Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Από το 2014 η Γ.Γ.Π.Σ. προβαίνει υποχρεωτικά στην προσυμπλήρωση της ηλεκτρονικής φορολογικής δήλωσης συνταξιούχων φορολογουμένων

Από το 2014 η ΓΓΠΣ προβαίνει υποχρεωτικά στην προσυμπλήρωση της ηλεκτρονικής φορολογικής δήλωσης συνταξιούχων φορολογουμένων

Σύμφωνα με το άρθρο 18  του ψηφισθέντος νομοσχεδίου "Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας"


Άρθρο 18
Δημιουργία ηλεκτρονικής ψηφιακής βάσης σύνταξης και συνταξιούχων Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και φοροδιαφυγής
Υποχρεώσεις Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και Γ.Γ.Π.Σ..

1. Η αρμόδια υπηρεσία της ΗΔΙΚΑ ΑΕ μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου, της καταβολής, έτους υποχρεούται να μεταφέρει ηλεκτρονικά το σύνολο της φορολογητέας ύλης κάθε μορφής σύνταξης ανά συνταξιούχο στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

2. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων σε εύλογο χρόνο από τη λήψη της πληροφορίας της παραγράφου 1 προβαίνει υποχρεωτικά στην προσυμπλήρωση της ηλεκτρονικής φορολογικής δήλωσης συνταξιούχων φορολογουμένων στη βάση των στοιχείων, που της διαβιβάστηκαν από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

3. Εντός εξήντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης με ευθύνη των διοικητών ή των προέδρων τους υποχρεούνται να κοινο ποιήσουν στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ ηλεκτρονικό αρχείο με τα πλήρη στοιχεία των μη απογραφέντων, κατά τις απογραφές των ετών 2011, 2012 και 2013, συνταξιούχων και το μηνιαίο ποσό σύνταξης αυτών, καθώς και τα στοιχεία των συνταξιούχων, οι οποίοι έλαβαν χωρίς να δικαιούνται επίδομα, σύνταξη ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική παροχή.

4. Η αρμόδια υπηρεσία της ΗΔΙΚΑ ΑΕ υποχρεούται εντός ενός μήνα από την κοινοποίηση της παραγράφου 3 να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να αναστείλει την καταβολή των πάσης φύσεως οικονομικών παροχών και συντάξεων. Ταυτόχρονα προβαίνει και στην άμεση αναστολή της δυνατότητας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τον ΑΜΚΑ του συνταξιούχου της παραγράφου 3 και ενημερώνει τον ΕΟΠΥΥ. Τα στοιχεία των συνταξιούχων της παραγράφου 3 καταχωρούνται, αμέσως μετά την αναστολή της καταβολής, σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τον όρο «μητρώο Παραβατικότητας» που δημιουργείται και λειτουργεί ειδικά προς το σκοπό αυτόν στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

5. Από 1.3.2013 στην απόφαση συνταξιοδότησης με ευθύνη του υπογράφοντος αυτήν οργάνου αναγράφεται υποχρεωτικά ο Αριθμός Φορολογικού μητρώου και ο Αριθμός μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του δικαιούχου και του συζύγου αυτού εφόσον είναι έγγαμος.

6. Σε περίπτωση μη κοινοποίησης του ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ, αναστέλλεται προσωρινά η καταβολή της οικείας σύνταξης. Η ανασταλείσα σύνταξη επαναχορηγείται αμέσως μετά την ενημέρωση της ΗΔΙΚΑ ΑΕ για τα ελλείποντα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου.


Αιτιολογική έκθεση του ψηφισθέντος νομοσχεδίου
το άρθρο 18 προβλέπεται η υποχρέωση της ΗΔΙΚΑ να ενημερώνει την ΓΓΠΣ για την φορολογητέα ύλη κάθε μορφής σύνταξης με στόχο την καταπολέμηση γραφειοκρατίας και της φοροδιαφυγής.
Στις 21.12.2012 η χώρα μας απέκτησε για πρώτη φορά ηλεκτρονική ψηφιακή βάση συντάξεων και συνταξιούχων με έδρα την ΗΔΙΚΑ ΑΕ. με αυτή τη ψηφιακή βάση, η οποία δημιουργήθηκε με ίδιες δυνάμεις της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, είναι πλέον γνωστός με ακρίβεια ο αριθμός του συνόλου των συνταξιούχων και συντάξεων που αποδίδει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.
Οι διαστάσεις και συνέπειες του επιτεύγματος αυτού είναι πολλαπλές, καθώς αυτό επέτρεψε όχι μόνο την άμεση δημοσιονομική προσαρμογή στον τομέα των συντάξεων σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο, αλλά επιπλέον γνωρίζοντας των ακριβή αριθμό συντάξεων και συνταξιούχων είναι πλέον εφικτό να αναπτυχθούν ασφαλιστικές πολιτικές στοχευμένες και απόλυτα μετρήσιμες.
Ο μηχανισμός αυτός ουσιαστικά αποτελεί το κατώφλι και την τεχνική προϋπόθεση του συστήματος Αριάδνη, που όπως προαναφέρθηκε αποτελεί το κρίσιμο θεσμικό εργαλείο για την πάταξη της παραβατικότητας στα ασφαλιστικά ταμεία.
Επιπλέον, από 1.7.2013 η ΗΔΙΚΑ ΑΕ μετατρέπεται σε ενιαία αρχή πληρωμής συντάξεων γεγονός, που συμβάλλει στη διαφάνεια και στην ταχύτερη απονομή των συντάξεων, καθώς συνδέεται με το σύστημα ΔΙΑΣ.
με την θεσπιζόμενη διάταξη για πρώτη φορά και από εδώ και στο εξής η ΗΔΙΚΑ ΑΕ μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου της καταβολής έτους υποχρεούται να μεταφέρει ηλεκτρονικά το σύνολο της φορολογητέας ύλης κάθε μορφής σύνταξης ανά συνταξιούχο στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων με τη σειρά της, σε εύλογο χρόνο από τη λήψη της πληροφορίας της παραγράφου 1 προβαίνει υποχρεωτικά στη προσυμπλήρωση της ηλεκτρονικής φορολογικής δήλωσης συνταξιούχων φορολογουμένων στη βάση των στοιχείων, που της διαβιβάστηκαν από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
με τη διάταξη αυτή δεν θα αποστέλλονται πλέον ετήσια εκκαθαριστικά των συντάξεων σε κανένα συνταξιούχο καθώς τα σχετικά ποσά θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην ηλεκτρονική δήλωση κάθε συνταξιούχου. Το όφελος από τη θεσπιζόμενη εφαρμογή είναι ιδιαίτερα μεγάλο για τα ασφαλιστικά ταμεία καθώς δημιουργεί σημαντικές εξοικονομήσεις δαπανών λόγω της μη αποστολής εκατομμυρίων εκκαθαριστικών κάθε χρόνο. Έτσι εξοικονομούνται ανθρώπινοι πόροι, καταπολεμάται η γραφειοκρατία αλλά προκύπτει και ένα τεράστιο όφελος από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, που έχει διαπιστωθεί (από πρόσφατες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις) σε συνταξιούχους λόγω της ανακριβούς δήλωσης των εσόδων από τις συντάξεις.
Επίσης, οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης με ευθύνη των διοικητών ή των προέδρων τους υποχρεούνται να κοινοποιήσουν στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ ηλεκτρονικό αρχείο με τα πλήρη στοιχεία των μη απογραφέντων, κατά τις απογραφές των ετών 2011, 2012 και 2013, συνταξιούχων και το μηνιαίο ποσό της σύνταξης αυτών καθώς και τα στοιχεία των συνταξιούχων, οι οποίοι έλαβαν χωρίς να δικαιούνται επίδομα, σύνταξη ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική παροχή. Εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση των στοιχείων αυτών η αρμόδια υπηρεσία της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. υποχρεούται να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την αναστολή της καταβολής των πάσης φύσεως οικονομικών παροχών και συντάξεων. Ταυτόχρονα προβαίνει και στην άμεση αναστολή της δυνατότητας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τον ΑμΚΑ του συνταξιούχου της παραγράφου 3 και ενημερώνει τον ΕΟΠΥΥ. Τα στοιχεία των συνταξιούχων αυτών καταχωρούνται, αμέσως μετά την αναστολή της καταβολής, σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τον όρο «μητρώο Παραβατικότητας»που δημιουργείται και λειτουργεί ειδικά προς το σκοπό αυτό στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
Επιπλέον, για πρώτη φορά από 1.3.2013 τίθεται ως υποχρεωτικό περιεχόμενο της συνταξιοδοτικής πράξης ο ΑμΚΑ και ΑΦμ. Ειδικότερα προβλέπεται ότι στην απόφαση συνταξιοδότησης με ευθύνη του υπογράφοντος αυτήν οργάνου αναγράφεται υποχρεωτικά ο Αριθμός Φορολογικού μητρώου και ο Αριθμός μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του δικαιούχου και του συζύγου αυτού εφόσον είναι έγγαμος.
Η πρόβλεψη αυτή κρίθηκε αναγκαία καθώς χωρίς την αναγραφή ΑμΚΑ και ΑΦμ ήταν δυσχερής η διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων. Η ρύθμιση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του εξορθολογισμού, της χρηστής διοίκησης και του εκσυγχρονισμού του ασφαλιστικού συστήματος με τη διευρυμένη εφαρμογή σύγχρονων ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστημάτων.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο