Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Μειώθηκαν τα δάνεια τον Φεβρουάριο

Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα: Φεβρουάριος 2013

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, το Φεβρουάριο του 2013, διαμορφώθηκε σε -3,9% από -4,0% τον περασμένο μήνα. Η καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 949 εκατ. ευρώ (Φεβρουάριος 2012: αρνητική καθαρή ροή 1.188 εκατ. ευρώ).

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Φεβρουάριο του 2013, ήταν αρνητική κατά 439 εκατ. ευρώ (Φεβρουάριος 2012: αρνητική καθαρή ροή 695 εκατ. ευρώ), ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε -4,3% από -4,4% τον Ιανουάριο του 2013. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων ήταν οριακά περισσότερο αρνητικός στο -2,7% από -2,6% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η καθαρή ροή της χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 518 εκατ. ευρώ (Φεβρουάριος 2012: αρνητική καθαρή ροή 438 εκατ. ευρώ). Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ήταν λιγότερο αρνητικός στο -22,9% από -25,9%, τον Ιανουάριο του 2013.

Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 29 εκατ. ευρώ (Φεβρουάριος 2012: αρνητική καθαρή ροή 109 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της ήταν λιγότερο αρνητικός στο -1,9% από -2,4% τον Ιανουάριο του 2013.

Χρηματοδότηση των ιδιωτών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 481 εκατ. ευρώ ήταν η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, το Φεβρουάριο του 2013 (Φεβρουάριος 2012: αρνητική καθαρή ροή 383 εκατ. ευρώ), και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε -3,8% από -3,7% τον Ιανουάριο του 2013ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ(1) ΤΟΥ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
(Υπόλοιπα και καθαρές ροές(2) σε εκατ. ευρώ)
Φεβ.2012 Δεκ.2012 Ιαν.2013 Φεβ.2013
Ι. ΣΥΝΟΛΟ
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 246,841 227,655 225,506 224,990
Μηνιαία καθαρή ροή -1,188 -195 -296 -949
(%) 12μηνη μεταβολή -3.8% -4.0% -4.0% -3.9%
ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 119,455 107,335 106,485 106,393
Μηνιαία καθαρή ροή -695 -34 96 -439
(%) 12μηνη μεταβολή -2.7% -4.4% -4.4% -4.3%
ΙΙΑ. ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 110,418 100,758 100,010 99,736
Μηνιαία καθαρή ροή -438 192 164 -518
(%) 12μηνη μεταβολή -3.3% -3.3% -2.6% -2.7%
1. Γεωργία
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 1,938 1,412 1,396 1,457
(%) 12μηνη μεταβολή -8.9% -6.3% -3.8% -3.2%
2. Βιομηχανία
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 23,138 22,162 22,445 22,088
(%) 12μηνη μεταβολή -2.6% -2.1% 1.1% 0.5%
2.1 Ορυχεία και Λατομεία
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 690 676 677 681
(%) 12μηνη μεταβολή -15.5% -1.3% -0.4% 0.7%
2.2 Μεταποίηση
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 22,448 21,486 21,768 21,407
(%) 12μηνη μεταβολή -2.2% -2.1% 1.1% 0.5%
3. Εμπόριο
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 24,146 22,168 21,785 21,653
(%) 12μηνη μεταβολή -7.4% -7.4% -7.2% -7.1%
4. Τουρισμός
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 7,435 7,501 7,503 7,544
(%) 12μηνη μεταβολή -1.1% 1.1% 1.3% 1.8%
5. Ναυτιλία
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 16,182 12,442 12,124 12,373
(%) 12μηνη μεταβολή -0.4% -3.4% -3.6% -3.7%
6. Κατασκευές
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 10,614 10,286 10,536 10,542
(%) 12μηνη μεταβολή -6.4% -1.9% -1.3% -1.0%
7. Ηλεκτρισμός - Φωταέριο - Ύδρευση
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 5,924 6,057 5,969 5,982
(%) 12μηνη μεταβολή 8.7% 4.5% 2.0% 3.1%
8. Αποθηκεύσεις και Μεταφορές πλην Ναυτιλίας
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 1,839 1,119 1,056 1,054
(%) 12μηνη μεταβολή -6.0% -8.1% -7.3% -6.6%
9. Λοιπά
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 19,202 17,611 17,195 17,044
(%) 12μηνη μεταβολή -2.8% -3.5% -3.6% -4.3%
9.1 Ενημέρωση και Επικοινωνία
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 2,901 2,907 3,117 2,952
(%) 12μηνη μεταβολή 1.8% -2.5% -3.4% -7.1%
9.2 Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 4,733 4,553 4,062 4,093
(%) 12μηνη μεταβολή 5.8% 0.0% -1.3% -2.4%
9.3 Επαγγελματικές και Λοιπές Δραστηριότητες
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 3,139 2,566 2,898 2,777
(%) 12μηνη μεταβολή -5.6% -12.1% -4.6% -5.3%
9.4 Λοιποί Κλάδοι
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 8,429 7,584 7,118 7,222
(%) 12μηνη μεταβολή -5.8% -2.4% -4.5% -4.1%
ΙΙΒ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 9,037 6,577 6,475 6,658
Μηνιαία καθαρή ροή -258 -226 -68 79
(%) 12μηνη μεταβολή 7.1% -20.9% -25.9% -22.9%
IIΙ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΑΓΡΟΤΕΣ & ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 15,149 13,790 13,650 13,619
Μηνιαία καθαρή ροή -109 -41 0 -29
(%) 12μηνη μεταβολή -7.8% -3.0% -2.4% -1.9%
ΙV. ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 112,237 106,530 105,371 104,977
Μηνιαία καθαρή ροή -383 -120 -392 -481
(%) 12μηνη μεταβολή -4.3% -3.8% -3.7% -3.8%
1. Στεγαστικά
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 77,857 74,634 73,864 73,662
Μηνιαία καθαρή ροή -240 -31 -229 -271
(%) 12μηνη μεταβολή -3.2% -3.4% -3.2% -3.3%
2. Καταναλωτικά
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 32,568 30,236 29,898 29,684
Μηνιαία καθαρή ροή -146 -112 -161 -212
(%) 12μηνη μεταβολή -6.8% -5.1% -5.1% -5.4%
3. Λοιπά
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 1,811 1,660 1,609 1,630
Μηνιαία καθαρή ροή 3 23 -3 2
(%) 12μηνη μεταβολή -3.3% 3.0% 2.8% 2.7%
(1) Στα υπόλοιπα περιλαμβάνονται τα δάνεια και οι τοποθετήσεις σε εταιρικά ομόλογα, ανεξάρτητα από το αν έχουν τιτλοποιηθεί.
(2) Οι καθαρές ροές και οι ρυθμοί μεταβολής υπολογίζονται αφού ληφθούν υπόψη οι αναταξινομήσεις και μεταβιβάσεις δανείων/εταιρικών ομολόγων, οι διαγραφές, καθώς και οι συναλλαγματικές διαφορές.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο