Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Περαιτέρω διευκρινίσεις για τις λεπτομέρειες χορήγησης του επιδόματος ανεργίας των αυτοαπασχολούμενων του Ο.Α.Ε.Ε.

Κοινοποιήθηκε από το Υπ.Εργασίας εγκύκλιος με περαιτέρω διευκρινίσεις για την καταβολή βοηθήματος (επίδομα ανεργείας) από τον ΟΑΕΔ σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους.Διευκρινίσεις επί την Φ.80000/8285/253/26.3.2013  απόφασης

ΕΠΙ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, δικαιούχοι του παρόντος βοηθήματος είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοτελώς απασχολούμενοι οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στους φορείς Ο.Α.Ε.Ε. και Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε,, εφόσον διέκοψαν αποδεδειγμένα το επάγγελμά τους από την 1.1.2012 και εφεξής δεν αυτοαπασχολούνται, δεν αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση και δεν λαμβάνουν σύνταξη για οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον Ο.Γ.Α., το Ν.Α.Τ., ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής και έχουν καταβάλει την ειδική εισφορά της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011, δηλαδή την από 1.1.2011 εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων που έχει συσταθεί στον ΟΑΕΔ.

Για τους παραπάνω ασφαλισμένους δεν αποτελεί προϋπόθεση υποβολής της αίτησης για τη λήψη του παρόντος βοηθήματος ο εφοδιασμός τους με Δελτίο Ανεργίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού και συνεπώς δεν θα υπάγονται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό (π.χ. διακοπή της επιδότησης λόγω μη ανανέωσης του Δελτίου Ανεργίας). Ωστόσο, προαιρετικά και μόνο, αν οι ίδιοι το επιθυμούν, μπορούν να εφοδιαστούν με Δελτίο Ανεργίας, κατόπιν αίτησής τους και εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι προϋποθέσεις χορήγησης του παρόντος βοηθήματος ανεργίας περιγράφονται λεπτομερώς στην παράγραφο 2 της ανωτέρω παρατιθέμενης Υπουργικής Απόφασης.

Εδώ διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Στην περίπτωση του ασφαλισμένου ο οποίος πραγματοποίησε για πρώτη φορά έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος/επιτηδεύματος μετά την 1.1.2011, απαιτείται τουλάχιστον 3τής συνολική ασφάλιση/καταβολή ειδική εισφοράς ανεργίας (συνεχής ή διακεκομμένη) στον ασφαλιστικό φορέα που αυτός υπάγεται κατά το χρόνο διακοπής του επαγγέλματος του.

Παράδειγμα:

Έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος νια πρώτη φορά: 15.1.2011

Ελάχιστες προϋποθέσεις για καταβολή βοηθήματος ανεργίας: Τουλάχιστον 3ετής ασφάλιση και 3ετής καταβολή ειδικής εισφοράς ανεργίας (συνεχής ή διακεκομμένη) στο φορέα που υπάγεται ο ενδιαφερόμενος κατά το χρόνο διακοπής του επαγγέλματος του, από την 15.1.2011 μέχρι την ημερομηνία διακοπής του ελεύθερου επαγγέλματος.

2. Στην περίπτωση του ασφαλισμένου ο οποίος είχε κάνει έναρξη του ελεύθερου επαγγέλματος/επιτηδεύματος πριν την 1.1.2011 και το διέκοψε μετά την ημερομηνία αυτή απαιτούνται τα εξής:

(α) Συμπλήρωση τουλάχιστον 3τούς συνολικής ασφάλισης (συνεχούς ή διακεκομμένης) στον φορέα που ο ασφαλισμένος υπάγεται κατά το χρόνο διακοπής του επαγγέλματος του.

(β) Καταβολή εισφορών για ένα (1) τουλάχιστον έτος (συνεχές ή διακεκομμένο) στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας, για όποιον διέκοψε την επαγγελματική του δραστηριότητα μετά τη 1.1.2012, ή καταβολή εισφορών για δύο (2) τουλάχιστον έτη (συνεχή ή διακεκομμένα) στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας για όποιον διέκοψε την επαγγελματική του δραστηριότητα μετά την 1.1.2013, ενώ για όποιον διακόψει την επαγγελματική του δραστηριότητα από 1.1.2014 και εφεξής απαιτείται η καταβολή εισφοράς για τρία (3) τουλάχιστον έτη (συνεχή ή διακεκομμένα).

Παράδειγμα 1:

Έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος : 20.3.2004
Διακοπή ελεύθερου επαγγέλματος, με τελευταίο ασφαλιστικό φορέα τον Ο.Α.Ε.Ε.:
15.2.2012    
Ελάχιστη απαιτούμενη ασφάλιση (συνεχής ή διακεκομμένη) στον Ο.Α.Ε.Ε.: 3τής Ελάχιστη απαιτούμενη εισφορά στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας: για ένα (1) έτος

Παράδειγμα 2:

Έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος : 20.3.2004
Διακοπή ελεύθερου επαγγέλματος, με τελευταίο ασφαλιστικό φορέα τον Ο.Α.Ε.Ε.:
15.2.2013    
Ελάχιστη απαιτούμενη ασφάλιση (συνεχής ή διακεκομμένη) στον Ο.Α.Ε.Ε.: 3τής Ελάχιστη απαιτούμενη εισφορά στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας: για δύο (2) έτη

Παράδειγμα 3:

Έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος : 20.3.2004
Διακοπή ελεύθερου επαγγέλματος, με τελευταίο ασφαλιστικό φορέα στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.: 15.2.2014
Ελάχιστη απαιτούμενη ασφάλιση (συνεχής ή διακεκομμένη) στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: 3τής Ελάχιστη απαιτούμενη εισφορά στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας: για τρία (3) έτη

Παράδειγμα 4:

Έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος : 18.11.2008
Διακοπή ελεύθερου επαγγέλματος, με τελευταίο ασφαλιστικό φορέα τον Ο.Α.Ε.Ε.:
15.2.2012
Ελάχιστη απαιτούμενη ασφάλιση (συνεχής ή διακεκομμένη) στον Ο.Α.Ε.Ε.: 3τής (συμπληρώνεται από 18.11.2008 έως 31.12.2010 και από 1.1.2011 έως 15.2.2012) Ελάχιστη απαιτούμενη εισφορά στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας: για ένα (1) έτος (συμπληρώνεται από 1.1.2011 έως 15.2.2012)

3. Στην περίπτωση του ασφαλισμένου ο οποίος είχε κάνει έναρξη του ελεύθερου επαγγέλματος/επιτηδεύματος πριν την 1.1.2011, το διέκοψε πριν την ημερομηνία αυτή και στην συνέχεια επαναδραστηριοποιήθηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας μετά την εν λόγω ημερομηνία, απαιτούνται αναλογικά τα ως άνω, με τη διαφορά ότι τα διαστήματα ελάχιστης υποχρεωτικής ασφάλισης/καταβολής εισφοράς στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας (1, 2 ή 3 έτη) προσδιορίζονται κατά περίπτωση βάσει της ημερομηνίας επαναδραστηριοποίησης:

Παράδειγμα 1:

Έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος για πρώτη φορά: 20.3.2004
Πρώτη διακοπή ελεύθερου επαγγέλματος, με τελευταίο ασφαλιστικό φορέα τον Ο.Α.Ε.Ε.: 15.2.2009
Εναπαναδραστηριοποίηση: 15.11.2011
Δεύτερη διακοπή ελεύθερου επαγγέλματος, με τελευταίο ασφαλιστικό φορέα τον Ο.Α.Ε.Ε.: 20.11.2012.
Ελάχιστη απαιτούμενη ασφάλιση (συνεχής ή διακεκομμένη) στον Ο.Α.Ε.Ε.: 3τής Ελάχιστη απαιτούμενη εισφορά στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας: για ένα (1) έτος. Στο παράδειγμα αυτό ο ασφαλισμένος μπορεί να καταστεί δικαιούχος, επειδή αφενός συμπληρώνει την ελάχιστη 3ετή ασφάλιση στον Ο.Α.Ε,Ε. με ημερομηνία έναρξης την 20.3.2004, αφετέρου συμπληρώνει την ελάχιστη ετήσια καταβολή εισφορών στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας με ημερομηνία έναρξης την 15.11.2011.

4. Στο στοιχείο β' της εν λόγω παραγράφου, ως οικονομικό έτος νοείται εκείνο κατά τα οποίο έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση για εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος ασφαλισμένος υποβάλει αίτηση λήψης του βοηθήματος ανεργίας κατά το έτος 2013, οφείλει να προσκομίσει τα εκκαθαριστικά σημειώματα των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών (2012 και 2011), που αφορούν στα εισοδήματα που απέκτησε κατά τα έτη 2011 και 2010 αντιστοίχως.

5. Από το στοιχείο γ' της ίδιας παραγράφου συνάγεται ότι για τη χορήγηση του βοηθήματος ανεργίας απαιτείται:

(α) η από 1.1.2012 και εφεξής αποδεδειγμένη (βάσει της σχετικής βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα) διακοπή του επαγγέλματος ή της ιδιότητας (β) η παρέλευση τουλάχιστον 3 μηνών από την επομένη της κατά περίπτωση ημερομηνίας της αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος/ιδιότητας.

Παράδειγμα 1:

Ημερομηνία διακοπής επαγγέλματος /ιδιότητας: 1.7.2012 3μηνη «ελάχιστη περίοδος αναμονής»: 2.7.2012 - 1.10.2012 Υποβολή αίτησης: 15.3.2013
Ημερομηνία έναρξης χορήγησης του βοηθήματος: 15.3.2013

Παράδειγμα 2:

Ημερομηνία διακοπής επαγγέλματος /ιδιότητας: 1.3.2013 3μηνη «ελάχιστη περίοδος αναμονής»: 2.3.2013 - 1.6.2013 Υποβολή αίτησης: 15.3.2013
Ημερομηνία έναρξης χορήγησης του βοηθήματος: 2.6.2013 (3 μήνες μετά τη διακοπή επαγγέλματος/ιδιότητας)

6. Από το στοιχείο στ' της ίδιας παραγράφου προκύπτει ότι ο ασφαλισμένος, για να είναι δικαιούχος του βοηθήματος ανεργίας, θα πρέπει να έχει εξοφλήσει ολοσχερώς τις οφειλές του στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα και όχι να έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισής τους. Τα παραπάνω σημαίνουν ότι ασφαλισμένος ο οποίος έχει προβεί σε διακανονισμό με τον ασφαλιστικό του φορέα για την εξόφληση των οφειλών του προς αυτόν και πληρώνει τακτικά τις σχετικές δόσεις, δεν μπορεί να καταστεί δικαιούχος του βοηθήματος ανεργίας, ακόμη και αν προσκομίσει βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Τονίζεται ότι η προθεσμία των τριών (3) μηνών για την αυτοπρόσωπη υποβολή της αίτησης, όπως ορίζεται στο στοιχείο α' της παραγρ. 3 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης του τελευταίου αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) περί διαγραφής του ασφαλισμένου από τα σχετικά μητρώα και όχι από την επομένη της ημερομηνίας της ίδιας της διαγραφής.

Όμως οι ασφαλισμένοι που έχουν διακόψει το αυτοτελές επάγγελμα τους μετά την 1.1.2012 και η κατά τα ανωτέρω απόφαση διαγραφής έχει εκδοθεί πριν από τη δημοσίευση της παρούσας ΥΑ στο ΦΕΚ (28.3.2013), δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση βοηθήματος εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας Υπουργικής Απόφασης, δηλαδή μέχρι την 28.6.2013.

Παράδειγμα:

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης διαγραφής: 30.4.2013
Ημερομηνία της διαγραφής (όπως προσδιορίζεται στην απόφαση διαγραφής): 15.3.2013 3μηνη προθεσμία για υποβολή αίτησης: 1.5.2013 - 31.7.2013

1° Γενικό Παράδειγμα προθεσμίας υποβολής αίτησης και έναρξης χορήγησης βοηθήματος:

Ημερομηνία διακοπής επαγγέλματος /ιδιότητας: 20.3.2013
Ημερομηνία έκδοσης απόφασης διαγραφής: 20.5.2013
3μηνη «ελάχιστη περίοδος αναμονής»: 21.3.2013-20.6.2013
3μηνη προθεσμία για υποβολή αίτησης: 21.5.2013-20.8.2013
Ημερομηνία υποβολής αίτησης χορήγησης βοηθήματος: 25.3.2013
Ημερομηνία έναρξης χορήγησης του βοηθήματος: 21.6.2013 (3 μήνες μετά τη διακοπή επαγγέλματος/ιδιότητας)

2° Γενικό Παράδειγμα προθεσμίας υποβολής αίτηση και έναρξης χορήγησης βοηθήματος:

Ημερομηνία διακοπής επαγγέλματος /ιδιότητας: 20.3.2013
Ημερομηνία έκδοσης απόφασης διαγραφής: 20.5.2013
3μηνη «ελάχιστη περίοδος αναμονής»: 21.3.2013-20.6.2013 3μηνη προθεσμία για υποβολή αίτησης: 21.5.2013 - 20.8.2013 Ημερομηνία υποβολής αίτησης χορήγησης βοηθήματος: 17.8.2013
Ημερομηνία έναρξης χορήγησης του βοηθήματος: 17.8.2013

Όπως γίνεται φανερό και από τα δύο ανωτέρω γενικά παραδείγματα, υπάρχουν τρεις κρίσιμες ημερομηνίες:

(α) η ημερομηνία διακοπής επαγγέλματος/ιδιότητας από την οποία εξαρτάται η έναρξη της χορήγησης του βοηθήματος,

(β) η ημερομηνία έκδοσης απόφασης διαγραφής από τα μητρώα του ασφαλιστικού φορέα από την οποία εξαρτάται η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος και

(γ) η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος από την οποία επίσης εξαρτάται η ημερομηνία έναρξης καταβολής του. Συγκεκριμένα, αν η ως άνω αίτηση υποβληθεί μέσα στο σύμφωνα με την παρούσα Υ.Α. απαραίτητο 3μηνο διάστημα από την επομένη της διακοπής του επαγγέλματος/ιδιότητας μέχρι την έναρξη της χορήγησης του βοηθήματος, τότε η ημερομηνία έναρξης της επιδότησης συμπίπτει με την πρώτη ημέρα μετά τη λήξη του εν λόγω 3μηνου διαστήματος. Αν όμως η αίτηση για τη χορήγηση του βοηθήματος έγινε μετά την παρέλευση του 3μηνου διαστήματος, τότε η ημερομηνία έναρξης της χορήγησης του βοηθήματος συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, εφόσον βέβαια αυτή έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

2. Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος εξαρτάται από τον συνολικό αριθμό των ετών ασφάλισης στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, ως εξής:

Για χρόνο ασφάλισης 3 έως 4 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για τρείς (3) μήνες.
Για χρόνο ασφάλισης 5 έως 6 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για τέσσερις (4) μήνες.
Για χρόνο ασφάλισης 7 έως 8 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για πέντε (5) μήνες.
Για χρόνο ασφάλισης 9 έως 10 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για έξι (6) μήνες.
Για χρόνο ασφάλισης 11 έως 12 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για επτά (7) μήνες.
Για χρόνο ασφάλισης 13 έως 14 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για οχτώ (8) μήνες.
Για χρόνο ασφάλισης 15 πλήρη έτη και άνω καταβάλλεται βοήθημα για εννέα (9) μήνες.

Εδώ διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

• Λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά τα διαστήματα ασφάλισης που πραγματοποίησε ο ενδιαφερόμενος στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπαγόταν κατά το χρόνο διακοπής του επαγγέλματος του, δηλαδή αποκλειστικά στον Ο.Α.Ε.Ε. ή αποκλειστικά στο Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε..

• Τα έτη ασφάλισης πρέπει να είναι πλήρη (1 έτος = 12 μήνες ασφάλισης), χωρίς αυτά να είναι απαραιτήτως συνεχή. Δηλαδή, είναι δυνατόν τα πλήρη έτη ασφάλισης να προκύπτουν και από το άθροισμα μικρότερων διαστημάτων ασφάλισης διαφορετικών ημερολογιακών ετών.

Παράδειγμα:

Ενδιαφερόμενος έχει ασφαλιστεί τα τελευταία 4 έτη και 5 μήνες. Ωστόσο, έχει και μια περίοδο ασφάλισης στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα για διάστημα 13 μηνών από 1.1.2004 έως 28.2.2005. Στην περίπτωση αυτή, από την άθροιση των διαστημάτων ασφάλισης προκύπτει ότι ο ως άνω έχει ασφαλιστεί για 5 πλήρη έτη και συνεπώς δικαιούται βοήθημα για τέσσερις (4) μήνες.

3. Τα ανωτέρω διαστήματα διάρκειας καταβολής του βοηθήματος είναι μηνιαία, και έκαστος μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημέρες επιδότησης, όπως στην τακτική επιδότηση ανεργίας.

4. Το ύψος του βοηθήματος (360,00 € μηνιαίως) δεν προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό προστατευομένων μελών οικογενείας του δικαιούχου.

5. Δεν προβλέπεται η καταβολή αναλογούντων Δώρων Εορτών Χριστουγέννων/Νέου Έτους και Πάσχα.

6. Ο άνεργος ελεύθερος επαγγελματίας/αυτοτελώς απασχολούμενος οφείλει να προσέρχεται αυτοπροσώπως στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του ή της τελευταίας απασχόλησής του, προκειμένου να καταθέτει (με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΟΠΣ2) αίτηση για τη χορήγηση του βοηθήματος, εντός των προθεσμιών που προσδιορίζονται στην παρ. 3 στοιχείο α' της παρούσας ΥΑ (σχετ. κεφάλαιο Γ' παρ.1, της παρούσας εγκυκλίου).

Ο άνεργος θα παραλαμβάνει αντίγραφο του εντύπου της αίτησης, με το οποίο θα ενημερώνεται για την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής απόφασης καταβολής του βοηθήματος και σε ειδικό σημείο του οποίου θα εμφανίζεται προτυπωμένο κείμενο Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται σε παράρτημα στο τέλος της παρούσας εγκυκλίου (Υπόδειγμα 1).

Αναφορικά με τις λεπτομέρειες του τεχνικού σκέλους της εφαρμογής των ανωτέρω, θα λάβετε άμεσα σχετικές οδηγίες από τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης.

7. Με την έκδοση από την αρμόδια Υπηρεσία της απόφασης για τη χορήγηση του βοηθήματος ανεργίας, τη συμπλήρωση κάθε μήνα και την έκδοση σε εβδομαδιαία βάση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις, καταβάλλεται το μηνιαίο βοήθημα δεδουλευμένο, εφόσον αυτό καταστεί απαιτητό με την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του δικαιούχου εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήξη του μήνα καταβολής του βοηθήματος και την συμπλήρωση του εντύπου της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (Υπόδειγμα 1), όπως αυτή περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο. Μετά την παρέλευση του ως άνω διαστήματος των εξήντα (60) ημερών η απαίτηση για την καταβολή βοηθήματος του αντίστοιχου δεδουλευμένου μήνα παραγράφεται και η αρμόδια Υπηρεσία εκδίδει απόφαση στέρησης του βοηθήματος που αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο δεδουλευμένο μήνα.

Η καταβολή του βοηθήματος γίνεται με πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων, μετά την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου από τη Διεύθυνση Μηχανογραφίας του Οργανισμού στη Διεύθυνση Μηχανογραφίας της Ε.Τ.Ε. κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα της κάθε εβδομάδας μετά την αντίστοιχη εμπρόθεσμη αυτοπρόσωπη εμφάνιση του δικαιούχου.

8. Η καταβολή του βοηθήματος αναστέλλεται για τους εξής λόγους:

i. ανάληψη μισθωτής εργασίας ή έναρξη αυτοαπασχόλησης, καθώς και άσκηση οποιασδήποτε άλλης μορφής απασχόλησης

ii. υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης για οποιαδήποτε αιτία σε οποιοδήποτε φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

iii. υπαγωγή του δικαιούχου στην προαιρετική ασφάλιση του φορέα του ή άλλου φορέα, μετά τη διακοπή του επαγγέλματος/ιδιότητας και η υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία, σε οποιοδήποτε φορέα ημεδαπής ή αλλοδαπής

iv. λήξη της ισχύος του εγγράφου πιστοποίησης της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, όταν πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών.

9. Δικαίωμα συνέχισης της ανασταλείσας χορήγησης του βοηθήματος έχουν οι ασφαλισμένοι, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση εντός εξήντα (60) ημερών από την άρση του λόγου αναστολής, και εφόσον δεν έχουν παρέλθει δύο (2) έτη από την ημερομηνία αρχικής έγκρισης χορήγησης του βοηθήματος.

10. Οι λόγοι διακοπής χορήγησης του βοηθήματος είναι οι ίδιοι που ισχύουν και για την τακτική επιδότηση ανεργίας. Το αυτό ισχύει και για την ανάκληση χορήγησης του βοηθήματος.

11. Δεν προβλέπεται η απόδοση ασφαλιστικών εισφορών στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κατά τη διάρκεια καταβολής του βοηθήματος ανεργίας.

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τονίζεται ότι η κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 που ορίζεται ως απαραίτητο δικαιολογητικό στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 της παρούσας ΥΑ (Υπόδειγμα 2 στο παράρτημα) συνεπάγεται την υποχρέωση εφαρμογής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.3230/2004, η οποία έχει ως εξής:
«Στις περιπτώσεις που πιστοποιητικά ή άλλα δικαιολογητικά αντικαθίστανται κατά τα ανωτέρω με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, η υπηρεσία στην οποία κατατεθήκαν οι δηλώσεις, υποχρεούται να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο, σε τουλάχιστον πέντε επί τοις εκατό (5%) των δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο, ότι δηλώθηκαν ψευδή γεγονότα ή απεκρύβησαν αληθινά, ανεξάρτητα από την επιβολή των κυρώσεων της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, η σχετική διοικητική πράξη ανακαλείται αμέσως».

Τα παραπάνω σημαίνουν εν προκειμένω, ότι η αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού υποχρεούνται:

• να προβαίνουν στον ως άνω δειγματοληπτικό έλεγχο

• να ανακαλούν άμεσα τις αποφάσεις υπαγωγής στο εν λόγω βοήθημα ανεργίας των προσώπων που έχουν καταθέσει ψευδείς Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν. 1599/86

• να καταθέτουν αμέσως μηνυτήριες αναφορές στους αρμόδιους Εισαγγελείς, εις βάρος των βοηθηματούχων που έχουν καταθέσει ψευδείς Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν. 1599/86.

Ε. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Τυχόν προσφυγές θα εξετάζονται από το Δ.Σ. του Οργανισμού ή από το Όργανο που αυτό θα ορίσει. 

ΣΤ. ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η ενταλματοποίηση θα γίνεται στα κάτωθι λογιστικά σχέδια:

Λογαριασμός

Περιγραφή

67.03.02.000.0000

0643 Επίδομα ανεργίας αυτοτελώς απασχ. αρ. 44 ν. 3986/2011 ΕΤΑΑ

67.03.02.000.0001

0643 Επίδομα ανεργίας αυτοτελώς απασχ. αρ. 44 ν. 3986/2011 ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

67.03.02.000.0002

0643 Επίδομα ανεργίας αυτοτελώς απασχ. αρ. 44 ν. 3986/2011 ΟΑΕΕ

Λογαριασμός

Περιγραφή

33.95.06.999.0004

Υπόχρεοι αυτοπασχολούμενοι εισφοράς ν. 3986/2011 ΕΤΑΑ

33.95.06.999.0005

Υπόχρεοι αυτοπασχολούμενοι εισφοράς ν. 3986/2011 ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

33.95.06.999.0006

Υπόχρεοι αυτοπασχολούμενοι εισφοράς ν. 3986/2011 ΟΑΕΕΕπισημαίνουμε ότι οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα Υ.Α., οπότε δεν είναι ακόμη δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας.

Ζ. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Τα παραπάνω ισχύουν από τη δημοσίευση της παρούσας Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ με αριθμό 705/Β'/28.3.2013.

Με ευθύνη των προϊσταμένων να λάβουν γνώση οι αρμόδιοι υπάλληλοι.


Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο στο φορολογικό αρχείο του κόμβου
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο