Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Κτίριο για στέγαση ψάχνει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Το Υπουργείο Οικονομικών ενδιαφέρεται να μισθώσει ακίνητο για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Το προς μίσθωση ακίνητο :

μπορεί να είναι αυτοτελές κτίριο ή να απαρτίζεται από περισσότερα του ενός κτίρια σε συγκρότημα, κατά προτίμηση με δυνατότητα ενοποίησης,

μπορεί να είναι κατά το χρόνο της προσφοράς αποπερατωμένο ή ημιτελές,

κατά το χρόνο παράδοσης θα πρέπει να είναι πλήρως διαμορφωμένο,

θα πρέπει να έχει, κατά το χρόνο παράδοσης, χρήση επαγγελματικής στέγης (γραφείων),

θα πρέπει να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων του Κεντρικού, Νότιου, Βορείου και  Δυτικού Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με τη διοικητική οργάνωση της Χώρας κατά τον Καλλικράτη (Αρ. Υπουργικής Απόφασης 45892/11-8-2010, Β΄1292/2010),

θα πρέπει να διαθέτει συνολική επιφάνεια ανωδομής 13.000 τ.μ (με απόκλιση επιφανειών από –20% έως +20%) καθώς και τις προβλεπόμενες από την οικοδομική άδεια θέσεις στάθμευσης.

Το ακίνητο θα διαμορφωθεί από τους μελλοντικούς εκμισθωτές, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε χώρους γραφείων, αρχείων, συνεδριάσεων και εκδηλώσεων, χώρους αποθήκευσης, χώρους εξυπηρέτησης μηχανογραφικού κέντρου, θα πρέπει δε να πληροί όλους τους ισχύοντες πολεοδομικούς κανονισμούς καθώς και τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης/κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ, όπως αυτές καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.

Το ακίνητο προορίζεται να στεγάσει 700-1.000 υπαλλήλους. Περαιτέρω, θα πρέπει κατά την παράδοσή του να πληροί τις κτιριακές και τεχνικές προδιαγραφές που θα προσδιοριστούν στη φάση του διαγωνισμού από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.  

Οι φάκελοι που θα υποβληθούν θα πρέπει να περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστον, τα εξής:

I. αίτηση, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας του ιδιοκτήτη/εκμισθωτή ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, η διεύθυνση του ακινήτου, η επιφάνεια του ακινήτου αναλυτικά και συγκεντρωτικά, στοιχεία προσβασιμότητας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς από το ακίνητο, καθώς και η οικονομική πρόταση για το μηνιαίο μίσθωμα.

II. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος περί του δικαιώματός του για την εκμίσθωση του ακινήτου, ήτοι αν είναι ιδιοκτήτης, επικαρπωτής, χρηματοδοτική μίσθωση (άρθρο166 του ν.4099/2012, Α΄ 250), ή άλλο.

III. πλήρη τεχνική περιγραφή του ακινήτου,

IV. αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου μετά τις τυχόν αναθεωρήσεις του, συνοδευόμενο από τα σχέδια της οικοδομικής άδειας (κατόψεις, όψεις, τομές) για όλους τους χώρους και τοπογραφικό.

V. τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης του ακινήτου, από την ενδεχόμενη υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

VI. οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται χρήσιμο από τους ενδιαφερομένους, όπως φωτογραφίες του ακινήτου κλπ.

Οι φάκελοι των ενδιαφερομένων θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, Καρ. Σερβίας 8, 10184 Αθήνα, από 13/5/2013 έως 3/6/2013 με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ». Η κατάθεση των φακέλων δεν δεσμεύει ούτε γεννά για τους συμμετέχοντες καμία αξίωση για αποζημίωση για οποιαδήποτε λόγο και αιτία.

 Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προτάσεων.

Πληροφορίες για την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δύνανται να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, τηλ 210.3375771, 210 3375737  Α. Μαρμαρά, Δ. Κοντογιάννη.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας

                    

 Αβραάμ Γούναρης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Το Υπουργείο Οικονομικών ενδιαφέρεται να μισθώσει ακίνητο για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Το προς μίσθωση ακίνητο :

μπορεί να είναι αυτοτελές κτίριο ή να απαρτίζεται από περισσότερα του ενός κτίρια σε συγκρότημα, κατά προτίμηση με δυνατότητα ενοποίησης,

μπορεί να είναι κατά το χρόνο της προσφοράς αποπερατωμένο ή ημιτελές,

κατά το χρόνο παράδοσης θα πρέπει να είναι πλήρως διαμορφωμένο,

θα πρέπει να έχει, κατά το χρόνο παράδοσης, χρήση επαγγελματικής στέγης (γραφείων),

θα πρέπει να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων του Κεντρικού, Νότιου, Βορείου και  Δυτικού Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με τη διοικητική οργάνωση της Χώρας κατά τον Καλλικράτη (Αρ. Υπουργικής Απόφασης 45892/11-8-2010, Β΄1292/2010),

θα πρέπει να διαθέτει συνολική επιφάνεια ανωδομής 13.000 τ.μ (με απόκλιση επιφανειών από –20% έως +20%) καθώς και τις προβλεπόμενες από την οικοδομική άδεια θέσεις στάθμευσης.

Το ακίνητο θα διαμορφωθεί από τους μελλοντικούς εκμισθωτές, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε χώρους γραφείων, αρχείων, συνεδριάσεων και εκδηλώσεων, χώρους αποθήκευσης, χώρους εξυπηρέτησης μηχανογραφικού κέντρου, θα πρέπει δε να πληροί όλους τους ισχύοντες πολεοδομικούς κανονισμούς καθώς και τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης/κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ, όπως αυτές καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.

Το ακίνητο προορίζεται να στεγάσει 700-1.000 υπαλλήλους. Περαιτέρω, θα πρέπει κατά την παράδοσή του να πληροί τις κτιριακές και τεχνικές προδιαγραφές που θα προσδιοριστούν στη φάση του διαγωνισμού από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.  

Οι φάκελοι που θα υποβληθούν θα πρέπει να περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστον, τα εξής:

I. αίτηση, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας του ιδιοκτήτη/εκμισθωτή ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, η διεύθυνση του ακινήτου, η επιφάνεια του ακινήτου αναλυτικά και συγκεντρωτικά, στοιχεία προσβασιμότητας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς από το ακίνητο, καθώς και η οικονομική πρόταση για το μηνιαίο μίσθωμα.

II. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος περί του δικαιώματός του για την εκμίσθωση του ακινήτου, ήτοι αν είναι ιδιοκτήτης, επικαρπωτής, χρηματοδοτική μίσθωση (άρθρο166 του ν.4099/2012, Α΄ 250), ή άλλο.

III. πλήρη τεχνική περιγραφή του ακινήτου,

IV. αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου μετά τις τυχόν αναθεωρήσεις του, συνοδευόμενο από τα σχέδια της οικοδομικής άδειας (κατόψεις, όψεις, τομές) για όλους τους χώρους και τοπογραφικό.

V. τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης του ακινήτου, από την ενδεχόμενη υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

VI. οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται χρήσιμο από τους ενδιαφερομένους, όπως φωτογραφίες του ακινήτου κλπ.

Οι φάκελοι των ενδιαφερομένων θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, Καρ. Σερβίας 8, 10184 Αθήνα, από 13/5/2013 έως 3/6/2013 με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ». Η κατάθεση των φακέλων δεν δεσμεύει ούτε γεννά για τους συμμετέχοντες καμία αξίωση για αποζημίωση για οποιαδήποτε λόγο και αιτία.

 Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προτάσεων.

Πληροφορίες για την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δύνανται να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, τηλ 210.3375771, 210 3375737  Α. Μαρμαρά, Δ. Κοντογιάννη.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας
Αβραάμ Γούναρης
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο