Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΥΠ.ΟΙΚ. - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (Βασικές αρχές – Κατευθύνσεις)

Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (Βασικές αρχές – Κατευθύνσεις)

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων

Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Οι ανάγκες των πολιτών για καλύτερες υπηρεσίες, των επιχειρήσεων για ένα φιλικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον και του Δημόσιου Τομέα για ένα περισσότερο αποτελεσματικό και παραγωγικό κράτος, απαιτούν δημιουργικές λύσεις, διοικητικές μεταρρυθμίσεις με φαντασία και μέγιστη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
Οι δυνατότητες που δίνει η εξέλιξη της τεχνολογίας, δημιουργούν νέες προσδοκίες στους τελικούς χρήστες και απαιτούν από τη Δημόσια Διοίκηση να μπορεί να δώσει και να λάβει υπηρεσίες κάθε χρονική στιγμή, παντού και σε κάθε συσκευή, με το ελάχιστο δυνατό κόστος.
Η Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στόχο έχει να καθορίσει με σαφήνεια ένα νέο τομέα ανάπτυξης της χώρας σε συνδυασμό πάντα με τον αντίστοιχο στρατηγικό σχεδιασμό για τις ΤΠΕ στην Ελλάδα τα επόμενα δέκα χρόνια και σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, βασισμένη στις αρχές της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της εξωστρέφειας, την επενδυτική ενίσχυση και φυσικά την ανάπτυξη της απασχόλησης.

1.    Κύριοι Στόχοι
Οι κύριοι στόχοι της Στρατηγικής συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:

-    Παροχή του μέγιστου δυνατού αριθμού ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη και την επιχείρηση ειδικότερα υπηρεσιών "4ου ή 5ου επιπέδου", δηλαδή υπηρεσιών που ολοκληρώνονται διαδικτυακά, χωρίς φυσική παρουσία του πολίτη στη δημόσια διοίκηση.
-    Δημιουργία περιβάλλοντος πλήρως ψηφιακής συνεργασίας/επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών και των στελεχών της δημόσιας διοίκησης
-    Χρήση σύγχρονων υποδομών και διασφάλιση ποιοτικών, και ασφαλών συνθηκών ψηφιακής ανάπτυξης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα.

Η προσπάθεια για επίτευξη των παραπάνω στόχων γίνεται με κανόνες διασφάλισης του απαραβίαστου των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και σεβασμό στη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής των πολιτών.

2.    Σχεδιαστικές Αρχές

Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σύγχρονου ελληνικού περιβάλλοντος, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, και να επιτύχει ουσιαστική μεταρρύθμιση, η Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση βασίζεται στις ακόλουθες γενικές σχεδιαστικές αρχές:  
 
-    Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (ΗΔ) είναι βασική συνιστώσα της Διοικητικής Μεταρρύθμισης (ΔΜ). Οι πολιτικές ΗΔ και ΔΜ πρέπει να κινούνται παράλληλα και συντονισμένα.
-    Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αναπτύσσεται με τρόπο συντονισμένο, με τη συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
-    Κάθε έργο ή/και δράση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης οδηγεί σε μετρήσιμα αποτελέσματα ως προς την απλούστευση δομών και διαδικασιών, και ως προς τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης.
-    Η ανάπτυξη των ΤΠΕ ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, διασφαλίζει την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, της σφαίρας της ιδιωτικής ζωής και της ταυτότητας των πολιτών, ενώ η μείωση των αποδεκτών κινδύνων σε πληροφοριακά συστήματα είναι εγγυημένη.
-    Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και οι ευκαιρίες που επιφέρει λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση όλων των τομεακών και οριζόντιων πολιτικών.
-    Λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις που σημειώνονται τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, η Ελλάδα, ως ενεργός εταίρος, μοιράζεται την εμπειρία και τη γνώση της αλλά και μαθαίνει από τους άλλους.
-    Ο δημόσιος τομέας εξασφαλίζει ίση μεταχείριση σε διαφορετικές τεχνολογικές πλατφόρμες που χρησιμοποιούν το κατάλληλο υλικό και λογισμικό και διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών με τη χρήση ανοικτών προτύπων.
-    Η συλλογή δεδομένων και η ανάπτυξη λύσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης χαρακτηρίζονται από την αρχή της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης.   
-    Λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα τόσο των δημιουργών όσο και των χρηστών της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Βασική προϋπόθεση επιτυχίας:
Η οριζόντια συνεργασία μεταξύ Υπουργείων σε κάθε επίπεδο, μέσω της Επιτροπής Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ώστε να αποφεύγονται αλληλεπικαλυπτόμενες ή και αντικρουόμενες μεταξύ τους ενέργειες.


3.    Πλαίσιο Ανάπτυξης

Το πλαίσιο ανάπτυξης της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση διαμορφώνεται πάνω σε τέσσερις βασικούς και πρωταρχικούς πυλώνες:

Α. Προσέγγιση με επίκεντρο την πληροφορία (data oriented approach)
Μία τέτοια στρατηγική προσέγγιση μας μεταφέρει από το επίπεδο διαχείρισης εγγράφων που βρισκόμαστε σήμερα σε μία νέα, πιο σύγχρονη πραγματικότητα διαχείρισης διακριτών τμημάτων πληροφορίας, ανοιχτών δεδομένων και περιεχομένου τα οποία μπορούν εύκολα γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας, να σημειωθούν, να χαρακτηριστούν, να διαμοιρασθούν, να διασφαλισθούν και να παρουσιασθούν με έναν τρόπο που είναι πολύ πιο χρήσιμος και κατανοητός για τον αποδέκτη αυτής της πληροφορίας.

Β. Προσέγγιση κοινής πλατφόρμας (shared platform)
Αποτελεί προϋπόθεση συνεργασίας ανάμεσα στις διάφορες δομικές και λειτουργικές μονάδες του κράτους (Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, Διευθύνσεις, Φορείς κλπ) προκειμένου να μειωθούν οι δαπάνες, να  προωθηθεί η ανάπτυξη, να εφαρμοσθούν συνεκτικά πρότυπα, και να διασφαλισθεί η δημιουργία και παράδοση δεδομένων και πληροφοριών με συνοχή και αξιοπιστία.

Γ. Προσέγγιση με επίκεντρο τον τελικό χρήστη  
Από τις πληροφορίες που παρέχονται, μέχρι το σύστημα διαχείρισης και τον τρόπο οργάνωσης καθώς και την παρουσίαση, το επίκεντρο πρέπει να είναι οι ανάγκες των πολιτών, των επιχειρήσεων και των στελεχών των δημοσίων φορέων. Βάζοντας τον τελικό χρήστη στο επίκεντρο, σημαίνει ότι ποιοτικές πληροφορίες και υπηρεσίες είναι προσβάσιμες, ισχύουσες και ακριβείς οποιαδήποτε στιγμή εκείνος τις χρειάζεται.

Δ. Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα  
Ο σχεδιασμός της ψηφιακής ανάπτυξης δεν μπορεί να παραγνωρίσει τους κινδύνους που αφορούν σε εσκεμμένες επιθέσεις ή τυχαίες παραβιάσεις ασφάλειας και ιδιωτικότητας, είτε σε εφαρμογές είτε σε πληροφορία.  Απέναντι σε αυτούς τους κινδύνους, λαμβάνονται τα μέγιστα δυνατά μέτρα στη βάση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών, τόσο από την πλευρά της τεχνολογίας όσο και της νομοθεσίας. Για να υποστηριχθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία, χρειάζεται να υπάρχει σιγουριά και παράλληλα εγγύηση για την ασφάλεια των δεδομένων σε ολόκληρο τον τεχνολογικό κύκλο ζωής.


4.    Στρατηγικές Κατευθύνσεις

Η Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αποτελεί ένα συνεκτικό πλέγμα τριών (3) στρατηγικών κατευθύνσεων. Κάθε έργο και δράση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εντάσσεται σε μία από τις στρατηγικές κατευθύνσεις, δεδομένου ότι εξυπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό, ενώ παράλληλα συμβάλλει καθοριστικά στην υλοποίηση επιμέρους στόχων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός "ψηφιακού προφίλ" για κάθε έργο ή δράση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με προκαθορισμένο βάρος συμβολής στην επίτευξη της εθνικής στρατηγικής και συγκεκριμένη προτεραιότητα υλοποίησης.

Στρατηγική κατεύθυνση 1: Πολίτες
Περιλαμβάνονται όλες οι ψηφιακές πολιτικές που ενισχύουν τη «ψηφιακή» δραστηριοποίηση των πολιτών, καθώς και ψηφιακές υπηρεσίες που αφορούν στην εξυπηρέτησή τους (π.χ. υπηρεσίες 4ου και 5ου επιπέδου, διασύνδεση μητρώων) και στην απελευθέρωση της δημιουργικότητάς τους (π.χ. ανοιχτά δεδομένα, web services). Στόχος αυτής της κατεύθυνσης είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω της ευρείας χρήσης ΤΠΕ και η διευκόλυνση της καθημερινότητας και των συναλλαγών τους τόσο με τη Δημόσια Διοίκηση όσο και μεταξύ τους ή με επιχειρήσεις.

Στρατηγική κατεύθυνση 2: Επιχειρήσεις
Περιλαμβάνονται ψηφιακές πολιτικές, που εκπονούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και εξασφαλίζουν ένα σταθερό και ψηφιακά φιλικό, προς τον επιχειρηματία και την επιχειρηματικότητα, περιβάλλον. Παράλληλα, διασφαλίζουν όλες τις απαραίτητες ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησής των επιχειρήσεων καθώς και τις αντίστοιχες υποδομές.

Στρατηγική κατεύθυνση 3: Κράτος
Περιλαμβάνονται ψηφιακές πολιτικές που αποσκοπούν στη ουσιαστική αναδιοργάνωση του κράτους  και στην εσωτερική βελτίωση της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας και της οργάνωσής του (π.χ. G2G, αναδιοργανώσεις), αξιοποιώντας τεχνολογικά εργαλεία. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής κατεύθυνσης, επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός νέου περιβάλλοντος και μιας νέας κουλτούρας λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και παραγωγικότητα.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο