Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις
Αλλες ειδήσεις

Δείτε επίσης

Μέχρι την 15η Μαΐου η υποβολή της δήλωσης και η καταβολή του 25% της εισφοράς σε εταιρίες του άρθρου 25 του Ν.27/1975

Καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες για τον τύπο και το  περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης εισφοράς σε εταιρίες του άρθρου 25 του Ν.27/1975

Α. ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.

Ορίζουμε ότι η υπό του άρθρου 43 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 45 του Ν.4141/2013 (ΦΕΚ Α’ 81) δήλωση απόδοσης εισφοράς σε εταιρίες του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ΦΕΚ Α΄77), θα έχει τον τύπο και το περιεχόμενο όπως στο συνημμένο υπόδειγμα δήλωσης μιας (1) σελίδας.

Β. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 43 ΤΟΥ Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 45 ΤΟΥ Ν.4141/2013 (ΦΕΚ Α’ 81).

1. Γενικά - Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης:

Με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18) όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 45 του Ν.4141/2013 (ΦΕΚ Α΄81) επιβάλλεται ετήσια εισφορά για τέσσερα (4) έτη (για τις χρήσεις 2012-2015) επί του ετήσιου ποσού του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος σύμφωνα με όσα προβλέπονται με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ΦΕΚ Α΄77) στα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, ασχολούμενα αποκλειστικά με την ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούμενων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιριών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες.

Η εισφορά αυτή δεν επιβάλλεται σε ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρίες που έχουν εγκαταστήσει γραφείο ή υποκατάστημα δυνάμει του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 και ασχολούνται επιπλέον των λοιπών εργασιών που προβλέπονται από την εγκριτική πράξη εγκατάστασής τους και με την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία.

Η εισφορά υπολογίζεται σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:

Κλιμάκιο υπολογισμού της εισφοράς

Κλιμάκια ετήσιου συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος

(σε δολάρια Η.Π.Α.)

Συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος

(σε δολάρια Η.Π.Α.)

Σύνολο φόρου

(σε δολάρια Η.Π.Α.)

200.000

5

10.000

200.000

10.000

200.000

4

8.000

400.000

18.000

Υπερβάλλον

3

 

 

 
Η παραπάνω εισφορά αφορά στα ετήσια ποσά συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος της τετραετίας 2012 - 2015.

Σε περίπτωση που το συνολικό ετήσιο συνάλλαγμα που έχει εισαχθεί από μια επιχείρηση είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο των 50.000 δολαρίων Η.Π.Α., η εισφορά θα πρέπει να υπολογιστεί για 50.000 δολάρια Η.Π.Α. (50.000 Χ 5% = 2500$).

3. Προθεσμία υποβολής δήλωσης και συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά:

Οι παραπάνω επιχειρήσεις μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε έτους της εν λόγω τετραετίας υποβάλλουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) για την φορολογία αυτών, ειδική δήλωση υπολογισμού της εισφοράς επί του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος του προηγούμενου έτους, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα συνολικά ετήσια εμβάσματα σε ευρώ που αντιστοιχούν σε ορισμένο ποσό συναλλάγματος, με την οποία (δήλωση) συνυποβάλλονται: α) τα επικυρωμένα αντίγραφα των βεβαιώσεων εισαγωγής συναλλάγματος (Β.Α.Σ.) ή πρωτότυπη βεβαίωση τραπέζης για το συνολικό ετήσιο εισαγόμενο συνάλλαγμα και για το συνολικό ετήσιο εισαγόμενο ποσό σε ευρώ που αντιστοιχεί σε ορισμένο ποσό συναλλάγματος και β) η υπεύθυνη δήλωση των νομίμων εκπροσώπων της εταιρίας για τα ποσά του εισαγόμενου συναλλάγματος και τον αριθμό των Β.Α.Σ..

Εξαιρετικά και μόνο για την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων αυτών, η υποβολή των παραπάνω δηλώσεων μαζί με την καταβολή του ενός τετάρτου (1/4) της οφειλόμενης εισφοράς μπορεί να γίνει μέχρι και τις 15 Μαΐου του 2013.

Η εισφορά του παρόντος άρθρου βεβαιώνεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με βάση την ειδική δήλωση υπολογισμού της ετήσιας εισφοράς.

4. Υπόχρεοι για την καταβολή της εισφοράς:

Για την καταβολή της εισφοράς ευθύνονται αλληλέγγυα και αδιαίρετα, βάσει του τίτλου που έχει αποκτηθεί έστω για έναν από τους υπόχρεους, ο οποίος ισχύει και ως προς τους άλλους υπόχρεους για την λήψη των αναγκαίων μέτρων για την είσπραξη του φόρου: οι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά οι εκπρόσωποι των κάθε είδους επιχειρήσεων ή εταιριών της παρ.1 της παρούσης, ο καθένας χωριστά για ολόκληρο το ποσό της εισφοράς.

5. Τρόπος καταβολής:

Η εισφορά η οποία υπολογίζεται σε δολάρια Η.Π.Α. καταβάλλεται μαζί με την ειδική ετήσια δήλωση κατά το ένα τέταρτο (1/4) της οφειλόμενης εισφοράς σε ευρώ με βάση την επίσημη ισοτιμία μεταξύ των νομισμάτων αυτών κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Τα άλλα τρία τέταρτα (3/4) της εισφοράς καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις στους μήνες Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του έτους υποβολής της δήλωσης.

Δείτε την απόφαση εδώ

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description gkazan | Απριλίου 22, 2013 10:48 π.μ. | Reply
Καλά όλα αυτά... Η δήλωση που είναι; Ή θα περιμένουμε την 15/05 για να την δώσετε σε δημοσιότητα;
image description DC125492206 | Απριλίου 22, 2013 11:25 π.μ. | Reply
καλα μας κοροιδεύουν?πού είναι το επισυναπτόμενο αρχείο?
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο