Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Η τελευταία αλλαγή στον Φ.Π.Α. με τον νόμο 4132/2013 - Διευκόλυνση του διαμετακομιστικού εμπορίου και ειδικότερα των μη εγκατεστημένων στη χώρα μας υποκείμενων στο φόρο προσώπων που πραγματοποιούν εισαγωγές στην ΕλλάδαΜε την ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 4132/2013 προστέθηκε παράγραφος 4α στο άρθρο 29 του ν. 2960/2001 (Α' 265) με σκοπό τη διευκόλυνση του διαμετακομιστικού εμπορίου και ειδικότερα των μη εγκατεστημένων στη χώρα μας υποκείμενων στο φόρο προσώπων που πραγματοποιούν εισαγωγές στην Ελλάδα, ο κύριος όγκος των οποίων παραδίδεται σε άλλα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. και τρίτες χώρες.
Επιτρέπεται η μετάθεση του χρόνου καταβολής του οφειλόμενου φόρου προστιθέμενης αξίας που βεβαιώνεται επί του οικείου τελωνειακού παραστατικού στο χρόνο υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ του εισαγωγέα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται αυστηρά κριτήρια, όπως:
-    χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα του εισαγωγέα,
-    ύπαρξη ικανοποιητικών συστημάτων διαχείρισης εμπορικών και λογιστικών καταχωρήσεων του εισαγωγέα,
-    πραγματοποίηση σημαντικού όγκου και αξίας εισαγωγών ανά έτος,
-    σημαντικό ποσοστό εισαγωγών να αποτελεί αντικείμενο διαμετακομιστικού εμπορίου,
-    δυνατότητα παροχής οποιουδήποτε εγγράφου ή πληροφορίας ζητηθεί από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές,
Οι ανωτέρω παράγοντες λαμβάνονται υπόψη για την έκδοση σχετικής άδειας από τη Γ ενική Γ ραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
Η ανωτέρω διαδικασία δύναται να εφαρμόζεται για εισαγωγές αγαθών που πραγματοποιούνται και από Ομίλους εταιρειών. Στις περιπτώσεις αυτές, η συνολική αξία εισαγωγών υπολογίζεται για τις εταιρείες του Ομίλου που ορίζονται στη σχετική άδεια, το δε ποσοστό της αξίας των εισαγομένων αγαθών που προωθείται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας των εισαγομένων αγαθών από τις εν λόγω εταιρείες του Ομίλου.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου προβλέπεται η μετάθεση της υποχρέωσης καταβολής του φόρου από τον πωλητή στον αγοραστή των προϊόντων για τις εισαγωγές των οποίων προβλέπεται η αναστολή καταβολής του φόρου κατά την εισαγωγή, σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η διευκόλυνση του διαμετακομιστικού εμπορίου, δεδομένου ότι η ανωτέρω αναστολή ισχύει για εισαγωγές αγαθών, ο κύριος όγκος των οποίων εξάγεται από τη χώρα μας (εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης), με συνέπεια να μην οφείλεται οριστικά ΦΠΑ στη χώρα μας για τα εν λόγω αγαθά, καθόσον δεν προορίζονται στην τελική κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας. Με τις ανωτέρω ρυθμίσεις αναμένονται θετικά αποτελέσματα, όσον αφορά την απασχόληση και το φόρο εισοδήματος από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του διαμετακομιστικού εμπορίου.


Οι αλλαγές που έγιναν στον Τελωνειακό κώδικα και στο ΦΠΑ


1. Στο άρθρο 29 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα του ν. 2960/2001 (Α' 265), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4α, ως ακολούθως:
«4α. Κατά την εισαγωγή μη υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης αγαθών ο φόρος προστιθεμένης αξίας που βεβαιώνεται επί του οικείου τελωνειακού παραστατικού δεν εισπράττεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή εισαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ του εισαγωγέα και εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Ο εισαγωγέας είναι μη εγκατεστημένο στη χώρα μας υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο.
β) Η πραγματοποιούμενη στατιστική αξία των εισαγωγών ανέρχεται σε ετήσια βάση σε τουλάχιστον 300.000.000 ευρώ. Κατά τα πέντε (5) πρώτα έτη ένταξης στο καθεστώς αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, το ανωτέρω όριο προσδιορίζεται σε 120.000.000 ευρώ ετησίως.
γ) Ποσοστό άνω του 90% της αξίας των εισαγόμενων αγαθών σε ετήσια βάση παραδίδεται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες.
δ) Παρέχεται άδεια από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για την έκδοση της οποίας λαμβάνονται υπόψη στοιχεία όπως χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα, συμμόρφωση προς τις τελωνειακές απαιτήσεις, δυνατότητα παροχής οποιουδήποτε εγγράφου ή πληροφορίας ζητηθεί από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές. Στη σχετική άδεια αναφέρονται ρητά οι εταιρείες του Ομίλου που θα δραστηριοποιούνται στα πλαίσια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.
Σε περίπτωση εισαγωγής αγαθών από εισαγωγέα που ανήκει σε Όμιλο εταιρειών, οι ανωτέρω προϋποθέσεις β) και γ) υπολογίζονται για το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου που ορίζονται στην άδεια. Ως «όμιλος εταιρειών» νοείται κάθε Όμιλος που περιλαμβάνει ελέγχουσα και ελεγχόμενες εταιρείες. Ως «ελέγχουσα εταιρεία» νοείται εταιρεία του Ομίλου που ασκεί επιρροή, άμεση ή έμμεση, σε άλλη εταιρεία η οποία καλείται ελεγχόμενη λόγω των δικαιωμάτων κυριότητας, χρηματοοικονομικής συμμετοχής ή ειδικών κανόνων δικαίου.
Σε περίπτωση που μετά την υπαγωγή του εισαγωγέα στην παρούσα διάταξη διαπιστωθεί ότι δεν πληρούται μία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις α), β) ή γ) παύει να ισχύει στο εξής η άδεια της ανωτέρω περίπτωσης δ'.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης.»


2. Στην περίπτωση η' της παρ. 1 του άρθρου 35 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α' 248) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια ως εξής:
«Κατ' εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου, υπόχρεος στο φόρο είναι ο μη εγκατεστημένος στην Ελλάδα υποκείμενος στο φόρο, που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα, λήπτης των αγαθών, στην περίπτωση που ο προμηθευτής των αγαθών δεν είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας και ανήκει σε όμιλο, σε επιχειρήσεις του οποίου ομίλου έχει χορηγηθεί αναστολή καταβολής του φόρου κατά την εισαγωγή αγαθών στην Ελλάδα, σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 29 του ν. 2960/2001 (Α' 265).
Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και της παρ. 4α του άρθρου 29 του ν. 2960/2001, δεν ισχύει η υποχρέωση που προβλέπεται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 36.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών χορηγείται έγκριση στα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων και καθορίζεται ο τρόπος, οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες καταβολής του φόρου, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται από τα πρόσωπα αυτά.»


Η περίπτωση η του άρθρου 35 του ΦΠΑ κωδικοποιείται ως εξής:

Αρθρο 35. Υπόχρεοι στο φόρο

1. Για την παράδοση αγαθών, την ενδοκοινοτική από­κτηση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, υπόχρεοι στο φόρο είναι:
.............
η) ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας λή­πτης αγαθών και υπηρεσιών σε κάθε άλλη περίπτωση, εφόσον είναι υποκείμενος στον φόρο και οι πράξεις πραγματοποιούνται από μη εγκατεστημένο στο εσω­τερικό της χώρας υποκείμενο στον φόρο, ο οποίος δεν διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας. Κατ’ εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου, υπόχρεος στο φόρο είναι ο μη εγκατεστημένος στην Ελλάδα υποκείμενος στο φόρο, που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα, λήπτης των αγαθών, στην περίπτωση που ο προμηθευτής των αγαθών δεν είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας και ανήκει σε όμιλο, σε επιχειρήσεις του οποίου ομίλου έχει χορηγηθεί αναστολή καταβολής του φόρου κατά την εισαγωγή αγαθών στην Ελλάδα, σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 29 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265).
Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και της παρ. 4α του άρθρου 29 του ν. 2960/2001, δεν ισχύει η υποχρέωση που προβλέπεται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών χορηγείται έγκριση στα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων και καθορίζεται ο τρόπος, οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες καταβολής του φόρου, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται από τα πρόσωπα αυτά.
θ) το πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών,
 ι) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο αναγρά­φει τον φόρο στα τιμολόγια που εκδίδει ή σε άλλα ισοδύναμα με αυτά στοιχεία
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο