Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Αναβαθμίζεται ο ρόλος της ΕΛΤΕ. Δραστηριοποιούνται οι έλεγχοι προς τους ορκωτούς ελεγκτές (ελεγκτές του νόμου 3693/2008). Καθορίζονται νέα ποιοτικά κριτήρια ελέγχων

Με το σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ, Θέματα κρατικών ενισχύσεων, Αναμόρφωση Οργανισμού ΝΣΚ, ΕΛΤΕ και άλλες διατάξεις» επιδιώκεται η ρύθμιση διοικητικών και οργανωτικών θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. Μεταξύ άλλων στο εν λόγο νομοσχέδιο περιέχονται διατάξεις σχετικές με την εποπτεία των ορκωτών ελεγκτών του ποιοτικούς ελέγχους αλλά και αναβάθμισης του ρόλου  της ΕΛΤΕ. Επιχειρείται η αναμόρφωση της πειθαρχικής διαδικασίας των Ελεγκτών  και  η ενίσχυση της λειτουργικής αυτονομίας και ανεξαρτησίας της ΕΛΤΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη και αδιακώλυτη εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της.

Αναλυτικά οι σχετικές διατάξεις του νομοσχεδίου που τίθεται σε διαβούλευση έχουν ως εξής :
..........

ΜΕΡΟΣ Γ’
Τροποποιήσεις στη νομοθεσία περί νομίμων ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων
Άρθρο 45
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3148/2003 (Α΄ 136) προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Η ΕΛΤΕ λειτουργεί αποκλειστικά χάριν του δημοσίου συμφέροντος, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 3148/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ΕΛΤΕ εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η εν λόγω εποπτεία λαμβάνει τη μορφή της προηγούμενης έγκρισης μόνον για τις πράξεις του ετήσιου προϋπολογισμού και απολογισμού της ΕΛΤΕ.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 3148/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ως γραμματέας του Δ.Σ ορίζεται, με απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΤΕ, υπάλληλος της ΕΛΤΕ.»
4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν.3148/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι Αντιπρόεδροι επιλέγονται από πρόσωπα που διαθέτουν ευρεία επιστημονική κατάρτιση στη Λογιστική ή/και Ελεγκτική.»
5. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 3148/2003 προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕ απολαύουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, δεσμεύονται μόνον από το νόμο και τη συνείδησή τους και δεν εκπροσωπούν τους φορείς που τα υπέδειξαν».
6. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 1 του ν. 3148/2003 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση λήξης της θητείας των μελών του Δ.Σ της ΕΛΤΕ, αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό νέων μελών κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους κατ’ ανώτατο όριο.».
7. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του ν.3148/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΤΕ καθορίζεται η αμοιβή του γραμματέα του Δ.Σ.».Άρθρο 46
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3148/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Σ.ΛΟ.Τ. είναι πενταμελές και αποτελείται από έναν Αντιπρόεδρο της ΕΛΤΕ ως Πρόεδρο και τέσσερις ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι έχουν υψηλό επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης στη Λογιστική και μακροχρόνια πείρα πρακτικής εφαρμογής της. Ένας, τουλάχιστον, εκ των ανωτέρω επιστημόνων απαιτείται να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του ν. 3148/2003 καταργείται..Άρθρο 47
Το άρθρο 5 του ν. 3148/2003, όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 19 του ν. 3581/2007 (Α΄ 140), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε.) είναι πενταμελές συλλογικό όργανο και η θητεία του είναι τριετής. Τα μέλη του Σ.Π.Ε. και οι αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΤΕ, και πρέπει να είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα ελεγκτικής, λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας. Ως Πρόεδρος του Σ.Π.Ε. ορίζεται ένας Αντιπρόεδρος του Δ.Σ της ΕΛΤΕ. Ένα από τα μέλη του Σ.Π.Ε. ορίζεται από το Δ.Σ της ΕΛΤΕ, μετά από πρόταση του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Με απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΤΕ καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του ΣΠΕ.
2. Το Σ.Π.Ε. είναι αρμόδιο:
α) για τη διοικητική μέριμνα της διενέργειας ποιοτικών ελέγχων επί των προσώπων των παραγράφων 2 έως 8 του άρθρου 2 του ν. 3693/2008 (Α΄ 174),
β) για τη διατύπωση υποδείξεων προς τα πρόσωπα των παραγράφων 2 έως 8 του άρθρου 2 του ν. 3693/2008, ως αποτέλεσμα ποιοτικών ελέγχων,
γ) για τη διοικητική μέριμνα της διεξαγωγής ερευνών προς διαπίστωση τυχόν παραβάσεων της νομοθεσίας και του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τις εργασίες των ελεγκτών συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών αποφάσεων της ΕΛΤΕ, του εκάστοτε ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας, των ελεγκτικών προτύπων ή των προτύπων διασφάλισης της ποιότητας, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας,
δ) για τη διατύπωση εισηγήσεων προς το Δ.Σ της ΕΛΤΕ ως αποτέλεσμα της διεξαγωγής ερευνών κατά την περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου,
ε) για τη διοικητική μέριμνα της διεξαγωγής ερευνών για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων και την άσκηση εποπτείας επί της Διεύθυνσης Λογιστικών και Ελεγκτικών Θεμάτων, Μελετών και Υποστήριξης Ποιοτικών Ελέγχων της ΕΛΤΕ κατά τη διεξαγωγή προαναφερθεισών ερευνών,
στ) για τη διατύπωση γενικών εισηγήσεων προς το Δ.Σ της ΕΛΤΕ επί ελεγκτικών θεμάτων, θεμάτων άσκησης ποιοτικού ελέγχου και διερεύνησης πειθαρχικών παραβάσεων, και
ζ) επί οιουδήποτε άλλου θέματος προσιδιάζει στην άσκηση ποιοτικού ελέγχου επί της ελεγκτικής εργασίας, καθώς στη διερεύνηση υποθέσεων για τη διαπίστωση της τυχόν τέλεσης πειθαρχικών παραβάσεων.
3. Με κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ ρυθμίζεται το περιεχόμενο, ο τρόπος και η διαδικασία διενέργειας των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλο σχετικό θέμα, ιδίως δε:
α) τα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που θα διενεργούν τους ποιοτικούς ελέγχους,
β) τα κριτήρια επιλογής των φορέων που θα εντάσσονται κάθε φορά στον προγραμματισμό του Σ.Π.Ε. για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων,
γ) οι υποχρεώσεις των ελεγχόμενων προσώπων κατά τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων,
δ) η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των ποιοτικών ελέγχων, και
ε) οι υποχρεώσεις των ελεγχόμενων προσώπων κατόπιν ολοκλήρωσης των ποιοτικών ελέγχων.
4. Τα πρόσωπα επί των οποίων διενεργήθηκε ποιοτικός έλεγχος υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις που διατυπώνονται προς αυτά από το Σ.Π.Ε. ως αποτέλεσμα του διενεργηθέντος ποιοτικού ελέγχου. Κατά τη διατύπωση των υποδείξεών του, το Σ.Π.Ε. τάσσει στα ως άνω πρόσωπα εύλογη προθεσμία προς συμμόρφωση. Τυχόν μη συμμόρφωση με τις υποδείξεις του Σ.Π.Ε. εντός της ταχθείσης προθεσμίας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.
5. Με απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΤΕ καθορίζεται η δαπάνη για τη διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΛΤΕ.».
Άρθρο 48
«Το άρθρο 6 του ν. 3148/2003, όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 παρ. 8 του ν. 3301/2004 (Α΄ 263) και το άρθρο 45 παρ. 2 του ν. 3693/2008 (Α΄ 174), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Κυρώσεις και διαδικασία επιβολής αυτών

1. Αποκλειστικά αρμόδιο όργανο για τη διαπίστωση παραβάσεων της νομοθεσίας και του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τις εργασίες των ελεγκτών, συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών αποφάσεων της ΕΛΤΕ, του εκάστοτε ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας και των ελεγκτικών προτύπων ή των προτύπων διασφάλισης της ποιότητας, καθώς και περιπτώσεων μη συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις που διατυπώνονται από το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε) της ΕΛΤΕ συνεπεία της διενέργειας ποιοτικού ελέγχου, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του παρόντος, από τα πρόσωπα των παραγράφων 2 έως 8 του άρθρου 2 του ν. 3693/2008 (Α΄ 174) («πειθαρχικά παραπτώματα»), και την επιβολή κυρώσεων σε βάρος τους, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) της ΕΛΤΕ. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ της ΕΛΤΕ για την επιβολή κυρώσεων είναι μυστικές.

2. Κάθε διάταξη με την οποία ρυθμίζεται αρμοδιότητα άλλου διοικητικού οργάνου για τη διαπίστωση τέλεσης παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο, καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Το Δ.Σ της ΕΛΤΕ δύναται να επιβάλλει τις ακόλουθες πειθαρχικές κυρώσεις:
α) Επίπληξη.

β) Σύσταση λήψης συγκεκριμένων μέτρων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του ελεγχόμενου προσώπου με την κείμενη νομοθεσία, εντός εύλογης προθεσμίας που τάσσεται στο ελεγχόμενο πρόσωπο. Τυχόν μη συμμόρφωση του ελεγχόμενου προσώπου προς σύσταση του Δ.Σ της ΕΛΤΕ συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα.

γ) Προσωρινή απαγόρευση διενέργειας υποχρεωτικών ελέγχων επί των ατομικών ή ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος, καθώς και άλλων οντοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΤΕ, για χρονικό διάστημα από έναν (1) έως δώδεκα (12) μήνες.

δ) Πρόστιμο ύψους έως 1.000.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το Δ.Σ της ΕΛΤΕ δύναται να επιβάλλει πρόστιμο ύψους έως 2.000.000 ευρώ. Ειδικώς, στην περίπτωση επιβολής προστίμου σε νομικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα διενέργειας υποχρεωτικών ελέγχων, το επιβαλλόμενο πρόστιμο δύναται να ανέλθει έως ποσού ίσου με το δεκαπλάσιο της αμοιβής που τιμολογήθηκε στην ελεγχόμενη οντότητα κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης κατά την οποία τελέσθηκε η παράβαση και προέρχεται από κάθε είδους ελεγκτική εργασία.

ε) Προσωρινή αφαίρεση της επαγγελματικής άδειας για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη.

στ) Οριστική αφαίρεση της επαγγελματικής άδειας και διαγραφή από το Μητρώο Ελεγκτών.
Για την επιμέτρηση του επιβαλλομένου προστίμου σε κάθε μία από τις περιπτώσεις α΄ έως και δ΄ της παραγράφου αυτής λαμβάνονται υπόψη, ενδεικτικώς, η σοβαρότητα της παράβασης, ο κίνδυνος για την αξιοπιστία
και την ορθή λειτουργία του ελεγκτικο-λογιστικού θεσμού, ο τυχόν προσπορισμός οφέλους και η τυχόν συνδρομή στο πρόσωπο του παραβάτη της ιδιότητας του κυρίου εταίρου σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 14 του ν. 3693/2008.
Το Δ.Σ της ΕΛΤΕ επιλαμβάνεται υποθέσεως για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων κατόπιν εισηγήσεως του Σ.Π.Ε. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ της ΕΛΤΕ για την έκδοση των αποφάσεων για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων λαμβάνει μέρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ που μετέχει στη σύνθεση του Σ.Π.Ε, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

4. Σε περίπτωση διαπίστωσης της τέλεσης παράβασης από νόμιμο ελεγκτή, που διενεργεί υποχρεωτικούς ελέγχους στο όνομα και για λογαριασμό ελεγκτικού γραφείου, η ευθύνη του νόμιμου ελεγκτή δεν αίρει την τυχόν σωρευτική πειθαρχική ευθύνη του ελεγκτικού γραφείου.
Σε κάθε περίπτωση, η δια πράξεως ή παραλείψεως πλημμελής άσκηση εποπτείας εκ μέρους εταίρου ή ιδιοκτήτη ή μέλους της διοίκησης ή μέλους εποπτικού οργάνου ελεγκτικού γραφείου επί των κυρίων εταίρων κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 14 του ν. 3693/2008 και των νομίμων ελεγκτών, καθώς και κάθε άλλου προσώπου που συμμετέχει εν γένει στην ελεγκτική διαδικασία για λογαριασμό του ελεγκτικού γραφείου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα καταλογιζόμενο αυτοτελώς στο ελεγκτικό γραφείο ή και στα μέλη των οργάνων διοίκησής του που εμπλέκονται στην πλημμελή άσκηση εποπτείας. Ομοίως αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο καταλογίζεται στο ελεγκτικό γραφείο ή και τα μέλη των οργάνων διοίκησης του ελεγκτικού γραφείου αυτοτελώς, και κάθε πράξη ή παράλειψη εταίρου ή ιδιοκτήτη ή μέλους της διοίκησης ή μέλους εποπτικού οργάνου ή κυρίου εταίρου ελεγκτικού γραφείου κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 14 του ν. 3693/2008, η οποία θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα νόμιμου ελεγκτή. Στην τελευταία περίπτωση, πέραν των λοιπών κυρώσεων, επιβάλλεται σε βάρος του ελεγκτικού γραφείου και στα μέλη των οργάνων διοίκησής του που εμπλέκονται στην παράβαση η κύρωση της αφαίρεσης της επαγγελματικής άδειας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

5. Ειδικώς, στην περίπτωση μη συμμόρφωσης των επιχειρήσεων ορκωτών ελεγκτών με την υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου αυτού πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, το Δ.Σ της ΕΛΤΕ δύναται να αποφασίσει την αποβολή της μη συμμορφούμενης επιχείρησης και των νομίμων ελεγκτών αυτής από το πρόγραμμα ποιοτικών ελέγχων της ΕΛΤΕ με συνέπεια κάθε ελεγκτική εργασία που διενεργείται από αυτούς να μην παράγει έννομα αποτελέσματα. Η, για οποιονδήποτε λόγο ακόμα και με
δικαστική απόφαση, αναβολή ή αναστολή καταβολής του υπέρ της ΕΛΤΕ πόρου δεν αναστέλλει την άσκηση του δικαιώματος του Δ.Σ της ΕΛΤΕ να αποφασίσει την αποβολή από το πρόγραμμα ποιοτικών ελέγχων που διενεργεί. Οι αποφάσεις περί αποβολής δημοσιοποιούνται με απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΤΕ, που καθορίζει τη φύση, έκταση και τον τρόπο δημοσιοποίησης τους.

6. Πριν την έκδοση της απόφασης για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, το Δ.Σ της ΕΛΤΕ υποχρεούται να καλέσει τον ελεγχόμενο νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγχόμενο ελεγκτικό γραφείο να εκθέσει τις απόψεις του. Η σχετική κλήση είναι έγγραφη και σε αυτή μνημονεύονται υποχρεωτικά η εικαζόμενη παράβαση, καθώς και τα πραγματικά περιστατικά που αποτελούν τη βάση αυτής και τάσσεται εύλογη προθεσμία στον ενδιαφερόμενο να εκθέσει τις απόψεις του εγγράφως. Το Δ.Σ της ΕΛΤΕ μπορεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να καλέσει τον ελεγχόμενο νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγχόμενο ελεγκτικό γραφείο και σε παροχή προφορικών επεξηγήσεων ενώπιόν του. Σε περίπτωση αναβολής, ή διακοπής της συζήτησης για άλλη μέρα και ώρα, η γνωστοποίηση της ημερομηνίας της μετά την αναβολή ή τη διακοπή συζήτησης, μπορεί να γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο.

7. Το Δ.Σ της ΕΛΤΕ δύναται για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος να δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση του μέσο τις αποφάσεις αυτού που αφορούν την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων.

8. Κατά των αποφάσεων του Δ.Σ της ΕΛΤΕ για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων χωρεί προσφυγή ουσίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από την κοινοποίησή τους.

9. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 αποτελούν έσοδο του Δημοσίου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), από την εκάστοτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), η οποία οφείλει να ενημερώσει άμεσα την ΕΛΤΕ για την είσπραξη ή μη του προστίμου.»Άρθρο 49
Στον ν. 3148/2003 προστίθεται άρθρο 6Α ως εξής:
«Άρθρο 6Α
Διερεύνηση υποθέσεων
1. Η διερεύνηση των υποθέσεων για τη διαπίστωση της συνδρομής ή μη παράβασης της νομοθεσίας και του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τις εργασίες των ελεγκτών κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος διενεργείται με τη διοικητική μέριμνα του Σ.Π.Ε και με την υποστήριξη της
Διεύθυνσης Λογιστικών και Ελεγκτικών Θεμάτων, Μελετών και Υποστήριξης Ποιοτικών Ελέγχων της ΕΛΤΕ και των «εντεταλμένων ελεγκτών» της ΕΛΤΕ.

2. Ως «εντεταλμένοι ελεγκτές» της ΕΛΤΕ νοούνται, πέραν του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Διεύθυνσης Λογιστικών και Ελεγκτικών Θεμάτων, Μελετών και Υποστήριξης Ποιοτικών Ελέγχων, και τα φυσικά πρόσωπα που δύνανται να ορίζονται από το Δ.Σ της ΕΛΤΕ, μετά από εισήγηση του Σ.Π.Ε, ως εντεταλμένοι ελεγκτές εφόσον κρίνεται ότι το ειδικό επιστημονικό προσωπικό της εν λόγω Διεύθυνσης, δεν επαρκεί από άποψη διαθεσιμότητας. Οι ως άνω οριζόμενοι «εντεταλμένοι ελεγκτές» της ΕΛΤΕ έχουν κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία και έχουν λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση ιδίως σε θέματα διενέργειας ποιοτικών ελέγχων. Ως «εντεταλμένοι ελεγκτές» μπορούν να ορίζονται ιδιώτες ή υπάλληλοι του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Με απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΤΕ μπορούν να εξειδικεύονται τα αναγκαία προσόντα και οι απαιτούμενες ειδικότητες των «εντεταλμένων ελεγκτών», καθώς και η διαδικασία επιλογής και αποζημίωσής τους. Οι «εντεταλμένοι ελεγκτές» της ΕΛΤΕ υποχρεούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στην τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 του ν. 3693/2008 και 11 του παρόντος νόμου. Για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αντικειμενικότητας των ποιοτικών ελέγχων, οι «εντεταλμένοι ελεγκτές» της ΕΛΤΕ υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς:
(α) Δεν επιτρέπεται να ασκούν το επάγγελμα του νόμιμου ελεγκτή ή να εργάζονται για λογαριασμό νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου ή του δικτύου τους.
(β) Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε έλεγχο νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, στο οποίο κατά την προηγούμενη διετία εργάστηκαν ως εταίροι ή υπάλληλοι ή με το οποίο συνδέονταν κατά οποιοδήποτε τρόπο ή από το οποίο λαμβάνουν οποιασδήποτε φύσεως αμοιβή.
(γ) Δεν συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ αυτών και του ελεγχόμενου φορέα, επί του οποίου θα πραγματοποιήσουν έλεγχο.
Οι «εντεταλμένοι ελεγκτές» της ΕΛΤΕ υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Σ.Π.Ε πριν από την έναρξη έκαστου ελέγχου που τους ανατίθεται, «δήλωση», με την οποία θα δηλώνουν ότι συμμορφώνονται με τους παραπάνω περιορισμούς και απαιτήσεις.

3. Το Σ.Π.Ε δύναται να δίδει εντολές ελέγχου – είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν σχετικής καταγγελίας –, οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές στην Διεύθυνση της παραγράφου 1 του παρόντος, καθώς και στους «εντεταλμένους ελεγκτές» ως προς θέματα ασκήσεως του ελέγχου και, γενικώς, εποπτεύει την εν λόγω ελεγκτική αρμοδιότητά τους. Η Διεύθυνση
Λογιστικών και Ελεγκτικών Θεμάτων, Μελετών και Υποστήριξης Ποιοτικών Ελέγχων ή/και οι «εντεταλμένοι ελεγκτές» της ΕΛΤΕ («τα ελεγκτικά όργανα της ΕΛΤΕ») μετά το πέρας της διερεύνησης υποθέσεως υποβάλλουν το πόρισμά τους στο Σ.Π.Ε.
4. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια διενέργειας ποιοτικού ελέγχου πιθανολογείται σοβαρά η τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων, το Σ.Π.Ε. δύναται να εισηγείται προς το Δ.Σ της ΕΛΤΕ την επιβολή κυρώσεων, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υποθέσεως από τα ελεγκτικά όργανα της ΕΛΤΕ».Άρθρο 50
Στον ν. 3148/2003 προστίθεται άρθρο 6Β ως εξής:
«Άρθρο 6Β
Εξουσίες των οργάνων της ΕΛΤΕ
1. Τα ελεγκτικά όργανα της ΕΛΤΕ στο πλαίσιο της διερεύνησης υποθέσεως για τη διαπίστωση της τυχόν τέλεσης παραβάσεων της νομοθεσίας και του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τις εργασίες των ελεγκτών κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος δύνανται:
α) Να έχουν πρόσβαση και να λαμβάνουν αντίγραφα ή αποσπάσματα από έγγραφα, βιβλία και άλλα στοιχεία που τηρούνται σε οποιαδήποτε μορφή (έγγραφη, ηλεκτρονική, μαγνητική ή άλλη) στην επαγγελματική εγκατάσταση που βρίσκεται μέσα ή έξω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις των ελεγχόμενων προσώπων των παραγράφων 2 έως 8 του ν. 3693/2008, τα οποία δεν δικαιούνται να επικαλεσθούν επαγγελματικό ή άλλο απόρρητο.
β) Να προβαίνουν σε κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων και άλλων στοιχείων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων, που βρίσκονται μέσα ή έξω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις των ελεγχόμενων προσώπων ή εταιρειών.
γ) Να λαμβάνουν κατά την κρίση τους ένορκες ή ανωμοτί μαρτυρικές καταθέσεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, και να ζητούν επεξηγήσεις για τα γεγονότα ή έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο και το σκοπό του ελέγχου και να καταγράφουν τις σχετικές απαντήσεις.
2. Τα ελεγκτικά όργανα της ΕΛΤΕ ασκούν τις ως άνω αρμοδιότητές τους, εφόσον δοθεί σχετική έγγραφη εντολή από τον Προϊστάμενο της εν λόγω Διεύθυνσης ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Πρόεδρο του Σ.Π.Ε. Η εντολή δίδεται είτε σε ορισμένο ελεγκτή είτε σε ομάδα ελεγκτών. Στην τελευταία περίπτωση, η εντολή πρέπει να ορίζει και τον ελεγκτή που είναι ο
επικεφαλής του ελέγχου. Σε περίπτωση που η εντολή δίδεται προς «εντεταλμένο ελεγκτή» της ΕΛΤΕ, υποχρεωτικά ορίζεται στην ομάδα ελέγχου και ένας τουλάχιστον υπάλληλος της ΕΛΤΕ, ο οποίος υπογράφει κάθε έγγραφο σχετικό με τη διενέργεια της έρευνας.
3. Οι έλεγχοι και η λήψη πληροφοριών και στοιχείων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, καθώς και οι κατασχέσεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1, πραγματοποιούνται σε οποιαδήποτε για το ελεγχόμενο πρόσωπο εργάσιμη ώρα.
4. Για την κατάσχεση που πραγματοποιείται σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος, συντάσσεται έκθεση κατάσχεσης. Η έκθεση υπογράφεται από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο που ενεργεί την κατάσχεση, το οποίο πρέπει να είναι υπάλληλος της ΕΛΤΕ και από το ελεγχόμενο πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Η έκθεση κατάσχεσης συντάσσεται σε δύο αντίγραφα. Τα ένα από τα αντίγραφα διατηρείται από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο της ΕΛΤΕ και το άλλο παραδίδεται σε εκείνον που υπέγραψε για λογαριασμό του ελεγχόμενου προσώπου.
Σε περίπτωση άρνησης των παραπάνω να υπογράψουν, αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης επιδίδεται, με δικαστικό επιμελητή στο πρόσωπο, κατά του οποίου επεβλήθη η κατάσχεση, εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης της κατάσχεσης, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως των άρθρων 47 έως 57 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999). Το ελεγχόμενο πρόσωπο δικαιούται να λάβει αντίγραφα των κατασχεθέντων εγγράφων με δαπάνες του.
5. Η έκθεση κατάσχεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο:
α) τον τίτλο «Έκθεση Κατάσχεσης της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων»,
β) το χρόνο διενέργειας της κατάσχεσης,
γ) τον τόπο διενέργειας της κατάσχεσης, δηλαδή τα στοιχεία της επαγγελματικής εγκατάστασης, καθώς και τη νομική μορφή, επωνυμία ή πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ελεγχόμενου προσώπου,
δ) το ονοματεπώνυμο των διενεργούντων την κατάσχεση ελεγκτικών οργάνων της ΕΛΤΕ,
ε) τον αριθμό και τη χρονολογία εντολής ελέγχου του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Λογιστικών και Ελεγκτικών Θεμάτων, Μελετών και Υποστήριξης Ποιοτικών Ελέγχων της ΕΛΤΕ ή του αναπληρωτή του ή του Προέδρου του Σ.Π.Ε,
στ) την αιτιολογία για τη διενέργεια της κατάσχεσης,
ζ) την υπογραφή των ενεργούντων την κατάσχεση ελεγκτικών οργάνων της ΕΛΤΕ, καθώς και την υπογραφή του προσώπου που υπέγραψε για λογαριασμό του ελεγχόμενου προσώπου,
η) το αντικείμενο της κατάσχεσης. Στην έκθεση κατάσχεσης γίνεται σαφής περιγραφή των κατασχεθέντων αντικειμένων.
6. Η λήψη μαρτυρικών καταθέσεων, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πραγματοποιείται στην έδρα της ΕΛΤΕ. Το ελεγχόμενο πρόσωπο που πρόκειται να καταθέσει κλητεύεται εγγράφως σε ορισμένη ημέρα και ώρα. Η κλήση υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Λογιστικών και Ελεγκτικών Θεμάτων, Μελετών και Υποστήριξης Ποιοτικών Ελέγχων της ΕΛΤΕ ή τον αναπληρωτή του ή τον Πρόεδρο του Σ.Π.Ε. Η κλήση περιέχει συνοπτική περιγραφή της υπόθεσης, για την οποία πρόκειται να εξεταστεί ο μάρτυρας και μνημονεύει την αρχή στην οποία αυτό καλείται. Η κλήση επιδίδεται στο εξεταζόμενο πρόσωπο με δικαστικό επιμελητή, εφαρμοζομένων αναλόγως των άρθρων 47 έως 57 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από την ημέρα για την οποία καλείται προς εξέταση. Η προθεσμία κλήσης μπορεί να παρατείνεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, εφόσον το εξεταζόμενο πρόσωπο έχει την κατοικία ή έδρα του εκτός του νομού Αττικής. Η προθεσμία κλήσης παρατείνεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, εφόσον το εξεταζόμενο πρόσωπο έχει την κατοικία ή έδρα του εκτός της ελληνικής επικράτειας.
7. Η λήψη μαρτυρικών καταθέσεων πραγματοποιείται ενώπιον ελεγκτικού οργάνου της ΕΛΤΕ και ενός διοικητικού υπαλλήλου της ΕΛΤΕ, ως γραμματέα. Ο μάρτυρας, πριν καταθέσει, καλείται να δηλώσει το όνομα και το επώνυμό του, τον τόπο της γέννησης και της κατοικίας του, καθώς και την ηλικία του.
8. Για τη μαρτυρική κατάθεση συντάσσεται από τον γραμματέα έκθεση μαρτυρικής κατάθεσης. Η έκθεση πρέπει να αναφέρει τον τόπο και την ημερομηνία της κατάθεσης, την ώρα κατά την οποία άρχισε και τελείωσε η κατάθεση και το ονοματεπώνυμο του ελεγκτικού οργάνου της ΕΛΤΕ που έλαβε την κατάθεση, του γραμματέα και του μάρτυρα, καθώς και ακριβή καταγραφή όσων κατατέθηκαν από τον μάρτυρα. Η έκθεση διαβάζεται από όλα τα παρευρισκόμενα κατά την εξέταση πρόσωπα και υπογράφεται από αυτά. Αν κάποιο από τα πρόσωπα αυτά αρνείται να υπογράψει, αυτό αναφέρεται στην έκθεση. Η έκθεση αποτελεί πλήρη απόδειξη για όσα έχει καταθέσει ο μάρτυρας. Η έκθεση είναι άκυρη, εάν λείπουν η χρονολογία
(εκτός αν προκύπτει με βεβαιότητα από το όλο περιεχόμενο της έκθεσης ή από άλλα έγγραφα που επαναλαμβάνονται σε αυτήν), η αναγραφή των ονομάτων και των επωνύμων ή η υπογραφή των προσώπων που παρευρέθηκαν στην κατάθεση. Η έκθεση συντάσσεται σε δύο αντίγραφα, από τα οποία ένα αντίγραφο δίδεται στον μάρτυρα και το άλλο τίθεται με ευθύνη του ελεγκτικού οργάνου της ΕΛΤΕ που έλαβε την κατάθεση, στο φάκελο της υπόθεσης.
9. Ψευδείς ή ανακριβείς μαρτυρικές καταθέσεις τιμωρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 225 του Ποινικού Κώδικα.»


Άρθρο 51
Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 3148/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Οι πόροι της ΕΛΤΕ προέρχονται από εισφορά ποσοστού ένα τοις εκατό (1%) επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων των εταιρειών ή κοινοπραξιών ελεγκτικών εταιρειών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης της εισφοράς στην ΕΛΤΕ. Αν η εισφορά δεν επαρκεί για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της, η ΕΛΤΕ επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. »Άρθρο 52
Τροποποιήσεις στον ν. 3693/2008
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 3693/2008 (Α’ 174) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ΕΛΤΕ είναι αρμόδια να αποφασίζει, με απόφαση του Δ.Σ, για την ύπαρξη ή μη δικτύου είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτημα που της υποβάλλεται.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ΕΛΤΕ είναι αρμόδια να αποφασίζει, με απόφαση του Δ.Σ, για τη συνδρομή ή μη της ιδιότητας του συνδεδεμένου μέρους ελεγκτικού γραφείου, είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτημα που της υποβάλλεται».
3. Η παράγραφος 15 του άρθρου 2 του ν. 3693/2008, αντικαθίσταται ως εξής:
«Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ»: Απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΤΕ που έχει κανονιστικό χαρακτήρα.
4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η χορήγηση ή μη επαγγελματικής άδειας γίνεται με απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΤΕ μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου».
5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 3693/2008, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η επαγγελματική άδεια του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου ανακαλείται προσωρινά ή οριστικά με απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΤΕ μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου».
6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η επαγγελματική άδεια του νόμιμου ελεγκτή και του ελεγκτικού γραφείου ανακαλείται οριστικά, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπο του δικαιούχου μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) επιβολή πειθαρχικής ποινής οριστικής αφαίρεσης επαγγελματικής άδειας με απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΤΕ.
β) θάνατος ή θέση σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική).
γ) καταδίκη με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
δ) συνταξιοδότηση από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα.
ε) σε κάθε περίπτωση σοβαρής αμφισβήτησης της εντιμότητάς του νομίμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου και εφόσον δεν υλοποιηθούν από αυτούς, μέσα σε χρονικό διάστημα που καθορίζεται από το Δ.Σ της ΕΛΤΕ τυχόν μέτρα που θα τους υποδειχθούν από το Δ.Σ της ΕΛΤΕ, για να αποκατασταθεί η αμφισβήτηση αυτή.».
7. Στο άρθρο 5 του ν. 3693/2008 προστίθεται νέα παράγραφος 4:
«4. Σε περίπτωση οριστικής ανάκλησης της άδειας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, η ΕΛΤΕ προβαίνει στη διαγραφή του νόμιμου ελεγκτή από το Μητρώο Ελεγκτών».
8. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο υποψήφιος να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής».
9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η καθυστέρηση στην παροχή από τους νόμιμους ελεγκτές, τα ελεγκτικά γραφεία, τους ελεγκτές τρίτης χώρας και τις ελεγκτικές οντότητες τρίτης χώρας των πληροφοριών που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του παρόντος νόμου, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και συνεπάγεται, πέραν λοιπών πειθαρχικών κυρώσεων, και την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 6 παρ. 2 περ. ε΄ και στ΄ του ν. 3148/2003 από το Δ.Σ της ΕΛΤΕ.».
10. Η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η άρνηση υποβολής ή η ανακριβής ή παραπλανητική παροχή των υποβαλλόμενων, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στοιχείων, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και συνεπάγεται, πέραν λοιπών πειθαρχικών κυρώσεων, και την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 6 παρ. 2 περ. ε΄ και στ΄ του ν. 3148/2003 από το Δ.Σ της ΕΛΤΕ.».
11. Στο άρθρο 19 του ν. 3693/2008 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Η ΕΛΤΕ με απόφαση του Δ.Σ μπορεί να συγκεκριμενοποιεί τις ρυθμίσεις του ως άνω Κώδικα Δεοντολογίας, στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, καθώς και να προβλέπει ρυθμίσεις ως προς τη δεοντολογία και τη συμπεριφορά των νομίμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, πέραν των όσων επιβάλλονται με τον ως άνω Κώδικα Δεοντολογίας. Για το σκοπό αυτό η ΕΛΤΕ διαβουλεύεται πριν από τη λήψη της απόφασής της με το ΣΟΕΛ ή κάθε άλλη επαγγελματική ένωση νομίμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων.».
12. Η παράγραφος 2 του άρθρου 23 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα πειθαρχικά παραπτώματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου συνεπάγονται, πέραν των λοιπών κυρώσεων, και κυρώσεις του άρθρου 6 παρ. 3 περ. γ’ και δ’ του ν. 3148/2003 από το Δ.Σ της ΕΛΤΕ.».
13. Το άρθρο 28 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων για κάθε παράβαση της νομοθεσίας και του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τις εργασίες των ελεγκτών, αποκλειστικά αρμόδιο όργανο ορίζεται το Δ.Σ της ΕΛΤΕ.».
14. Η παράγραφος 7 του άρθρου 29 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«7. Με κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ αναπροσαρμόζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και τα ποσά της αποζημίωσης και της ασφαλιστικής κάλυψης που προβλέπονται από το άρθρο αυτό».
15. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΤΕ κρίνεται, μετά από αίτημα οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, κατά περίπτωση η συνδρομή ή μη της γενικής αρχής που καθιερώνεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.».
16. Η παράγραφος 3 του άρθρου 36 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η ΕΛΤΕ έχει δικαίωμα ελέγχου της πληρότητας και ακρίβειας του περιεχομένου της έκθεσης διαφάνειας. Η μη υποβολή, η εκπρόθεσμη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς ή μη πλήρους έκθεσης διαφάνειας συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα.».
17. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η ΕΛΤΕ με απόφαση του Δ.Σ μπορεί να χορηγήσει επαγγελματική άδεια σε ελεγκτή τρίτης χώρας, αν κατά την κρίση της, πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 4 και 6 έως 11 του παρόντος νόμου.».
18. Η παράγραφος 5 του άρθρου 41 του ν.3693/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5. Ελεγκτικές οντότητες τρίτων χωρών εγγράφονται στο Δημόσιο Μητρώο με απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΤΕ, αν συντρέχουν σωρευτικά:
α) οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου,
β) για την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού οργάνου της ελεγκτικής οντότητας τρίτης χώρας συντρέχουν προϋποθέσεις ισοδύναμες, κατά την κρίση της ΕΛΤΕ, με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 έως 10 του παρόντος νόμου,
γ) για τον ελεγκτή τρίτης χώρας που διενεργεί τον έλεγχο για λογαριασμό ελεγκτικής οντότητας τρίτης χώρας, συντρέχουν προϋποθέσεις ισοδύναμες, κατά την κρίση της ΕΛΤΕ, με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 έως 10 του παρόντος νόμου.
δ) οι έλεγχοι των ατομικών ή ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, διενεργούνται με
βάση τα Ελεγκτικά Πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του παρόντος νόμου ή ισοδύναμα, κατά την κρίση της ΕΛΤΕ, Ελεγκτικά Πρότυπα και τα οριζόμενα στα άρθρα 20, 22 και 23 του παρόντος νόμου ή ισοδύναμο, κατά την κρίση της ΕΛΤΕ, ρυθμιστικό πλαίσιο,
ε) υποβάλλεται στην ΕΛΤΕ και δημοσιοποιείται δια του διαδικτυακού τόπου του ελεγκτή ή της ελεγκτικής οντότητας τρίτης χώρας, Έκθεση διαφάνειας με περιεχόμενο αυτό που ορίζεται από το άρθρο 36 του παρόντος νόμου ή με ισοδύναμο, κατά την κρίση της ΕΛΤΕ, περιεχόμενο.».
19. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 43 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΤΕ καθορίζονται για κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας νόμιμου ελεγκτή κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.».
20. Στο άρθρο 44 προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:
«3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από εισήγηση της ΕΛΤΕ, τροποποιείται το π.δ. 226/1992 (Α’ 120) «Περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή».».


Άρθρο 53
Απαλλαγή μελών συλλογικών οργάνων και του προσωπικού της ΕΛΤΕ από την αστική ευθύνη
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου και του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης, καθώς και το εν γένει προσωπικό της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και οι «εντεταλμένοι ελεγκτές» της ΕΛΤΕ. δεν υπέχουν προσωπικώς αστική ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, εκτός εάν ενήργησαν με δόλο. Η διάταξη αυτή δεν απαλλάσσει τους ανωτέρω από τυχόν ευθύνη τους έναντι της ΕΛΤΕ. για παράβαση καθήκοντος και, εν γένει, για πράξεις ή παραλείψεις από βαρεία αμέλεια.


Άρθρο 54
Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της ποιότητας των υποχρεωτικών ελέγχων, τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται, όταν τους ζητείται κατά τον προσήκοντα τρόπο από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία η επιβεβαίωση υπολοίπου λογαριασμών πελατών τους, να παρέχουν εγγράφως τις σχετικές πληροφορίες απευθείας στους νόμιμους ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία, χωρίς να είναι επιτρεπτή η επίκληση του τραπεζικού απορρήτου. Το αίτημα νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου θεωρείται ότι έχει υποβληθεί προσηκόντως προς το πιστωτικό ίδρυμα, εφόσον υποβάλλεται εγγράφως και εφόσον σε αυτό επισυνάπτεται δήλωση της ελεγχόμενης από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο οντότητας, από την οποία προκύπτει η απόφαση του οργάνου διοίκησης της ελεγχόμενης οντότητας περί διορισμού του οικείου ελεγκτή / ελεγκτικού γραφείου για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου.


Άρθρο 55
Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 106) προστίθεται μετά την Επιτροπή Εποπτείας της Ιδιωτικής Ασφάλισης και «η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων».


Άρθρο 56
Καταργούμενες διατάξεις
1. Το Παράρτημα 2 του π.δ. 226/1992 καταργείται.
2. Το άρθρο 9 του ν. 3148/2003 καταργείται.
3. Η περίπτωση στ΄ του άρθρου 2 του ν. 3148/2003 (Α΄ 136) καταργείται και αναριθμούνται οι περιπτώσεις ζ΄ και η΄ του ιδίου άρθρου σε στ΄ και ζ΄ αντίστοιχα.


Άρθρο 57
Μεταβατικές διατάξεις
1. Υποθέσεις που είχαν παραπεμφθεί από το Δ.Σ της ΕΛΤΕ στο Πειθαρχικό Συμβούλιο προς εξέταση για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων και επί των οποίων δεν έχουν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού εκδοθεί σχετικές αποφάσεις, εξετάζονται και κρίνονται από το Δ.Σ της ΕΛΤΕ κατά τη διαδικασία του παρόντος νόμου.
2. Για παραβάσεις της νομοθεσίας και του ρυθμιστικού πλαισίου των εργασιών των ελεγκτών, συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών αποφάσεων της ΕΛΤΕ, του εκάστοτε ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας και των ελεγκτικών προτύπων ή των προτύπων διασφάλισης της ποιότητας που έχουν τελεσθεί μέχρι τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του παρόντος νόμου, επιβάλλονται οι
κυρώσεις του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 3148/2003 ως ίσχυε μέχρι την τροποποίησή του με τον νόμο αυτό.
ΜΕΡΟΣ Δ’
Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 3086/2002 «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» και του π. δ. 238/2003 «Εκτέλεση των διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο