Ειδήσεις Επενδύσεις -αναπτυξιακά

Σχέδιο του ΟΑΕΔ για τους ανέργους 400.000 οικογενειών


Σχέδιο του ΟΑΕΔ για τους ανέργους 400.000 οικογενειών

 

Σύμφωνα με το σχέδιο του προγράμματος, οι άνεργοι που θα ενταχθούν στα προγράμματα των Δήμων για χρονικό διάστημα 5 μηνών θα αμείβονται κάτω από το επίπεδο της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας.

 Με πεντάμηνα προγράμματα απασχόλησης σε έργα κυρίως τοπικού χαρακτήρα

και εμβέλειας, για τα οποία δεν υπάρχουν, ή δεν επαρκούν οι μόνιμες δομές υπηρεσιών ή κρίνεται ασύμφορη οικονομικά η δημιουργία τους επιχειρείται να ανακουφιστεί το πρόβλημα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν πάνω από 400.000 οικογένειες στις οποίες δεν υπάρχει ούτε ένας εργαζόμενος. Σύμφωνα με το σχέδιο του προγράμματος που κατάρτισε ο ΟΑΕΔ με εντολή του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οι άνεργοι που θα ενταχθούν στα προγράμματα των Δήμων για χρονικό διάστημα 5 μηνών θα αμείβονται κάτω από το επίπεδο της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Ειδικότερα η αμοιβή θα ανέρχεται στο ποσό των 19,6 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 490 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους άνω των 25 ετών. Για τους ανέργους κάτω των 25 ετών η αμοιβή ορίζεται σε 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 427 ευρώ μηνιαίως.

Επίσης, το πρόγραμμα θα καλύπτει και τις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη, ύψους 257,20 ευρώ το μήνα. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν οι εξής ομάδες ανέργων:

1. Eγγεγραμμένοι άνεργοι, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του

ΟΑΕΔ.

2. Eγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, μέλη

μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

3. Έλληνες πολίτες, πολίτες kρατών μελών της Ε.Ε, Βορειοηπειρώτες,

oμογενείς και oμογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την

Κωνσταντινούπολη και από τα Νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται

πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά

τους ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση αποδεικνύεται με

άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).

Επισημαίνεται ότι ωφελούμενος θα είναι μόνο το ένα μέλος από την οικογένεια Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβάλει αίτηση και τα δύο

μέλη της οικογένειας, θα αποκλείονται από τον προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων

και οι δύο αιτήσεις.

Τα έργα στα οποία θα απασχοληθούν οι άνεργοι περιλαμβάνονται τα εξής :

* έργα κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και

λοιπών έργων πρασίνου, αναδάσωση, δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών

υψηλού φυσικού κάλλους, καθαριότητα παράλιων περιοχών, καθαρισμοί και

μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε ρέματα, δράσεις διατήρησης της

φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς .

*υπηρεσίες φροντίδας, μέριμνας ηλικιωμένων, Αμεα και παιδιών.

* κοινωνικές δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία, συλλογή και διάθεση

χρησιμοποιημένου ρουχισμού, ξενώνες αστέγων και κοινωνικά ιατρεία

* οδική ασφάλεια μαθητών, σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών περιοχών.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι (Δήμοι) πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να είναι διαχειριστικά επαρκείς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ισχύον

θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό.

2. να υπάρχει σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση

υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για την «Προώθηση της απασχόλησης σε οικογένειες χωρίς εργαζόμενα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που συγχρηματοδοτείται από το

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο . Οι δήμοι μετά τη δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης του ΟΑΕΔ πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη και χρηματοδότηση της Πράξης

Τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων είναι η διάρκεια της ανεργίας, η οικογενειακή κατάσταση και το οικογενειακό εισόδημα

Το χρονικό διάστημα της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, για το μέλος της

οικογένειας που υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, όπως

αποτυπώνεται στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μοριοδοτείται ως εξής:

* Για τους πρώτους 12 μήνες: 1 μονάδα ανά πλήρη μήνα

* Για τους επόμενους 12 μήνες: 1,5 μονάδα ανά πλήρη μήνα

* Για τους επόμενους 12 μήνες: 2 μονάδες ανά πλήρη μήνα

Με τον ίδιο τρόπο μοριοδοτείται και το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου, για

το μέλος της οικογένειας – στόχου που δεν υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή στο

πρόγραμμα ό

Επίσης για καθένα από τα ανήλικα τέκνα αναλογούν 10 μονάδες ενώ η

μονογονεϊκή οικογένεια θα μοριοδοτηθεί με το διπλάσιο αριθμό μονάδων ανεργίας

Αναφορικά με το οικογενειακό εισόδημα (για το τελευταίο οικονομικό έτος) προβλέπονται τα εξής:

* έως 10.000,00 ευρώ : 30 μονάδες

* από 10.001,00 έως 20.000,00 ευρώ: 20 μονάδες

* από 20.001,00 έως 30.000,00 ευρώ : 10 μονάδες

* από 30.001,00 ευρώ και άνω : 0 μονάδες

Σύμφωνα με την προτεινόμενη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μετά τη δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ οι άνεργοι θα κληθούν να υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο μία αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης

του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, για την απασχόληση τους σε θέσεις εργασίας γενικών

καθηκόντων, καθώς και μέχρι 3 φορείς ( δήμους) κατά σειρά προτίμησης,

Ο Ο.Α.Ε.Δ . επεξεργάζεται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των ανέργων, υποψηφίων για την

απασχόληση τους σε θέσεις εργασίας γενικών καθηκόντων στο πλαίσιο της Πράξης

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» και κατατάσσει με μηχανογραφικό τρόπο,

τους υποψηφίους σε έναν προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων κατά αλφαβητική σειρά.

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται υποχρεωτικά η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων, οι

μονάδες που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης του άρθρου 5.2 της

παρούσας, καθώς και οι δηλωθέντες από αυτούς φορείς (έως τρεις δήμοι) του άρθρου 3.1

της παρούσας, κατά σειρά προτίμησης.

6.8 Ο πίνακας της ανωτέρω παραγράφου, ο οποίος αποτελεί τον προσωρινό Πίνακα

Κατάταξης Ανέργων, καταρτίζεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. και υπογράφεται από τον Διοικητή του

Ο.Α.Ε.Δ. ή από άλλο όργανο που ορίζεται με απόφασή του. Ο Ο.Α.Ε.Δ. καταρτίζει επίσης

πίνακα υποψηφίων οι οποίοι αποκλείονται από τον προσωρινό Πίνακα Κατάταξης

Ανέργων, με αναφορά του συγκεκριμένου λόγου αποκλεισμού για κάθε υποψήφιο. Ο

προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ανέργων καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων αναρτάται

στον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. και ανακοινώνεται η έκδοση του στον πίνακα

ανακοινώσεων της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του Ο.Α.Ε.Δ..

Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή, καθώς και η αντίστοιχη κοινοτική συνδρομή της

πράξης, θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι πληρωμές προς τους δικαιούχους (δήμους) θα πραγματοποιούνται σε 3 (τρεις)

δόσεις ως εξής:

Α) Η πρώτη δόση ύψους 40% (σαράντα) επί του εγκριθέντος προϋπολογισμού

καταβάλλεται, μετά την πλήρωση των 3 κάτωθι σωρευτικά ισχυουσών προϋποθέσεων:

11

α) την υποβολή εκ μέρους του δικαιούχου (δήμος) προς τον ΟΑΕΔ, βεβαίωσης

έναρξης του έργου, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, με το

χρονοδιάγραμμα του σχεδίου δράσης του έργου που θα υλοποιήσει και

β) μετά την πιστοποίηση του 50% των αναγγελιών πρόσληψης σύμφωνα με την

ισχύουσα νομοθεσία, του απαραίτητου προσωπικού για την υλοποίηση της δράσης

και μετά

γ) την πιστοποίηση του 20% του φυσικού αντικειμένου που συνίσταται στις

ανθρωποημέρες απασχόλησης (ημέρες ασφάλισης).

Β) Η δεύτερη δόση ύψους 45% (σαράντα πέντε ) επί του εγκριθέντος προϋπολογισμού

καταβάλλεται μετά την πλήρωση των 2 κάτωθι σωρευτικά ισχυουσών προϋποθέσεων:

α) την πιστοποίηση του 100% των αναγγελιών πρόσληψης του απαραίτητου

προσωπικού για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης και μετά

β) την πιστοποίηση του 50% του φυσικού αντικειμένου που συνίσταται στις

ανθρωποημέρες απασχόλησης (ημέρες ασφάλισης).

Γ) Η τρίτη και τελευταία δόση ύψους 15% (δεκαπέντε) επί του εγκριθέντος

προϋπολογισμού συνίσταται στην αποπληρωμή του ποσού που υπολείπεται και

καταβάλλεται με την πιστοποίηση ολοκλήρωσης (100%) του φυσικού αντικειμένου της

πράξης.
 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description καναπεδατοσ | Μαρτίου 19, 2013 5:56 μ.μ. | Reply
Σας πιστεψαμε.....
400.000 ανεργους θα απασχολησετε εσεις με τα προγραμματα - μακετα
700.000 ανεργοι θα απασχοληθουν στα λογια !!! με τις προκλητικες αερολογιες του Βενιζελου.
Οποτε οι ανεργοι θα πεσουν στις 200.000 επισημως περιπου στα λογια ....
Ο ΦΠΑ στην εστιαση απο χθες ηδη ειναι 13 % ......
Δυστυχως ειμαστε κατα κυριο λογω ομηροι των σκληρων τροικανων και των ντοπιων λαμογιων και παιζετε με τον πονο των ανεργων και των αδυναμων χωρις ιχνος ντροπης .

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο