Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Η Ε.Ε. πρότεινε τροποποίηση της λογιστικής νομοθεσίας για μεγάλες επιχειρήσεις

Η Επιτροπή προτείνει μέτρα ενίσχυσης της επιχειρηματικής διαφάνειας σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα τροποποίηση της ισχύουσας λογιστικής νομοθεσίας με στόχο να βελτιωθεί η διαφάνεια των δραστηριοτήτων ορισμένων μεγάλων επιχειρήσεων όσον αφορά κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει να δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές, τους κινδύνους και τα αποτελέσματα όσον αφορά περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, καθώς και άλλα ζητήματα που αφορούν τους εργαζομένους, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας, και την πολυμορφία στα διοικητικά συμβούλια.

Ο αρμόδιος επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών Μισέλ Μπαρνιέ δήλωσε τα εξής: «Σήμερα προτείνουμε μια σημαντική νομοθεσία για τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς. Πρόκειται για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που είναι χρήσιμες για τις επιχειρήσεις, τους επενδυτές και την κοινωνία γενικότερα και τις οποίες αναζητά επιμόνως η επενδυτική κοινότητα. Οι επιχειρήσεις που δημοσιεύουν ήδη πληροφορίες για τις οικονομικές και μη οικονομικές επιδόσεις τους λαμβάνουν αποφάσεις βάσει μιας μακροπρόθεσμης προοπτικής. Έχουν χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης, προσελκύουν και διατηρούν προσωπικό με πολλά προσόντα και, γενικότερα, είναι πιο επιτυχημένες. Αυτό είναι σημαντικό για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας. Οι ορθές πρακτικές πρέπει να αποτελούν τον κανόνα. Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν μόνο για μεγάλες επιχειρήσεις με περισσότερους από 500 εργαζομένους, καθώς το κόστος που συνεπάγεται η υποχρέωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) να εφαρμόζουν τους νέους κανόνες μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τα οφέλη.»

Βάσει της πρότασης, μεγάλες επιχειρήσεις με περισσότερους από 500 υπαλλήλους θα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν, στις ετήσιες εκθέσεις τους, σημαντικές πληροφορίες σχετικές με κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Έτσι θα διασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση του διοικητικού φόρτου. Θα δίδονται περιεκτικές πληροφορίες αναγκαίες για την κατανόηση της εξέλιξης μιας επιχείρησης, των επιδόσεων ή της θέσης της, οι οποίες είναι προτιμότερες από μια πλήρη και λεπτομερή έκθεση «βιωσιμότητας». Οι επιχειρήσεις δεν θα είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν εκθέσεις για έναν συγκεκριμένο τομέα, εφόσον θεωρούν ότι αυτός δεν τους αφορά, αλλά θα πρέπει να εξηγούν τον λόγο γι΄αυτό. Επιπλέον, σε περίπτωση ομίλου επιχειρήσεων, οι πληροφορίες μπορούν να παρέχονται από τον όμιλο και όχι από κάθε επιμέρους επιχείρηση χωριστά.

Το προτεινόμενο μέτρο δεν είναι δεσμευτικό ως προς τον τρόπο δημοσιοποίησης των σχετικών πληροφοριών, αλλά παρέχει σημαντική ευελιξία στις επιχειρήσεις ώστε να επιλέγουν οι ίδιες τον τρόπο που θεωρούν καταλληλότερο. Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν τις διεθνείς ή εθνικές κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες θεωρούν κατάλληλες (για παράδειγμα, το παγκόσμιο σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, το πρότυπο ISO 26000, ή τον γερμανικό κώδικα βιωσιμότητας).

Σχετικά με τη διαφάνεια στο ζήτημα της πολυμορφίας των διοικητικών συμβουλίων, οι μεγάλες εισηγμένες εταιρείες θα είναι υποχρεωμένες να παρέχουν πληροφορίες για την πολιτική πολυμορφίας που ακολουθούν όσον αφορά την ηλικία, το φύλο, τη γεωγραφική καταγωγή, και το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο. Στις πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνονται οι στόχοι της πολιτικής, ο τρόπος με τον οποίο έχει εφαρμοστεί, και τα αποτελέσματά της. Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν πολιτική πολυμορφίας θα πρέπει να διευκρινίζουν τον λόγο γι’ αυτό. Η προσέγγιση αυτή είναι σύμφωνη με το γενικό ενωσιακό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης.

Ιστορικό

Η Επιτροπή γνωστοποίησε το συγκεκριμένο μέτρο στην ανακοίνωση «Πράξη για την Ενιαία Αγορά» που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2011 (βλ. IP/11/469), στην ανακοίνωση «Μια ανανεωμένη στρατηγική 2011-2014 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη», που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2011 (βλ. IP/11/1238) και στο σχέδιο δράσης για το εταιρικό δίκαιο και την εταιρική διακυβέρνηση που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2012 (βλ. IP/12/1340).

Η Επιτροπή πραγματοποίησε ιδιαίτερα εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη, διάφορες επιχειρήσεις, επενδυτές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, αρχής γενομένης από μια ευρεία δημόσια διαβούλευση, τον Νοέμβριο του 2010. Στο πλαίσιο εκτίμησης των επιπτώσεων που ολοκληρώθηκε το 2012, εξετάστηκαν διάφορες επιλογές πολιτικής με στόχο τη διατύπωση ισόρροπης πρότασης που θα έδινε τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί ουσιαστική πρόοδος όσον αφορά την αποτελεσματική και διαφανή διαδικασία υποβολής εκθέσεων από τις επιχειρήσεις, χωρίς όμως να προκληθούν αδικαιολόγητες διοικητικές επιβαρύνσεις.

Η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και ειδικότερα η τέταρτη οδηγία για το εταιρικό δίκαιο σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς προβλέπει ότι, όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη οικονομικών πληροφοριών, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέγουν ποιες πληροφορίες θα δημοσιοποιούν σχετικά με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και άλλες πτυχές των δραστηριοτήτων τους. Ωστόσο, οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας αποδείχθηκαν ασαφείς και αναποτελεσματικές και εφαρμόστηκαν με διαφορετικό τρόπο στα διάφορα κράτη μέλη. Επί του παρόντος, λιγότερες από το 10% των μεγαλύτερων επιχειρήσεων της ΕΕ δημοσιοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες σε τακτική βάση. Με την πάροδο του χρόνου, μερικά κράτη μέλη καθιέρωσαν απαιτήσεις δημοσιοποίησης που υπερβαίνουν τις διατάξεις της τέταρτης οδηγίας για το εταιρικό δίκαιο. Για παράδειγμα: το Ηνωμένο Βασίλειο θέσπισε νομοθεσία το 2006, η οποία σήμερα επικαιροποιείται·η Σουηδία θέσπισε νομοθεσία το 2007 και η Ισπανία το 2011· η Δανία τροποποίησε τη νομοθεσία της τον ίδιο χρόνο, ενώ η τελευταία σχετική επικαιροποίηση στη Γαλλία έγινε το 2012.

Οι δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνονται οι μεγάλες επιχειρήσεις για τη δημοσιοποίηση των απαιτούμενων πληροφοριών είναι ανάλογες προς την αξία και τη χρησιμότητα των πληροφοριών, καθώς και προς το μέγεθος και τον σύνθετο χαρακτήρα των επιχειρήσεων.

Στις 6 Φεβρουαρίου 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η διαφάνεια των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, εξέδωσε δύο ψηφίσματα («Εταιρική κοινωνική ευθύνη: αξιόπιστη, διαφανής και υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά και βιώσιμη ανάπτυξη» και «Εταιρική κοινωνική ευθύνη: προώθηση των συμφερόντων της κοινωνίας και πορεία προς μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη»).
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο