Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Αυτόφωρο για οφειλές στο Ι.Κ.Α. - Ποιοί υπεύθυνοι ανά μορφή εταιρίας θεωρούνται ηθικοί αυτουργοί

Το ΙΚΑ με εγκύκλιο του (αρ. 9/4.2.2013) παρέχει διευκρινίσεις για το χρόνο τέλεσης του αυτόφωρου αδικήματος της εισφοροδιαφυγής και συγκεκριμένα προχωρεί στον καθορισμό των ηθικών αυτουργών των αδικημάτων της παρακράτησης των εργοδοτικών εισφορών και της υπεξαίρεσης των εργατικών εισφορών, για τους εργοδότες μη φυσικά πρόσωπα, που δεν καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ -ΕΤΑΜ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, θα ασκείται ποινική δίωξη για πλημμέλημα εάν κάποιο νομικό πρόσωπο οφείλει ποσά άνω των 20.000 ευρώ, στην περίπτωση των εργοδοτικών εισφορών και άνω των 10.000 ευρώ, εάν πρόκειται για εργατικές εισφορές. Για να ασκηθεί η ανάλογη ποινική δίωξη, θα πρέπει να έχει περάσει ένας μήνας, από τότε που οι ασφαλιστικές εισφορές έγιναν απαιτητές και δεν καταβλήθηκαν προς τον ασφαλιστικό φορέα.

Το αδίκημα χαρακτηρίζεται διαρκές, άρα το αυτόφωρο μετατρέπεται σε συνεχές, στις περιπτώσεις εκείνες που οι οφειλές υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ. Η παραγραφή του αυτόφωρου επέρχεται όταν περάσουν πέντε χρόνια από την έκδοσή του

Το ΙΚΑ για τον καλύτερο έλεγχο των περιπτώσεων για τις οποίες έχει τεθεί σε εφαρμογή το αυτόφωρο θα δημιουργήσει ειδική λογισμική εφαρμογή στο πληροφοριακό του σύστημα, η οποία θα φέρει τον τίτλο «Ροή δημιουργίας μηνύσεων – διαδικασία αυτοφώρου».


Αναλυτικά η εγκύκλιος προβλέπει


Καθορισμός ηθικών αυτουργών των αδικημάτων της παρακράτησης των εργοδοτικών εισφορών και της υπεξαίρεσης των εργατικών εισφορών, για τους εργοδότες μη φυσικά πρόσωπα, που δεν καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Ειδικότερα:

Α.1 Με το άρθρο 22 του Νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ Α'/14/2.2.2012) επαναρυθμίζεται το προβλεπόμενο από το άρθρο 1 (παρ. 1 και 2) του Α.Ν. 86/1967 (Α'/136) ποινικό αδίκημα της μη καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 1 (παρ. 1 και 2) του Α.Ν. 86/1967 (Α'/136) θεσπίζεται η ποινική ευθύνη εκ της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών – εργοδοτικών και εργατικών, προκειμένου δε περί των τελευταίων και εκ της μη αποδόσεως αυτών – προς τους εις το Υπουργείο Εργασίας (ήδη και Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας) υπαγομένους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως κ.λ.π., μεταξύ των οποίων και το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., εφ’ όσον αυτές υπερβαίνουν, από της ισχύος του άρθρου 30 του Ν.3904/2010 (ΦΕΚ Α'/218/23.10.2010), το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) και δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €), αντιστοίχως.

Τα προβλεπόμενα εις βαθμό πλημμελήματος ιδιώνυμα αδικήματα, διωκόμενα αυτεπαγγέλτως, είναι γνήσια εγκλήματα παραλείψεως, συντελούμενα δια της παραλείψεως της εμπροθέσμου καταβολής (ή αποδόσεως) των εισφορών.

Με το πρώτο άρθρο της παρ. 6, που προστέθηκε στο τέλος του άρθρου 1 του Α.Ν. 86/1967 δια του άρθρου 22 του Ν.4038/2012, θεσπίζεται ως διαρκές και επομένως, ως συνεχές αυτόφωρο, το αδίκημα των παρ. 1 και 2 για όσους οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €), με χρόνο τελέσεως του αδικήματος το χρονικό διάστημα από την παρέλευση του μηνός από τότε που οι ασφαλιστικές εισφορές κατέστησαν απαιτητές μέχρι την συμπλήρωση χρόνου αντιστοίχου με το 1/3 της προθεσμίας παραγραφής (η οποία είναι πενταετής λόγω του πλημμεληματικού χαρακτήρα αυτού).

Κατά συνέπεια, προκύπτουν οι κάτωθι διαπιστώσεις:

-Στοιχειοθέτηση του αυτόφωρου αδικήματος της εισφοροδιαφυγής:

Απαιτείται αφενός μεν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 30 του Ν.3904/2010 (ΦΕΚ Α'/218/23.10.2010) για την εφαρμογή των παραγράφων 1 & 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967, αφετέρου δε το συνολικό ποσό της εκδοθείσης Πράξης Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) να υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00 €).

-Χρόνος τέλεσης του αυτόφωρου αδικήματος της εισφοροδιαφυγής:

Το χρονικό διάστημα 20 μηνών που αρχίζει μετά την πάροδο μηνός από τότε που οι ασφαλιστικές εισφορές κατέστησαν απαιτητές (5 έτη x 1/3 = 20 μήνες).

-Χρόνος παραγραφής του αυτόφωρου αδικήματος της εισφοροδιαφυγής:

Η παραγραφή συμπληρώνεται μετά πέντε έτη από τη λήξη του χρόνου τέλεσης αυτού (ήτοι από την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των 20 μηνών).

Σημειώνεται ότι, τα αδικήματα που τελέστηκαν μέχρι την ημερομηνία ισχύος του νέου νόμου (2.2.2012) είναι στιγμιαία, με χρόνο τέλεσης αυτών την πάροδο μηνός από τότε που οι ασφαλιστικές εισφορές κατέστησαν απαιτητές και η παραγραφή τους συμπληρώνεται μετά την πάροδο πέντε ετών από την τέλεσή τους.

Περαιτέρω, με το δεύτερο εδάφιο της ιδίας παραγράφου (6), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τη παρ. 8 του τρίτου άρθρου του Νόμου 4087/2012 (ΦΕΚ Α'/196/16.10.2012), ορίζεται ρητώς η διαδικασία ενάρξεως της ποινικής διώξεως, συνίσταται δε αυτή εις την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς, στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικώς από πίνακα των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους προσθέτων τελών ή προσαυξήσεων.

Α.2 Διαδικασία έκδοσης Μηνυτήριων Αναφορών από τα τμήματα Ποινικής Δίωξης.

Ως προς την διαδικασία έκδοσης και παρακολούθησης των μηνυτήριων αναφορών από τα τμήματα Ποινικής Δίωξης εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο με αριθμ. πρωτ. Γ99/1/14/25.1.2011 Γενικό Έγγραφο «Ποινική Δίωξη – Νέες Διαδικασίες έκδοσης και παρακολούθησης των μηνύσεων», της Δ/νσης Ασφάλισης – Εσόδων της Διοίκησης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Επιπλέον, προκειμένου να αντιμετωπιστεί, μέσω διαφορετικής λογισμικής εφαρμογής στο Πληροφοριακό Σύστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (Ο.Π.Σ.-Ι.Κ.Α.), η έκδοση των μηνυτήριων αναφορών για τις οποίες θα ακολουθείται η αυτόφωρη διαδικασία δίωξης, δημιουργείται νέα ροή στον ρόλο «Ποινική Δίωξη» με τίτλο «Ροή Δημιουργίας Μηνύσεων – Διαδικασία Αυτοφώρου».

Κατά την διαδικασία έκδοσης Μηνυτήριας Αναφοράς με την αυτόφωρη διαδικασία, πραγματοποιούνται οι παρακάτω έλεγχοι:

-Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικές) που βαρύνουν τον υπόχρεο εργοδότη να υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €) και/ή το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων που παρακρατούνται να υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) και το συνολικό ποσό αυτών να υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00 €).

-Η Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) δεν έχει εξοφληθεί.

-Το Μητρώο Εργοδότη να είναι ενημερωμένο ως προς τους υπευθύνους.

-Ο εργοδότης να μην ανήκει στην κατηγορία που δεν μηνύεται βάσει νομικής μορφής.

-Οι οφειλές για τις οποίες συντάσσεται μήνυση να ανάγονται στο εντός του χρονικού διαστήματος των 20 μηνών από τότε που κατέστησαν απαιτητές.

-Η εκδιδόμενη μηνυτήρια αναφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από πίνακα των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους πρόσθετων τελών ή προσαυξήσεων.

Β. Ηθικοί Αυτουργοί του αδικήματος της εισφοροδιαφυγής στα Νομικά Πρόσωπα.

Με το άρθρο 25 παρ. 1 του Νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ Α'/89) ορίζονται πλέον ρητά τα φυσικά πρόσωπα που διώκονται ως αυτουργοί των αδικημάτων του άρθρου 1 του Α.Ν. 86/1967 (Α'/136), για οφειλές των νομικών προσώπων, στα οποία ασκούν τη διοίκηση ή διαχείριση.

Επισυνάπτεται πίνακας με τους υπεύθυνους ανά νομική μορφή, που θεωρούνται ως αυτουργοί των αδικημάτων του άρθρου 1 του Α.Ν. 86/1967 (Α'/136).
Νομική ΜορφήΜΗΝΥΟΜΕΝΟΙ ΩΣ ΑΥΤΟΥΡΓΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Α.Ν. 86/1967
Κωδ.Περιγραφή
1ΔΗΜΟΣΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΔΗΜΟΣΙΟ)
2ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΠρόεδροςΔιοικητής
3ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΠρόεδροςΔιοικητήςΕντ/νος
Σύμβουλος
Εκκαθ/στής (λύση - εκκαθάριση)
5ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΕ)Ομόρρυθμο μέλοςΕκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
Σύνδικος
6ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΕ)Ομόρρυθμο μέλοςΕκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
Σύνδικος
8ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕ)ΠρόεδροςΔ/νων
Σύμβουλος
Πρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος
Δ/ντής - Γεν. Δ/ντήςΕντ/νος
Σύμβουλος
Εκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση) - Σύνδικος
9ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ)
Διαχ/στήςΔιαχ/στής &
Εταίρος
Εκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
Σύνδικος
10ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Διαχ/στήςΔιαχ/στής &
Εταίρος
Εκκαθ/στής (λύση - εκκαθάριση)Σύνδικος
11ΙΔΙΟΤΥΠΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΙΜΕ) ΕΠΕ
Διαχ/στήςΔιαχ/στής &
Εταίρος
Εκκαθ/στής (λύση - εκκαθάριση)Σύνδικος
13ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΔιαχ/στήςΕκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
Σύνδικος
14ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν.959/79Εκπρόσωπος αλλοδαπής εταρείας
16ΙΔΡΥΜΑΠρόεδροςΔιοικητήςΕκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
17ΣΩΜΑΤΕΙΟΠρόεδροςΕκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
20ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝΠρόεδροςΔ/νων
Σύμβουλος
Πρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος
ΑντιπρόεδροςΕκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
Σύνδικος
21ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΠρόεδροςΔ/νων
Σύμβουλος
Πρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος
ΑντιπρόεδροςΕκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
Σύνδικος
22ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΠρόεδροςΔ/νων
Σύμβουλος
Πρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος
ΑντιπρόεδροςΕκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
Σύνδικος
23ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠρόεδροςΣύνδικος
24ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠρόεδροςΣύνδικος
25ΑΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ
ΠρόεδροςΔ/νων
Σύμβουλος
Πρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος
ΑντιπρόεδροςΕκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
Σύνδικος
26ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣΠρόεδροςΔ/νων
Σύμβουλος
Πρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος
ΑντιπρόεδροςΕκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
Σύνδικος
27ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ)ΠρόεδροςΔ/νων
Σύμβουλος
Πρόεδρος & Δ/νων ΣύμβουλοςΑντιπρόεδρος & Δ/νων ΣύμβουλοςΑντιπρόεδροςΕκκαθ/στής (λύση - εκκαθάριση)Σύνδικος
28ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΚΕΣΕ)
ΠρόεδροςΔ/νων
Σύμβουλος
Πρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος
ΑντιπρόεδροςΕκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
Σύνδικος
29 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝΠρόεδροςΔιαχ/στήςΔ/νων
Σύμβουλος
Πρόεδρος & Δ/νων ΣύμβουλοςΑντιπρόεδρος & Δ/νων ΣύμβουλοςΑντιπρόεδροςΕντ/νος
Σύμβουλος
Εκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση) - Σύνδικος
30 ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣΠρόεδροςΔ/νων
Σύμβουλος
Πρόεδρος & Δ/νων ΣύμβουλοςΑντιπρόεδρος & Δ/νων ΣύμβουλοςΑντιπρόεδρος Εκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση) - Σύνδικος
31 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΔιαχ/στήςΕκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
Σύνδικος
32 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΔιαχ/στήςΕκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
Σύνδικος
33 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝΔιαχ/στήςΚληρονόμοςΕπιμελητήςΕκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
Σύνδικος
36 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠρόεδροςΔιαχ/στήςΕταίροςΕκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
Σύνδικος
37 ΑΣΤΙΚΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠρόεδροςΔιαχ/στήςΕταίροςΕκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
Σύνδικος
38 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΠρόεδροςΔ/νων
Σύμβουλος
Πρόεδρος & Δ/νων ΣύμβουλοςΑντιπρόεδρος & Δ/νων ΣύμβουλοςΕντ/νος
Σύμβουλος
Σύνδικος
39 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΠρόεδροςΔ/νων
Σύμβουλος
Πρόεδρος & Δ/νων ΣύμβουλοςΑντιπρόεδρος & Δ/νων ΣύμβουλοςΕντ/νος
Σύμβουλος
Σύνδικος
40 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΠρόεδροςΔ/νων
Σύμβουλος
Πρόεδρος & Δ/νων ΣύμβουλοςΑντιπρόεδρος & Δ/νων ΣύμβουλοςΕντ/νος
Σύμβουλος
Σύνδικος
41 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΠρόεδροςΔ/νων
Σύμβουλος
Πρόεδρος & Δ/νων ΣύμβουλοςΑντιπρόεδρος & Δ/νων ΣύμβουλοςΕντ/νος
Σύμβουλος
Σύνδικος
42 ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΠρόεδροςΔ/νων
Σύμβουλος
Πρόεδρος & Δ/νων ΣύμβουλοςΑντιπρόεδρος & Δ/νων ΣύμβουλοςΕντ/νος
Σύμβουλος
Σύνδικος
43 ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΠρόεδροςΔ/νων
Σύμβουλος
Πρόεδρος & Δ/νων ΣύμβουλοςΑντιπρόεδρος & Δ/νων ΣύμβουλοςΕντ/νος
Σύμβουλος
Σύνδικος
45 ΕΤΑΙΡΙΑ Ν.89/67 Δ/ντής Εκπρόσωπος αλλοδαπής εταρείας
Σύνδικος
46 ΣΥΛΛΟΓΟΣΠρόεδροςΕκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
47 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΩΝΠρόεδρος
49 ΑΛΛΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΠρόεδροςΕκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
50 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)Διαχ/στήςΣύνδικος
51 ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ Συμπλοιοκτήτης (ποσοστό) Εκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
Σύνδικος
52 Αλλη ενωση προσώπων ΚερδοσκοπικήΠρόεδροςΕκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
59 Αλλοδαπη εταιρεια ιδιοκτησιας ακινητουΔ/ντής Εκπρόσωπος αλλοδαπής εταρείας
Σύνδικος
60 Αλλοδαπη εταιρια χωρις εγκατασταση στην ελλαδαΟμόρρυθμο μέλοςΔ/νων
Σύμβουλος
Πρόεδρος & Δ/νων ΣύμβουλοςΑντιπρόεδρος & Δ/νων ΣύμβουλοςΔ/ντής- Διαχ/στής - Διαχ/στής & Εταίρος Εκπρόσωπος αλλοδαπής εταρείας Φυσικό Πρόσωπο (εργοδότης) Εκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση) - Σύνδικος
61 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Δ/ντής Εκπρόσωπος αλλοδαπής εταρείαςΣύνδικος
64 ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΔ/ντής Εκπρόσωπος αλλοδαπής εταρείαςΣύνδικος
65 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δ/ντής Εκπρόσωπος αλλοδαπής εταρείαςΣύνδικος
66 Δημοτικό σχολείο
67 Σχολικές επιτροπές (ΝΠΔΔ) Πρόεδρος
68 Ιεροί Ναοί ΠρόεδροςΑντιπρόεδρος Ταμίας Γραμματέας Μέλος
69 Αθλητικό σωματείο
70 Οικία Φυσικό πρόσωπο Επιμελητής
Οργανισμός κοινής οφέλειας Πρόεδρος Διοικητής
73 ΣΥΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Φυσικό πρόσωπο εργοδότης
75 ΚΤΕΛ ΠρόεδροςΔ/νων
Σύμβουλος
Πρόεδρος & Δ/νων ΣύμβουλοςΑντιπρόεδρος & Δ/νων ΣύμβουλοςΓεν. Δ/ντήςΔ/ντής Φυσικό πρόσωπο εργοδότης Εκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση) - Σύνδικος
76 Περιφέρεια Περιφεριάρχης
77ΟΤΑ - ΔΗΜΟΙΔήμαρχος
78ΟΤΑ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣΠρόεδρος
79ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΦυσικό Πρόσωπο
(εργοδότης)
Εκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
Σύνδικος
80ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΜέλοςΕκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
81ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣΠρόεδροςΕκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
93ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΚΟΜΜΑΤΑ
Γενικός ΓραμματέαςΥπεύθυνος
Κόμματος
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description IDO | Απριλίου 19, 2013 2:46 μ.μ. | Reply
Κι άλλοι στην φυλακή?

Όλοι μέσα....
image description IDO | Απριλίου 19, 2013 2:40 μ.μ. | Reply
Ποιος θα μείνει να πληρώνει το ΙΚΑ δεν μας είπανε.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο