Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Σημαντική ενημέρωση για την δημοσίευση ισολογισμών

Σημαντική ενημέρωση για την δημοσίευση Ισολογισμών .

Όπως έχει γίνει γνωστό, ήδη, με την τροποποίηση που εισήγαγε ο  ν. 4072/2012, οι Ανώνυμες Εταιρείες, αλλά και κάποιες Ε.Π.Ε, έχουν πλέον τη δυνατότητα να δημοσιεύουν ισολογισμούς, στην ιστοσελίδα τους, αντί στις εφημερίδες.

Ανανεωση 25.5.2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ

1. Με το άρθρο 232 του Ν.4072/2012, θεσπίσθηκε ο «Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων» και ειδικότερα στο άρθρο αυτό, αναφέρονται τα εξής :
"Άρθρο 232
1. Όπου στον κ.ν.2190/1920 και στο ν.3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ, αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.
2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας."2. Για την υλοποίηση της διάταξης αυτής (δηλαδή, για να αναρτούν νόμιμα οι ΑΕ και οι ΕΠΕ) στην ιστοσελίδα τους και όχι στις εφημερίδες τις δημοσευτέες πράξεις και στοιχεία τους (π.χ. Προσκλήσεις, οικονομικές καταστάσεις /ισολογισμό κλπ), θα πρέπει είτε να έχουν δηλώσει την ιστοσελίδα τους κατά την διαδικασία της αυτοαπογραφής είτε να ζητήσουν την καταχώρηση της ιστοσελίδας τους στο Γ.Ε.ΜΗ., η οποία γίνεται μετά από συμπλήρωση αίτησης/δήλωσής τους (όπως οι συνημμένες στο παρόνα άρθρο) και αφού καταβληθεί παράβολο 10, 00 €.

3. Επειδή στις ανωτέρω διατάξεις ορίζεται σαφώς ότι : «Όπου στον κ.ν..2190/1920 και ο3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ /ΤΑΕ ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας,εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας», διευκρινίζεται ότι πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή ιστοσελίδα της εταιρείας και όχι του εκπροσώπου, μετόχου κλπ περισσοτέρων ΑΕ.

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας της κάθε εταιρείας μπορεί να καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ με δύο τρόπους :

α) είτε να έχουν δηλώσει την ιστοσελίδα τους κατά την διαδικασία της αυτοαπογραφής.
β) είτε να ζητήσουν την καταχώρηση της ιστοσελίδας τους στο Γ.Ε.ΜΗ., με τη συμπλήρωση και υποβολή αίτησης/ δήλωσης
(αιτήσεις μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες των επιμελητηρίων) (Επισυνάπτουμε μερικά έντυπα για δειυκόλυνση των συναδέλφων)


6. Τρόποι - επισναπτόμενα δικαολογητικά για την γνωστοποίηση οικονομικών καταστάσεων, και ανάρτησης ισολογισμού σε ιστοχώρο, στο ΓΕΜΗ

Η γνωστοποίηση στο ΓΕΜΗ μπορεί να γίνει με τα έντυπα των αιτήσεων που χρησιμοποιεί κάθε επιμελητήριο .
Μαζί με την γνωστοποίηση (αίτηση) πρέπει να επισυνάπτονται :

α) Σχετική εκτύπωση από την ανάρτηση που έγινε στην ιστοσελίδα της εταιρείας (scrennshot).
β) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση για την δημοσίευση του ισολογισμού στο ΦΕΚ .(όπως αυτά αποστέλλονταν και στην νομαρχία τα προηγούμενα έτη).
- Ισολογισμό Χρήσης (Τρία αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων,  νόμιμα υπογεγραμμένα.)*
- Αποτελέσματα χρήσεως (Τρία αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων,  νόμιμα υπογεγραμμένα.)
- Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων (Τρία αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων,  νόμιμα υπογεγραμμένα.)
- Προσάρτημα (Το προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων εις διπλούν)
- Έκθεση ΔΣ για ΑΕ/ή Διαχειριστών ΕΠΕ
- Έκθεση Ελεγκτών (αν απαιτείται)
- Διπλότυπο είσπραξης δημόσιου Ταμείου και Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) για δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (αξία με ΤΑΠΕΤ: 544,67 €).


*(Κάποια επιμελητήρια απαιτούν εδικότερα οι ισολογισμοί να υποβάλονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί το ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ θα κατατίθενται σε πρωτότυπη μορφή  και όχι ως φωτοαντίγραφα  , σε ηλεκτρονική μορφή σε .pdf με ανάλυση 200 - 300 dpi, που θα προέρχεται από το αρχείο δημιουργίας του. - Οι υπογραφές του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διαχειριστή και Υπεύθυνου λογιστηρίου να είναι πρωτότυπες.)


7. Προθεσμία γνωστοποίησης των αναρτήσεων στο ΓΕΜΗ και προθεσμία υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ Ότι : Οι εταιρείες θα πρέπει να γνωστοποιούν κάθε φορά την ανάρτηση τους  στην ιστοσελίδα (ισολογισμό , πρόσκληση για Γ.Σ. κλπ), δεδομένου ότι, στο ίδιο ως άνω άρθρο 232, ορίζεται ότι «οι προθεσμίες (όπως αυτές που προβλέπει ο ν.2190/1920 και ο 3190/1955) που συνδέονται με τη δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα (δηλαδή των 20 ημερών πριν την συνέλευση) λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο Μητρώο (δηλαδή στο ΓΕΜΗ) την ανάρτηση στην ιστοσελίδα (δηλαδή δεν εκκινούν από την ημερομηνία της ανάρτησης).

[Πχ Αν μία ανάρτηση σε ιστοσελίδα γίνει τον Νοέμβριο, αλλά η γνωστοποίηση στο ΓΕΜΗ γίνει στις 15/12 και η συνέλευση συγκληθεί στις 31/12, τότε η ανάρτηση είναι εκπρόθεσμη και η συνέλευση μπορεί να πάσχει ή να προσβληθεί για ακύρωση].


Γνωστοποίηση οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμών)  για το 2012.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι την 9η Ιουνίου 2013 (το αργότερο εφόσον η Γενική συνέλευση γίνει την 30η Ιουνίου) (πιθανόν το ΓΕΜΗ να δέχεται και μέχρι την 10η Ιουνίου) να έχουν :

-Ενημερώσει το ΓΕΜΗ για τον ιστότοπο που θα αναρτηθεί ο ισολογισμός (με την διαδικασία που αναφέρουμε παραπάνω )

-Να έχουν στείλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αναφέρουμε παραπάνω στην περίπτωση 6β)


8. Σχετικά με τις ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ και τις ΚΥΡΩΣΕΙΣ σημειώνεται ότι :
  • Η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και της έκθεσης ελέγχου) πραγματοποιείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Συνέλευσης της εταιρίας και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε 20 ημέρες μετά από αυτή, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του αρθρ. 8 του Ν.3190/1955 και τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920.
  • Η μη τήρηση των διατυπώσεων καταχώρισης/ δημοσιότητας όπως αυτές ορίζονται ως άνω, καθιστά την απόφαση εγκρίσεως του ισολογισμού ακυρώσιμη και επιφέρει ποινική ευθύνη του ή των διαχειριστών της ΕΠΕ (άρθρο 60 παρ. 14 Ν 3190/1955) και επίσης, για τις ΑΕ, εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις των άρθρων 54 και επόμενα του Ν.2190/1920.9. Ενέργειες υπαλλήλων ΓΕΜΗ μετά την γνωστοποίηση των Οικ. Καταστάσεων των ΑΕ-ΕΠΕ .

Στις περιπτώσεις των ΑΕ : Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών δημοσιεύονται (σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920), καταχωρίζονται στο ΓΕΜΗ, αφού διαβιβαστούν στην Περιφέρεια (για εποπτικό έλεγχο) και  γνωστοποιηθεί στο ΓΕΜΗ με επιστολή ότι είναι σύννομες, οπότε :

- Δίνεται ΚΑΚ, χαρακτηρίζεται ο ισολογισμός ως δημόσιο έγγραφο και
- Γίνεται  σχετική ανακοίνωση προς το Εθνικό Τυπογραφείο (με συνημμένα το διπλότυπο της Δ.Ο.Υ. και τον ισολογισμό), ως εξής :

«Την __-___-201__ καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης ________ συνημμένος o Ισολογισμός χρήσης __/___/201__ - ___/___/201__ της Εταιρείας με την επωνυμία «_______________», το διακριτικό τίτλο «___________» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ___________, ο οποίος υποβλήθηκε την ___-___-201___ και διαβιβάστηκε για έλεγχο στην Περιφέρεια ____________ και παρακαλούμε να φροντίσετε για τη δημοσίευσή του.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας ____________ (Α.Π. ____-___/___/201__).


Στις περιπτώσεις των ΕΠΕ : Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (των οποίων μέρος είναι ο ισολογισμός), εκτός από το Προσάρτημα καθώς και το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου δημοσιεύονται (σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν 3190/1955), καταχωρίζονται στο ΓΕΜΗ, και :
- Δίνεται ΚΑΚ, χαρακτηρίζεται ο ισολογισμός ως δημόσιο έγγραφο και
- Γίνεται σχετική ανακοίνωση ανακοίνωση προς το Εθνικό Τυπογραφείο ως εξής :
«Την __-___-201__ καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης ________ συνημμένος o Ισολογισμός χρήσης __/___/201__ - ___/___/201__ της Εταιρείας με την επωνυμία «_______________», το διακριτικό τίτλο «___________» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ___________ και παρακαλούμε να φροντίσετε για τη δημοσίευσή του.


Σχετικό άρθρο
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Χρήστος | Απριλίου 9, 2013 12:01 μ.μ. | Reply
Θα μπορούσε να είναι αναρτημένο στην σελίδα μου στο blogspot?
image description κυριακοσ | Απριλίου 28, 2013 1:34 π.μ. | Reply
Χρήστο, ΟΧΙ δεν μπορείς εκτός αν το blogspot.com είναι όλο δικό σου....
Αυτά που λένε subdomain ή μέσα σε σελίδα τρίτου δεν καλύπτονται από το νόμο. πχ eteriasou.eteriatritou.gr ή eteriatritou.gr/eteriasou.
Υπάρχουν πολλές προσφορές με 50 - 100 ευρώ με τα οποία κάποιοι αναρτούν ισολογισμούς στις ιστοσελίδες τους αλλά είμαι σίγουρος ότι ή δεν έχουν διαβάσει το νόμο ή επωφελούνται της γενικής άγνοιας. Θέλει προσοχή....
image description Κωστασ | Απριλίου 29, 2013 12:39 μ.μ. | Reply
Κυριάκο θες να μας εξηγήσεις τι εννοείς?

Σε ερώτησή μου σήμερα στο ΕΒΕΠ μου είπαν ότι δεν τους αφορά αν το site της εταιρείας είναι σε subdomain ή δικό του domain ή οτιδήποτε, το μόνο που θέλουν είναι να είναι μοναδικό (να μην δηλωθεί από άλλη εταιρεία δηλαδή). Κάθε subdomain επειδή ρώτησα είναι μοναδικό, επομένως πολλές εταιρείες από ότι μου είπαν, το επιλέγουν για να έχουν χαμηλότερο κόστος.

Θες να μας εξηγήσεις για ποιούς ακριβώς λες ότι επωφελούνται της γενικής άγνοιας? Αν έχεις προσωπική εμπειρία από κάποια εταιρεία παρακαλώ ενημέρωσέ μας.
image description Κυριακος | Απριλίου 30, 2013 3:39 μ.μ. | Reply
Το άρθρο 232 ν.4072/2012 αναφέρει: " ...ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας..."
Η ιδιοκτησία της ιστοσελίδας ορίζεται από τα μητρώα ονομάτων χώρου (gr com eu κλπ). Λαμβάνοντας υπόψη και την παραπάνω ανακοίνωση του ΒΕΑ που αναφέρει: "Η ιστοσελίδα πρέπει να είναι αποκλειστικά της Α.Ε. όχι εκπροσώπου, λογιστή, μετόχων, κ.λ.π.", το νόμο, αλλά και προσωπική μου ερώτηση επιμένω σε αυτά που είπα.
Τα subdomain είναι μοναδικά αλλά ανήκουν στο βασικό domain.
Εγώ για παράδειγμα, θα μπορούσα 'τεχνικά' να φτιάξω subdomains για κάθε πελάτη του γραφείου, στην ιστοσελίδα μου και εκεί να αναρτήσω τον ισολογισμό του. Το domain όμως είναι καταχωρημένο στο όνομά μου...

Όταν λέω για κάποιους που επωφελούνται της γενική άγνοιας αναφέρομαι σε 'αλεξιπτωτιστές' που εμφανίστηκαν και χρεώνουν τη σελίδα με eu domain 50 euro παραπάνω από το subdomain ενώ κοστίζει €2.46 με ΦΠΑ, μιας και αναφέρεις το χαμηλότερο κόστος των subdomain.
Μιλάω για κάποιους που θέλουν 100 ευρώ για να ανεβάσουν τον ισολογισμό σε σε δωρεάν ιστοχώρους και γενικά μιλάω για όσους βρήκαν μια ευκαιρία για εύκολο κέρδος χωρίς να να σου δίνουν καμία εγγύηση ότι αυτό που σου παρέχουν είναι νόμιμο.

Αν ξαναπάς στο ΕΒΕΠ ζήτα την εγκύκλιο που λέει ότι αρκεί να μην έχει δηλωθεί από άλλη εταιρεία. Υποψιάζομαι ότι ο υπάλληλος που στο είπε έλαβε υπόψη του μόνο το τι κάνει δεκτό το σύστημά του.
image description ΚωστΑς | Απριλίου 30, 2013 11:03 μ.μ. | Reply
Κυριάκο,

Σε ευχαριστώ για την απάντηση, έχω κατανοήσει πλήρως αυτά που λες.
Όσον αφορά τα μητρώα ονομάτων χώρου δεν ξέρω τι είναι, ούτε που ορίζονται στη νομοθεσία. Ούτε ασφαλώς πως τεκμαίρεται η ιδιοκτησία ενός domain π.χ. με κατάληξη com, το οποίο αγοράζει κάποιος στην Αμερική.
Ας είναι όμως, δεν θα επιμείνω.
Είμαι κατά της ερμηνείας του νόμου, εγώ είμαι λογιστής όχι δικηγόρος ή δικαστικός. Ως λογιστής λοιπόν πήγα στο ΓΕΜΗ και δήλωσα 2 subdomain εταιρειών που βρίσκονται στο ίδιο domain. Το σύστημα τα δέχτηκε ενώ και ο υπάλληλος είπε ότι είναι απολύτως σύννομα.

Κατά τη γνώμη σου θα πρέπει να ανησυχώ; Έκανα κάπου λάθος;

Υ.Γ. Αναφορικά με τα eu domain και τις χρεώσεις των εταιρειών θα σου έλεγα ότι καθένας κάνει την έρευνά του και πάει όπου τον συμφέρει. Στο κάτω κάτω είναι επιλογή σου αν θα ψωνίσεις ή όχι.
image description Κυριακος | Μαΐου 1, 2013 1:11 π.μ. | Reply
Κατ' αρχήν να σου πω ότι σχετικά με τα μητρώα ότι δεν αναφέρονται στο συγκεκριμένο νόμο.
Ξέρω λίγα πράγματα σχετικά γιατί πελάτης μου είχε πρόβλημα με εταιρεία κατασκευής ιστοσελίδων η οποίοι καταχώρησαν domain στο όνομα τους και αυτός δεν μπορούσε να αποδείξει την κυριότητα, παρά το γεγονός ότι είχε παραστατικό για την κατασκευή της ιστοσελίδας.

Εγώ επικοινώνησα σχεδόν με όλες τις εταιρείες που εμφανίζονται στο google αυτή την εποχή και ζήτησα συμφωνητικό που να αναφέρει ότι η υπηρεσία που μου παρέχουν είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του νόμου. Κανένας δεν συμφώνησε για υπηρεσία με subdomain και χωρίς 'ναι μεν αλλά'...

Από την έρευνα που έκανα οι τιμές για ιστοσελίδα έχουν ως εξής:
domain + φιλοξενία + προ-εγκατεστημένη ιστοσελίδα: 10 - 50€
Αλλά επειδή δεν είμαι γραφίστας και δεν έχω καμία όρεξη να σπαταλήσω 4 ώρες για κάθε εταιρεία επέλεξα την μόνη εταιρεία που μου εγγυήθηκε χωρίς δεύτερη κουβέντα, ότι η υπηρεσία της πληρεί τις προϋποθέσεις του νόμου και έναντι 180€ μου παρέχουν κανονική ιστοσελίδα με 4-5 σελίδες menu με domain, email, διεκπεραίωση στο ΓΕΜΗ, ΦΕΚ και δημιουργία κατάλληλου pdf .

Η ανησυχία μου είναι η εξής, αν στείλει το υπουργείο διευκρινίσεις και εμείς έχουμε πληρώσει για κάτι που δεν μας καλύπτει τι θα κάνουμε;
image description κωστασ | Μαΐου 1, 2013 11:39 π.μ. | Reply
Κυριάκο,

Στην εταιρεία που διάλεξα εγώ, με 50 ευρώ, το συμφωνητικό λέει σαφώς ότι καλύπτει τις απαιτήσεις του νόμου αλλά και όποιων ερμηνευτικών αυτού ακολουθήσουν. Νομίζω λοιπόν ότι είμαι καλυμμένος.

Αυτό που εγώ ήθελα, είναι όχι να έχω ένα site για τις εταιρείες που παρακολουθώ, και όχι να βάλω άλλον έναν "μπελά" στους πελάτες μου που αφορά την ενημέρωση και την παρακολούθησή του. Δηλαδή μετά από συννενόηση αποφασίσαμε ότι ένα ολοκληρωμένο website με 4-5 σελίδες θα χρειάζεται συντήρηση και ενημέρωση ενδεομένως (επικοινωνία, νέα κτλ), αντίθετα με μια απλή σελίδα που θα έχει βασικές πληροφορίες και τους ισολογισμούς.

Αυτό που εμείς θέλαμε ήταν να δημοσιεύσουμε τους ισολογισμούς στο διαδίκτυο χωρίς επιπλέον απαιτήσεις, κι όχι να κατασκευάσουμε ένα site αμφίβολης ποιότητας και χρησιμότητας (φαντάζομαι δε διαφωνείς ότι με 180 ευρώ, όχι καλό site δεν φτιάχνεις, αλλά ούτε καν μέτριο).

Συμφωνώ με τις ανησυχίες σου πάντως και χάρηκα ιδιαίτερα για τον διάλογο που είχαμε. Με βοήθησες πολύ στο να επιλέξω.
image description Κυριακος | Μαΐου 1, 2013 12:55 μ.μ. | Reply
Κώστα,
Είναι εξαιρετικά καλό ότι έχεις συμφωνητικό που λέει ότι καλύπτει τις απαιτήσεις του νόμου αλλά και όποιων ερμηνευτικών αυτού ακολουθήσουν.
Γράψε την εταιρεία, θα βοηθήσει πολλούς συναδέλφους. Γιατί όπως σου είπα, αυτή η εξασφάλιση είναι το ζητούμενο.
image description dimitrisw | Μαΐου 10, 2013 12:33 μ.μ. | Reply
Καλημέρα και χρόνια πολλά. Διάβασα με προσοχή όλα τα σχόλιά σας.
Ανήκω σε μια από τις εταιρίες που δημοσιεύουν ισολογισμούς και θα συμφωνήσω απόλυτα ότι μες την άγνοια, κάποιοι επωφελούνται για να βγάλουν χρήματα.
Απευθύνθηκα στο ΕΒΕΑ και στο ΓΕΜΗ, για να βγάλω άκρη με το νόμο και τελικά ο νομικός τους σύμβουλος, με πληροφόρησε ότι χρειάζεται κατοχυρωμένο κανονικό όνομα και όχι subdomain. Στην ερώτησή μου όμως για το χρόνο της παραμονής του ισολογισμού στη σελίδα, δεν είχα απάντηση.
Εν πάση περιπτώσει, να δώσω μερικές απαντήσεις.
· Υπάρχει ένας διαχωρισμός καταρχήν ανάμεσα σε φιλοξενία ενός η δύο ετών.
· Με κατάληξη .gr είναι υποχρεωτικά τα δυο χρόνια φιλοξενίας και κατοχύρωση του ονόματος με οτιδήποτε άλλη κατάληξη .eu, .com ένα έτος για αυτό υπάρχουν και οι διάφορες στις τιμές .
Φυσικά, με 180 ευρώ δεν φτιάχνεις site κανονικό, όμως μπορείς να έχεις ένα πλήθος 5 σελίδων στατικών με ότι χρειάζεται για τον ισολογισμό σας και την παρουσίαση της εταιρίας και 5-10 email εταιρικά.
Η εταιρία μου που για λόγους δεοντολογίας δεν θα ήθελα να αναφέρω, προσφέρει ένα πακέτο στα 85 ευρώ, στα 165 και στα 500 αν κάποιος θέλει μαζί με τον ισολογισμό να επεκταθεί . Αυτό που θεωρεί απαραίτητο, είναι αν οι πελάτες της θελήσουν να επεκταθούν και να δημιουργήσουν στο μέλλον ένα site με καλύτερες προδιαγραφές, να αφαιρέσει από την τιμή το κόστος που έχει ήδη πληρωθεί.
Αν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση που θα σας βοηθούσε, ευχαρίστως να σας απαντήσω .
image description nikolaos | Μαΐου 10, 2013 1:44 μ.μ. | Reply
Καλησπέρα και χρόνια πολλά!
Διαβάζω στο διαδίκτυο πως έγιναν κάποιες συναντήσεις εκδοτών με τον Χατζηδάκη για να παγώσει ο νόμος σχετικά με τη δημοσίευση ισολογισμών στο διαδίκτυο και να είναι υποχρεωτική στις εφημερίδες. Γνωρίζει κανείς κάτι παραπάνω για να ξέρουμε που θα δημοσιεύσουμε τελικά? Ευχαριστώ
image description Κυριακος | Μαΐου 13, 2013 11:13 μ.μ. | Reply
Είναι γνωστό ότι ο σκύλος δεν δαγκώνει το χέρι που τον ταΐζει... όπως επίσης ότι οι πολιτικοί δεν κλείνουν μάτι αν κινδυνεύουν κάποιοι εργαζόμενοι να μείνουν άνεργοι.
Πολύ πιθανό να πάρουν το νόμο πίσω, ή τουλάχιστον μόνο για τις ΑΕ
image description Κυριακος | Μαΐου 23, 2013 3:07 π.μ. | Reply
Επανέρχομαι μετά από καιρό για να πάρω πίσω το παραπάνω σχόλιο μου σχετικά με τη δημοσίευση σε εφημερίδες. Φίλος, έμπειρος δημοσιογράφος, με πληροφόρησε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να ανασταλεί ο νόμος.
Υπάρχει συγκεκριμένη δέσμευση προς την τρόικα
Κάτι τέτοιο θα έπληττε την ανταγωνιστικότητα
Οι φήμες διέρρευσαν από μεριά του τύπου που χάνει έσοδα από τις ιστοσελίδες.
... τι να πω; Δεν το περίμενα.
image description χρηστοσ παππασ | Μαΐου 16, 2013 12:34 μ.μ. | Reply
Σε συνέχεια της συζήτησης περί sub-domain και κανονικού domain
το afm.gr δίνει πλέον λύση με κανονικό
domain στην χαμηλότερη τιμή των 50 euro.

Επίσης προσφέρει έκπτωση μέχρι και 50% σε λογιστικά γραφεία.
afm.gr
image description kostas | Μαΐου 21, 2013 3:39 μ.μ. | Reply
άλλη μια αλητεία του ελληνικού κράτους για να δίνει λεφτά στις εφημερίδες των κολλητών λασπολόγων..
άκου εκεί να σου ανήκει το domain , να μην είναι subdomain κλπ.
μήπως να μας πουν και σε ποιο ημέτερο hosting service να το ανεβάσουμε ;

σα δε ντρέπονται!! Όποιος έχει βάλει υπογραφές σε αυτή την αηδία πρέπει να μπουντρουμιαστεί..
image description Κυριακος | Μαΐου 23, 2013 3:48 π.μ. | Reply
Φίλε Γιάννη, δεν ξέρω αν η σελίδα που αναφέρεις είναι δικιά σου. Την επισκέφτηκα και δεν μου φάνηκε σε καμία περίπτωση σοβαρή πρόταση που μπορώ να εμπιστευτώ τους πελάτες μου.
Ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας είναι ένα email και ένα skype.
Στο μενού web services διάβασα: "Το χόμπυ μου είναι το Blog Design!"
Και ρωτάω.
Υπάρχει νόμιμη επιχείρηση που θα μου παρέχει παραστατικά για τις υπηρεσίες που μου παρέχει η συγκεκριμένη επιχείρηση;
Υπάρχει εγγύηση ότι η υπηρεσία είναι έγκυρη;
Όταν χρειαστώ κάτι στο μέλλον θα βρω κάποιον να επικοινωνήσω;
Η δημοσίευση ισολογισμού είναι μεγάλη ευθύνη για όλους τους συναδέλφους και δεν αξίζει κανένα ρίσκο για μια διαφορά 50 ή 100 ευρώ.
Το κέρδος που έχουν οι επιχειρήσεις με τη δημοσίευση σε ιστοσελίδα είναι μεγάλο σε σχέση με τις εφημερίδες και είναι αρκετό ακόμα και με κόστος 150 ευρώ.
image description panos | Ιουνίου 5, 2013 8:45 π.μ. | Reply
Καλημέρα, επειδή διαβάζω και εδώ και αλλού για subdomains κλπ, και θεωρώ πως θα δημιουργηθεί πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει. Δεν είμαι συνάδελφος λογιστής. Για την επιχείρησή μου έχω σελίδα εδώ και 7 χρόνια με όνομα που τελειώνει σε .com.gr (subdomain δλδ.). Κανείς δεν έχει ΔΙΚΟ του domain! Όλοι μας έχουμε διευθύνσεις που τυχαίνει να είναι subdomains του domain .gr ή του domain .com ή του domain.info κλπ κλπ.
Ο νόμος είναι σαφής! Πρέπει η διεύθυνση να είναι μοναδική και να οδηγεί στην ιστοσελίδα. Δε λέει κάτι για subdomains. Στο τέλος θα έχουμε πρόβλημα κι εμείς που έχουμε δικές μας ιστοσελίδες που τυχαίνει να έχουμε επιλέξει όνομα που τελειώνει π.χ σε ".com.gr" (δλδ. subdomain δευτέρου επειπέδου) όπως εγώ. Ας είμαστε παρακαλώ προσεκτικοί αγαπητοί γιατί θα δημιουργηθούν θέματα τελευταίες μέρες εκεί που δεν υπάρχουν. Τα παραπάνω τα γράφω με αφορμή μια παρατήρηση που μου έκανε ο λογιστής μου που διάβασε (προφανώς σε κάποιο άκυρο forum γιατί δε βλέπω κάτι στο ΦΕΚ) ότι απαγορεύονται subdomains και παρολίγον να έχω θέμα με δική μου ιστοσελίδα που την έχω εδώ και τόσα χρόνια.
Να είστε πολύ καλά και καλή δύναμη. Ευχαριστώ και συγγνώμη για τη μακροσκελή απάντηση.
image description jerry | Ιουνίου 6, 2013 11:24 π.μ. | Reply
Καλημέρα σε όλους. Νομίζω πως τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα για όλους μας.
Εγώ πήρα δωρεάν hosting μαζί με το domain μου και πλήρωσα μόνο 2 Ευρώ + ΦΠΑ για έναν χρονο και φυσικά με εγγύηση πως ακολουθούνται όλες οι αναγραφόμενες εδώ προδιαγραφές. Και για να μην θεωρηθεί διαφήμιση, την εταιρία την βρήκα από την επίσημη λίστα των καταχωρητών που έχει εκδόσει η Ε.Ε.Τ.Τ. (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομίων) στο επίσημο site της http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DomainNames/search.html?cat=kat
Διαλέξτε από εκεί την εταιρία για την φιλοξενία του website σας χωρίς να έχετε τον φόβο της εξαπάτησης. Αλλωστε μόνο μία εταιρία είναι αυτή που πουλάει τα .eu μόνο με 2 Euro !!
Θα τους βρείτε εύκολα.
image description ts | Ιουνίου 6, 2013 12:10 μ.μ. | Reply
Στη λειτουργία του internet και της ονοματοδοσίας δεν υπάρχει "κανονικό" domain και sub-domains, υπάρχουν μόνο επίπεδα των domains. Πρώτο επίπεδο (Top Level Domain, TLD) είναι τα ".com", ".gr", κ.ο.κ. που βρίσκονται κάτω από το root level (βασικό επίπεδο) και που δεν έχει όνομα.

Οι ερμηνείες που δίνονται παραπάνω για το ότι απαιτείται domain και όχι subdomain είναι αυθαίρετες, από τη στιγμή που δεν υπάρχει από το νόμο διευκρίνηση για το απαιτούμενο επίπεδο domain.
Στην πραγματικότητα όλα τα domains που διατίθενται στην αγορά είναι sub-domains, γιατί ανήκουν στο δεύτερο ή στο τρίτο επίπεδο (κάποιες φορές και στο τέταρτο). Δεν μπορείς να αγοράσεις domain πρώτου επιπέδου (TLD) π.χ. .gr, .com, .net, γιατί τα διαθέτει η IANA σε προκαθορισμένους εξουσιοδοτημένους φορείς.

Συνεπώς εφόσον δε διευκρινίζεται από το νόμο ότι το απαραίτητο επίπεδο του domain που κατοχυρώνει κάποιος είναι δευτέρου ή τρίτου επιπέδου, μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε domain (subdomain) έχει κατοχυρώσει νόμιμα.

Αλλιώς, ακόμα και domains τύπου etairia.com.gr θα έπρεπε να μη γίνονται αποδεκτά.

Τα υπόλοιπα είναι είτε εκ του πονηρού, είτε από τη γνωστή στάση αρκετών υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών του τύπου "δεν είμαι σίγουρος, οπότε ας ζητήσω κάτι παραπάνω για να απαλλαγώ εγώ από την ευθύνη κι ας κόψει αυτός το λαιμό του να το φέρει".
image description panos | Ιουνίου 6, 2013 2:52 μ.μ. | Reply
Αγαπητέ ts,
σας ευχαριστώ για το σχόλιο. Συμφωνώ 100% με ό,τι έχετε γράψει. Ας ελπίσουμε ότι θα λήξει ομαλά αυτή η διαδικασία.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο