Ειδήσεις Επενδύσεις -αναπτυξιακά

Επιδοτήσεις μικρομεσαίων για να αναπτύξουν νέα προιόντα και υπηρεσίες

Ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα για επιδοτήσεις μικρομεσαίων και μεγαλύτερων εταιρειών, ώστε να αναπτύξουν νέα προιόντα και υπηρεσίες. Δίδει έως 800.000 ευρώ επιδότηση για την κάλυψη δαπανών υπεργολαβίας στο πεδίο της έρευνας αλλά και τους κόστους νέων υπαλλήλων, εξοπλισμού, πιστοποίησης και άλλων επενδύσεων.

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, εστιάζεται σε οκτώ επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς προτεραιότητας στο πλαίσιο των οποίων θα επιχορηγηθούν προτάσεις:

1.Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία και Βιοτεχνολογία
2.Τρόφιμα/ Ποτά
3.Ενέργεια
4.Περιβάλλον
5.Χημικές διεργασίες
6.Φαρμακευτικά/ Καλλυντικά προϊόντα
7.Υλικά
8.Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμοί

 Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν εγχώριες επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους, με παραγωγική δραστηριότητα, οι οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους έχουν κλείσει μία τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία.

Τι χρηματοδοτείται:

•Δαπάνες προσωπικού
•Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό
•Δαπάνες για αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας
•Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει (από νομικά και φυσικά πρόσωπα)
•Συμπληρωματικές δαπάνες
•Δαπάνες αναλωσίμων και λοιπών εξόδων
•Δαπάνες κατοχύρωσης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

 Η πρόταση για επιχορήγηση μπορεί να υποβληθεί από μία και μόνο επιχείρηση ή από κοινού σύμπραξη από δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες μεταξύ τους επιχειρήσεις. Στη δεύτερη περίπτωση η μία από τις επιχειρήσεις, ορίζεται από τους ενδιαφερόμενους ως Συντονιστής, αλλά κάθε μία ευθύνεται εξ ολοκλήρου απέναντι στη ΓΓΕΤ (Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας).

Δίνεται η δυνατότητα τμήμα του έργου να εκτελείται, επί συμβάσει (υπεργολαβία), από φορείς εκτέλεσης Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ). Ως φορείς ΕΤΑ (Νομικά πρόσωπα) νοούνται οι παρακάτω:

•ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι.), Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα
•Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας των ΤΕΙ
•Φορείς του άρθρου 12 του Ν.3297/23.12.2004
•Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου

Όροι και προϋποθέσεις

 Τα βασικά χαρακτηριστικά έργων μεμονωμένων ή συμπράξεων επιχειρήσεων είναι:

· Μία ή δύο επιχειρήσεις για 12-20 μήνες θα λάβουν έως 400.000€

· Τουλάχιστον τρεις επιχειρήσεις για 12-20 μήνες θα λάβουν έως 800.000€

Στην περίπτωση υποβολής πρότασης από δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις είναι απαραίτητη η υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων όπου η μια εξ αυτών ορίζεται από τους ενδιαφερόμενους ως κοινός εκπρόσωπος (Συντονιστής). Ο Συντονιστής είναι ο κοινός εκπρόσωπος των φορέων που συμπράττουν για την υλοποίηση και αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συνολική διαχείριση του έργου. Παράλληλα, κάθε δικαιούχος (εταίρος της σύμπραξης) διατηρεί την ευθύνη εξολοκλήρου απέναντι στη ΓΓΕΤ για το επιμέρους τμήμα του έργου που δεσμεύεται να υλοποιήσει.

Η επιχείρηση, για λογαριασμό της οποίας ο υπεργολάβος υλοποιεί έρευνα επί συμβάσει, συνυποβάλλει προσύμφωνο υπεργολαβίας με τον αντίστοιχο φορέα ΕΤΑ. Ο υπεργολάβος ευθύνεται εξ ολοκλήρου και μόνο απέναντι στην επιχείρηση με την οποία έχει συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας. Η ανάθεση σε αντίστοιχο φορέα στο εξωτερικό επιτρέπεται εφόσον οι παρεχόμενες υπηρεσίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του ερευνητικού έργου και δεν παρέχονται ή δεν μπορούν να παρασχεθούν με την απαιτούμενη ποιότητα ή με εύλογο κόστος από αντίστοιχους φορείς στην ελληνική επικράτεια.

•Αποδέκτες των αποτελεσμάτων της έρευνας είναι αποκλειστικά οι επιχειρήσεις, οι οποίες και είναι νομικά υπεύθυνες έναντι της ΓΓΕΤ.

•Η δαπάνη της υπεργολαβίας από φορείς εκτέλεσης ΕΤΑ δεν μπορεί να ξεπερνά το 35% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

•Δικαιούχοι είναι μόνο οι επιχειρήσεις με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ του ιδιωτικού ή/και του δημόσιου τομέα, καθώς και αγροτικοί συνεταιρισμοί.

•Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο προτάσεις είτε μεμονωμένα είτε ως εταίρος σε σύμπραξη. Σε περίπτωση υποβολής, από τον ίδιο φορέα (επιχείρηση), περισσοτέρων των δύο προτάσεων στο πλαίσιο της πράξης, απορρίπτονται όλες και οι φάκελοι τίθενται στο αρχείο.

Σε περίπτωση υποβολής πρότασης από μεγάλη επιχείρηση (πάνω από 250 εργαζόμενους) θα πρέπει να έχει αναλύσει, με εσωτερική μελέτη, τη βιωσιμότητα του ενισχυόμενου έργου ή δραστηριότητας τόσο με την υπόθεση χορήγησης της ενίσχυσης, όσο και χωρίς αυτήν. Στη μελέτη αυτή θα πρέπει να επιβεβαιώνονται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω κριτήρια:

•ουσιώδη αύξηση του μεγέθους του έργου/της δραστηριότητας ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης
•ουσιώδη αύξηση του πεδίου εφαρμογής του έργου/ της δραστηριότητας ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης
•ουσιώδη αύξηση του συνολικού ποσού που δαπανά ο δικαιούχος για το έργο/ τη δραστηριότητα ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης
•ουσιώδη αύξηση της ταχύτητας ολοκλήρωσης του υπόψη έργου/ δραστηριότητας.

Η σχετική μελέτη θα υποβληθεί και θα αξιολογηθεί μαζί με την πρόταση. Υπογραμμίζεται πως η επίδειξη της ύπαρξης τέτοιου κινήτρου αποτελεί προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση μεγάλης επιχείρησης από την πράξη.

Ως ημερομηνία σύστασης ή ίδρυσης μιας επιχείρησης νοείται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στη σχετική Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας Δ.Ο.Υ.

Δεν θα χρηματοδοτούνται προτάσεις που ήδη χρηματοδοτούνται από άλλες δημόσιες (εθνικές ή κοινοτικές) πηγές.

Δεν επιτρέπονται οι ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις ως προς τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (EE C 244/02 της 1.10.2004).

Περίοδος υποβολής

 Από 13/5/2013 έως 13/6/2013 (ώρα 15:00). Πληροφορίες στην Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, http://www.gsrt.gr, Λεωφ. Μεσογείων 14-18, 115 10 Αθήνα, Τηλ 213 1300000.

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο