Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Ε.Λ.Φ.Ε.Ε Ρόδου - Αίτημα παράτασης προθεσμίας για την προσαρμογή στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ.


Ε.Λ.Φ.Ε.Ε Ρόδου
Αρ. Πρωτ: 9 / 19-03-2013
Γρ. Λαμπράκη 7 851 00 Ρόδος
Τηλ : 22410/36500 – fax : 22410/32108
http://www.lsr.gr

ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
e-mail : [email protected]
κ. Χ. ΘΕΟΧΑΡΗ

ΚΟΙΝ:1) ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
κ. Γ. ΚΡΙΤΣΕΛΗ
2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
3) Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
4) O.E.E.-Π.Τ ΔΩΔ/ΣΟΥ

Θέμα: «ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛ.1037/12-02-1992»

Αξιότιμε Κύριε Γενικέ,

Με το με αριθ. πρωτ. Δ15Β 1027433 ΕΞ 18.2.2013 έγγραφο της 15ης Διεύθυνσης Βιβλίων και Στοιχείων, με θέμα «Απαλλαγή από τη θεώρηση των αποδείξεων λιανικής για την παροχή υπηρεσιών βάσει της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003 σε σχέση με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (υποπαρ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 – ΦΕΚ Α΄ 222)», δόθηκαν διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερώτημα φορολογουμένου, ως προς την ισχύ ορισμένων διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003, μετά τις αλλαγές που επήλθαν με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε1, του άρθρου 1, του Ν.4093/2012 (Κ.Φ.Α.Σ.) και της ΠΟΛ.1004/4.1.2013.

Μεταξύ άλλων, στην παράγραφο 3 του ανωτέρω εξερχομένου εγγράφου, αναφέρονται και τα εξής: «3. Ενόψει των ανωτέρω, δεδομένου ότι οι εταιρίες ενοικιάσεως αυτοκινήτων εκδίδουν αποδείξεις λιανικής για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ. και του άρθρου 1 του ν.1809/1988, ήτοι με τη χρήση Φ.Τ.Μ. ή μηχανισμού σήμανσης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988, εφόσον …….».

Κατά την άποψή μας και ανεξάρτητα από το θέμα του ανωτέρω εγγράφου, η αναφορά περί «δεδομένου», δημιουργεί σύγχυση στους κύκλους των λογιστών-Φοροτεχνικών και κατ’ επέκταση στις επιχειρήσεις και στις ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου, διότι οι ανωτέρω επιχειρήσεις συνεχίζουν να καταλαμβάνονται από τις διατάξεις της παραγράφου στ’, της εν ισχύ ΠΟΛ.1037/12.2.1992, ως εξαιρούμενες από τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών του Ν.1809/1988, οπότε η μη υπαγωγή τους στην υποχρέωση παροχής ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23, του άρθρου 4, του Κ.Φ.Α.Σ., δεν συνιστά από μόνη της λόγο υπαγωγής τους στις γενικές διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ., για την έκδοση των στοιχείων τους με τη χρήση Φ.Τ.Μ. ή μηχανισμού σήμανσης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. για τις λιανικές συναλλαγές των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Ως εκ τούτου και πάντοτε κατά την άποψή μας, δεν προκύπτει δεδομένο περί υπαγωγής τους στις γενικές διατάξεις των άρθρων 7 & 9 του Κ.Φ.Α.Σ, σε αντίθεση βέβαια με τις επιχειρήσεις ενοικίασης μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων, οι οποίες δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις της ΠΟΛ.1037/12.2.1992 και εκδίδουν τις αποδείξεις των λιανικών συναλλαγών τους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 7 & 9 του Κ.Φ.Α.Σ.

Το ανωτέρω σκεπτικό ενισχύεται και από τα οριζόμενα στα εδάφια 1, 2 και 3, της παραγράφου 1, της ΠΟΛ.1036/22.2.2013, «Έκδοση Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών από ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα», όπου μεταξύ άλλων επιβεβαιώνεται ότι αφ’ ενός μεν η ΠΟΛ.1037/12.2.1992 εξακολουθεί να ισχύει, αφ’ ετέρου δε, ότι ομοίως έχει αντιμετωπιστεί και η περίπτωση των ελευθέρων επαγγελματιών των οποίων η υποχρέωση για την παροχή ασφαλών πληροφοριών έπαψε να ισχύει, αλλά συνεχίζουν να καταλαμβάνονται από τις διατάξεις της εν λόγο εγκυκλίου, οπότε και δεν υπάγονται στις γενικές διατάξεις των άρθρων 7 & 9 του Κ.Φ.Α.Σ.

Κατ’ επέκταση δε, πιστεύουμε ότι, δεν συντρέχει και λόγος σύγκρουσης διατάξεων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, του άρθρου 14, του Κ.Φ.Α.Σ., μεταξύ των οριζομένων στην ΠΟΛ.1037/12.2.1992, και των οριζομένων στις παραγράφους 2 και 3, του άρθρου 7, της ΠΟΛ.1004/4.1.2013 « Διευκρινίσεις για τον τρόπο έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, βάσει των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. από τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών που δεν υποχρεούνται στην παροχή ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4, ενώ είχαν την αντίστοιχη υποχρέωση τήρησης ορισμένων πρόσθετων βιβλίων της παρ. 5 του άρθρου 10 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992)» περίπτωση κατά την οποία οι διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. θα έπρεπε να υπερισχύουν.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας παρακαλούμε:

α) Για την επανατοποθέτηση της Διοίκησης, ως προς την έκδοση των στοιχείων για τις λιανικές συναλλαγές των επιχειρήσεων που συνεχίζουν να καταλαμβάνονται από τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1037/12.2.1992, η οποία έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.2, του άρθ.1, του Ν.1809/1988, εκτός αν αγνοούμε σχετικές περί του αντιθέτου διατάξεις, και

β) Για την εκ νέου παράταση μέχρι τις 15/04/2013 της προθεσμίας της ΠΟΛ.1004/4.1.2013, περί προσαρμογής στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., όπως αυτή παρατάθηκε με την παράγραφο 7, της ΠΟΛ.1036/22.2.2013, εξαιτίας της σύγχυσης που έχει δημιουργηθεί.


Με τιμή,
για το Δ.Σ της ΕΛΦΕΕ Ρόδου

Ο Πρόεδρος
Ηρακλείδης Ιωάννης

Ο Γ. Γραμματέας
Παπαδημητρίου Παναγιώτης
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο