Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ρύθμιση οφειλών των Δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο μέσω συμψηφισμού

Ρύθμιση οφειλών των Δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο μέσω συμψηφισμού

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση τις ανωτέρω διατάξεις, με τις οποίες ρυθμίζονται οφειλές των Δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο μέσω «συμψηφισμού» τους με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν.3756/2009 συνολικά έσοδα τους, με ταυτόχρονη απαλλαγή πρόσθετων φόρων, προστίμων, επιβαρύνσεων, καθώς και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και παρέχουμε οδηγίες για ενιαία εφαρμογή αυτών.

1. Χρέη που υπάγονται στη ρύθμιση

α) Οι βεβαιωμένες έως τις 31.12.2012 στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες οφειλές των Δήμων, καθώς και οι οφειλές αυτών που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν μεταγενέστερα και αφορούν στην ανωτέρω χρονική περίοδο,

β) οι οφειλές των δήμων, οι οποίες προέρχονται από τα νομικά τους πρόσωπα, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και αφορούν στην ανωτέρω χρονική περίοδο,

Στην ρύθμιση υπάγονται και οι οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής, μετά των προβλεπομένων ευεργετημάτων και απαλλαγών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή των ανωτέρω οφειλών στη ρύθμιση των διατάξεων του δεύτερου άρθρου του ν.4079/2012, όπως ισχύει, είναι αυτές να συμπεριλαμβάνονται στις κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσες ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (σχετ. η 47497/18.12.2012 Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών).

2. Περιεχόμενο ρύθμισης

Οι εκ των ανωτέρω υπαχθείσες κύριες οφειλές συμψηφίζονται με τα συνολικά προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν. 3756/2009 (Α'53) έσοδά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 της από 31.12.2011 ΠΝΠ (Α' 268) που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4047/2012 (Α'31) ή αποπληρώνονται από τα έσοδα του δανείου που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.4038/2012 (Α' 14) ή από άλλους πόρους.

3. Ευεργετήματα-Δικαιώματα

α. Οι ανωτέρω κύριες οφειλές απαλλάσσονται από βεβαιωμένους πρόσθετους φόρους, πρόστιμα, κάθε μορφής επιβαρύνσεις, καθώς και από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής υπό την προϋπόθεση ότι εξοφλούνται οι κύριες οφειλές στο σύνολο τους.

β. Οι διατάξεις του άρθρου 20 ν.2648/1998 όπως ισχύουν πλην της παρ. 2 εφαρμόζονται και για τις οφειλές που έχουν συμπεριληφθεί στη ρύθμιση αυτή.

γ. Σύμφωνα με το άρθρο 35 της ΚΥΑ 47497/18.12.2012, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 34 και τυχόν ειδικότερων διατάξεων, οι Δήμοι, των οποίων οι οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο ρυθμίζονται με την απόφαση αυτή, καθώς και οι συνυπόχρεοι γι' αυτές, θεωρούνται φορολογικά ενήμεροι για τις οφειλές αυτές, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α) και της κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσας Α.Υ.Ο. 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134 Β), όπως ισχύουν σήμερα.

4. Διαδικασία διενέργειας συμψηφισμού.

Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. που έχουν συμπεριληφθεί στη σχετική ΚΥΑ θα αποστείλουν άμεσα έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΟΤΑ, Τμήμα Οικονομικής Δ/σης και Προϋπολογισμού, Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα, με κοινοποίηση στη Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (πρώην Δ20η) στο οποίο θα αναγράφονται οι οφειλές που αναφέρονται στη σχετική Κ.Υ.Α. με υποχρεωτική ανάλυση σε κύρια οφειλή, πρόσθετους φόρους, πρόστιμα, επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Ακριβές φωτοαντίγραφο του ανωτέρω εγγράφου θα φυλάσσεται και στο αρχείο της Δ.Ο. Υ.

Ο συμψηφισμός των ανωτέρω ποσών, που αφορούν αποδόσεις προς τους ανωτέρω Δήμους και αντιστοιχούν σε εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου για τα έτη 2012-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 ν.3756/2009, γίνεται σε βάρος του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών» (No 158). Τα ποσά αποδίδονται με μηνιαίες χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όχι κατ' ανάγκη ισόποσες, οι οποίες εκδίδονται κατόπιν ενεργειών της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του ιδίου Υπουργείου αμέσως μετά την πίστωση, του παραπάνω λογαριασμού με τα ανάλογα ποσά.

Στην εκδοθείσα προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιταγή θα επισυνάπτεται και έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται ότι αυτή εκδίδεται κατ' εφαρμογή της Κ.Υ.Α. 47497/18.12.2012, καθώς και τον Δήμο τον οποίο αφορά. Κατά την τελευταία εκδοθείσα επιταγή που αφορά στη σχετική Κ.Υ.Α. και τον αντίστοιχο Δήμο, στο εν λόγω επισυναπτόμενο έγγραφο οφείλεται να γίνεται ειδική μνεία για τη μη ύπαρξη άλλης επιταγής.

5. Διαδικασία διαγραφής βεβαιωμένων πρόσθετων φόρων, προστίμων, προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεων.

Αμέσως μετά την ολική, έως τις 31.12.2016, εξόφληση του συνόλου των κύριων οφειλών, το τμήμα εσόδων της αρμόδιας Δ.Ο. Υ. ενημερώνει το αρμόδιο φορολογικό τμήμα για τη σύνταξη του Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) για το ποσό των πρόσθετων φόρων, προστίμων και λοιπών επιβαρύνσεων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου δεύτερου του ν.4079/2012. Εφόσον ο σχετικός χρηματικός κατάλογος έχει αποσταλεί στην Δ.Ο.Υ από άλλη Υπηρεσία τότε το τμήμα Εσόδων αποστέλλει υπηρεσιακό σημείωμα σ' αυτήν με τηλεομοιοτυπία, όπου ζητά τη σύνταξη από αυτήν, του σχετικού ΑΦΕΚ, βάσει των οριζομένων στις ανωτέρω διατάξεις.

6.Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης.

- Σύμφωνα με το άρθρο 34 της ΚΥΑ 47497/18.12.2012 εάν για οποιαδήποτε αιτία, το ποσό επιχορήγησης ή άλλου εσόδου που τελικά συμψηφίζεται υπολείπεται της κύριας οφειλής, η διαφορά καλύπτεται από τον Δήμο έως την 31.12.2016, ενώ στην αντίθετη περίπτωση παρακρατείται στην οικεία Δ.Ο.Υ. και συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα, με επόμενη οφειλή ληξιπρόθεσμη ή μη του Δήμου. Στην περίπτωση όπου το προβλεπόμενο ποσό της επιχορήγησης δεν αποδοθεί για οιοδήποτε λόγο ή ο Δήμος δεν καταβάλλει τη διαφορά μέχρι την ως άνω ημερομηνία, τότε το συνολικό ποσό της υπαχθείσας οφειλής υπολογίζεται κανονικά με τους τυχόν βεβαιωμένους πρόσθετους φόρους, πρόστιμα, κάθε μορφής επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο