Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Όλες οι λεπτομέρειες για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Από τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4038/2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4132/2013, προβλέπονται τα εξής:

«1.α. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέχρι του ποσού του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη μέρους των υφιστάμενων κατά την 31.12.2011 οφειλών του Οργανισμού προς τα φαρμακεία και λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια κ.λπ.).
β. Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία μέχρι τις 31.12.2011.
2. Οι οφειλές της παραγράφου 1 εξοφλούνται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις
α) εφόσον παρασχεθεί έκπτωση επί της συναλλακτικής αξίας (αξία παραστατικού στοιχείου προ Φ.Π.Α.), η οποία προκειμένου περί οφειλών προς τα φαρμακεία ορίζεται σε ποσοστό 3,5% επί της αξίας των χορηγηθέντων φαρμάκων με προσκόμιση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πιστωτικών τιμολογίων,
β) εφόσον οι δικαιούχοι παραιτηθούν από οποιαδήποτε άλλη αξίωση και ένδικο μέσο συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας.
3. Οι οφειλές της παραγράφου 1 εξοφλούνται με την ακόλουθη διαδικασία: Το ποσό που προκύπτει ως εναπομένουσα οφειλή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ύστερα από την εφαρμογή των εκπτώσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του παρόντος εξοφλείται με την έκδοση σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις. Το ανωτέρω ποσό δύναται να καταβάλλεται στους δικαιούχους της παραγράφου 1 ως προκαταβολή μετά την κατά νόμο αφαίρεση κρατήσεων. Η καταβολή γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος ύστερα από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή των φορέων των οποίων ο κλάδος υγείας μεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Εάν, μετά τη χορήγηση της προκαταβολής κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των παραστατικών, προκύψει οφειλόμενο ποσό μικρότερο του προκαταβληθέντος, η διαφορά παρακρατείται από τους επόμενους λογαριασμούς των προμηθευτών της παραγράφου 1. Σε περίπτωση μη υποβολής νεότερου λογαριασμού εντός τριμήνου από την εκκαθάριση, η διαφορά αναζητείται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τις διατάξεις περί αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
4. Η αποδοχή της ρύθμισης από τους δικαιούχους συντελείται με την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του δικαιούχου − παρόχου που κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή των φορέων των οποίων ο κλάδος υγείας μεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας καθορίζονται το ποσοστό έκπτωσης που παρέχουν οι λοιποί (πλην φαρμακοποιών) πάροχοι υπηρεσιών υγείας και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
6. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν και για τις υφιστάμενες κατά την 31.12.2011 οφειλές των Κλάδων Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά την 1.4.2012.»

Με την αριθμ. ΟΙΚ.9425/24.1.2013 (ΦΕΚ 188 Β’/04-02-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. οικ.18579/19.2.2013 (ΦΕΚ 427 Β’/25-02-2013), προβλεπόμενη από τις ως άνω διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 ΚΥΑ, περί καθορισμού ποσοστού έκπτωσης για τις οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, προβλέπονται τα παρακάτω:

«Το ποσοστό έκπτωσης που αφορά στις υπολειπόμενες οφειλές, προ ΦΠΑ, του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας καθορίζεται ως ακολούθως:
1. Διαγνωστικά Κέντρα−Εργαστήρια:
α) για ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι 15.000,00 €, ποσοστό έκπτωσης 10%
β) για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από 15.000,00 €, ποσοστό έκπτωσης 15%.
2. Ιδιωτικές Κλινικές, Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, για δαπάνες νοσηλείας ποσοστό έκπτωσης 8%.
3. Συμβεβλημένοι Ιδιώτες Ιατροί:
α) για ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι 4.000,00 € ποσοστό έκπτωσης 10%
β) για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από 4.000,00 € ποσοστό έκπτωσης 15%
4. Προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού ποσοστό έκπτωσης 20%, για δαπάνες ειδικών νοσοκομειακών υλικών (υλικά λαπαροτομίας, ορθοπεδικά υλικά, μοσχεύματα, τεχνητού νεφρού, καρδιοχειρουργικά, καρδιοεπεμβατικά, ενδοφακοί, επιθέματα μαστού, υλικά αγγειοπλαστικής, κ.α.).
5. Συμβεβλημένοι λοιποί πάροχοι υπηρεσιών υγείας (φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές κ.λπ.) ποσοστό έκπτωσης 10%.
6. Φαρμακευτικές εταιρείες ποσοστό έκπτωσης 2%.
Οι ανωτέρω οφειλές εξοφλούνται εφόσον:
α) παρασχεθεί η παραπάνω κατά περίπτωση αναφερόμενη έκπτωση εκ μέρους του δικαιούχου − παρόχου, με την προσκόμιση στον ΕΟΠΥΥ πιστωτικού τιμολογίου και
β) υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του δικαιούχου − παρόχου, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι
αποδέχεται τη ρύθμιση αυτή και παραιτείται από οποιαδήποτε άλλη αξίωση συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας».

Από τις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις προκύπτουν τα εξής κύρια σημεία:

1. Η αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών αφορά παραστατικά στοιχεία τα οποία έχουν εκδοθεί μέχρι τις 31-12-2011.

2. Οι εν λόγω διατάξεις έχουν εφαρμογή και για τις οφειλές των ΦΚΑ των οποίων ο κλάδος υγείας εντάχθηκε στον ΕΟΠΥΥ μετά την 01-04-2012.

3. Το ποσό των οφειλών δύναται να καταβάλλεται ως προκαταβολή όπως ορίζεται παραπάνω, ύστερα από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο που διενεργείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ ή των Φορέων των οποίων ο κλάδος υγείας εντάχθηκε στον ΕΟΠΥΥ.

Επιπροσθέτως, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

-Για την αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών ισχύουν και θα πρέπει να τηρούνται επακριβώς τα αναφερόμενα στην αρ. πρωτ. 2/86954/ΔΠΓΚ/29.11.2012 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών» του Υπουργείου Οικονομικών.

Αναλυτικότερα, θα πρέπει:
1. Να αποστείλετε άμεσα στον Οργανισμό τα αιτήματά σας για την αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σας, διατυπωμένα ανα ΚΑΕ, προκειμένου να ακολουθήσουμε τη διαδικασία της επιχορήγησης του Οργανισμού από το ΓΛΚ και εν συνεχεία να σας διαβιβάσουμε τα αιτούμενα ποσά με επιτροπικά εντάλματα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου τετάρτου του Ν.4118/2013.

2. Τα αιτήματά σας να είναι σύμφωνα και με το έντυπο Ε1 στο οποίο είχατε καταγράψει τις υφιστάμενες έως 31-12-2011 ληξιπρόθεσμες οφειλές σας.

3. Να μας υποδείξετε τραπεζικό λογαριασμό του Φορέα σας στον οποίο θα μεταφέρουμε τα αιτούμενα από εσάς και εγκεκριμένα από το ΓΛΚ ποσά έκτακτης χρηματοδότησης. Η διαδικασία μεταβίβασης πιστώσεων θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήψη της επιχορήγησης και της έγκρισης της τροποποίησης του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ στους αντίστοιχους ΚΑΕ εσόδων – εξόδων όπως ορίζονται στην αριθμ. 2/92286/ΔΠΓΚ/24-12-2012 εγκύκλιο του ΓΛΚ. Αυτονόητο είναι ότι οι πιστώσεις αυτές δεν συμψηφίζονται με ασφαλιστικές εισφορές.

4. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από την έκτακτη χρηματοδότηση, να παρακολουθούνται ξεχωριστά προκειμένου να υποβάλλονται έγκαιρα τα απαιτούμενα στοιχεία όπως ορίζει η προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συμπληρώνεται ο πίνακας Ε1 και να προσδιορίζεται το χρηματικό ένταλμα με το οποίο πληρώθηκαν τα συγκεκριμένα τιμολόγια που προκύπτουν από τον πίνακα αυτό.

-Η προσκόμιση των πιστωτικών τιμολογίων θα γίνει στις Υπηρεσίες σας με την ένδειξη για τον ΕΟΠΥΥ.
-Συνημμένα σας υποβάλλουμε υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

Όπως προκύπτει αβίαστα, μετά τις τελευταίες επαναλαμβανόμενες συναντήσεις και συσκέψεις στο Υπουργείο Υγείας, το θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών χρήζει κατεπείγουσας αντιμετώπισης και για το λόγο αυτό παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.


Δείτε την σχετική εγκύκλιο στον κόμβο μας

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο