Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Ο.Ε.Ε. από λογιστές – φοροτεχνικούς (updated - υποδείγματα)

Επικαιροποίηση στοιχείων σχετικά με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από λογιστή Φοροτεχνικό στο OEE

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Η5.παραγράφου του Ν 4093/2012 οι λογιστές φοροτεχνικοί υποχρεούνται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο ΟΕΕ με την οποία θα δηλώνουν ότι ασκούν το επάγγελμα του λογιστή -φοροτεχνικού, ότι δεν έχουν καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του π.δ. 340/1998, ότι δεν έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας λογιστών, ότι έχουν παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής τους κατάταξης, η οποία παρέχεται από το Ο.Ε.Ε.

Οι λογιστές φοροτεχνικοί πρέπει να τακτοποιήσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους μέχρι και το έτος 2012 προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να καταθέσουν την ΥΔ που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν 4093/2012 (ΠΑΡ Η) και του άρθρου 20 του Ν 4111/2013 (ΦΕΚ18/Α/25-1-2013) .

Για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης η οποία υποβάλλεται στο Ο.Ε.Ε. εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους όπως προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 4 τουΠ.Δ. 340/1998, όπως ισχύει, απαιτείται η καταβολή δικαιωμάτων υπέρ Ο.Ε.Ε. ύψους δεκαπέντε (15) €. (49447/ ΔΙΟΕ−1178/19.11.2012)


Η πληρωμή των οφειλών μπορεί να γίνει:

1. Μέσω ΕΤΕ (ΑΡ ΛΟΓ 040/546004-26)
α.Σε οποιoδήποτε υποκατάστημα της (ο κωδικός που ζητείται από την Ε.Τ.Ε. είναι ο Α.Φ.Μ. του υπόχρεου).
β. Μέσω e-banking της ΕΤΕ

2. Μέσω ΕΛΤΑ με ταχυδρομική Επιταγή προς την Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Ε.Ε

3.Στα γραφεία του Ο.Ε.Ε.:
Στην Κεντρική Υπηρεσία: Μητροπόλεως 12-14, 10563 Αθήνα
Στις έδρες των 16 Περιφερειακών Τμημάτων

Ενημερωθείτε για τις οφειλές σας των προηγούμενων ετών (μέχρι 2012) καθώς και για να παραλάβετε τα έντυπα της Υπεύθυνης Δήλωσης και του Εντύπου Επικαιροποίησης των Στοιχείων σας εδώ

---

Αν δεν είναι δυνατή η ανάγνωση τις παραπάνω παραπομπής θα πρέπει να κάνετε μία από τις παρακάτω ενένργειες:

Αν έχετε Mozilla Firefox: Πατάτε  Προβολή (στο πάνω μέρος της οθόνης) -> Κωδικοποίηση Χαρακτήρων -> ΕΛΛΗΝΙΚΑ WINDOWS
Αν έχετε Ιnternet Εxplorer: Kάνετε δεξί κλικ στο κενό -> Κωδικοποίηση Ελληνικά Windows
Αντίστοιχα υπάρχει η συγκεκριμένη επιλογή κωδικοποίησης σε όλους τους διαθέσιμους Browsers.

---


Υποβολή δήλωσης

Οι λογιστές φοροτεχνικοί, οι οποίοι έχουν ανανεώσει την επαγγελματική τους ταυτότητα μέχρι και το έτος 2012, πρέπει μέχρι 29-5-2013 να υποβάλουν την Υπεύθυνη Δήλωση. (παράταση με ανακοίνωση ΟΕΕ )


Σημείωση
Τα έντυπα είναι αναρτημένα σε επεξεργάσιμη μορφή και παρακαλούμε προς αποφυγή λαθών να συμπληρώνονται σε κειμενογράφο(word).

Προσοχή!
Πρέπει να συμπληρωθεί η αντίστοιχη ΥΔ ανά κατηγορία εργαζομένου. Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων της ΥΔ.

Για την υποβολή της ΥΔ, υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες:

1.Με ταχυδρομική αποστολή της ΥΔ με το γνήσιο της υπογραφής στην ΥΔ και επισυναπτόμενο το παραστατικό πληρωμής των 15€ στην Κεντρική Υπηρεσία: Μητροπόλεως 12-14, 10563 Αθήνα και στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων εκτός των Περιφερειακών τμημάτων Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικού Αιγαίου και Ιονίων Νήσων οι οποίες θα αποστέλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία (για τα παραπάνω Περιφερειακά τμήματα δεν θα παραλαμβάνονται οι ΥΔ αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση).

Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή (Αστυνομικά τμήματα, Δημόσιες Υπηρεσίες) ή τα Κ.Ε.Π .

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο φάκελος θα φέρει την σήμανση «υποβολή ΥΔ»

2.Αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση:

Στην Κεντρική Υπηρεσία: Μητροπόλεως 12-14, 10563 Αθήνα και στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων εκτός των Περιφερειακών τμημάτων Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικού Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.


Στην περίπτωση εξουσιοδότησης θα πρέπει η ΥΔ και η εξουσιοδότηση να φέρουν την βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του λογιστή φοροτεχνικού.


Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή (Αστυνομικά τμήματα, Δημόσιες Υπηρεσίες) ή τα Κ.Ε.Π

Για την διευκόλυνση σας προτείνεται η ταχυδρομική αποστολή για την υποβολή της ΥΔ


Περιεχόμενο δήλωσης (παρ. 7 του άρθρου 4 τουΠ.Δ. 340/1998,)

Ο λογιστής - φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο Ο.Ε.Ε., εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του λογιστή - φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του π.δ. 340/1998, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας λογιστών - φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής του κατάταξης, η οποία παρέχεται από το Ο.Ε.Ε.. Αν ο λογιστής - φοροτεχνικός δεν καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση εντός του πρώτου διμήνου, δεν εντάσσεται στο Μητρώο λογιστών - φοροτεχνικών του Ο.Ε.Ε. του άρθρου 11. Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο αρχείο θα αποκαθίσταται με την κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης. Το Ο. Ε. Ε. ελέγχει το περιεχόμενο της εν λόγω δήλωσης, ενημερώνει αυτόματα το Μητρώο Λογιστών - Φοροτεχνικών και εκδίδει ειδική πράξη σε όσους αυτοδίκαια έχουν εκπέσει λόγω της μη τήρησης της προβλεπόμενης διαδικασίας.Υποδείγματα:

-Υπόδειγμα ΥΔ Ελεύθερου Επαγγελματία
-Υπόδειγμα ΥΔ Μισθωτού
-Υπόδειγμα ΥΔ εταίρου/μετόχου
-Υπόδειγμα ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description DimitrisD | Μαρτίου 16, 2013 12:24 μ.μ. | Reply
Το 15 ευρώ τι το θέλετε; Για τον κόπο σας, να παραλάβετε τις αιτήσεις ε;
-Θέλω και εγώ 15 ευρώ, για τον κόπο μου να γράψω την αίτηση, αν είναι έτσι.
image description vagelis | Μαρτίου 16, 2013 1:32 μ.μ. | Reply
ΟΛΟΙ ΒΑΖΟΥΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΛΕΦΤΑ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΠ) ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ
image description Δημητρησ | Μαρτίου 16, 2013 2:28 μ.μ. | Reply
Σε παρακαλώ Βαγγέλη, εμείς "πληρωνώμαστε" από τους πελάτες μας...
image description Your Name | Μαρτίου 16, 2013 2:45 μ.μ. | Reply
Ολα τα παραμύθια έχουν ένα δράκο και ένα μ@λ@κ@ . Εμείς είμαστε ο δεύτερος.
image description PROEDROS | Μαρτίου 16, 2013 3:32 μ.μ. | Reply
Τα 15€ αχάριστοι είναι επειδή δέν τις στέλνετε ηλεκτρονικά
Μά δέν υπάρχει ηλεκτρονική φόρμα !!!!
ΑΧΑΧΑΧΑΧΧ το καταλάβατε

Μ@λ΄@κες δεν είμαστε απλά προσπαθούμε με την Λογική να αντιμετωπίσουμε το ΘΗΡΙΟ !!!

Το μυαλό μας θέλουν να σαλέψουν αδέρφια μου.

image description XRISA R | Μαρτίου 16, 2013 9:44 μ.μ. | Reply
Θα μπορούσαμε να δώσουμε τα 15,00 ευρω για τις ανάγκες λειτουργίας του Οικον.Επιμελ.,χωρίς να υποβάλλουμε την υπεύθυνη δήλωση.Τι ρόλο παίζει η υπεύθυνη δήλωση? Σε ποιό άλλο επάγγελμα υποβάλλεται παρόμοια υπεύθυνη δήλωση?Οφείλουμε να είμαστε συνεπείς εργαζόμενοι επαγγελματίες,όπως και κάθε άλλος εργαζόμενος-επαγγελματίας.Με την υπεύθνη δήλωση θα δηλώσουμε αυτό που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε?Α
image description XRISA R | Μαρτίου 16, 2013 9:13 μ.μ. | Reply
Ας μου εξηγήσει κάποιoς γιατί πρέπει να υπογράψουμε αυτή την υπεύθυνη δήλωση? Ποιόν εξυπηρετεί?
image description TasosX | Μαρτίου 17, 2013 12:36 π.μ. | Reply
ΚΑΘΕ χρονο ΧΡΥΣα, ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ. Αντι να το κανεις μια φορα και να το ανακαλεσεις οταν χρειαστει, θα το κανεις ΚΑΘΕ χρονο, για να πεφτει και το 15ευρω.....
image description stefanos pall. | Μαρτίου 17, 2013 11:40 π.μ. | Reply
ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΕΥΡΩ ΣΥΝ ΒΕΒΑΙΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ. ΕΧΟΥΝ ΒΡΕΙ ΤΟΥΣ Μ.....Σ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΥΣΙΑ ΤΟ Ο.Ε.Ε. ΤΙΠΟΤΑ.
image description anergos | Μαρτίου 20, 2013 4:52 μ.μ. | Reply
paidia,lefta yparxoyn!!!!xaxaxaxaxaxaxa!!!!o kathe volemenos vriskete mesa sto epimelhthrio!!!!kseftikan ayth thn saxlamara gia na mazepsoyn lefta apo to kosmo!!!!mia korohdia ine ola!!!!gia na ta trone oi volemenoi!!!pote mas vohthisan na vroyme doylia????pote yperaspistikan ta symferonta mas???o laow ksipnise!!!!na mhn plhrwnei kaneis!!!!sa den ntrepontai leo egw ypeythines dilwseis gia na mazepsoyn pali lefta!!!kai ta seminaria kai ekei lefta????oi pelates den plhrwnoyn!!!!den yparxei tipota!!!!!
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο