Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΥΠ.ΟΙΚ. - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

Σχετικά με την αναστολή λειτουργίας υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Αθήνα, 10 Απριλίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ IKA-ETAM

Για ενημέρωση των συναλλασσομένων με τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία τους, παραθέτουμε τα ακόλουθα:

Α. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Οι μεγάλες αλλαγές που υλοποιήθηκαν τα τελευταία έτη επιβάλουν τον ανακαθορισμό του ρόλου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως του κεντρικού οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης της Ελλάδος.

Οι αλλαγές αυτές αφορούν:

Την ένταξη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του συνόλου των ασφαλιστικών ταμείων κύριας σύνταξης των μισθωτών.

Το διαχωρισμό, ύστερα από 75 χρόνια, του κλάδου υγείας από τον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με την υπαγωγή του στο νέο Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Την υποστήριξη όλων των λειτουργιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ-ΙΚΑ)

Όμως η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στα περισσότερα Υποκαταστήματα είναι κρίσιμη λόγω:

Των μαζικών συνταξιοδοτήσεων του προσωπικού και της αδυναμίας αναπλήρωσής του με νέο εξαιτίας "παγώματος" των προσλήψεων ( το ανθρώπινο δυναμικό του Οργανισμού μέσα σε 3 χρόνια έχει μειωθεί κατά 40%).

Της αύξησης του όγκου εργασιών λόγω πολλαπλασιασμού των αιτήσεων συνταξιοδότησης που οδηγούν στην αύξηση των συναλλαγών όχι μόνο του τομέα Συντάξεων αλλά και του τομέα Εσόδων (αναγνωρίσεις) και του Μητρώου (ανακεφαλαίωση).

Της ανάθεσης επιπλέον εργασιών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως ΚΕΠΑ, πρόγραμμα κατ' οίκον φροντίδας συνταξιούχων.

Συνέπεια είναι οι μεγάλες καθυστερήσεις στην απόκριση των υπηρεσιών, με συνεχή τάση επιδείνωσης της κατάστασης αυτής, που αν δεν αντιμετωπιστεί, θα εξελιχθεί σε αδυναμία λειτουργίας λόγω μη ύπαρξης προσωπικού.

Παράλληλα, η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας επιβάλλει τον περιορισμό των δαπανών σε όλα τα επίπεδα και οι κατευθύνσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης οδηγούν στη μείωση των οργανικών μονάδων των δημοσίων φορέων και οργανισμών.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής εκπονήθηκε επιχειρησιακό σχέδιο αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του Οργανισμού με άμεσες στοχευμένες παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση:

Της συνένωσης λειτουργικών μονάδων για μείωση κόστους και επίτευξη οικονομιών κλίμακας σε όλα τα επίπεδα.
Της κατανομής του υπηρετούντος ανθρωπίνου δυναμικού σε λιγότερες Μονάδες με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.
Της πλήρους διασφάλισης διεκπεραίωσης αποφάσεων στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με απόλυτη νομιμότητα, η οποία διακυβεύεται στις περιπτώσεις ελλιπούς στελέχωσης.

Στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε αναγκαία η αναστολή της λειτουργίας υποκαταστημάτων και η μεταφορά της ασφαλιστικής τους περιοχής στο πλησιέστερο υποκατάστημα, ώστε να συνενωθεί το προσωπικό των δύο Υποκαταστημάτων και να βελτιωθεί η απόδοση της υπηρεσίας για να ανταποκρίνεται έγκαιρα και επαρκώς στις ανάγκες των ασφαλισμένων (επιτάχυνση απονομής των συντάξεων), και να επιτυγχάνονται αποτελεσματικότερα στόχοι δημοσιονομικού χαρακτήρα (καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, αύξηση ελέγχων, μείωση λειτουργικών δαπανών, κλπ).

Β. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Καταρχήν διευκρινίζεται ότι η αναστολή λειτουργίας αφορά μόνο υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οι υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ που λειτουργούν στην περιοχή, στο ίδιο ή διαφορετικό κτίριο δεν επηρεάζονται. Ο ΕΟΠΥΥ είναι άλλος Οργανισμός στον οποίο από 1/1/2012 μεταφέρθηκαν μεταξύ άλλων και οι υγειονομικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων να μη διαταραχθεί από την αναστολή λειτουργίας του Υποκαταστήματος. 'Ετσι:

Οι πολίτες για όλες τις συναλλαγές τους με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα απευθύνονται στο υποκατάστημα υποδοχής, το οποίο ως όμορο, δεν βρίσκεται σε πολύ μεγάλη απόσταση από το αρχικό και συνδέεται συγκοινωνιακά με αυτό.

Στις περιπτώσεις που το πλησιέστερο Υποκατάστημα βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση ή σε άλλη πόλη χωρίς καλή συγκοινωνιακή σύνδεση συστήνεται Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης στην περιοχή όπου λειτουργούσε το Υποκατάστημα που αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας του.

Για θεώρηση βιβλιαρίων υγείας και λήψη παροχών ασθενείας οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι μπορούν να επισκέπτονται οποιοδήποτε Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και όχι απαραίτητα αυτό του τόπου κατοικίας τους.
Μεγάλος αριθμός συναλλαγών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διεκπεραιώνεται από τα ΚΕΠ (επισυνάπτεται κατάλογος)

Παράλληλα, η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τη χρήση τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών έχει ήδη εφαρμόσει διαδικασίες ή δρομολογεί δράσεις που περιορίζουν την ανάγκη εργοδοτών και ασφαλισμένων να επισκεφθούν τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Συγκεκριμένα:

Για τους εργοδότες

Έχει θεσπιστεί από 1/1/2010 η υποχρεωτική υποβολή ΑΠΔ μέσω διαδικτύου (Internet)

Από 1/10/2011 οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω του Τραπεζικού Συστήματος.

Από 10/1/2012 η ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται μέσω του διαδικτύου απευθείας στους πιστοποιημένους φορείς ή τους εργοδότες και έτσι δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των εργοδοτών στις Μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Από 4/11/2011 είναι δυνατή η ενημέρωση των εργοδοτών για την ασφαλιστική ιστορία των απασχολουμένων σε αυτούς από τον ιστότοπο www.ika.gr (με δυνατότητα εκτύπωσης Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης.)

Για τους ασφαλισμένους

Το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης (Α.Α.Λ.Α.) έχει καταργηθεί από 1/6/2011 ως δικαιολογητικό για λήψη παροχών από τον ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΕΕ και για νομιμοποίηση αλλοδαπών στο Υπουργείο Εσωτερικών

Οι ασφαλισμένοι από 4/11/2011 μπορούν να πιστοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και να αποκτούν πρόσβαση στο Λογαριασμό τους, ώστε να βλέπουν και να εκτυπώνουν τα αποσπάσματα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης που επιθυμούν για την ενημέρωσή τους, χωρίς να απαιτείται να επισκεφθούν το υποκατάστημα.

Από 6/6/2011 οι παροχές ασθενείας καταβάλλονται στους ασφαλισμένους μέσω πίστωσης τραπεζικών λογαριασμών.

Από 15 Οκτωβρίου 2012, οι ασφαλισμένοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση για συνταξιοδότηση μέσω διαδικτύου.

Από 15 Οκτωβρίου 2012, τέθηκε στη διάθεση των συνταξιούχων η υπηρεσία "Παρακολούθηση της Πορείας της αίτησης συνταξιοδότησης ή του προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης", με την οποία παρέχεται στους ασφαλισμένους η δυνατότητα να αντλούν ηλεκτρονικά πληροφορίες και να παρακολουθούν τη διαδικασία διεκπεραίωσης της αίτησής τους, σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας της από την αρχική υποβολή της αίτησης, έως την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι δρομολογούνται δράσεις που θα επιτρέπουν στους παρόχους υγείας (γιατρούς, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα) να έχουν ηλεκτρονικά πλήρη εικόνα της ασφαλιστικής ικανότητας, ώστε να μη χρειάζεται θεώρηση βιβλιαρίων υγείας και κατά συνέπεια η επίσκεψη των ασφαλισμένων στο υποκατάστημα.


ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ           


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΟΥ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΚΕΠ

1. 'Εκδοση Βιβλιαρίου Ασθενείας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ('Αμεσα Ασφαλισμένου)
2. Ανανέωση Βιβλιαρίου Ασθενείας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ('Αμεσα Ασφαλισμένου)
3. 'Εκδοση Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθενείας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (για τη σύζυγο)
4. Ανανέωση Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθενείας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (για τη σύζυγο)
5. 'Εκδοση Βιβλιαρίου Ασθενείας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (για τον ανασφάλιστο σύζυγο)
6. 'Εκδοση Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθενείας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (για τα τέκνα)
7. Ανανέωση Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθενείας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (για τα τέκνα)
8. Χορήγηση Βοηθήματος Τοκετού ΙΚΑ - ΕΤΑΜ*
9. Χορήγηση Εξόδων Κηδείας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (η δαπάνη αποδίδεται από τα αρμόδια Υποκαταστήματα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ)
10. Ασφάλιση σε ανέργους έως 29 ετών
11. Ασφάλιση σε ανέργους από 29 έως 55 ετών
12. Ασφάλιση σε ανέργους άνω των 55 ετών
13. 'Εκδοση Βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
14. 'Εκδοση Βεβαίωσης περί μη ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
15. Χορήγηση Επιδόματος Ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ*
16. Χορήγηση Επιδόματος Κυοφορίας - Λοχείας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ*
17. Χορήγηση Κύριας Σύνταξης Γήρατος
18. Χορήγηση Κύριας Σύνταξης Αναπηρίας

α) Σύνταξη Αναπηρίας από κοινή νόσο
β) Σύνταξη Αναπηρίας από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια
γ) Σύνταξη Αναπηρίας από ατύχημα εκτός εργασίας

19. Χορήγηση Κύριας Σύνταξης λόγω θανάτου
20. Χορήγηση Σύνταξης ΕΤΕΑΜ

α) Επικουρική Σύνταξη Γήρατος
β) Επικουρική Σύνταξη Θανάτου
γ) Επικουρική Σύνταξη Αναπηρίας

21. Χορήγηση Επιδόματος παραπληγίας-τετραπληγίας
22. Προαιρετική Ασφάλιση του Ειδικού Λογαριασμού Ελλήνων Εξωτερικού και Ομογενών
23. Αναγνώριση Στρατιωτικής Υπηρεσίας

α) Αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας σε ασφαλισμένο
β) Αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας σε συνταξιούχο

24. Εγγραφή - Πιστοποίηση Εργοδότη για χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προκειμένου να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω ΚΕΠ η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (A.Π.Δ.)
25. Ηλεκτρονική Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) Πιστοποιημένου Χρήστη
26. Δήλωση Απώλειας Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου
27. Βεβαίωση χρόνου Ασφάλισης (για χρήση στον ΟΕΚ και ΑΣΕΠ)
28. Δήλωση Απώλειας Ατομικού Βιβλιαρίου Ασθενείας
29. Δήλωση Απώλειας Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθενείας συζύγου
30. Δήλωση Απώλειας Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθενείας άγαμων τέκνων
31. Δήλωση διαφωνίας επί των ασφαλιστικών στοιχείων (Καταγγελία)
32. Χορήγηση Βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας / μη οφειλής σε εργοδότες μέσω διαδικτύου
33. Απογραφή άμεσα ασφαλισμένου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

* (Η δαπάνη αποδίδεται από τα αρμόδια Υποκαταστήματα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ μέσω πίστωσης τραπεζικού λογαριασμού).
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο