Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις
Αλλες ειδήσεις

Οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου κωδικοποιημένες για το επάγγελμα του λογιστή που κατατέθηκε στην Βουλή

Αιτιολογική έκθεση:
---
Υποπαράγραφος Η.2.  Τροποποίηση του ν. 2515/1997 και του π.δ. 340/1998
Με την προτεινόμενη την υποπαράγραφο Η.2. επιχειρείται η απλοποίηση του συστήματος των επαγγελματικών ταυτοτήτων των Λογιστών-Φοροτεχνικών με τη μείωση των τάξεων (κατηγοριών) από τέσσερεις (4) σε δύο (2). Συναφώς αναμορφώνεται το περιεχόμενο των εργασιών που θα μπορούν να παρέχουν οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί κάτοχοι των εν λόγω επαγγελματικών ταυτοτήτων, ενώ διατηρούνται οι αναγκαίοι όροι που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων απαιτήσεις ελάχιστης κατάρτισης και ελάχιστες περιόδους επαγγελματικής πείρας, με τους οποίους διασφαλίζεται σε σημαντικό βαθμό η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος του καταναλωτή. Ταυτόχρονα, ρυθμίζεται η διαδικασία που θα εφαρμοσθεί για την εφαρμογή του νέου συστήματος.
---


Σχέδιο νόμου
----

Υποπαράγραφος Η.2. Νέου πολυνομοσχεδίου.

Τροποποίηση του ν. 2515/1997 και του π.δ. 340/1998

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 (Α΄ 154) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η επαγγελματική ταυτότητα του Λογιστή Φοροτεχνικού διακρίνεται σε επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ και Β΄ τάξης:»

2. Η περ. α. της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι ασκούν επί επτά (7) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου Οικονομίας, οι οποίοι ασκούν επί έξι (6) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Λογιστικής, οι οποίοι ασκούν επί πέντε (5) έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους αποφοίτους των μακροχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), οι οποίοι ασκούν επί πέντε (5) έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή.»

3. Η περ. β. της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78).»

4. Η περ. γ. της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 καταργείται.
5. Η περ. δ. της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, αναριθμείται σε περ. γ. και αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ τάξης χορηγείται στα μέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του π.δ. 38/2010, που ασκούν επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης».

6. Οι περ. ε. και στ. του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 αναριθμούνται σε δ. και ε. αντίστοιχα και η περ. ζ. αναριθμείται σε στ. και αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Μεταβατικές Διατάξεις:
i. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, μη πτυχιούχοι, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Δ΄ ή Γ΄ τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης.
ii. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, μέλη του ΟΕΕ, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Γ΄ τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης και με την συμπλήρωση τριετούς αποδεδειγμένης άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας Γ΄ τάξης και την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περ. ε. ανωτέρω, δικαιούνται να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης.
iii. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, μέλη του ΟΕΕ, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης μετά από την συμπλήρωση διετούς αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας Β΄ τάξης και την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περ. ε. ανωτέρω.
iv. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Γ΄ τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης και με την συμπλήρωση τριετούς αποδεδειγμένης άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας Β΄ τάξης και την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περ. ε. ανωτέρω, δικαιούνται να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης.
v. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης μετά από την συμπλήρωση διετούς αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας Β΄ τάξης και την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περ. ε. ανωτέρω.
vi. Οι λογιστές φοροτεχνικοί που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης συνεχίζουν ακωλύτως να ασκούν το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού με τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα.
vii. Οι λογιστές φοροτεχνικοί που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης, μέχρι την συμπλήρωση της απαιτούμενης προϋπηρεσίας για την απόκτηση επαγγελματικής ταυτότητας Α΄ τάξης, συνεχίζουν να ασκούν το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού με τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα.»

-------------------------------------------------

Κωδικοποιώντας τις εν λόγω διατάξεις έχουμε:

Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου 2515/1997 εάν ισχύσουν οι ανωτέρω τροποποιήσεις που προωθεί το ΥΠΑΝΑΠΤ θα έχει ως εξής:

Νόμος 2515/1997
Αρθρο 2 Παράγραφος 1

2. Η επαγγελματική ταυτότητα του Λογιστή Φοροτεχνικού διακρίνεται σε επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ και Β΄ τάξης:
α) Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι ασκούν επί επτά (7) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου Οικονομίας, οι οποίοι ασκούν επί έξι (6) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Λογιστικής, οι οποίοι ασκούν επί πέντε (5) έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους αποφοίτους των μακροχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), οι οποίοι ασκούν επί πέντε (5) έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή.

β) Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του Π.Δ. 38/2010 (Α΄ 78).

γ) Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ τάξης χορηγείται στα μέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους τμημάτων
Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)
και στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του π.δ. 38/2010, που ασκούν επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης.

δ) Για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογιστική-Ελεγκτική, Εσωτερικό Έλεγχο, Κοστολόγηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, ο απαιτούμενος χρόνος άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού για την απόκτηση άδειας ανώτερης τάξης μειώνεται για χρόνο ίσο προς τη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.

ε) Η άδεια άσκησης επαγγέλματος ανωτέρας τάξεως πέραν των ετών υπηρεσίας θα αποκτάται μετά από πιστοποίηση παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων σε λογιστικά και φορολογικά θέματα και αξιολόγησης των υποψηφίων κατά τη διάρκεια παρακολούθησης αυτών. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ή από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Μελών του, που θα χορηγούν και το σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τη διενέργεια των επιμορφωτικών σεμιναρίων βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

στ) Μεταβατικές Διατάξεις:
i. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, μη πτυχιούχοι, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Δ΄ ή Γ΄ τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης.

ii. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, μέλη του ΟΕΕ, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Γ΄
τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης και με την συμπλήρωση τριετούς αποδεδειγμένης άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας Γ΄ τάξης και την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περ. ε. ανωτέρω, δικαιούνται να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης.

iii. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, μέλη του ΟΕΕ, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης μετά από την συμπλήρωση διετούς αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας Β΄ τάξης και την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περ. ε. ανωτέρω.

iv. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Γ΄ τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης και με την συμπλήρωση τριετούς αποδεδειγμένης άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας Β΄ τάξης και την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περ. ε. ανωτέρω, δικαιούνται να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης.

v. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης μετά από την συμπλήρωση διετούς αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας Β΄ τάξης και την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περ. ε. ανωτέρω.

vi. Οι λογιστές φοροτεχνικοί που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης συνεχίζουν ακωλύτως να ασκούν το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού με τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα.

vii. Οι λογιστές φοροτεχνικοί που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης, μέχρι την συμπλήρωση της απαιτούμενης προϋπηρεσίας για την απόκτηση επαγγελματικής ταυτότητας Α΄ τάξης, συνεχίζουν να ασκούν το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού με τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα.
-------
Στο Π.Δ. 340/1998

Διάταξη που προωθείται στο πολυνομοσχέδιο

---
7. Το άρθρο 3 του π.δ. 340/1998 (Α΄ 228) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Περιεχόμενο Επαγγελματικής Δραστηριότητας

Το περιεχόμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας των λογιστών φοροτεχνικών κατά κατηγορία επαγγελματικής ταυτότητας καθορίζεται ως ακολούθως:

α) Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Β’ τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά βιβλία.

β) Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Α` τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.»


----

Διάταξη που ισχύει έως σήμερα και θα καταργηθεί:

----
Άρθρο 3
Περιεχόμενο Επαγγελματικής Δραστηριότητας κατά κατηγορία επαγγελματικής ταυτότητας.
Το περιεχόμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας των λογιστών φοροτεχνικών κατά κατηγορία επαγγελματικής ταυτότητας καθορίζεται ως ακολούθως:

1) Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή - φοροτεχνικού Δ' τάξεως συντάσσουν φορολογικές δηλώσεις και διενεργούν λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Α' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ Α' 84), όπως ισχύει καθώς και των επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Β' κατηγορίας των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το 10% του προβλεπομένου ορίου βιβλίων Β' κατηγορίας.

2) Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Γ' τάξεως διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Α' και Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

3) Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Β' τάξεως διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Α', Β' κατηγορίας καθώς και επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το όριο της Β' κατηγορίας προσαυξημένο κατά ποσοστό 40%.

4) Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας φοροτεχνικού Α' τάξεως διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών ανεξαρτήτως ορίου ετησίων ακαθαρίστων εσόδων.

----

Διάταξη που προωθείται στο πολυνομοσχέδιο
----

8. Το άρθρο 5 του π.δ. 340/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5
Απόκτηση επαγγελματικής ταυτότητας ανώτερης κατηγορίας
Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Β΄ τάξης μπορούν να αποκτήσουν επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης μετά από προηγουμένη παρακολούθηση των προβλεπόμενων στην περίπτωση ε. της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, όπως ισχύει, επιμορφωτικών σεμιναρίων και αξιολόγηση κατά τη διάρκεια παρακολούθησης αυτών και εφόσον είναι μέλη του Ο.Ε.Ε., πτυχιούχοι τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, πτυχιούχοι των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ή πληρούν τις προϋποθέσεις του π.δ. 38/2010 και έχουν συμπληρώσει τριετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην άσκηση του επαγγέλματος ως λογιστές φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας Β΄ τάξης,»

----Διάταξη που ισχύει έως σήμερα και θα καταργηθεί:
---
Άρθρο 5
Απόκτηση Επαγγελματικής Ταυτότητας Ανώτερης Κατηγορίας
1.Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού Δ' τάξεως κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παραγρ. 2 περίπτ. α) του Ν.2515/97, μπορούν να αποκτήσουν επαγγελματική ταυτότητα Γ' τάξεως μετά προηγουμένη παρακολούθηση των προβλεπόμενων στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, όπως ισχύει, επιμορφωτικών σεμιναρίων και αξιολόγηση κατά τη διάρκεια παρακολούθησης αυτών.

2.Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού Γ' τάξεως κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παραγρ. 2 περίπτ. β) του Ν.2515/97, μπορούν να αποκτήσουν επαγγελματική ταυτότητα Β' τάξεως μετά προηγουμένη παρακολούθηση των προβλεπόμενων στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, όπως ισχύει, επιμορφωτικών σεμιναρίων και αξιολόγηση
κατά τη διάρκεια παρακολούθησης αυτών.

3.Τα μέλη του Ο.Ε.Ε. και οι πτυχιούχοι του τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των ΤΕΙ, που είναι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού Β' τάξεως, μπορούν να αποκτήσουν επαγγελματική ταυτότητα Α' τάξεως μετά προηγουμένη παρακολούθηση των προβλεπόμενων στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, όπως ισχύει, επιμορφωτικών σεμιναρίων και αξιολόγηση κατά τη διάρκεια παρακολούθησης αυτών.

---
 
 
 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description λαμογιο | Απριλίου 25, 2013 7:38 μ.μ. | Reply
τελικα τι εννουν με το <<πληρούν τις προϋποθέσεις του π.δ. 38/2010>> ? λιγο πιο αναλυτικα καποιος που το κατεχει?
image description ΝΙΚΟΣ | Απριλίου 25, 2013 7:19 μ.μ. | Reply
ΤΟ ΠΔ 38/2010 ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΤΛ. ΠΑΝΤΩΣ ΕΓΩ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΙ "ΜΑΛΩΝΟΥΜΕ" ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ. ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ Γ ΤΑΞΗ ΜΕ ΤΟΝ 2515/97 ΤΗΡΟΥΣΑΝ Β ΚΒΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΗ Γ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΑΦΤΙΖΕΙ Β ΤΑΞΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟ ΤΑ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ (Β ΚΒΣ), ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΙ "ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ" ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ (Γ ΚΒΣ) ΠΟΤΕ Κ ΕΜΕΙΣ (ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ) ΘΑ ΤΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΟΛΑ ΟΠΩΣ ΠΡΙΝ....
image description tommantz | Απριλίου 25, 2013 7:27 μ.μ. | Reply
ΝΑΙ, ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΚΟΜΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ Β ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ Α΄. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΛΕΕΙ;
image description Περιεργος | Απριλίου 26, 2013 9:40 π.μ. | Reply
ΟΧΙ
image description Χαραλαμποσ | Απριλίου 25, 2013 8:10 μ.μ. | Reply
Ντροπή "μάγκες"... Εμείς ξέρουμε τι τραβήξαμε για να μπούμε στα ΑΕΙ και να τελειώσουμε όταν οι άλλοι είχανε πάθε υπερβολική δόση από τον φραπέ... Και τώρα ίσα και όμοια... Χαίρε αθάνατη "Δημοκρατία¨....
image description πτυχιουχοσ | Απριλίου 25, 2013 9:51 μ.μ. | Reply
ΑΦΟΥ ΟΙ ΚΑΡΕΚΛΟΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΜΜΕΣΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΛΥΣΗ. ΚΑΜΜΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ. ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ ΚΑΙΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΟ ΚΩΛ@@@@@@@@ΣΑΝ ΚΙ ΕΠΙΝΑΝ ΚΑΦΕΔΕΣ
image description dead_poet | Απριλίου 25, 2013 9:40 μ.μ. | Reply
"ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΛΥΣΗ. ΚΑΜΜΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ. ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ ΚΑΙΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΟ ΚΩΛ@@@@@@@@ΣΑΝ ΚΙ ΕΠΙΝΑΝ ΚΑΦΕΔΕΣ"
Ενα σχολιο ενδεικτικο του αισχρου και ανηθικου τροπου με τον οποιο σκεφτονται καποιοι πτυχιουχοι!!! Τα συγχαρητηρια μου!!!
image description paris | Απριλίου 26, 2013 7:55 π.μ. | Reply
ουουουουουουουου!
image description dead_poet | Απριλίου 25, 2013 9:15 μ.μ. | Reply
Καιρος ηταν να γινει αυτο το βημα και να καταργηθουν στην ουσια οι Ταξεις που χωριζαν τους συναδελφους σε προνομιουχους ή μη, σε αφεντικα και δουλους! Εγινε μεσα σε ολα τα στραβα και κατι καλο. Μετα απο 16 χρονια σκληρης δουλειας στο επαγγελμα παλευω ακομα να παρω αδεια Β' ταξης (κατι που με το παλιο νομοθετικο πλαισιο αποκλειονταν κατηγορηματικα) την ιδια ωρα που αποφοιτοι διαφορων ασχετων ΤΕΙ (πχ Διοικησης) επαιρναν Β' ταξη μετα απο λιγα χρονια προϋπηρεσιας χωρις να εχουν ιδεα απο λογιστικα!!!
image description αποφοιτος | Απριλίου 26, 2013 12:24 μ.μ. | Reply
dead_poet

Είμαι πτυχιούχος ενός -άσχετου- ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων, με 17 χρόνια άσκησης επαγγέλματος, δουλεύοντας 10-15 ώρες ημερησίως σε λογιστικό γραφείο με πελάτες ΑΕ & ΕΠΕ, έχοντας κλείσει δε ξέρω πόσους ισολογισμούς με τζίρο κάποιων εκατομμυρίων, με όλες τις παραδεδεγμένες λογιστικές αρχές, με ελέγχους από ορκωτούς, αλλά δε μπορώ να τους υπογράψω γιατί βάσει του ισχύοντος νόμου δε μπορώ ΠΟΤΕ να αποκτήσω άδεια Α τάξης. Βλέπεις ότι είμαστε σε ίδια μοίρα! Με μία διαφορά όμως. Στο -άσχετο- ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων, πέρασα κάποια -άσχετα- μαθήματα, όπως Λογιστική Ι, Λογιστική ΙΙ, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Μίκρο, Μάκρο, κλπ., την ώρα που σε κάποια ΑΕΙ (που παίρνουν άδεια Α’ τάξης σε 2 χρόνια) η Λογιστική είναι μάθημα επιλογής. Βλέπεις ότι και εγώ τα βάζω με τα ΑΕΙ, όπως εσύ με τα ΤΕΙ, χωρίς να φταίνε ούτε οι πτυχιούχοι ΑΕΙ, ούτε οι πτυχιούχοι ΤΕΙ, ούτε εγώ, ούτε εσύ. Επειδή κάποιος φταίει, ποιος είναι αυτός; Η απάντηση είναι γνωστή. Αυτοί που φταίνε για όλα τα κακά της Ελλάδας. Οι συντεχνίες (Ο.Ε.Ε. στη δική μας περίπτωση) και η αναξιοκρατία που θέλουν να επικρατεί.
Εν κατακλείδι, το νομοσχέδιο κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σωστό, διορθώνει αδικίες σαν τις δικές μας, δεν ισχύουν οι υπερβολές που γράφονται (Α’ τάξης θα παίρνουν μόνο πτυχιούχοι οικονομικών σχολών), αλλά θέλει κάτι ακόμη για το καλό όλων (της χώρας, των επιχειρήσεων και των -πραγματικών- λογιστών – φοροτεχνικών) και αυτό δεν είναι άλλο από αδιάβλητες, σοβαρές ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ για την απόκτηση τόσο της Β' όσο και της Α' τάξης (πέραν των σεμιναρίων που προβλέπει ο νόμος).
image description nikos | Απριλίου 25, 2013 9:47 μ.μ. | Reply
ΠΑΙΔΙΑ ΗΡΕΜΙΑ. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΕΕΙ: "ΠΑΙΡΝΟΥΝ Α ΤΑΞΗ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΕΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ Β". ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΕΕ ? ΜΟΝΟ ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ...ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΜΕ ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΚΑΤΙ...
image description dead_poet | Απριλίου 25, 2013 9:15 μ.μ. | Reply
Αν λεει αυτο, νικο, δυστυχως δεν κανουμε τιποτα. Οι τσιφλικαδες παραμενουν τσιφλικαδες και οι πληβειοι παραμενουν πληβειοι. Σκοπος ηταν να αλλαξει ολο αυτο και να βελτιωθουν τα πραγματα!!!
image description ΝΙΚΟΣ ΠΑΤΕΛΗΣ | Απριλίου 25, 2013 10:25 μ.μ. | Reply
ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. ΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ.
ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ ΚΑΙ ΑΤΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ)
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΠΑΡΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣ ΠΙΣΩ ΜΕΤΕΤΡΕΨΑΝ ΕΛΑΦΡΩΣ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ.
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ Γ΄ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΟΕΕ ΚΑΙ ΠΟΦΕΕ

ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
image description takis | Απριλίου 25, 2013 11:55 μ.μ. | Reply
Οι εμπειρικοι του 340/1998 δε μπορουν να γινουν Α αν καταλαβαινω καλα?
Εννοω αυτους με αδεια Γ ειδικη που ειχαν δικαιωμα υπογραφης και σε Γ κατηγοριας βιβλια εως 900000 ευρω .

image description ΚΩΣΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α | Απριλίου 25, 2013 11:17 μ.μ. | Reply
Ο ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙΡΟ ΝΑ ΜΕΛΕΗΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΥΧΑΙΟ ΟΥΤΕ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΣ . ΤΟ ΟΤΙ ΘΑ ΔΙΑΛΥΣΕΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΣΙΓΟΥΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΠΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΟΤΣΙΑ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΣΩΡΟ ΣΤΕΡΗΣΕΙΣΕΙΣ ΑΣ ΤΟΝ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΣΠΙΤΑΚΙ ΤΟΥ ΝΑ ΚΑΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
image description hyp1974 | Απριλίου 25, 2013 11:17 μ.μ. | Reply
Ούτε αυτοί καταλαβαν τι γράψανε. Με συγχωρείτε δλδ. Σε 1 χρόνο έπαιρνα την παλιά Β' Τάξη (ΤΕΙ Λογιστικής Αθ)με δικαίωμα υπογραφής σε διπλογραφικά με όριο τζιρου. Και τώρα θα περιμένω 3 χρόνια για να μπορώ να υπογράφω διπλογραφικά (απλά χωρίς όριο) .Μας κάνουν πλάκα.Τι πίνουν και δεν μας δινουν.
image description στμ | Απριλίου 26, 2013 2:57 μ.μ. | Reply
εγω εχω συμπληρώσει τα ετη για την Β και περιμενω εδω και 3 μηνες το σεμιναριο αναβαθμισης....θα περιμενω δλδ. αλλα 2 χρονια;?
image description ΚΩΣΤΑΣ | Απριλίου 25, 2013 11:58 μ.μ. | Reply
ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΓΑΛΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ P.BOURDIE ΣΠΡΩΧΝΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ.O ΕΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΜΕ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ. ΕΠΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ. Α ΞΕΧΑΣΑ ΚΑΙ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΡΙΑ........... ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΦΤΩΧΟΠΑΙΔΑ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΣΣΟ
image description ggrrrrrrrrrr | Απριλίου 25, 2013 11:16 μ.μ. | Reply
1) Οσοι έχουν άδεια Ά βγαίνουν ωφελημένοι
2) Όι εμπηρικοί χάνουν, γιατί διπλογραφικά τέλος
3)Οι πτυχιούχοι ωφελούνται γιατί θέλουν πλέον λιγότερο χρόνο για να αποκτήσουν την Ά
4)Το ΟΕΕ κερδίζει γιατί πλέον εισπράτει περισσότερα με 2 κατηγορίες,παρα με τις 4 που υπήρχαν
image description SAGA | Απριλίου 25, 2013 11:48 μ.μ. | Reply
Διάλεξαν το επάγγελμα μας για να το κάνουν μπάχαλο , να δείξουν δλδ οτι άνοιξαν τα κλειστά επαγγέλματα ,γιατι απλά και μόνο ήταν μπαχαλο μια ζωή .Για ρίξτε μια ματία απο το ΤΕΕ ,ουτε να διαγραφούν δεν μπορούν οι νεοι πολ.μηχανικοί για να μην πληρώνουν ΤΣΜΕΔΕ , και βεβαια οι ορκωτοι τα θέλουν όλα ,και οι δικηγόροι απο κοντά να υπογράφουν για την πάρτη τους. Στην σειρά τώρα για να κάνουμε την Υ.Δ. στο ΟΕΕ !!
image description mastro | Απριλίου 26, 2013 12:26 π.μ. | Reply
ΕΙΜΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΙ ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΕΚΛΕΙΣΑ ΤΑ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΩ ΣΤΗΝ Β.
ΤΩΡΑ ΜΕ ΠΑΝΕ Β ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΦΟΥ ΕΧΩ ΑΚΟΜΑ ΤΗΝ Γ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΛΛΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α.
ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΑΝ ΕΙΧΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΧΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Β ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΘΑ ΗΜΟΥΝ Α. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΙΑ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ?
image description dead_poet | Απριλίου 26, 2013 9:29 π.μ. | Reply
Καλα ολοι αυτοι που το παιζουν αδικημενοι δεν καταλαβαινουν οτι το να αποκλειονται απο την Α' ταξη συναδελφοι με γνωσεις, εμπειρια και ορεξη για δουλεια, αποφοιτοι τεχνικων σχολων ή ΙΕΚ ειναι τελειως αδικο και εξω απο καθε λογικη; Το να ζητας διπλασια προϋπηρεσια για παραδειγμα ειναι λογικο αλλα να τους αποκλειεις τελειως (καταδικαζοντας τους ταυτοχρονα μια ζωη στη φτωχεια και την ανεχεια) ειναι γελοιο και συναμα υποπτο για τον τροπο με τον οποιο σκεφτεται και λειτουργει το ΟΕΕ.
image description b | Απριλίου 26, 2013 9:26 π.μ. | Reply
Και στους πελάτες μου (πρώην Γ' κατηγορίας βιβλία για τους οποίους είχα δικαίωμα ως Β' τάξης) τι θα πω; Φύγετε από μένα και βρείτε έναν με άδεια Α' γιατί πλέον εγώ δεν μπορώ να σας αναλάβω; Παίζουν με τις ζωές μας....Οι σύλλογοι κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Το ΟΕΕ επίσης.
image description Trip_Accountant | Απριλίου 26, 2013 10:40 π.μ. | Reply
Νομίζω οτι αυτό σε καλύπτει...
vii. Οι λογιστές φοροτεχνικοί που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης, μέχρι την συμπλήρωση της απαιτούμενης προϋπηρεσίας για την απόκτηση επαγγελματικής ταυτότητας Α΄ τάξης, συνεχίζουν να ασκούν το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού με τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα.
image description Περιεργος | Απριλίου 26, 2013 9:54 π.μ. | Reply
Γιατί όταν μπαίναν στα Ι.Ε.Κ. δέν ξέραν ότι θα τηρούν μόνο Β' κατηγορίας?
Άρα μπήκαν με το σκεπτικό ότι κάποτε... ΘΑ....
Άς κόπιαζαν τότε να μπούνε εκεί που έπρεπε, να διαμαρτύρονται τότε και οι απόφοιτοι Λυκείου που δέν μπορούν να γίνουν δικηγόροι.
Κοίτα κάτι απαιτήσεις ρε φίλε...
image description dead_poet | Απριλίου 26, 2013 9:46 π.μ. | Reply
Υπηρχε ΙΕΚ που βγαζει δικηγορους και δεν το ξερω; Συγνωμη για να μη λεμε οτι θελουμε την ιδρυτικη διακηρυξη των ΙΕΚ την εχετε διαβασει; Τη γνωριζετε; Πουθενα δεν ελεγε οτι τελειωνοντας τη σχολη θα εισαι μια ζωη υπαλληλος με 400 ευρω το μηνα και δε θα σου αναγνωριστουν ποτε επαγγελματικα δικαιωματα. Να ξερουμε και τι λεμε. Και αν θελετε να μιλησουμε τελειως τεχνοκρατικα μονο οι αποφοιτοι του ΤΕΙ λογιστικης θα επρεπε να ασκουν το επαγγελμα ουτε καν οι αποφοιτοι της ΑΣΟΕ γιατι πολυ απλα δεν εχουν σπουδασει λογιστικη αλλα οικονομικα. Ασε δε που η περισσοτεροι τελειωνοντας τη σχολη δεν ξερουν ουτε τη φορολογικη τους δηλωση να φτιαξουν!
image description Περιεργος | Απριλίου 26, 2013 10:25 π.μ. | Reply
Επειδή η άγνοιά σου είναι τόσο χαρακτηριστική αλλά και η λογική σου κοντόφθαλμη.
Ναι υπάρχει ειδικότητα στα Ι.Ε.Κ. Κορέλκο "Ειδικός Νομικών Επαγγελμάτων" ειδικότητα η οποία πίστεψέ με θα είχε ανάλογη ανάπτυξη με αυτές των "Ειδικός Φοροτεχνικού γραφείου ή Μηχανογραφημένης Λογιστικής" άν το αντίστοιχο επιμελητήριο των Νομικών ήταν τόσο ανεκτικό όσο το Ο.Ε.Ε.
Προφανώς σπούδασες σε Ι.Ε.Κ. και δέν κατάλαβες ότι τα Ι.Ε.Κ. αποτελούν επιχειρήσεις και όπως κάθε επιχείρηση με σκοπό την κερδοφορία, πουλάνε μόνο "εμπορεύματα" που "πουλάνε". Άν υπήρχε αντίστοιχη ανεκτικότητα από τους Δικηγορικούς συλλόγους για να δίνουν κάποιες εργασίες σε απόφοιτους Λυκείου ή Ι.Ε.Κ. έστω και μετά από 13 ή 7 χρόνια προϋπηρεσίας, πίστεψέ με θα υπήρχαν άπειρες σχολές σε Ι.Ε.Κ. Νομικών επαγγελμάτων.
Τα λοιπά σχόλια περί ποιοί πρέπει να έχουν άδεια και μόνο, ασχολίαστα για ένα άτομο που ποτέ δέν θα υπογράψει Ισολογισμούς. Η απαντήσεις είναι ανάλογες των ερωτήσεων.
image description hyp1974 | Απριλίου 26, 2013 9:58 π.μ. | Reply
Αφού όπως λένε Α τάξη παίρνουν οι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ μετά από 3 χρόνια παραμονής στην νέα Β τάξη τότε το iv έπρεπε να είναι ίδιο με το ii δηλαδή 3 χρόνια από την παλιά Γ όπως αναφέρει το ii και όχι 3 χρόνια από την νέα Β τάξη όπως λέει το iv.
image description Trip_Accountant | Απριλίου 26, 2013 9:51 π.μ. | Reply
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ:
ΔΗΛΑΔΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ Γ ΚΑΙ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗ Β ΜΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΤΩΡΑ ΘΑ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ Α.ΣΥΝΟΛΟ 3 ΧΡΟΝΙΑ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ Β ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ (ΔΗΛΑΔΗ ΗΤΑΝ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ Γ ΚΑΙ 1 ΧΡΟΝΟ ΣΤΗ Β ) ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟ 1 ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ Α. ΣΥΝΟΛΟ 4 ΧΡΟΝΙΑ

ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ Η ΕΓΩ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ;
image description prince | Απριλίου 26, 2013 10:19 π.μ. | Reply
ενα εσπρεσσο μετριο
image description dead_poet | Απριλίου 26, 2013 10:47 π.μ. | Reply
Δεν πρεπει επ ουδενι να αποκλειονται απο την Α' ταξη οι αποφοιτοι τεχνικων σχολων και ΙΕΚ που εχουν μια αρκετα μεγαλη προϋπηρεσια. Ειναι αδικο και καταδικαζει στην πεινα χιλιαδες συναδελφους. Θλιβομαι αφανταστα που οι -πτυχιουχοι- συναδελφοι (καποιο πτυχιο εχουμε κι εμεις δεν μπηκαμε στο επαγγελμα κατευθειαν απο τον καφενε της γειτονιας μας) δεν το αντιλαμβανονται και κοιτουν μονο τον εαυτουλη τους!!!
image description giorgosap | Απριλίου 26, 2013 10:41 π.μ. | Reply
dead_poet ακου μια πασχαλανινη συμβουλή " ΜΕ ΠΟΡΔΕΣ ΔΕ ΒΑΦΟΝΤΑΙ ΑΒΓΑ". Ειμαι 28 χρονών τέλειωσα το ΤΕΙ Λογιστικής δουλεύοντας ταυτοχρονα σε οτι δουλεια εβρισκα για να μπορεσω να συντηρηθω και να ολοκληρωσω τις σπουδες μου.Οτι εχω μαθει το εχω μαθει απο πολυ διαβασμα και δε μου εδειξε ποτε κανεις.Αναλαμβανα δουλειες στο τζαπα κυριολεκτικα για να τις μαθω.Με λιγα λογια οτι εχω κανει το εχω κανει ΜΟΝΟΣ μου και εχω φτασει εδω που ειμαι γιατι οταν οι αλλοι διασκεδαζαν και αραζαν εγω ετρεχα σα τον Βεγγο.Δε μπορω να δεχτω λοιπον οτι το παιδι του καθε λογιστη μολις τελειωνει το λυκειο στα18+7 χρονια θα βγαζει αδεια και εγω που δε βγηκα απο λογιστικα @@ να πρεπει να σπουδασω με το οποιο κοστος γιατι αλλιως που θα βρω να βαλω τα ενσημα? Στο τελος θα γινει σα τις δηλωσεις.Ο καθε ασχετος φτιαχνει τις δηλωσεις με 20 ευρω και σε περιπτωση ελεγχου θα καλεισε εσυ να βγαλεις το φιδι απο την τρυπα...
image description JIMARAS69 | Απριλίου 26, 2013 10:52 π.μ. | Reply
στο επάγγελμα πρέπει να είναι όσοι το θέλουν...... όλα ελεύθερα και όλοι στον στίβο !!!! όποιος δεν κάνει καλά την δουλειά του θα τον αποβάλει η κοινωνία. Και κάτι για να μην είμαστε ( οι πτυχιουχοι) τόσο υπερόπτες : θυμάστε κάτι πτυχιούχους που πήραν τα λεφτά του φπα και την κάνανε για βραζιλία ?
image description dead_poet | Απριλίου 26, 2013 10:03 π.μ. | Reply
Την καλυτερη απαντηση γιωργοσαπ την εδωσε ο "πτυχιουχος" τζιμαρας. Οι μεγαλυτεροι απατεωνες συναδελφοι που γνωριζω ειναι πτυχιουχοι. Δουλους ψαχνετε να δουλευουν στα γραφεια σας για ενα κομματι ψωμι. Αυτη ειναι η αληθεια. Ολα τα αλλα ειναι για να ειχαμε να λεγαμε!!!
image description giorgosap | Απριλίου 26, 2013 10:19 π.μ. | Reply
Τι σχεση εχει το πτυχιο στο αν εισαι απατεωνας μου το εξηγεις? Δουλους ψαχνουν ολοι. Πες μου εσυ οτι εχεις λογιστικο γραφειο και υπαλληλο και δε του τρως ευρω να σε παραδεχτω.Η πες μου οτι εδειξες ποτε σε καποιον που θελει να ασχοληθει με το επαγγελμα χωρις να σου κανει παραλληλα και αγγαριες... Αν ισχυουν ολα αυτα τοτε πες μου που εισαι να ερθω να σε γνωρισω
image description dead_poet | Απριλίου 26, 2013 10:02 π.μ. | Reply
625 ευρω το μηνα για 5ωρη απασχοληση απο Δευτερα εως Παρασκευη και κανονικη ασφαλιση 25 ημερομισθιων. Εγω προσωπικα αυτα δινω στην υπαλληλο που εχω στο γραφειο. Υπαρχει κανεις πτυχιουχος που δινει περισσοτερα σε υπαλληλους του; Ειδικα κατι λογιστες πτυχιουχοι εδω στο Περιστερι που κανουν φασον τη δουλεια και εχουν καμια 10αρια υπαλληλους να δουλευουν δεν παιζει να δινουν πανω απο 4 με 5 κατοσταρικα το μηνα. Εγω λοιπον δεν ψαχνω δουλους δεν ξερω τι κανουν οι υπολοιποι και δε με νοιαζει.
image description JIMARAS69 | Απριλίου 26, 2013 10:26 π.μ. | Reply
η ματιά μου τώρα μετα απο μερικές όμορφες στιγμές που πέρασα ( χρηματιστηριο , πτώση τζίρου , κλείσιμο μαγαζιών , εμβάσματα στο εξωτερικό ...... καταθέσεις στην κύπρο ... κτλ ) είναι ποιο στο ζουμί , πραγματικά συμβουλευω τον εαυτο μου να σταματήσω την λογιστική για τον απλο λόγο : υποβάλω το φπα το οποίο υπογράφω άρα ελέγχομαι για τα στοιχεία που υποβάλω και εχω συνέπειες και δεν πληρώνωμε κιόλας !!!!! λες οτι με ενοχλεί καποιος που εχει τελειώσει το λύκειο ? Με ενοχλεί ομως ο εφοριακός που κάνει τον λογιστή !!!!! γιαυτό το άχρηστο οοε θα ήθελα να θωρακίσει το επάγγελμα απο αυτους !!!!!!
image description dead_poet | Απριλίου 26, 2013 11:01 π.μ. | Reply
Μιλας για το προγραμμα του ΟΑΕΔ που αφορα πτυχιουχους ανεργους μεχρι 28 ετων. Πραγματι την κοπελα την πηρα με προγραμμα αλλα τι σημαινει αυτο; Θα μπορουσα να της δινω 400 οπως κανουν καποιοι αλλοι πτυχιουχοι συναδελφοι ναι ή οχι; Εδω υπαρχει συναδελφος λαμογιο (πτυχιουχος κατα τα αλλα) στο Περιστερι που προτεινε σε μια κοπελα αποφοιτο των ΤΕΙ να της κανει προσληψη με το ιδιο προγραμμα χωρις να της δινει ουτε ευρω μονο και μονο για να εισπρατει τα χρηματα απο τον ΟΑΕΔ. Ο προηγουμενος υπαλληλος παντως που ειχα εμεινε στη δουλεψη μου 4 χρονια και χωρις επιδοτηση. Αλλα λιγο ακυρο το σχολιο σου.
image description γιαννησ | Απριλίου 26, 2013 11:45 π.μ. | Reply
Ε όχι και συνάδελφος η κάθε σάρα και μάρα που μάντρωσαν μέσα στον Δ.Τ. & Ι.Τ., έβγαλαν γλώσσα τώρα και οι λογιστές-μπακάληδες !!! Μήπως δεν ξέρουμε τόσα χρόνια τι συμβαίνει γύρω μας? Μήπως δεν υπάρχουν ακόμα μέσα στον Δ.Τ. και στις Δ.Ο.Υ. υπάλληλοι που είναι απόφοιτοι των λυκείων ή των Ι.Ε.Κ. που μπήκαν με κομματικά κριτήρια και παριστάνουν τους εφοριακούς? Όταν μάλιστα πάμε να εξυπηρετηθούμε και πούμε καμιά κουβέντα παραπάνω μας πετούν το περίφημο -ξέρεις ποιος είμαι εγώ?-. Και βέβαια ξέρουμε ποιος είσαι εσύ, κάποιος που έτρεχε δεξιά και αριστερά κρατώντας ανά χείρας τα σημαιάκια του κόμματος την προεκλογική περίοδο, ένας άσχετος που κάθεται γαντζωμένος στην καρέκλα που του έδωσαν σαν αντάλλαγμα των ψήφων που έδωσε στο κόμμα και στερεί σε έναν άνεργο επιστήμονα την θέση αναγκάζοντας τον να φύγει στο εξωτερικό ή να γίνει ντελιβεράς. Και να πάμε τώρα και στους -συναδέλφους- του Ι.Τ., των λογιστικών γραφείων κλπ. Πόσοι είναι άραγε αυτοί που έχουν λογιστικά γραφεία και ασκούν επί σειρά ετών τη λογιστική επιστήμη, υπογράφοντας ισολογισμούς κλπ χωρίς κανένα έλεγχο από το οικονομικό επιμελητήριο, έχοντας τελειώσει ένα Ι.Ε.Κ. παριστάνοντας τους μεγαλολογιστές? Πόσοι δε «συνάδελφοι» από αυτούς πατώντας πάνω στην ανυπαρξία ελεγκτικών μηχανισμών, αλλά και στην ασυδοσία που τους καλλιεργήθηκε μετά από λανθασμένους κρατικούς και μη χειρισμούς κατέχουν την μερίδα του λέοντος της αγοράς, θεωρώντας ότι οι πελάτες είναι τσιφλίκι τους που θα τους μεταβιβάσουν στα παιδιά τους? Πόσοι από αυτούς εκμεταλλεύονται με τον χειρότερο τρόπο αυτούς που πάνε να κάνουν πρακτική Τ.Ε.Ι. τζάμπα, μετατρέποντας τους σε κλητήρες των δημοσίων υπηρεσιών ή αρχειοθέτες, αδιαφορώντας στο ότι τα λεφτά που παίρνουν από τον Ο.Α.Ε.Δ. είναι για να τους μάθουν πέντε πράματα πάνω στην λογιστική. Γιατί άραγε κανένας νέος πτυχιούχος δεν τολμά να ανοίξει λογιστικό γραφείο? Αν με σταματήσει στο δρόμο ένας τροχονόμος και μου ζητήσει το δίπλωμα οδήγησης με την λογική του Υπουργείου Οικονομικών και των -συναδέλφων--μαϊμού, αν εγώ δεν έχω δίπλωμα θα πρέπει να του πω -μα ξέρεις δεν έχει σημασία που οδηγώ χωρίς δίπλωμα, έτσι οδηγώ εδώ και δέκα χρόνια-.
image description Trip_Accountant | Απριλίου 26, 2013 11:44 π.μ. | Reply
Καλό!!!
...Αν με σταματήσει στο δρόμο ένας τροχονόμος και μου ζητήσει το δίπλωμα οδήγησης με την λογική του Υπουργείου Οικονομικών και των «συναδέλφων»-μαϊμού, αν εγώ δεν έχω δίπλωμα θα πρέπει να του πω -μα ξέρεις δεν έχει σημασία που οδηγώ χωρίς δίπλωμα, έτσι οδηγώ εδώ και δέκα χρόνια-.
image description dead_poet | Απριλίου 26, 2013 11:38 π.μ. | Reply
Μαλιστα εμεις ειμαστε λογιστες μπακαληδες κι εσεις ειστε λογιστες πανεπιστημονες!!! Μη γινεστε γελοιοι ρε γαμωτο! Το τι ειναι ο καθενας μας δε θα το κρινει ο ιδιος αλλα οι τριτοι (συνεργατες, συναδελφοι, πελατες, συναλλασομενοι).
image description giorgosap | Απριλίου 26, 2013 11:06 π.μ. | Reply
Το σχολιο μου διαγραφηκε περι 25 ενσημων με 625 ευρω μαλλον γιατι νομιζουν οτι ειναι εκτος θεματος το να σε αποκαλει απατεωνα καποιος επειδη εχεις πτυχιο και να το παιζει σωστος εργοδοτης οταν τον υπαλληλο τον πληρωναει το προγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. Η απαντηση του γιαννη πιστευω ειναι ολα τα λεφτα.
image description dead_poet | Απριλίου 26, 2013 11:42 π.μ. | Reply
Μη λες πραγματα που δεν ισχυουν. Κανενα προγραμμα του ΟΑΕΔ δε σε υποχρεωνει να δινεις πραγματικο μισθο 625 ευρω. Με τα 25 ευρω τη μερα που σου δινει ο ΟΑΕΔ θα πρεπει να καλυφθει και ενα μερος των ενσημων. Ασε λοιπον τις εξυπναδες γιατι δε με ξερεις προσωπικα για να γνωριζεις ποια η συμπεριφορα μου απεναντι στους εργαζομενους μου. Ο προηγουμενος επαιρνε πληρωμενα στο χερι 10 ευρω την ωρα. Θελεις να μας πεις ποσα δινεις εσυ στους πτυχιουχους υπαλληλους σου που τοσο σεβεσαι και εκτιμας το πτυχιο τους;
image description dead_poet | Απριλίου 26, 2013 11:33 π.μ. | Reply
Επισης θα μπορουσα να την εχω να δουλευει με αυτα τα λεφτα σαν το σκυλι 10ωρα και 12ωρα και να τρεχει απο πελατη σε πελατη και απο υπηρεσια σε υπηρεσια οπως κανουν καποιοι αλλοι κατ εφευμησμον συναδελφοι πτυχιουχοι. Μηπως ο ΟΑΕΔ εκτος απο επιδοτηση μου δινει και απλα στα ωραρια και δεν το ξερω?
image description ΙΟΑΝΝΙΣ | Απριλίου 26, 2013 11:26 π.μ. | Reply
Η Γ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΩΣ 900.000 ΕΥΡΩ ΤΖΙΡΟ
ΤΩΡΑ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ?
image description giorgosap | Απριλίου 26, 2013 12:49 μ.μ. | Reply
ΟΚ δηλαδη παραδεχεσε οτι ειναι με το προγραμμα του ΟΑΕΔ αρα πληρωνεις μονο το ΙΚΑ και μας το παιζεις κουβαρντας.Απαντησε μου σε ενα τελευταιο και εγω σταματαω. Γιατι δεν πηρες εναν του ΙΕΚ εσυ που πληρωνεις και πηρες επιδοτουμενο "απατεωνα-πτυχιουχο
image description CFC | Απριλίου 26, 2013 12:47 μ.μ. | Reply
Απ όσο βλέπω οι μάχες καλά κρατούν σε λάθος στίβο βέβαια αλλά καλά κρατούν . Άλλωστε μαθημένοι είμαστε από παλιά βλέπε Τ.Ε.Ι. vs Α.Ε.Ι. κλπ . Πάντα βλέπουμε το δάκτυλο και μόνο το δάκτυλο. Υπάρχει όμως και το δάσος ... Ας συνεχίσουμε έτσι. Καλή μας τύχη ...
image description dead_poet | Απριλίου 26, 2013 1:17 μ.μ. | Reply
Μαθε να διαβαζεις και μετα κανε τον εξυπνο. Ποσα δινεις στους υπαλληλους σου, τι μαθαινουν φευγοντας απο το γραφειο σου, με τι ωραρια και για ποια δουλεια; Εγω σου απαντησα ανλυτικα με ποιους τροπους θα μπορουσα να εκμεταλλευτω τον οποιονδηποτε υπαλληλο κι εσυ σταθηκες στο προγραμμα του ΟΑΕΔ γιατι ετσι σε βολευε. Λες και ολοι οσοι εχουν προσλαβει υπαλληλους με προγραμματα του ΟΑΕΔ τους εχουν να δουλευουν 5ωρα με 600 ευρω. Τιμα τουλαχιστον τα παντελονια που φορας και απαντα επιτελους ευθεως και παψε να υπεκφευγεις
image description dead_poet | Απριλίου 26, 2013 1:19 μ.μ. | Reply
Μαθε να διαβαζεις και μετα κανε τον εξυπνο. Ποσα δινεις στους υπαλληλους σου, τι μαθαινουν φευγοντας απο το γραφειο σου, με τι ωραρια και για ποια δουλεια; Εγω σου απαντησα ανλυτικα με ποιους τροπους θα μπορουσα να εκμεταλλευτω τον οποιονδηποτε υπαλληλο κι εσυ σταθηκες στο προγραμμα του ΟΑΕΔ γιατι ετσι σε βολευε. Λες και ολοι οσοι εχουν προσλαβει υπαλληλους με προγραμματα του ΟΑΕΔ τους εχουν να δουλευουν 5ωρα με 600 ευρω. Τιμα τουλαχιστον τα παντελονια που φορας και απαντα επιτελους ευθεως και παψε να υπεκφευγεις
image description taxmethod | Απριλίου 26, 2013 12:43 μ.μ. | Reply
Μπράβο Κύριοι συνεχίστε έτσι...
Βλέπετε το δέντρο και χάνετε το δάσος...
Αυτό που θέλανε το καταφέρανε..
image description ppanos | Απριλίου 26, 2013 12:19 μ.μ. | Reply
Εγώ δηλ. που έχω Γ κατηγορίας με 25 χρόνια στο επάγγελμα, απασχολώ βοηθό λογιστή με Β κατηγορίας (!) από ΤΕΙ και που τον πληρώνω τον άνθρωπο 900 το 7/ωρο και νέα απόφοιτη ΤΕΙ πρωτοεργαζόμενη 500 το 8/ωρο σε ποιά κατηγορία Λογιστών ανήκω? Στο γνώστη-ικανό-έμπειρο που δίνει δουλειά σε νέους πτυχιούχους και τους πληρώνει αξιοπρεπώς , αλλά πρέπει να κλείσει ή δεν έχει ποτέ δικαίωμα να διεκδικήσει κάτι ανάλογο των προσόντων του ( βάσει των ικανοτήτων του) ή στον βλάκα-άσχετο-αμόρφωτο μη πτυχιούχο που κακώς του έχει επιτραπεί να ασκεί ελεύθερο επάγγελμα , πληρώνει υπέρογκα ποσά τους πτυχιούχους υπαλλήλους του , αλλά κακώς θα του έδινε η αλλαγή τη δυνατότητα να πάρει Α τάξη? (αλλά ... ευτυχώς, το έσωσαν οι Σύλλογοι-ΟΕΕ και δεν θα έχω ποτέ δυνατότητα...).
Κατά τ' άλλα 30 μέτρα από το γραφείο μου άνοιξε νέο γραφείο, γωνιακό, με ταμπέλες σε κάθε σημείο της πρόσοψής του, που όμως δεν γράφει ονοματεπώνυμο διότι το έχει συνταξιούχος εφοριακός...
image description taxmethod | Απριλίου 26, 2013 1:04 μ.μ. | Reply
Μιας λοιπόν και βλέπω οτι τσακώνεστε σαν τα κοκόρια,θα ήθελα και γω να καταθέσω την ταπείνη μου άποψη για το θέμα αυτό και παρακαλώ και προκαλώ να μου απαντήσει κάποιος με όλη την καλή διάθεση χωρίς τσακωμούς και ειρωνίες.
Εγώ λοιπόν είμαι λογιστής απο το 1993, δεν μπορώ να με χαρακτηρίσω πτυχιούχο αν και πήγα ΑΣΟΕΕ 5 χρόνια, αλλα δυστυχώς δεν κατάφερα να το τελειώσω και να πάρω το πτυχίο μου (ακομα χρωστάω 3 μαθήματα) λόγω θανάτου του πατέρα μου έπρεπε να αναλάβω το γραφείο και να συντηρήσω την οικογένεία μου,κατάφερα λοιπόν να παρω μια γ ειδική τάξη και ετσι λειτουργώ το γραφείο που κληρονόμησα απο τον θανόντα πατέρα μου.
Ρωτάω λοιπόν τώρα.
Ποιος μπορεί να μου πει οτι οτι δεν έχω πανεπηστημιακές γνώσεις ,ποιός οτι με 20 χρονια προυπηρεσία και εμπειρία οτι δεν μπορώ να υπογράφω ισολογισμούς και καταστάσεις,γιατί αυτα δεν διδάσκονται αλλα μαθαίνονται με τα χρόνια,ποιός μπορεί να μου πει οτι ο πτυχιούχος οικονομικής σχολής που ξεκιναει τώρα με Α τάξη έχει περισσότερες γνώσεις απο μένα και μπορει
να κάνει όλα τα πιο πάνω και δεν μπορώ εγώ..
Συγνωμη από όλους αλλα δεν τα λέω με κακία.
Παρακαλώ οποιος θέλει ας μου απαντήσει
Ευχαριστώ
image description dead_poet | Απριλίου 26, 2013 1:12 μ.μ. | Reply
Μπορεις να στα πει αυτα ο περιεργος και ο γιωργοςσαπ που ειναι επιστημονες κι εσυ εισαι μπακαλης
image description christodoulos | Απριλίου 26, 2013 2:53 μ.μ. | Reply
Κάλυψες και εμένα συνάδελφε, εγώ ξεκίνησα το 1984 , μόλις τελείωσα το λύκειο, ασκώντας ΝΟΜΙΜΑ το επάγγελμά μου αφού ο νόμος μου έδινε το δικαίωμα , διαβάζοντας, παρακολουθώντας σεμινάρια και δουλεύοντας τότε 2 χρόνια ΧΩΡΙΣ ΜΙΣΘΟ (για να μάθω την δουλεια) και τηρώντας από τότε την Δ κατηγορία βιβλίων για όσους την πρρόλαβαν, τωρινή Γ (διπλογραφικά). 29 χρόνια μετά μου λένε να αφήσω όλους μου τους πελάτες και κόπους και γνώσεις τόσων ετών να τις πετάξω.
Ας μου δώσει κάποιος τουλάχιστον μια λογική εξήγηση
image description aekara | Απριλίου 26, 2013 1:33 μ.μ. | Reply
Είμαι πτυχιούχος ΤΕΙ Λογιστικής και έχω τη Β τάξη τέσσερα χρόνια.Σε ποιά κατηγορία θα πάω?Αν πάω στην Α χρειάζεται να παρακολουθήσω πρώτα σεμινάριο?
image description dead_poet | Απριλίου 26, 2013 1:21 μ.μ. | Reply
Η απαντηση προφανως πηγαινε στο γιωργο και οχι σε σενα συναδελφε -προς αποφυγη παρεξηγησης-
image description C.F.C. | Απριλίου 26, 2013 4:36 μ.μ. | Reply
Πρέπει να είσαι πολύ βλάκας για να απαντάς σε κάτι που δε σε αφορά ( αυτό επί προσωπικού ). Ούτε για υπαλλήλους έγραψα ούτε για τίποτα. Εκτός αν με μπερδεύεις με κάποιους από τους προλαλήσαντες οπότε δικαιολογήται το παραλήρημά σου. Αυτά και τέλος ( α, και τις βλακείες σου μην τις γράφεις δύο φορές γίνεσαι κατανοητός με την πρώτη ) ...
image description tax | Απριλίου 26, 2013 1:40 μ.μ. | Reply
Το κατάλαβα κανένα πρόβλημα
image description Your Name | Απριλίου 26, 2013 3:34 μ.μ. | Reply
Αν περάσει , πρέπει να υπαρξει στις μεταβατικές διατάξεις περιπτώσεις που να καλύπτουν αυτούς που έχουν με την δημοσίευση νομου τις προυποθέσεις για την παλία Β' και την παλια Γ' ειδική που κάλυπτει και διπλογραφικα . π.χ εγώ προσωπικά εδω και 8 μήνες πληρώ τις προυποθέσεις για την Β' (παλία ) και περιμένω το σεμινάριο για την αποκτηση της αδειας εδω και 4 μηνες (εχασα λόγω ανωτέρας βιας το προηγουμενο σεμιναριο) . Με τον νεο νομο περνω μεν τη Β
αλλα χανω τα διπλογραφικα, ενω κανονικα επρεπε να εχω την Β' και να επερνα την Α' .θα πρεπει να περιμενω 3 χρονια για κατι που ουσιαστικα εχω τα προσωντα...
image description GIORGOS73 | Απριλίου 26, 2013 3:48 μ.μ. | Reply
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΥΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΟΤΙ ΕΠΙΝΑΝ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ , ΕΝΩ ΕΚΕΙΝΟΙ ΕΙΧΑΝ ΑΦΟΣΙΩΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ . ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ . ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΒΓΑΛΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΖΟΥΣΑΝ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΝ ΟΧΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΟΛ_ΒΑΡΑΓΑΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΕΙ . ΠΟΤΕ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ . ΠΡΟΤΙΜΩ ΝΑ ΚΛΕΙΣΩ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΧΑΡΗΣΩ ΣΕ ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ .
image description petrosk | Απριλίου 26, 2013 3:06 μ.μ. | Reply
Να ρωτήσω κάτι τους φίλους μας τους πτυχιούχους?
Εμπειρικός λογιστής που τηρούσε βιβλία Γ κατηγορίας με το προηγούμενο καθεστώς μέχρι το όριο των 900.000 euro γιατί να μην μπορεί να κρατήσει Γ κατηγορίας για μεγαλύτερο τζίρο? Αλλάζει κάτι ? Οι διαδικασίες είναι διαφορετικές για τζίρο μέχρι 900.000 euro και άλλες για πάνω από 900.000 euro?
Φίλοι πτυχιούχοι όπως σε όλα τα επαγγέλματα τον σωστό επαγγελματία δεν τον κάνει μόνο το πτυχίο. Για τον λόγο αυτό μην βγάζετε χολή για τους μη πτυχιούχους. Υπάρχουν πολλοί που είναι αξιόλογοι και μην ξεχνάτε ότι και αυτοί βγάζουν το ψωμί τους κάτω από τις ίδεις συνθήκες που το βγάζετε και εσείς.
image description ΝΑΣΟΣ | Απριλίου 26, 2013 3:35 μ.μ. | Reply
ΤΟ Ο.Ε.Ε. ΝΑ ΔΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΝΤΑΞΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΥΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΠΟΙΟ ΟΡΙΟ ΤΖΙΡΟΥl
image description Περιεργος | Απριλίου 26, 2013 3:14 μ.μ. | Reply
Είναι αξιοσημείωτο δέ πώς ο χρήστης "Dead" από σήμερα το πρωΐ έχει ποστάρει πάνω από 30 μηνύματα παρατηρώντας αυτό το θέμα και απορώ πότε πραγματικά τηρεί το λογιστικό γραφείο το οποίο ανακοινώνει πώς είναι ιδιοκτήτης. Μάλλον κάθετε σπιτάκι του και δίπλα από της ερωτήσεις του "Κλειδάριθμου" για την πιστοποίηση του Ο.Ε.Ε.Κ. πληκτρολογεί στα κλεφτά και κάποιο μήνυμα εδώ για να μας αποδείξει την "εμπειρογνωμοσύνη" του.
Και ξαναρωτώ τα παιδάκια που δοκιμάστηκαν στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και δέν εισήχθησαν σε Α.Ε.Ι.
- Όταν μπαίναν στο Ι.Ε.Κ. δέν γνώριζαν ότι άδεια δέν θα λαβουν ποτέ για γ' κατηγορίας βιβλία?
- Μπήκαν με το σκεπτικό ότι "θα βρέξει" κάποια μέρα ο ουρανός άδειες και για μάς?
- Άν ναί τότε καλά να πάθουν σήμερα και να μήν ζητάνε τα αζήτητα.
- Άν όχι, τότε η λύση που προτείνω είναι μία, ξανά πίσω Πανελλήνιες και εισαγωγή σε Α.Ε.Ι.
- Τα έχετε τα κότσια? προφανώς όχι...
- Οπότε μήν ασχολείστε πλέον με το θέμα, γιατί το κουράζετε και θέμα τελικά δέν υπάρχει.
- Πάλι θα τηρείτε β' κατηγορίας μόνο και ΠΟΤΕ γ'.
- Τί δέν καταλαβαίνετε?
image description dead_poet | Απριλίου 26, 2013 4:23 μ.μ. | Reply
Συνεχιζεις να λες οτι να ναι και να εισαι προκλητικος:
Σου απαντω λοιπον ξεκαθαρα. Δε δοκιμαστηκα στο εκπαιδευτικο συστημα της χωρας (σιγα την αξιοπιστια δηλαδη) και ως εκ τουτου δεν μπηκα στα ΑΕΙ οχι απο αγνοια, βλακεια ή βαρεμαρα. Εγω μπορω για τον εαυτο μου να αποδειξω οτι εχω τις γνωσεις που απαιτουνται για την τηρηση βιβλιων Γ' κατηγοριας. Λες να μπορουν και ολοι οι αποφοιτοι τριτοβαθμιας εκπαιδευσης αυτου του τοσου αξιοπιστου εκπαιδευτικου συστηματος. Και στην τελικα αν δεν εμαθα λογιστικα ευθυνονται κατι πτυχιουχοι σαν και σενα γιατι δεν ξερω αν το ξερεις αλλα στα ΙΕΚ διδασκουν υποχρεωτικα αποφοιτοι ανωτατων-ανωτερων σχολων. Εμεις μαλιστα ειχαμε καθηγητες ανθρωπους που ηταν οικονομικα στελεχη επιχειρησεων και πολλοι εξ αυτων και καθηγητες στα ΤΕΙ. Και ναι οταν μπαιναμε στα ΙΕΚ δε γνωριζαμε οτι θα βρεθουν κατι τσακαλακια και θα μας αποκλεισουν απο τα Γ' κατηγοριας και θα τα κρατουσαν για παρτη τους και μονο και αυτο γιατι τοτε δεν υπηρχαν ουτε αδειες, ουτε οικονομικο επιμελητηριο, ουτε νομοθετικο πλαισιο που να το απαγορευει. Ολα αυτα εν ετει 1996. Σε ρωτω για αλλη μια φορα: οι αποφοιτοι του οικονομικου της Νομικης βγαινοντας απο τη σχολη εχουν περισσοτερες γνωσεις απο εναν αποφοιτο ΙΕΚ στα λογιστικα; Συγκεκριμενα και οχι αερολογιες. Εχεις τα κοτσια να αποδειξεις εσυ οτι εχεις τις γνωσεις που απαιτουνται και να αφησεις τα μεγαλα λογια. Κοροϊδα ψαχνετε μου φαινεται να δουλευουν τσαμπα για παρτη σας κι εσεις να το παιζετε αφεντικα. Και ξαναλεω οι αποφοιτοι του ΤΕΙ λογιστικης δεν ξερουν αυτη τη στιγμη να συνταξουν μια φορολογικη δηλωση ή να ξεχωρισουν τα εμπορευματα απο τις α' υλες. Προσφατως παρακολουθησα μαθηματα μεσω διαδικτυου του πανεπιστημιου Αθηνων με θεμα τα κλεισιματα ετους και τη συνταξη Ισολογισμου και συγκεντρωσα συνολικη βαθμολογια 92%. Ξερεις πολλους πτυχιουχους που θα συγκεντρωναν τετοια ποσοστα συμπεριλεμαβνομενου και υμων;

Οσο για το που βρισκω το χρονο να στελνω μηνυματα. Μα ειναι απλο αγαπητε και απορω πως δεν το εχεις καταλαβει: Εχω βρει κατι κοροϊδα πτυχιουχους που σκιζονται στη δουλεια κι εγω το παιζω αφεντικο και σερφαρω ολη μερα στο διαδικτυο. Ελπιζω να σε καλυψα!!!
image description Περιεργος | Απριλίου 26, 2013 5:03 μ.μ. | Reply
Ωραία συνέχισε τώρα το διάβασμα των σημειώσεων για την πιστοποίηση του Ο.Ε.Ε.Κ. και άσε το επάγγελμα του λογιστή γιατί έτσι κι αλλιώς η δική σου πραγματικότητα, μέ ή χωρίς το παρόν νομοσχέδιο, δέν αλλάζει. Πάλι με β' κατηγορίας βιβλία θα ασχολείσαι, έτσι απλά και κατανοητά. ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ.
image description greeklawssuspects | Απριλίου 29, 2013 7:26 μ.μ. | Reply
Kυριοι, καλησπερα σας.
Σε απαντηση οσων υποτιμουν τα πανεπιστημιακα πτυχια εχω να αναφερω τα κατωθι.
Ειναι πολυ χρησιμα για την εισαγωγη σε βασικες αρχες και την κατοχυρωση ενος επαγγ/κου δικαιωματος. Ομως, η περαιτερω εξελιξη ενος επαγγελματια δεν εγκειται μονο στο πτυχιο, κατ' επεκταση και στο τι υπογραφει, αλλα και στο πως αυτος βρισκετα συνεχως κοντα στις εξελιξεις του χωρου στον οποιο ανηκει. Συνεπως ας μην υποτιμουμε τους, κατα την νομοθεσια μας, μη πτυχιουχους καθ΄οτι αρκετοι εξ' αυτων ειναι κατοχοι πτυχιων ιδιωτικων κολλεγιων, τα οποια εκτος Ελλαδος και εντος ΟΝΕ αναγνωριζονται ως ομοτιμα των ελληνικων πανεπιστημιων. Ενας απο αυτους ειναι και ο ομιλων. Σε ακαδημαικο επιπεδο, κατοχος bachelor major accounting & minor BA. Επισης κατοχος Μεταπτυχιακου Τιτλου Σπουδων ΒΑ απο Αγγλικο Πανεπιστημιο καθως και επαγγελματικη πιστοποιηση απο CIMA. Επαγγελματικα το ΟΕΕ με εχει καταταξει στην Γ ειδικη κατηγορια καθ΄οτι βρισκομαι στον λογιστικο-φοροτεχνικο χωρο τα τελευταια 21 ετη. Δεν θα εξετασουμε το αδικο η το δικαιο της υποθεσης αυτης, αλλα προσωπικα αισθανομαι πολυ πιο <<ψηλος>> απο αυτο το οποιο υπαγορευει τυπικο σκελος. Συνεπως, κατ΄εμε, δεν μπορω ως προς το ουσιαστικο σκελος να θεωρησω τον εαυτο μου κατωτερο απο αλλους πτυχιουχους ελληνικων πανεπιστημιων, ΄΄εστω και εαν κατα την ελληνικη - παρανομουσα - νομοθεσια υπολειπομαι των τυπικων προσοντων. Εαν καποιος απο τους διαβαζοντες, εχει αναλαβει φοροτεχνικος συμβουλος σε θεματα εξαγορας επιχειρησης απο αλλη η απο αλλον μετοχο, με τιμημα καποια εκατομμυρια ευρω θα καταλαβει τι εννοω. Ετσι χτιζεται το ονομα και η αξια.

Σας ευχαριστω για την προσοχη σας

Υ.Γ. Προσοχη, γιατι ο κλαδος οδηγειται σε συγκεντρωση. Με οτι συνεπαγεται αυτο στην επιλογη ευρεσης πελατολογιου ελευθερα η μονιμης εξαρτημενης εργασιας.

image description george74 | Απριλίου 26, 2013 4:18 μ.μ. | Reply
Για εμένα οι συνάδελφοι με Γ’ Ειδικής πρέπει να πάρουν άδεια Ά Τάξης με την δημοσίευση του παρόντος.
image description C.F.C. | Απριλίου 26, 2013 4:22 μ.μ. | Reply
Προς dead poet ... Ανακαλώ κάθε έκφραση και ζητώ συγνώμη ( αντιλαμβάνομαι πως κάτι τρέχει με τα reply ) θεώρησα πως μου εκφράστηκες εναντίον μου άνευ λόγου και αιτίας. Και πάλι συγνώμη ...
image description νασοσ | Απριλίου 26, 2013 4:32 μ.μ. | Reply
ΠΕΡΙΕΡΓΕ εσύ έχεις τα κότσια να έρθεις σε εξετάσεις (ΟΧΙ σεμινάρια) αξιολόγησης.
Αν ΝΑΙ τότε όλες οι άδειες να ανανεώνονται με εξετάσεις επί όλων των θεμάτων που αφορούν την τήρηση των βιβλίων Β & Γ κατηγορίας.
image description dead_poet | Απριλίου 26, 2013 5:56 μ.μ. | Reply
Δε χρεαζονται εξετασεις συνεχης επιμορφωση χρειαζεται με συγκεκριμενο αριθμο σεμιναριων (ωρες/χρονο) μαθηματων δια αλληλογραφιας ή μεσω διαδικτυου και πραγματικη αξιολογηση.
image description Περιεργος | Απριλίου 26, 2013 5:16 μ.μ. | Reply
Προσωπικά για να σου φύγει η απορία είμαι απόφοιτος και του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. με πεπερασμένο αριθμό μαθημάτων 28. Προφανώς ολοκλήρωσα όλη την διαδικασία εκπαίδευση ΣΟΕΛ. Πιστεύεις πώς θα με φόβιζε η εξέτασει από το Ο.Ε.Ε.? Ο καθένας με το ζόρι του εδώ μέσα.
image description ype | Απριλίου 26, 2013 4:49 μ.μ. | Reply
Είναι απολύτως λογικό ο καθένας να προσπαθεί να εξασφαλίσει εργασία σε μιά χώρα που το δικαίωμα αυτό φθίνει και η ανεργία έχει φτάσει στο 30%
Κατανοητό είναι επίσης να εστιάζει ο καθείς στο ατομικό του μικροσυμφέρον και να κρίνει τα νομοθετήματα βάσει αυτού. Αλλά δεν είναι τούτο αποδεχτό τουλάχιστον στη δική μου αντίληψη.
Όσο το μικροσυμφέρον μας θα είναι οδηγός της πολιτικής (ή μάλλον της κομματικής) επιλογής μας, θα βολευόμαστε με τα κόκκαλα που μοιράζουν τα νομοσχέδια τα οποία βασικό σκοπό έχουν την διανομή των φιλέτων.
Και το φιλέτο κύριοι συνάδελφοι δεν είναι οι επαγγελματικές ταυτότητες των λογιστών.
καληνύχτα
image description Your Name | Απριλίου 26, 2013 4:20 μ.μ. | Reply
Μου αρεσει που πτυχιουχοι και μη πτυχιουχοι σκοτωνεστε για μια θεση σε μια αγορα που πεθαινει.Τις καλες δουλειες θα τις παρουνε οι ελεγκτικες εταιρειες οταν ανοιξουν και εταιρειες λογιστικης υποστηριξης.Δηλαδη το κολπακι σε γαμαω και σε υποστηριζω.Και τοτε κοριοδα να δω τι θα κανετε τα πτυχια σας οι μεν και την εμεπειρια σας οι δε.
image description ΗΜΑΡΤΟΝ | Απριλίου 26, 2013 4:30 μ.μ. | Reply
Είμαι μηχανικός ΕΜΠ και ενημερώνομαι συχνά απο το site σας. Πήρα το θάρρος να πω, οτι συμφωνώ απόλυτα με το άνοιγμα του επαγγέλματός σας και επαυξάνω και σας βρίσκω πολύ γατάκια όλους τους πτυχιούχους.Εγώ προσωπικά έχοντας (περαν του χαζοπολυτεχνείου που τελείωσα) και σχεδόν 25ετή εμπειρία (εργασιακή ) στο να κρατώ μόνος μου τα βιβλία μου,θέλω να έχω και γω δικαίωμα να κρατώ και αλλωνών τα βιβλία.Επίσης μιας και ξέρω και μπόλικα μαθηματικά, θέλω να'χω και άδεια για να κάνω φροντιστήρια μαθηματικών και γιατί όχι να διδάσκω και σε δημόσια σχολεία. Η πιάτσα θα με κρίνει κι όχι εσείς. Επίσης κάτι απο ψιλο αντιβιόσεις κατέχω άρα θέλω και την άδεια γιατρού Α' τάξης. Είδατε βρε κουτά τι κάνει η εμπειρία;
image description dead_poet | Απριλίου 26, 2013 5:35 μ.μ. | Reply
Τρομερο χιουμορ, μπραβο σας, γελασαμε!!!
image description Your Name | Απριλίου 26, 2013 4:15 μ.μ. | Reply
Μπράβο ΗΜΑΡΤΟΝ...Πες τα μπας και καταλάβουν ότι αυτό το ξεκατίνιασμα δεν οδηγεί πουθενά....ΛΙΓΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΥΡΙΟΙ...
image description Your Name | Απριλίου 26, 2013 4:30 μ.μ. | Reply
Σε όλα τα επαγγέλματα, όπως και του Λογιστή, υπάρχουν πτυχιούχοι καλοί και ανίκανοι και μη πτυχιούχοι ικανότατοι, ειδικά αυτοί με την πολυετή προυπηρεσία, αλλά και ανίκανοι...
Τέλος, μόνο ένα σχόλιο γαι τον "Περίεργο"..Η μόρφωση κύριε δεν είναι μόνο η ακαδημαική, αλλά κυρίως η κοινωνική...Και αυτή όπως καταλαβαίνω από το ύφος και το ήθος των γραφομένων σου, μάλλον την αγνοείς...Επιστήμονας είναι ο άνθρωπος και όχι αποκλειστικά ο πτυχιούχος....Λυπάμαι πραγματικά.
image description hyp1974 | Απριλίου 26, 2013 4:57 μ.μ. | Reply
Γι αυτό όταν λέμε οτι είμαστε λογιστές μας κοιτάνε και μας λένε λαμόγια. Όλα τα παραπάνω και ο καθένας για την πάρτη του απλά το επιβεβαιώνουν.
image description dead_poet | Απριλίου 26, 2013 5:16 μ.μ. | Reply
Εντωμεταξυ υπαρχουν "πτυχιουχοι" λογιστες που εχουν κανει τεραστια καριερα μονο και μονο επειδη εχουν γνωστους σε καθε πιθανη και απιθανη υπηρεσια (απο το ΙΚΑ της γειτονιας μεχρι το ΣΔΟΕ) και σβηνουν προστιμα και διαγραφουν πορισματα ελεγχων και περαν αυτων κανενα αλλο προσον και καποιοι πτυχιουχοι νιωθουν να απειλουνται απο ολους εκεινους τους μη πτυχιουχους που προσπαθουν τιμια να βγαλουν το ψωμι τους αντιμετωπιζοντας τις ιδιες συνθηκες και τα ιδια προβληματα.
image description dead_poet | Απριλίου 26, 2013 5:45 μ.μ. | Reply
Αντιγραφω ενα σχολιο συναδελφου απο γειτονικο θεμα:

PAVAROTSIS | Απριλίου 26, 2013 4:13 μ.μ. | Reply
Καλά κάνει το υπουργείο!!!
Άλλωστε αποδεδειγμένα οι γνώσεις πάνω στη πράξη του επαγγέλματος λογιστή - φοροτεχνικού που αποκομίζει ένας σπουδαστής από τα ΑΕΙ & ΤΕΙ είναι ελάχιστες και με δεδομένο ότι ο επαγγελματίας λογιστής - φοροτεχνικός δίνει εξετάσεις καθημερινά πάνω στην άσκηση της εργασίας του και πρέπει να ενημερώνεται συνεχεία για τις ραγδαίες αλλαγές στη νομοθεσία - φορολογία, πιστεύω ότι ένας μη πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ πρέπει να έχει και αυτός την ευκαιρία για να αναβαθμίσει την τάξη του τι στιγμή που έχει την ανάλογη προϋπηρεσία και μπορεί να αποδείξει τη γνώση του.
image description ALEXF | Απριλίου 26, 2013 5:51 μ.μ. | Reply
1.ΚΥΡΙΟΙ ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΛΙΓΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΦΑΓΑΝ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΩΣ Η ΚΑΚΩΣ ΣΕ ΕΝΑ ΑΕΙ ΜΗ ΤΑ ΙΣΟΠΕΔΩΝΕΤΕ ΟΛΑ ΕΛΕΟΣ
2.ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΙΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΨΑΧΝΟΝΤΑΙ ΕΝΩ ΜΕ ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΟΛΑ .ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ
image description dead_poet | Απριλίου 26, 2013 6:07 μ.μ. | Reply
Αρα ουτε τα Β' θεωρεις πως πρεπει να εχουμε. Α' ταξης ονειρευεστε πουλακια μου για ολες τις επιχειρησεις ανεξαρτητως κατηγοριας βιβλιων. Δουλους ψαχνετε και χαμαληδες για να το παιζετε αφεντικα.
image description MVP | Απριλίου 26, 2013 5:53 μ.μ. | Reply
dead_poet ΑΝ ΜΟΥ ΦΕΡΕΙΣ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΧΑΛΑΣΑΝΕ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ ΟΤΑΝ ΣΠΟΥΔΑΖΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΧΑΛΑΣΑΝΕ ΓΙΑ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΤΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΥΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΤΗΝ Ά ΑΔΕΙΑ.
image description dead_poet | Απριλίου 26, 2013 6:00 μ.μ. | Reply
Ησουν κι εσυ ενας απο τους χιλιαδες αιωνιους φοιτητες που εκανες 10 χρονια να τελειωσεις τις σπουδες σου; Να σε ρωτησω επι τη ευκαιρια: Υποχρεωτικες παρουσιες ειχατε στη σχολη;
image description vfridas | Απριλίου 26, 2013 5:14 μ.μ. | Reply
ΜΗΝ ΤΟΥ ΜΙΛΑΣ ΕΤΣΙ MVP.ΑΓΑΠΗΣΕ ΤΟΝ.O DEAD POET ΕΧΕΙ ΙΣΧΥΡΟ ΧΑΡΤΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ.EΧΕΙ ΤΕΛΕΙΟΣΕΙ ΙΕΚ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΤΕΤΟΙΟ ΧΑΡΤΙ.ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΦΗΜΗΣ.ΕΝΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΤΟ ACCA.
image description dead_poet | Απριλίου 26, 2013 6:26 μ.μ. | Reply
Η αληθεια ειναι πως τα ΤΕΙ ειναι μια απο τις 10 καλυτερες σχολες του κοσμου. Τι ΤΕΙ λογιστικης τι Χαρβαρντ!!!
image description nettaxis | Απριλίου 26, 2013 5:30 μ.μ. | Reply
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΕΧΟΥΝ ΚΡΥΦΘΕΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ!!!! ΤΟ ΚΑΚΟ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΔΡΟΜΟ......ΜΗ ΣΕΒΟΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ...ΠΕΛΑΤΗ ΜΑΣ...ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΜΑΣ...ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΗΔΕΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!!!
image description MVP | Απριλίου 26, 2013 5:01 μ.μ. | Reply
ΝΑΙ ΚΑΙ ΕΝΩ ΑΥΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΟΙΞΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΒΓΑΖΕΙ ΧΡΗΜΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΜΕ 586 ΜΙΚΤΑ 9-10 ΩΡΕΣ. ΑΛΛΑ ΞΕΧΑΣΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ vfridas . ΘΑ ΠΑΜΕ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΜΕ "Ειδικός Νομικών Επαγγελμάτων" ΣΤΑ ΙΕΚ ΚΟΡΕΛΚΟ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ. ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΜΑΣ ΑΛΛΑ 2 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΛΕΜΕ ΟΛΟΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ.
image description dead_poet | Απριλίου 26, 2013 6:21 μ.μ. | Reply
Και γιατι δεν ανοιγεις κι εσυ ενα λογιστικο γραφειο να κονομησεις χοντρα. Δυσκολο ειναι; Ποιος στο απαγορευει;
image description vfridas | Απριλίου 26, 2013 5:15 μ.μ. | Reply
ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΠΑΜΕ ΚΑΙ ΣΕ ΙΕΚ.ΘΑ ΠΑΜΕ ΣΕ ΚΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΣΕ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ.ΜΕΤΑ ΘΑ ΠΑΜΕ ΣΕ ΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΙ.ΜΕΤΑ ΑΛΛΑ 5 ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ.ΜΕΤΑ ΘΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΜΙΑ ΟΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ-ΝΟΜΙΚΕΣ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ.ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΧΟΝΤΡΑ ΛΕΦΤΑ.ΘΑ ΒΑΛΩ ΤΩΡΑ ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΩ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟ.ΟΠΟΙΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΑΖΙ ΜΟΥ.
image description dead_poet | Απριλίου 26, 2013 6:43 μ.μ. | Reply
Ο τροπος που ειρωνευεσαι συναδελφους και η εν γενει συμπεριφορα σου δειχνουν ανθρωπο αμορφωτο και κομπλεξικο. Συνεχισε ετσι. Δεν ξερω ποσα και ποια πτυχια εχεις και αν εισαι πετυχημενος σαν επαγγελματιας, το σιγουρο παντως ειναι πως σαν ανθρωπος εχεις αποτυχει!
image description nettaxis | Απριλίου 26, 2013 6:59 μ.μ. | Reply
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΧΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΦΗΣΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΧΩΡΙΣΟΥΜΕ ΜΗΝ ΑΝΤΙΔΙΚΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ.....ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ ΜΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΖΑΛΗ ΜΟΥ....43 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΟΝΕΙΡΟ ΒΛΕΠΩ..ΚΑΤΑΦΕΡΑ ΛΕΕΙ ΝΑ ΜΑΖΕΨΩ ΤΟΥΣ ΚΟΥΚΟΥΣ.....
image description γιαννησ | Απριλίου 26, 2013 6:08 μ.μ. | Reply
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ,ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ,ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ 'Η ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ. ΔΙΑΒΑΖΩ 1 ΩΡΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΛΑΝΗΤΗ. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΑΝ <ΑΣΚΕΙΤΕ> ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΠΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΕΙ ΤΩΝ ΤΕΙ Ή ΤΩΝ ΙΕΚ .ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ,ΔΗΛΑΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ,ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΨΩΜΑΚΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΜΩΣ <ΠΕΘΑΝΑΝ> ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΘΟΜΑΣΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΤΩΜΑ ΣΑΝ ΚΟΡΑΚΙΑ ΜΥΞΟΚΛΑΙΜΕ ΚΑΙ ΜΑΛΩΝΟΥΜΕ. ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
image description MVP | Απριλίου 27, 2013 11:23 π.μ. | Reply
ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΓΕΜΙΣΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΤΥΧΙΑ ΟΠΩΣ ΕΣΥ. ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ Η ΚΑΙ Η ΚΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΗΜΕΡΑ.
image description dead_poet | Απριλίου 26, 2013 6:44 μ.μ. | Reply
Αντιγραφω ξανα το σχολιο ενος αλλου συναδελφου απο το διπλανο θεμα:

NIKOSPETSAS | Απριλίου 26, 2013 5:11 μ.μ. | Reply
Γιατί οι οποιεσδήποτε ΑΔΕΙΕΣ και κατατάξεις να εξαρτώνται από σπουδές, επιμόρφωση ή εργασιακή προϋπηρεσία μόνο ? Λογικά η κατάταξη πρέπει να γίνεται βάσει εξετάσεων. Και τότε και ένας άξιος απόφοιτος Λυκείου θα μπορεί να γίνει Λογιστής Α τάξεως ενώ ένας πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ μπορεί ποτέ να μην γίνει. Το υποστηρίζω και δέχομαι να περάσω και εγώ εξετάσεις παρ ότι είμαι εδώ και πολλά χρόνια Λογιστής Α τάξεως ελεύθερος επαγγελματίας και δίνω κάθε μέρα τις εξετάσεις μου στους πελάτες μου και κάθε χρόνο στους ορκωτούς που ελέγχουν την δουλειά μου προς τους πελάτες. Ποιός λοιπόν φοβάται τις εξετάσεις ? Μόνο όποιος δεν έχει την κατάλληλη κατάρτιση. Αν λοιπόν κάποιοι από εμάς δεν έχουμε σωστή κατάρτιση θα επιμορφωθούμε και θα περάσουμε τις εξετάσεις μας για να πιστοποιηθούμε. Έτσι θα ξεκαθαρίσει η αγορά από λογιστές των εκπτώσεων και των "γνωριμιών" στις ΔΟΥ. ΑΡΑ : και ο νέος νόμος πάλι λανθασμένος είναι.
image description MVP | Απριλίου 27, 2013 11:39 π.μ. | Reply
ΟΧΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΩΣΑ ΣΕ 5 . ΕΓΩ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΙΩΣΑ ΕΣΥ ΤΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΣ ΜΑΝΑΒΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ?
image description dead_poet | Απριλίου 26, 2013 6:05 μ.μ. | Reply
Βρε, περιεργε, που να χτυπιεσαι, ειμαι οσο Λογιστης εισαι κι εσυ κι εχω τις γνωσεις να ανταπεξελθω οσο κι εσυ!!!
image description Περίεργος | Απριλίου 26, 2013 9:44 μ.μ. | Reply
Και καλά κάνεις και είσαι ότι είσαι, εμένα τί με κόφτει. Εσύ μπήκες να κλαφτείς όμως που και καλά σε αδίκησε πάλι το νομοσχέδιο και δέν έχεις δικαίωμα στα γ'. Μην αντιφάσκεις εειδικε φοροτεχνικού γραφείου. Αλήθεια πόσα χρόνια περιμένεις αυτό που εμείς οι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. το παίρνουμε με 2 φωτογραφίες και μια φωτοτυπία από τα ΚΕΠ του πτυχίου μας?
image description nick | Απριλίου 26, 2013 7:26 μ.μ. | Reply
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΙΜΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ ΚΑΙ Α ΤΑΞΗΣ. ΤΟ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΤΙΑ. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΟΤΙ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΚΑΝΕΙ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ Ο ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ dead poet ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΙΕΚ. ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΔΙΟΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩ ΕΜΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΠΟΥ ΤΟ ΛΕΩ.
ΦΙΛΕ dead poet ΔΕΙΧΝΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΜΠΛΕΞΙΣΜΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ.
ΗΡΕΜΗΣΕ ΛΙΓΟ. ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣΕΣ.ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΩ ΟΜΩΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ.
ΣΕ ΛΙΓΟ ΟΛΟΙ ΘΑ ΚΟΙΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΝΙΖΑ ΚΑΙ ΘΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΠΕΛΑΤΗ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ.
image description klp | Απριλίου 26, 2013 7:59 μ.μ. | Reply
o.k. dead poet! Εμείς που δώσαμε τόσες πολλές εξετάσεις, να ξαναδώσουμε!! Το αντέχουμε. Εσύ που έδωσες τέσσερα πέντε μαθήματα και που έχεις μόνο περιορισμένους ορίζοντες και καμμία εμπειρία εξετάσεων -ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ- όχι λυκειακών και ΙΕΚικών, το αντέχεις;
image description yiannis | Απριλίου 26, 2013 7:10 μ.μ. | Reply
Ε όχι και συνάδελφος η κάθε σάρα και μάρα που μάντρωσαν μέσα στον Δ.Τ. & Ι.Τ., έβγαλαν γλώσσα τώρα και οι λογιστές-μπακάληδες !!! Μήπως δεν ξέρουμε τόσα χρόνια τι συμβαίνει γύρω μας? Μήπως δεν υπάρχουν ακόμα μέσα στον Δ.Τ. και στις Δ.Ο.Υ. υπάλληλοι που είναι απόφοιτοι των λυκείων ή των Ι.Ε.Κ. που μπήκαν με κομματικά κριτήρια και παριστάνουν τους εφοριακούς? Όταν μάλιστα πάμε να εξυπηρετηθούμε και πούμε καμιά κουβέντα παραπάνω μας πετούν το περίφημο -ξέρεις ποιος είμαι εγώ?-. Και βέβαια ξέρουμε ποιος είσαι εσύ, κάποιος που έτρεχε δεξιά και αριστερά κρατώντας ανά χείρας τα σημαιάκια του κόμματος την προεκλογική περίοδο, ένας άσχετος που κάθεται γαντζωμένος στην καρέκλα που του έδωσαν σαν αντάλλαγμα των ψήφων που έδωσε στο κόμμα και στερεί σε έναν άνεργο επιστήμονα την θέση αναγκάζοντας τον να φύγει στο εξωτερικό ή να γίνει ντελιβεράς. Και να πάμε τώρα και στους -συναδέλφους- του Ι.Τ., των λογιστικών γραφείων κλπ. Πόσοι είναι άραγε αυτοί που έχουν λογιστικά γραφεία και ασκούν επί σειρά ετών τη λογιστική επιστήμη, υπογράφοντας ισολογισμούς κλπ χωρίς κανένα έλεγχο από το οικονομικό επιμελητήριο, έχοντας τελειώσει ένα Ι.Ε.Κ. παριστάνοντας τους μεγαλολογιστές? Πόσοι δε «συνάδελφοι» από αυτούς πατώντας πάνω στην ανυπαρξία ελεγκτικών μηχανισμών, αλλά και στην ασυδοσία που τους καλλιεργήθηκε μετά από λανθασμένους κρατικούς και μη χειρισμούς κατέχουν την μερίδα του λέοντος της αγοράς, θεωρώντας ότι οι πελάτες είναι τσιφλίκι τους που θα τους μεταβιβάσουν στα παιδιά τους? Πόσοι από αυτούς εκμεταλλεύονται με τον χειρότερο τρόπο αυτούς που πάνε να κάνουν πρακτική Τ.Ε.Ι. τζάμπα, μετατρέποντας τους σε κλητήρες των δημοσίων υπηρεσιών ή αρχειοθέτες, αδιαφορώντας στο ότι τα λεφτά που παίρνουν από τον Ο.Α.Ε.Δ. είναι για να τους μάθουν πέντε πράματα πάνω στην λογιστική. Γιατί άραγε κανένας νέος πτυχιούχος δεν τολμά να ανοίξει λογιστικό γραφείο? Αν με σταματήσει στο δρόμο ένας τροχονόμος και μου ζητήσει το δίπλωμα οδήγησης με την λογική του Υπουργείου Οικονομικών και των -συναδέλφων--μαϊμού, αν εγώ δεν έχω δίπλωμα θα πρέπει να του πω -μα ξέρεις δεν έχει σημασία που οδηγώ χωρίς δίπλωμα, έτσι οδηγώ εδώ και δέκα χρόνια-
image description dead_poet | Απριλίου 26, 2013 7:44 μ.μ. | Reply
Ο καθενας λεει ο,τι του ερθει. Απο που συμπερανατε αγαπητε οτι εδωσα ολα κι ολα 4-5 μαθηματα, οτι εχω περιορισμενους οριζοντες και δεν εχω καμια εμπειρια εξετασεων - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ; Εχετε μηπως κληρονομικο χαρισμα;;;
image description Περιεργος | Απριλίου 26, 2013 9:31 μ.μ. | Reply
Για πές μας καλέ μου φίλε τί είδους εξετάσεις έδωσες και εσύ στην ζωή σου? Τις τελικές στο τεχνικό Λύκειο λές? Ή τα 14 μαθήματα στο Ι.Ε.Κ.? Μεταξύ των οποίων είναι κάτι αντικείμενα κάτσε καλά:
Τεχνικές γραμματείας και excel?
Νομίζω πώς πολύ επιοικώς έχω δώσει άνω των 90 μαθημάτων πραγματικές εξετάσεις.
- 52 στο Πανεπιστήμιο από τα οποία 15 ήταν Λογιστικές.
- 14 στο Μεταπτυχιακό στην Αγγλική γλώσσα.
- 28 στο Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. όλα Λογιστικά.
Νομίζεις ότι θα μου στοίχιζε κάτι μια επιπλέον εξέταση από το Ο.Ε.Ε.?
Αλήθεια τί έχεις να πείς που τελικά το επάγγελμα των ορκωτών, αποκλείει με την προχθεσινή πρόταση νόμου τους απόφοιτους Λυκείου από το επάγγελμα. Τροποποιεί το άρθρο 6 νόμου 3693/2008 ακυρώνοντας τον νόμο Παθανασίου 2008.
Σ'άρεσε και αυτό?
image description dimitrio | Απριλίου 26, 2013 8:48 μ.μ. | Reply
Ο πεθαμένος νομίζω οτι πρέπει να βρεί γκόμενα και όχι άδεια
image description dead_poet | Απριλίου 26, 2013 8:00 μ.μ. | Reply
Με ξερεις κι απο χτες ρε βλαμενε;;;; Αντε κομπλεξικαρες!!!
image description Περίεργος | Απριλίου 26, 2013 10:46 μ.μ. | Reply
Συγχύστηκε ο "εμπειροτέχνης"? Μήν τον πειράζετε δείξτε του αγάπη αχαχαχαχαχα. Ποιός θα μας διασκεδάζει μετά?
Περίεργο που το πρωΐ έγραφε με φούλ τα γκάζια και τώρα απογευματινές ώρες σταμάτησε. Απ ότι ξέρω τα περισσότερα Ι.Ε.Κ. απόγευμα ανοίγουν. Ακόμα δέν σχόλασε να μας ψυχαγωγήσει?
image description dead_poet | Απριλίου 26, 2013 8:44 μ.μ. | Reply
Παντως για επιστημονες το επιπεδο σου ειναι αστα να πανε!!! Απο ειρωνεια και χλευασμο αλλο τιποτα. Απο ουσια μηδεν!!!
image description ΜΥ ΝΑΜΕ | Απριλίου 26, 2013 8:15 μ.μ. | Reply
Ειμαι 40 χρονων και πιστευω οτι πρεπει να ειμαι απο τους νεοτερους εμπειρικους με αδεια Γ ειδικη του 340/98.
Σπουδασα 4 χρονια σε παραρτημα ξενου ιδιωτικου πανεπιστημιου στην Αθηνα που φυσικα δεν αναγνωριζεται και συγχρονως δουλευα σε ανωνυμη εταιρεια οπου οριακα υπεγραψα 3 ισολογισμους και καταφερα να παρω τη παραπανω αδεια.
Αργοτερα παρακολουθησα μακροχρονια σεμιναρια στην ΕΕΔΕ αλλα και αλλου και φυσικα καθε χρονο σεμιναρια,διαβασμα κτλ κτλ κτλ.
Εν ολιγοις η διαφορα μου με τους πτυχιουχους ηταν οτι δε καθησα να αποστηθισω Ιστορια και κοινωνιολογια για να περασω στις πανελλαδικες.
Οφειλω παντως να ομολογησω οτι συμφωνω με τους πτυχιουχους οτι δε μπορει ο καθενας να ασκει αυτο το επαγγελμα.
Απο την αλλη πλευρα ερχεται το κρατος και μετα απο 15 χρονια να μου παρει το ψωμι που βγαζω.
Ολη η πελατεια μου ειναι 3 μικρες ανωνυμες εταιρειες με τζιρο <900.000 ευρω.
Ουτε λογιστικο γραφειο, ουτε πολλοι πελατες,ουτε μεγαλεια.
Τωρα θα με πεταξουν στο δρομο?
Ας μου δωσουν τουλαχιστον μια ευκαιρια να αποδειξω τις γνωσεις μου.
Αλλιως ας βαλουν μια ενδιαμεση ταξη μεταξυ Α και Β να μπορω τουλαχιστον να υπογραφω μεχρι καποιο οριο.Το ξερω οτι δεν ειναι δικαιο αποφοιτοι Λυκειου να εξισωθουν με πτυχιουχους ΑΕΙ.
Κλεινοντας ,πιστευω οτι οι περισσοτεροι εμπειρικοι ειναι πλησιον της συνταξης και δε τους απασχολει ιδιαιτερα αλλα ας βρεθει μια λυση για μας τους υπολοιπους
image description dead_poet | Απριλίου 27, 2013 12:04 π.μ. | Reply
Τοσα μαθηματα εκανες και ακομα ανθρωπος δεν εγινες;;;;
image description dead_poet | Απριλίου 26, 2013 11:46 μ.μ. | Reply
Εισαι ενας αποτυχημενος ανθρωπος κι ας 500 οτυχια που μπορεις να τα βαλεις εκει που ξερεις!!!
image description αρης | Απριλίου 26, 2013 10:13 μ.μ. | Reply
Αγαπητέ συνάδελφε χωρίς καμία διάθεση ειρωνείας εκ μέρους μου, αναλογίσου ότι σύμφωνα με τη λογική σου αυριο κιολας θα πρέπει να ψηφισθεί νομοσχέδιο που να εξισώνει τους νοσηλευτές με τους ιατρούς (πληρουν τα κριτήρια που θέτεις...) Η δουλεία του βοηθού λογιστή (την οποία εσύ επέλεξες αφου δεν προτίμησες τον δρόμο των πανελλήνιων εξετάσεων) είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία μίας επιχείρησης και απολύτως αναγκαία, δεν παύει όμως να είναι επικουρική του λογιστή. Απαξιώνεις τον εαυτό σου και όλους τους συναδέλφους μας αποκαλώντας όπως πιο πάνω έγραψες ότι ο βοηθός λογιστή=χαμάλης ή δούλος. Σίγουρα θα πρέπει να βρεθεί μια πιο δίκαια λύση όπως εγραψε ο MY NAME, αλλα αυτό δεν επιτυγχάνεται με την ισοπέδωση και εξευτελισμό του επαγγέλματος με τη κατάθεση του παρόντος νομοσχεδίου.
image description dead_poet | Απριλίου 26, 2013 11:38 μ.μ. | Reply
Εισαι ενας απολυτα αποτυχημενος ανθρωπος ( για το επαγγελματιας δε νοιαζομαι διολου) κι ας εχεις 500 πτυχια τα οποια μπορεις φυσικα να βαλεις εκει που ξερεις.
image description dead_poet | Απριλίου 26, 2013 11:38 μ.μ. | Reply
Το σχολιο δεν πηγαινε σε σενα αρη αλλα στον περιεργο τυπο απο πανω!
image description dead_poet | Απριλίου 26, 2013 11:14 μ.μ. | Reply
Ησουν παντα τοσο μαλακας περιεργε ή εγινες μεγαλωνοντας;;;
image description Your Name | Απριλίου 27, 2013 12:09 π.μ. | Reply
Διαβασε βλαμενε τι λενε και αλλοι συναδελφοι και σταματα να το παιζεις καθηγητης πανεπιστημιου και βαλε:
hyp1974 | Απριλίου 26, 2013 11:59 μ.μ. | Reply
Πόσο άστοχα είναι τα παραδειγματα με γιατρούς και δικηγόρους. Δεν θέλω να γράφω αλλά με αυτά που διαβάζω δεν αντέχω. Κύριοι πτυχιουχοι που τρώγεστε και μόνο αυτοί . Κανένα ΑΕΙ δεν βγάζει Λογιστή Φοροτεχνικό .Αντίθετα με τους Γιατρούς και τους Δικηγόρους. Οι περισσότεροι όταν βγαίνετε απο το ΑΕΙ δεν έχετε δει ούτε τιμολόγιο και δεν καταλαβαίνετε τι είναι χρέωση και τι πίστωση. Με την δική σας λογική για γιατρούς και δικηγόρους τότε μόνο τα ΤΕΙ Λογιστικής θα έπρεπε να είναι Λογιστές και οι της ΑΣΟΕ οικονομικοί σύμβουλοι ή οικονομικοί διευθυντές .
image description Περίεργος | Απριλίου 27, 2013 12:23 π.μ. | Reply
Αλήθεια εσύ από πού έμαθες την χρεωπίστωση, από το Βιβλίο εκδόσεις Κλειδάριθμος, Ειδικός μηχανογραφημένου λογιστηρίου? Κόστος Βιβλίου 19,80 και η εξέταση 2,5 ώρες?

http://www.stamoulis.gr/ViewShopProduct.aspx?ProductId=402125
image description Your Name | Απριλίου 27, 2013 12:40 π.μ. | Reply
Φοβερη απαντηση πραγματικα με αποστομωσες. Αντε τωρα πηγαινε να εκσπερματωσεις πανω στο πτυχιο σου παρτο και αγκαλιτσα και κοιμηθειτε παρεα.
image description PANOS | Απριλίου 27, 2013 8:51 π.μ. | Reply
ΑΝ ΚΑΝΕΙΣ ΣΑΣ ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΕΕΙ "και των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης " .. ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΠΕΙΡΑ ΜΕ Α ΤΑΞΗΣ ΑΔΕΙΑ Η' ΚΑΙ ΜΕ Β' Η' ΚΑΙ ΜΕ Γ΄ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΟΤΙ ΕΝΑΣ ΔΙΑΦΙΜΗΣΤΗΣ Η' ΕΜΠΟΡΟΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ??????.......
image description parmgr | Απριλίου 27, 2013 9:35 π.μ. | Reply
τελικά τα κατάφεραν

ο στόχος είναι ένας - να μειωθεί η ανεργία με κάθε τρόπο
να μας βάλουν να μαλώνουμε μεταξύ μας

τώρα αν είναι αδικία για κάποιους ούτε καν με ενδιαφέρει- οι πελάτες τι λένε
ναι κι εγώ του ΙΕΚ είμαι με 16 χρόνια στο επάγγελμα , από τα 15 σε υπόγειο κι εκανα αρχειοθέτηση κι έπαιζα με το LOTUS 123 μέχρι την σύνταξη έχω ακόμα 31 χρόνια μπροστά μου

Καλό Πάσχα σε όλους
image description ΕΙΡΗΝΗ | Απριλίου 27, 2013 9:57 π.μ. | Reply
Τελικά η ίδια ιστορία. Και επειδή ως βλέπω έχουμε λίγο μπερδέψει τη βούρτσα... Λοιπόν, για να βάλουμε μια σειρά γιατί τα έχουμε κάνει όλα αχταρμά. Η Γ ειδική είναι μια ειδική άδεια, και δώθηκε σε αυτούς οι οποίοι εξασκούσαν το επάγγελμα και είχαν υπογράψει ισολογισμούς πριν το π.δ. του 1998, τότε δλδ που δεν υπήρχε τίποτα για το επάγγελμα, και πολλοί από αυτούς ανήκουν σε όσους αγωνίστηκαν για την τότε στοιχειώδη κατοχύρωση. Και δυστυχώς αυτοί είναι που αν δεν αλλάξει κάτι, θα μείνουν εκτός επαγγέλματος, κάτι που είναι κατάφορη αδικία. Παραπέρα τώρα. Δεν έχετε καταλάβει ότι πίσω από όλα αυτά, κρύβονται οι 3 μεγάλες ελεγκτικές και θα σας πάρουν όλους για υπάλληλους με 500,00 ευρώ; Συνεχίστε λοιπόν τη φαγωμάρα, και αφήστε τους να κάνουν ανεμπόδιστοι τη δουλειά τους.Διαίρει και βασίλευε... Η πιο καλή συνταγή.
image description vfridas | Απριλίου 27, 2013 12:38 μ.μ. | Reply
ΠΟΠΟ ΡΕ DEAD POET ΤΟΣΟ ΚΡΑΞΙΜΟ ΕΧΕΙΣ ΦΑΕΙ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙΣ.ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΧΤΥΠΙΕΣΑΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΤΑ ΜΟΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΜΠΑΚΑΛΙΚΑ ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΚΑΙ ΨΙΛΙΚΑΤΖΙΔΙΚΑ.ΕΙΤΕ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΙΤΕ ΟΧΙ.ΤΟ ΗΞΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΟΤΑΝ ΠΗΓΕΣ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.ΤΩΡΑ ΤΙ ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΚΛΑΙΓΕΣΑΙ?ΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΒΓΑΖΕΙΣ ΟΛΟ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕΣ ΜΑΖΕΨΕΙ ΜΕΣΑ ΣΟΥ.ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΥ ΕΧΕΙΣ ΒΑΛΕΙ ΤΑΜΠΕΛΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΙΕΚ ΑΦΟΥ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΤΟ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΙΣ??Η ΤΟ ΚΡΥΒΕΙΣ??ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΟΥ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ??ΑΦΟΥ ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΕΚ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΠΩΣ ΝΑΙ.Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΔΕΝ ΓΙΝΕΣΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΚ ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ.ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΕΙΣΑΙ ΙΕΚΤΖΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΣΕ ΠΟΝΑΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΘΑ ΣΕ ΠΟΝΑΕΙ ΚΑΙ ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΧΤΥΠΙΕΣΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΕΝΑΣ ΙΕΚΤΖΗΣ ΘΑ ΕΙΣΑΙ.ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ.ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΘΕΟ.
image description σακησ | Απριλίου 27, 2013 2:47 μ.μ. | Reply
Το ΟΕΕ πρέπει να λάβει θέσει και για τους εμπειρικούς λογιστές φοροτεχνικούς με άδεια Γ’ ειδική. Ας εφαρμοστεί μία κατηγορία πχ Β’ Ειδική ή ακόμα καλύτερα μετά από εμπειρία κάποιων ετών να αποκτούν Α΄ τάξης. Και να μην ξεχνάμε πως στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών , μπορούν να προσλάβουν εδω και μερικά έτη και απόφοιτους λυκείου και να φτάσουν έως την ανώτερη τάξη δηλ. Ορκωτός Ελεγκτής , ο οποίος θα «ελέγχει - υπογράφει» και για πολύ μεγάλες εταιρείες με λογιστή Α΄τάξης , απόφοιτο ΑΕΙ. Με λίγα λόγια απόφοιτος λυκείου μπορεί να ελέγχει απόφοιτο ΑΕΙ. Για πιο λόγο οι εμπειρικοί να μην μπορούν να φτάσουν στην Α’ τάξης; Αγαπητοί συνάδελφοι όλοι μας απόφοιτοι και εμπειρικοί κρινόμαστε για την ποιότητα της εργασίας μας και όχι από τα πτυχία μας.
image description george | Απριλίου 27, 2013 3:54 μ.μ. | Reply
Συμφωνώ απόλυτα οι κάτοχοι Γ΄ Ειδικής είναι λογιστικά γραφεία - λογιστές πριν από κάθε νόμο γι αυτό και είχαν ειδική μεταχείριση μην ξεχνάμε ότι οι πιο πολύ από εμάς εργαστήκαμε σαν βοηθοί σε τέτοια λογιστικά γραφεία ακόμα και πτυχιούχοι και γράψαμε όλοι προϋπηρεσία. Πρέπει να βρεθεί λύση για αυτή την κατηγορία που δεν είναι ούτε μικρή αλλά ούτε και αμελητέα, μιλάμε για γραφεία που απασχολούν προσωπικό έχουν πελάτες και δεν είναι τόσο απλό να κλείσουν με μια μονοκοντυλιά. Και αφού μπορούσαν να τηρούν Γ΄ κατηγορίας βιβλία (με κάποιο όριο) με τον παλαιό νόμο θα πρέπει να τηρούν και με τον νέο.
image description ΟΛΑ ΕΝΑ | Απριλίου 27, 2013 3:32 μ.μ. | Reply
Και ξαναρωτώ τα παιδάκια που δοκιμάστηκαν στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και δέν εισήχθησαν σε Α.Ε.Ι.
- Όταν μπαίναν στο Ι.Ε.Κ. δέν γνώριζαν ότι άδεια δέν θα λαβουν ποτέ για γ' κατηγορίας βιβλία?
- Μπήκαν με το σκεπτικό ότι "θα βρέξει" κάποια μέρα ο ουρανός άδειες και για μάς?
- Άν ναί τότε καλά να πάθουν σήμερα και να μήν ζητάνε τα αζήτητα.
- Άν όχι, τότε η λύση που προτείνω είναι μία, ξανά πίσω Πανελλήνιες και εισαγωγή σε Α.Ε.Ι.
- Τα έχετε τα κότσια? προφανώς όχι...
- Οπότε μήν ασχολείστε πλέον με το θέμα, γιατί το κουράζετε και θέμα τελικά δέν υπάρχει.
- Πάλι θα τηρείτε β' κατηγορίας μόνο και ΠΟΤΕ γ'.
- Τί δέν καταλαβαίνετε?
image description ROUHLAS | Απριλίου 27, 2013 5:40 μ.μ. | Reply
αν καταλαβα απο την τροπη που πηρε ο σχολιασμος της ειδησης το σκοπο τους τον πετυχαν
ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ, καλο μας κουραγιο
image description dim | Απριλίου 29, 2013 1:24 μ.μ. | Reply
Παιδιά ψυχραιμία. Κανένας πραγματικά καλός στην δουλειά του δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και από κανέναν...Οσο για τα πτυχία μην αυταπατάστε, δεν δουλεύετε σαν διδακτορικοί στο CERN, οτι και αν μάθατε, ειναι απλο να το μαθει ο οποισδηποτε απόφοιτος Λυκειου... γιαυτο λιγη ταπεινοφροσύνη δεν θα εβλαπτε!
image description dimpap | Απριλίου 29, 2013 1:42 μ.μ. | Reply
ααα και μην εχετε αμφιβολια... ειμαι κατοχος Πτυχιου Ελλ. Πανεπιστημιου, Μεταπτυχιακου στο Λονδινο, 2 παγκοσμιες επαγγελματικες πιστοποιησεις και τελειωνω το MBA απο πανεπιστημιο της Σκωτιας, μαζι με 18 χρονια προυπηρεσια,. αλλα δεν εχουν παρει τα μυαλα μου αερα ουτε πιστευω οτι επιασα το Χριστο απο τα @@ επειδη μαζεψα μερικα χαρτια,,,..
image description gwr9505 | Μαΐου 9, 2013 10:51 π.μ. | Reply
ΟΤΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ. ΟΝΤΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΧΟΕΛΙΟ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΥ##ΝΕΣ. ΟΜΩΣ Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η! ΑΥΤΟ ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ Ο ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΑΠ' ΤΟ ΚΟΡΕΛΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΞΥΝΗ ΓΙΑΤΙ ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑ ΝΟΥ ΗΤΑΝ ΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ LAPTOP ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΓΓΡΑΦΗ!!
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο