,9 22,0 55,9
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (6) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3)+(4)+(5)+(6) 5,5 16,5 11,9 22,0 55,9
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά του μήνα αναφοράς (€ εκατ.) (7) 0,2 3,4 1,1 5,2 9,9
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ελέγχων προηγούμενων μηνών του τρέχοντος έτους (€ εκατ.) (8) 0,1 0,2 0,4 0,7
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (7)+(8) 0,2 3,5 1,3 5,6 10,6
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση 48,40% 3,6% 21,2% 10,9% 25,5% 19,0%
*Προσωρινά Στοιχεία
Πλήθος υποθέσεων της Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων για τις οποίες γίνεται μηνυτήρια αναφορά για φοροδιαφυγή [ΣΤΟΧΟΣ 2013 : 8 υποθέσεις μέχρι τέλος Ιουνίου και 18 υποθέσεις συνολικά έως τέλος Δεκεμβρίου ], Μηνιαία Νούμερα
Πλήθος υποθέσεων 0 4 4 8 16
Έλεγχοι αυτοαπασχολούμενων και ατόμων μεγάλου πλούτου [ΣΤΟΧΟΣ 2013: α) 280 έλεγχοι μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 και 910 έλεγχοι μέχρι το τέλος του 2013 β) Είσπραξη 40% όλων των βεβαιωμένων φόρων και προστίμων μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 και 65% στο τέλος του 2013 γ) Υποβολή 50 υποθέσεων στον οικονομικό εισαγγελέα μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 και 110 υποθέσεων μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2013], μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη. Προσωρινά Στοιχεία
Πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη σύμφωνα με την ημερομηνία που ο έλεγχος ξεκίνησε πραγματικά (Σωρευτικά νούμερα) 1002 60 112 98 75
Αριθμός ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1) 495 34 34 35 40 143
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (2)
10 5 3 7 25
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)+(2) 44 39 38 47 168
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες)* 3697 2087 4002 2585 12371
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3) 1,63 1,02 2,29 2,10 7,0
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4) 0,05 0,03 0,02 0,07 0,2
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) 9,03 3,09 12,03 9,13 33,3
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (5) 0,00 0,45 0,33 2,03 2,8
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3)+(4)+(5)+(6) 1,68 1,49 2,64 4,21 10,0
Φόροι και πρόστιμα που εισπράχθηκαν από υποθέσεις που διευθετήθηκαν σε συνέχεια των προσκλήσεων για έλεγχο που έλαβαν οι φορολογούμενοι (€ εκατ.)(7) 0,14 0,23 0,09 0,14 0,6
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ολοκληρωθέντων ελέγχων και ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή του άρθρου 70Α (€ εκατ.) (8) 0,64 0,52 0,76 0,98 2,9
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (7)+(8) 0,78 0,74 0,85 1,12 3,5
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση 78,4% 46,8% 49,9% 32,2% 26,6% 34,9%
Πλήθος υποθέσεων για τις οποίες γίνεται μηνυτήρια αναφορά για φοροδιαφυγή 6 8 4 0 18
* Για τον Ιανουάριο, το σύνολο διάρκειας ελέγχων περιλαμβάνει όλες τις υποθέσεις των Δ.Ε.Κ Αθήνας και Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβανομένων και των ελέγχων αυτοαπασχολούμενων και ατόμων μεγάλου πλούτου. Για τον Μάρτιο οι ώρες αφορούν τις 21 υποθέσεις από τις 35. Για τον Απρίλιο οι ώρες αφορούν τις 24 υποθέσεις από τις 40.
Φορολογική Συμμόρφωση Υπόχρεων σε Δηλώσεις Φ.Π.Α (Δεδομένα μέχρι 30/4/2013)
Πλήθος Υπόχρεων σε Δήλωση Φ.Π.Α (1) 109.579 1.066.469 108.015 108.100 1.392.163
Πλήθος Υπόχρεων που έκαναν δήλωση Φ.Π.Α(2) 83.335 852.274 82.065 82.755 1.100.429
Πλήθος Υπόχρεων που δεν έκαναν δήλωση Φ.Π.Α(3) 26.244 214.195 25.950 25.345 291.734
Ποσοστό % υπόχρεων που έκαναν δήλωση 76,05% 79,92% 75,98% 76,55%
Πλήθος υπόχρεων που δεν έκαναν δήλωση με Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (5) 20.665 188.573 20.403 19.824 249.465
Αριθμός Υπόχρεων που έκαναν δήλωση μετά τηλεφωνική επικοινωνία και /ή αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (6) 2.220 13.472 1.711 1.355 18.758
Ποσοστό % Υπόχρεων που έκαναν δήλωση μετά τηλεφωνική επικοινωνία και /ή αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γενικά (6)/(3) 8,46% 6,29% 6,59% 5,35%
Ποσοστό % Υπόχρεων που έκαναν δήλωση μετά τηλεφωνική επικοινωνία και /ή αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (6)/(5) 10,74% 7,14% 8,39% 6,84%
Ποσοστιαίος % Μέσος Όρος Δηλώσεων που υποβλήθηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και/ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 8,46% 7,37% 7,11% 6,67%
Ποσοστιαίος % Μέσος Όρος Δηλώσεων που υποβλήθηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και/ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από Υπόχρεους που έχουν Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 10,74% 8,94% 8,76% 8,28%
Εισπραχθέντες Φόροι από τις ενέργειες συμμόρφωσης τρέχοντος μηνός(εκ. €). 6.311.163 16.866.792 3.937.395 2.755.965 29.871.315
Εισπραχθέντες Φόροι από τις ενέργειες συμμόρφωσης προηγούμενων μηνών (εκ. €). 748.295 649.411 726.781 794.223 2.918.710
Είσπραξη νέων οφειλών [ΣΤΟΧΟΣ 2013 : Είσπραξη 40 εκ. μέχρι τέλος Δεκεμβρίου μέσω αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε 250.000 νέους οφειλέτες και τηλεφωνικών κλήσεων σε 10.000 νέους οφειλέτες].
Πλήθος μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 55.432 74.020 44.967 45.297 219.716
Πλήθος τηλεφωνικών κλήσεων 0 1.260 1.037 2.033 4.330
Σύνολο νέων οφειλών που εισπράχθηκαν 12.692.707 41.552.828 10.479.522 11.501.969 76.227.026
Έλεγχοι μη συμμορφούμενων [ΣΤΟΧΟΣ 2013: α) 5.500 ολοκληρωμένοι έλεγχοι Φ.Π.Α μέχρι τέλος Ιουνίου και 11.000 συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, β) Είσπραξη άνω του 20% όλων των βεβαιωθέντων φόρων και προστίμων μέχρι τέλος Ιουνίου και άνω του 20% μέχρι τέλος Δεκεμβρίου]
Πλήθος ολοκληρωμένων ελέγχων Φ.Π.Α 21057 1.484 1.144 943 1.462 5.033
Πλήθος ολοκληρωμένων ελέγχων Παρακρατούμενων Φόρων 1193 172 141 121 80 514
Βεβαιωθέντες Φόροι και Πρόστιμα ελέγχων Φ.Π.Α 36.104.730 26.780.113 19.733.181 23.518.346 106.136.370
Βεβαιωθέντες Φόροι και Πρόστιμα ελέγχων Παρακρατούμενων Φόρων 3.751.435 8.197.269 3.738.590 1.664.520 17.351.814
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από ελέγχους Φ.Π.Α 8.794.680 8.796.143 7.436.429 7.214.908 32.242.160
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από ελέγχους Παρακρατούμενων Φόρων 755.089 2.106.846 904.311 614.611 4.380.857
% Ποσοστό Είσπραξης ελέγχων Φ.Π.Α 24,36% 32,85% 37,68% 30,68% 30,38%
Μηνυτήριες Αναφορές ως προς τα αδικήματα των άρθρων 17,18 και 19 του Ν.2523/1997
Πλήθος μηνυτήριων αναφορών από Δ.Ο.Υ και Δ.Ε.Κ * 1700 1700
Πλήθος μηνυτήριων αναφορών από Σ.Δ.Ο.Ε * 678 678
Πλήθος αναφορών προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας βάσει του Ν.3691/2008 283 723 440 406 1852
*Τα δεδομένα επικαιροποιούνται σε τριμηνιαία βάση
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Your Name | Μαΐου 22, 2013 4:12 μ.μ. | Reply
( Νέο ληξιπρόθεσμο 3 δις προστέθηκε το Απρίλιο . 25.000 δηλώσεις ΦΠΑ δεν υποβλήθηκαν τον ίδιο μηνα )

Εγκριτοι .... δημοσιογραφοι - μισθοφοροι στα καναλια της διαπλοκης τυπου sky,
τι εχουν να πουν ??? Πως θα αντιστρεψουν την σκληρη πραγματικοτητα για τους
μισθωτους - συταξιουχους και επαγγελματιες .
Τι λενε ο Κωνστας, ο Παπαδημητριου, o Πρετεντερης και ο Εισαγγελατος ?
Βλεπουν πακτωλο επενδυσεων και εισροης κεφαλαιων ?

image description Φιλημων | Μαΐου 22, 2013 6:08 μ.μ. | Reply
Πότε κυβερνώντες ντόπιοι και Ευρωπαίοι, θα καταλάβετε, ότι δεν υπάρχουν Χρήματα; ότι έχει νεκρώσει η αγορά; ότι συρρικνώθηκε η Αγοραστική Δύναμη των καταναλωών;; Τι περιμένετε από αυτό το άθλια στημένο από κλέφτες παιχνίδι; Που είναι οι επενδύσεις;; ποιόν κοροϊδεύετε;
Τελεώσανε τα ψέματα. Κάποια στιγμή θα έρθει να πληρώσετε, για το κατάντημα και είναι κοντά αυτή η ώρα. Φυλαχτείτε λαμόγια!!!!
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο