Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Βιβλιάρια υγείας και στους εργάτες γης που είχαν κάτω από 150 ημερομίσθια το 2012

Στην εγκύκλιο  2  του ΟΓΑ  η οποία δημοσιεύτηκε στις  11-3-2013 προβλέπονται τα εξής :


ΘΕΜΑ: «- Ένταξη στα Μητρώα Ασφαλισμένων ΟΓΑ των εργατών γης - Έναρξη πλήρους εφαρμογής εργοσήμου για τον ΟΓΑ - Θεώρηση βιβλιαρίων υγείας εργατών γης για το έτος 2013»Με την παρούσα εγκύκλιο, σας παρέχουμε συμπληρωματικές οδηγίες για την εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών των εργατών γης, τη χορήγηση - θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας τους καθώς και τη χορήγηση των βεβαιώσεων για ανανέωση των αδειών διαμονής των εργατών γης - υπηκόων τρίτων χωρών.

1. Ημερομηνία έναρξης πλήρους εφαρμογής εργοσήμου – Ένταξη στα Μητρώα Ασφαλισμένων ΟΓΑ των εργατών γης.

Με την ως άνω Υπουργική Απόφαση ορίζεται η 1-1-2013 ως ημερομηνία πλήρους ένταξης στον Κανονισμό του ΟΓΑ των εργατών γης, με βάση τις διατάξεις περί εργοσήμου.

Επίσης ορίζεται, ότι οι εργάτες γης που ήσαν εγγεγραμμένοι το έτος 2011 στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ για ολόκληρο το έτος 2012, με καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, ακόμη και αν έχουν πραγματοποιήσει, βάσει των αμοιβών τους με εργόσημο, εντός του έτους αυτού, λιγότερες των 150 ημερών εργασίας. Οι παρακρατηθείσες με εργόσημο, εντός του έτους, εισφορές συμψηφίζονται με τις ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισμένου, για το έτος αυτό.

Συνεπώς, θα ασφαλιστούν στον ΟΓΑ για ολόκληρο το έτος 2012, με καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, το έτος 2011, εργάτες γης οι οποίοι, μέσα στο έτος 2012, έχουν εξαργυρώσει εργόσημα συνολικής αξίας μικρότερης των € 5.035,57.

Επισημαίνουμε, ότι τα παραπάνω ισχύουν μόνο για το έτος 2012 και αφορούν μόνο στους εργάτες γης που έχουν πραγματοποιήσει, βάσει των αμοιβών τους με εργόσημο εντός του έτους αυτού, λιγότερες των 150 ημερών εργασίας.

Οι εργάτες γης οι οποίοι, μέσα στο έτος 2012, δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία ημέρα εργασίας με εργόσημο δεν θα ασφαλιστούν στον ΟΓΑ για το έτος αυτό.

Από το έτος 2013 και στο εξής, χωρίς καμία εξαίρεση, ο χρόνος ασφάλισης όλων των εργατών γης, θα υπολογίζεται, αποκλειστικά και υποχρεωτικά, με βάση μόνο τα εργόσημά τους.

Υπενθυμίζουμε, ότι οι ημέρες εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄), υπολογίζονται ανά έτος και θεωρούνται ως πραγματοποιηθείσες κατά το μήνα εξόφλησης των εργοσήμων. Για το λόγο αυτό η εξαργύρωση του εργοσήμου από τον εργαζόμενο πρέπει να γίνεται εντός του μήνα απασχόλησης (ανεξάρτητα της ημερομηνίας λήξης ισχύος του εργοσήμου).

Ειδικότερα τα εργόσημα μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους θα πρέπει να εξαργυρώνονται, το αργότερο, μέχρι τέλος του μηνός Δεκεμβρίου για να μην έχουν οι ενδιαφερόμενοι πρόβλημα με την ασφάλισή τους.

2. Καταβολή υπολειπόμενων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2012.

Οι παρακρατηθείσες με εργόσημο, εντός του έτους 2012, ασφαλιστικές εισφορές θα συμψηφιστούν με το σύνολο των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών του ασφαλισμένου, για το έτος αυτό.

Για την καταβολή των υπολειπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2012, των εργατών γης που θα ασφαλιστούν κατά τα ανωτέρω στον ΟΓΑ, για ολόκληρο το έτος αυτό, θα αποσταλεί σύντομα σχετική ειδοποίηση - απόδειξη.

Επίσης, σύμφωνα με τον νόμο, σύντομα θα αποσταλεί σχετική ειδοποίηση – απόδειξη για την καταβολή των τυχόν υπολειπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2012 και στους εργάτες γης που έχουν πραγματοποιήσει 150 και άνω ημέρες εργασίας.

Με την ειδοποίηση – απόδειξη θα αναζητηθούν μαζί και τυχόν ληξιπρόθεσμες εισφορές παλαιοτέρων ετών.

Διαδικασία άμεσης καταβολής εισφορών.

Στην περίπτωση ασφαλισμένων εργατών γης, οι οποίοι έχουν λιγότερες των 150 ημερών εργασίας το έτος 2012, μέχρι να τους αποσταλεί η σχετική ειδοποίηση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών (Απρίλιος 2013), θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία για την άμεση χορήγηση – θεώρηση βιβλιαρίου υγείας ή χορήγηση βεβαίωσης για ανανέωση άδειας διαμονής (υπήκοοι τρίτων χωρών)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέρχονται στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ για να προμηθευτούν το έντυπο της ΑΤΕ (ΚΜΠ 639) για την πληρωμή των υπολειπόμενων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2012 και των τυχόν καθυστερούμενων εισφορών μέχρι το έτος 2011.

Οι Ανταποκριτές του ΟΓΑ για να ενημερωθούν για το πληρωτέο υπολειπόμενο ποσό ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2012 θα πρέπει να συμβουλεύονται, μέσω της εφαρμογής των Ανταποκριτών ΟΓΑ, τη νέα διαδικτυακή υπηρεσία «Ημέρες εργασίας αγρεργατών».

Στην υπηρεσία αυτή εμφανίζονται οι ημέρες εργασίας των εργατών γης, κατά το έτος 2012, η ασφαλιστική τους κατηγορία, το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που έχει ήδη παρακρατηθεί μέσω εργοσήμου καθώς και το πληρωτέο υπόλοιπο ποσό ασφαλιστικών εισφορών έτους 2012 (βλ. παραγρ. 7).

Για τον έλεγχο τυχόν καθυστερούμενων μέχρι το έτος 2011 εισφορών θα πρέπει να συμβουλεύονται, για μεν τους ημεδαπούς εργάτες γης τη διαδικτυακή υπηρεσία «Ατομική μερίδα – βεβαίωση Ασφαλιστικής ενημερότητας», για δε τους αλλοδαπούς εργάτες γης τη διαδικτυακή υπηρεσία «Βεβαίωση για Άδεια Διαμονής Αλλοδαπών».

Μετά την αποστολή των ειδοποιήσεων καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών η θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας καθώς και η χορήγηση βεβαίωσης για ανανέωση άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών θα γίνεται, από τους αρμόδιους Ανταποκριτές ΟΓΑ, μόνο εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν την εξοφλητική απόδειξη καταβολής του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που αναγράφεται στην ειδοποίηση – απόδειξη που έχουν λάβει.

............

6. Χορήγηση – θεώρηση βιβλιαρίων υγείας εργατών γης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.22 παρ.3 του ν. 3863/2010, οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης για να δικαιούνται βιβλιάριο υγείας θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 150 τουλάχιστον ημέρες εργασίας - υπολογισθείσες σύμφωνα με τις διατάξεις περί εργοσήμου - το τρέχον ημερολογιακό έτος ή το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Συνεπώς βιβλιάριο υγείας, για το έτος 2013, δικαιούνται οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης εφόσον:

Έχουν πραγματοποιήσει 150 τουλάχιστον ημέρες εργασίας μέσα στο έτος 2012 δηλ. έχουν εξαργυρώσει, μέσα στο έτος αυτό, εργόσημα συνολικής ονομαστικής αξίας τουλάχιστον € 5.035,57.

Πραγματοποιήσουν 150 τουλάχιστον ημέρες εργασίας μέσα στο έτος 2013 δηλ. εφόσον εξαργυρώσουν, μέσα στο τρέχον έτος, εργόσημα συνολικής ονομαστικής αξίας τουλάχιστον € 4.000.

Έχουν πραγματοποιήσει 150 τουλάχιστον ημέρες εργασίας μέσα στο προηγούμενο δωδεκάμηνο. Ως προηγούμενο δωδεκάμηνο εννοείται το χρονικό διάστημα των προηγούμενων δώδεκα μηνών από τον μήνα που ζητείται η θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας.

Κατ’ εξαίρεση, για το έτος 2013, δικαιούνται βιβλιάριο υγείας και οι εργάτες γης, οι οποίοι ΔΕΝ έχουν πραγματοποιήσει 150 τουλάχιστον ημέρες εργασίας μέσα στο έτος 2012 δηλ. έχουν εξαργυρώσει, μέσα στο έτος αυτό, εργόσημα συνολικής ονομαστικής αξίας μικρότερης των €5.035,57, εφόσον καταβάλουν τις υπολειπόμενες, για το έτος αυτό (2012), ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 της παρούσας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να θεωρηθεί το βιβλιάριο υγείας των παραπάνω προσώπων, εκτός των προαναφερθεισών προϋποθέσεων, ΔΕΝ θα πρέπει να οφείλουν καθυστερούμενες, μέχρι το έτος 2011, ασφαλιστικές εισφορές. Επί πλέον οι υπήκοοι τρίτων χωρών θα πρέπει να διαμένουν νόμιμα στη χώρα δηλ. θα πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωσης νόμιμης διαμονής. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια ισχύος του βιβλιαρίου υγείας δεν μπορεί να υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης της άδειας διαμονής.

Σημειώνουμε, ότι για τη χορήγηση - θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας των παραπάνω ασφαλισμένων δεν απαιτείται η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ατομική μερίδα – βεβαίωση Ασφαλιστικής ενημερότητας».

...........

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο από το φορολογικό  αρχείο του κόμβου
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο