Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας η Eurobank

Η Eurobank επέλεξε την ορθή και υπεύθυνη στρατηγικά λύση, εγκατέλειψε την προσπάθεια κάλυψης των 410 εκατ της αμκ – Ανακεφαλαιοποιείται από το ΤΧΣ, θα ενσωματώσει το good TT και σύντομα θα ιδιωτικοποιηθεί

Την στρατηγικά ορθή και υπεύθυνη λύση, αποτελώντας και το καλύτερο σενάριο, επέλεξε η Eurobank καθώς εγκατέλειψε την προσπάθεια ανεύρεσης των 410 εκατ που αντιστοιχούσαν στο 10% της αύξησης κεφαλαίου και πλέον η τράπεζα θα ανακεφαλαιοποιηθεί από το ΤΧΣ. Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα κρατικοποιείται μεταβατικά, θα ενσωματώσει το good TT και θα πωληθεί σε στρατηγικούς επενδυτές.
Η Eurobank, όπως αποφάσισε το ΔΣ και εφόσον ακυρωθεί οριστικά το deal με την Εθνική θα υποβάλλει νέο επιχειρησιακό σχέδιο.


Με βάση τους σχεδιασμούς η Eurobank θα απορροφήσει το good TT μετά την κρατικοποίηση της και σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα θα ιδιωτικοποιηθεί.
Αυτό είναι και το βέλτιστο σενάριο, η βέλτιστη λύση για την Eurobank και την οικονομία.

Η επίσημη ανακοίνωση της Eurobank

Το Δ.Σ. της Eurobank συνεδρίασε σήμερα 22 Απριλίου 2013 και εξέτασε τις συνθήκες και τα δεδομένα  της προσπάθειας προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων, σε συνεργασία με τους διεθνείς συμβούλους Barclays Bank plc και Deutsche Bank. Το Δ.Σ. αξιολόγησε τις ιδιαιτερότητες του εγχειρήματος αυτού για την Τράπεζα και συγκεκριμένα την αβεβαιότητα της συγχώνευσης ή μη με την Εθνική Τράπεζα και την συνεπαγόμενη αδυναμία αξιολόγησης της επενδυτικής πρότασης καθώς και την απουσία της παραδοσιακής βάσης των δεκάδων χιλιάδων μετόχων της Eurobank, η οποία λόγω της πρόσφατης ανταλλαγής μετοχών υποκαταστάθηκε από τη συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας κατά περίπου 85% στο μετοχικό της κεφάλαιο.  Ακολούθως, το Δ.Σ. προέκρινε την κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των €5,8 δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, και επομένως, την άμεση και πλήρη ανακεφαλαιοποίησή της, και θα εισηγηθεί σχετικά στη Γενική Συνέλευση της 30ής Απριλίου.
Με τον τρόπο αυτό η Eurobank θα καταστεί ήδη από την επόμενη εβδομάδα, η πρώτη πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη συστημική τράπεζα.
Με την απόφαση αυτή, η Eurobank αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα τους μετόχους και τους δυνητικούς επενδυτές, θέτει τις βάσεις ώστε να αποκαταστήσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας και διασφαλίζει την εμπιστοσύνη των πελατών και εργαζομένων της Τράπεζας, καθώς και του συνόλου των πολιτών.
Το Δ.Σ. συζήτησε επίσης τις άμεσες προοπτικές της ανασυγκρότησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
Στο πλαίσιο του ρόλου της ως μιας εκ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, η Eurobank σκοπεύει να συμμετάσχει στη στρατηγική αναδιάταξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ενσωματώνοντας άλλες μικρότερες μη συστημικές τράπεζες.
Επίσης, εφόσον οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν τελικά τη μη πραγματοποίηση της συγχώνευσης, η Τράπεζα θα υποβάλει, ως οφείλει, ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο, με στόχο να προσελκύσει ιδιωτικά και θεσμικά κεφάλαια από την Ελλάδα και το εξωτερικό το ταχύτερο δυνατόν, όπως άλλωστε προβλέπει και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Σκοπός θα είναι  η περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Τράπεζας, η προσαρμογή στις ανάγκες και τα νέα δεδομένα της εγχώριας και διεθνούς τραπεζικής αγοράς και η διατήρηση και επαύξηση της εταιρικής αξίας, επ’ ωφελεία της ελληνικής οικονομίας.
Σε όλες τις προσπάθειες αυτές, κυρίαρχο ρόλο θα διαδραματίσει το προσωπικό της Τράπεζας, το οποίο ανέκαθεν υπήρξε ο ισχυρότερος υποστηρικτής των στρατηγικών πρωτοβουλιών της.
Γνώμονας των αποφάσεων που ελήφθησαν είναι, μέσα από τη διατήρηση του ιδιωτικού χαρακτήρα της Eurobank, η ενίσχυση της ικανότητας της Τράπεζας να στηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην κρίσιμη τρέχουσα συγκυρία, να διευρύνει την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές και να χρηματοδοτεί την ελληνική οικονομία στην προσπάθεια επιστροφής της σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Τι θα συζητηθεί στην Γ.Σ.

Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης αναμένεται να είναι τα εξής:
1. Μείωση του κοινού µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας µέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονοµαστικής αξίας έκαστης κοινής ονοµαστικής µετά ψήφου µετοχής της Τράπεζας και µείωσης του συνολικού αριθµού αυτών µε συνένωση των εν λόγω µετοχών (reverse split) και (ii) µείωσης της ονοµαστικής αξίας έκαστης κοινής ονοµαστικής µετά ψήφου µετοχής της Τράπεζας (όπως θα έχει διαµορφωθεί µετά το reverse split), µε σκοπό το σχηµατισµό ισόποσου ειδικού αποθεµατικού, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920. Τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.
2. Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας µε έκδοση νέων κοινών µετοχών για την άντληση  συνολικά 5.839.000.000 ευρώ, καλυπτόµενη µε εισφορά σε είδος από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3864/2010 και της υπό υπ’ αρ. 38/9.11.2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου. Τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.
3. Ανακοίνωση της εκλογής νέων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Το plan B περιλαμβάνει....

Η Eurobank δεν θα καταφέρει να συγκεντρώσει το 10% της αμκ και θα κρατικοποιηθεί.
Με δεδομένο ότι η Eurobank είναι μια τράπεζα που μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης στρατηγικών επενδυτών το κράτος και ο βασικός μέτοχος το ΤΧΣ θα μεριμνήσουν ώστε άμεσα να πωλήσουν την Eurobank.
H κρατικοποίηση θα είναι μια σύντομη, προσωρινή διαδικασία και μετά θα ακολουθήσει η ιδιωτικοποίηση.
Το ΤΧΣ ανακεφαλαιοποιώντας την Eurobank μεταξύ άλλων π.χ. υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας θα έχει προσφέρει ένα βασικό πλεονέκτημα στον δυνητικό- μελλοντικό μέτοχο της προς ιδιωτικοποίηση Eurobank θα έχει επωμιστεί όλο το βάρος της αρνητικής καθαρής θέσης περί τα 2 δις ευρώ.
Δηλαδή το ΤΧΣ θα έχει επωμιστεί μια ζημία την μαύρη τρύπα της αρνητικής καθαρής θέσης αλλά πουλώντας την Eurobank ο επόμενος επενδυτής, ο στρατηγικός επενδυτής θα αγοράσει μια τράπεζα με καθαρά κεφάλαια εξέλιξη κεφαλαιώδους σημασίας.
Ο στρατηγικός επενδυτής ή το σχήμα των επενδυτών που θα αποτιμήσει την Eurobank στην φάση της ιδιωτικοποίησης θα αγοράσει μια τράπεζα με θετικά κεφάλαια και θετική καθαρή θέση.
Όμως η Eurobank χρειάζεται να καταστεί πιο ελκυστική για να πωληθεί  δηλαδή χρειάζεται και πρόσθετη ρευστότητα.
Σε αυτή την περίπτωση η ενσωμάτωση του good TT στην Eurobank θα ήταν η βέλτιστη λύση γιατί η Eurobank θα είναι μια τράπεζα με θετική καθαρή θέση και με βελτιωμένη ρευστότητα καθώς τα 11 δις ευρώ καταθέσεις του ΤΤ θα ενισχύσουν την ρευστότητα της Eurobank μειώνοντας την εξάρτηση από ELA και ευρωσύστημα.
Οι πιθανότητες να βρεθεί στρατηγικός επενδυτής ή σχήμα επενδυτών για να εξαγοράσουν στρατηγικό ποσοστό στην Eurobank θα είναι πολύ μεγάλες σε αυτή την περίπτωση.
Αν η διαδικασία στεφθεί με επιτυχία, το ελληνικό κράτος θα πετύχει να βελτιώσει τα έσοδα του και να περάσει ένα μήνυμα ότι οι κρατικές τράπεζες μπορούν να ιδιωτικοποιηθούν.
Το ΤΧΣ θα αρχίσει να αυξάνει το κεφαλαιακό του απόθεμα αν πουλήσει την Eurobank αυξάνοντας τις δικλείδες ασφαλείας για τις τράπεζες και τους καταθέτες, η χρηματιστηριακή αγορά θα το εκλάβει θετικά καθώς θα είναι θετική είδηση μια κρατικοποιημένη Eurobank να καταστεί εκ νέου ιδιωτική και βεβαίως ο κλάδος θα εξέλθει κερδισμένος καθώς θα αποδειχθεί ότι η δυναμική του ιδιωτικού χαρακτήρα είναι υπέρτερη του κρατισμού.
Για να ειπωθεί ξεκάθαρα συγχωνεύοντας την Εθνική με την Eurobank καταδικάζονται και οι 2 τράπεζες καθώς οι κεφαλαιακές τους ανάγκες φθάνουν τα 15,5 δις ευρώ.
Πουλώντας ξεχωριστά την Eurobank αυξάνονται καταλυτικά οι πιθανότητες επιτυχίας εξέλιξη που έχει ανάγκη η πολύπαθη οικονομία.
Η Eurobank μπορεί να κρατικοποιηθεί για λίγους μήνες αλλά ο στόχος είναι η επόμενη μέρα όπου θα πωληθεί σε ένα πλαίσιο ιδιωτικοποίησης.
Το plan B έχει λογική με αντικειμενικά κριτήρια ωφελώντας την οικονομία και τον φορολογούμενο πολίτη.
Το κράτος και το ΤΧΣ πρέπει να αρχίσουν να παίρνουν πίσω τα χρήματα που θα επενδύσουν στις τράπεζες και η Eurobank θα μπορούσε να αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα.
Το ΥΠΟΙΚ και η ΤτΕ ας αξιολογήσουν την βέλτιστη λύση και ας προτάξουν το δημόσιο συμφέρον.
Το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει η  Eurobank να πωληθεί  ξεχωριστά ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες το ΤΧΣ άρα ο φορολογούμενος πολίτης να πάρει πίσω τα χρήματα του.

www.bankingnews.gr
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο