Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα («ΔΛΠΔΤ»)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ

Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα,
Τ: 210 3242648,
F: 210 3234141,
www.elte.org.gr

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα («ΔΛΠΔΤ»)

Στη σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής με σκοπό την μετάφραση και τον έλεγχο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (ΔΛΠΔΤ), τα οποία αναμένεται να ενσωματωθούν στην εθνική µας νοµοθεσία με κανονιστική πράξη έως τα τέλη του 2013, προχώρησε η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Η θεσμοθέτηση των ΔΛΠΔΤ θα εξασφαλίσει  σημαντικές οικονομίες κλίμακος, διαφάνεια και βελτιστοποίηση της αξιοποίησης της δημόσιας  περιουσίας. Τα ΔΛΠΔΤ διαμορφώθηκαν και παρακολουθούνται από το Συμβούλιο ΔΛΠΔΤ, που είναι ένα ανεξάρτητο όργανο, εφάμιλλο του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Τα ΔΛΠΔΤ στηρίζονται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) προσαρμοσμένα για τις αναγκαίες ιδιαιτερότητες του Δημοσίου Τομέα. Τα ΔΛΠΔΤ στηρίζονται κυρίως στη δεδουλευμένη βάση.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του N.3697/2008 «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες  διατάξεις», οι δημόσιες μονάδες υγείας συντάσσουν υποχρεωτικά ετήσιες οικονομικές  καταστάσεις µε βάση τις λογιστικές αρχές και τους κανόνες, που προδιαγράφονται από τα  ∆ιεθνή Πρότυπα  Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, προσαρμοσμένα κατάλληλα για το δηµόσιο  τοµέα.

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) με την υπ’ αριθμ. 0005/2009 ανακοίνωσή της, γνωστοποίησε ότι μέχρι την ολοκλήρωση ενσωµάτωσης των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα («ΔΛΠΔΤ») στην εθνική µας νοµοθεσία, οι ∆ηµόσιες
Μονάδες Υγείας, που προσδιορίζονται από το π.δ.146/2003, όπως αυτό ισχύει, θα εφαρµόζουν  τα ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς στην έκταση που αυτά µπορούν  να εφαρµοστούν από φορείς του δηµοσίου, µε κατάλληλη αναφορά στις σηµειώσεις επί των  οικονοµικών καταστάσεων. Ο ορκωτός ελεγκτής, που θα ελέγξει τις οικονοµικές καταστάσεις, θα  πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχουν εφαρµοστεί όλα τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής  Αναφοράς, που έχουν εφαρµογή στη συγκεκριµένη περίπτωση.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η ΕΛΤΕ, μετά το αρχικό πρόγραμμα οργάνωσης της και την  προεργασία αναφορικά με τα νέα λογιστικά δεδομένα, αποφάσισε τη σύσταση συμβουλευτικής  επιτροπής με σκοπό την μετάφραση των ΔΛΠΔΤ, τα οποία αναμένεται να ενσωματωθούν στην  εθνική µας νοµοθεσία με κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ έως τα τέλη του 2013.

Τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη από την εφαρμογή των ΔΛΠΔΤ για τις οικονομικές καταστάσεις  των μονάδων δημόσιας υγείας, αλλά και γενικότερα για τους λοιπούς φορείς του δημοσίου  τομέα, που θα αποφασισθεί να ενταχθούν στα προαναφερόμενα πρότυπα, αναμένεται να είναι  σημαντικά. Αναλυτικότερα αναφέρεται ότι η θεσμοθέτηση των ΔΛΠΔΤ αναμένεται να :

-Βελτιώσει την αξιοπιστία, τη διαφάνεια και την συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων του δημόσιου τομέα, μέσω της απεικόνισης όλων των πραγματοποιηθεισών συναλλαγών.

-Εξασφαλίσει την λογιστική αυτοτέλειας των χρήσεων

-Παράσχει καλύτερη πληροφόρηση για την κατανομή και διαχείριση των δημόσιων πόρων.

-Μειώσει το κόστος λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης,ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Βουλής 7, 5ος όροφος

-Συμβάλει στην απεικόνιση της πραγματικής περιουσιακής κατάστασης των δημόσιων  φορέων με την αναγνώριση των περιουσιακών στοιχείων τους στην εύλογη αξία.

-Οδηγήσει σε ορθολογική οικονομική διοίκηση με τη συσχέτιση εσόδων-εξόδων και τη χρήση  σύγχρονων λογιστικών εργαλείων.

-Επιτρέψει συγκρίσεις με τις οικονομικές καταστάσεις εταιριών του ιδιωτικού τομέα.

-Βελτιώσει τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και των ταμειακών διαθεσίμων.

-Ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και των αγορών.

-Αυξήσει την αξιοπιστία των εκτιμήσεων των οίκων αξιολόγησης και άλλων χρήσεων των  δημοσίων οικονομικών καταστάσεων.

-Διευκολύνει τη μελλοντική λογιστική ενοποίηση των δημοσίων οικονομικών καταστάσεων με  επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα που εφαρμόζουν ήδη τα ΔΠΧΑ.

-Μειώσει επιπτώσεις πολιτικών αποφάσεων

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων καθηγητής κ. Απόστολος  Ρεφενές τονίζει πως «η ΕΛΤΕ ευθυγραμμιζόμενη με την απαίτηση του υπουργείου Οικονομικών  για περαιτέρω εξυγίανση των δημόσιων δαπανών και καλύτερη εποπτεία σε όλες τις βαθμίδες  του Κράτους και στο πνεύμα των αναγκών μείωσης των δημόσιων ελλειμμάτων, προχωρά με
εντατικούς ρυθμούς στην υιοθέτηση των ΔΛΠΔΤ. Οι ωφέλειες σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία από  την υιοθέτηση των ΔΛΠΔΤ είναι δεδομένες κυρίως σε μια περίοδο προκλήσεων για ένα πιο  διάφανο κι αποτελεσματικό Κράτος».

Γραφείο Προέδρου Ε.Λ.Τ.Ε.,
κα Ελίνα Σαλαβράκου: 210 3242648

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΤΕ

Η ΕΛΤΕ είναι η Εθνική Εποπτική Αρχή του ελεγκτικολογιστικού επαγγέλματος. Είναι αρμόδια για  τη θέσπιση και εποπτεία της εφαρμογής των λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων. Αποστολή  της είναι η συνεχής ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού στη λειτουργία του  ελεγκτικού και λογιστικού θεσμού στην Ελλάδα. Στόχοι της είναι η διασφάλιση της ποιότητας των
ελεγκτικών υπηρεσιών και η ενίσχυση της αξιοπιστίας και διαφάνειας της χρηματοοικονομικής  πληροφόρησης. Ασκεί εποπτεία σε όλα τα επίπεδα του ελεγκτικού επαγγέλματος, τη διενέργεια  ποιοτικών ελέγχων ενώ έχει και συμβουλευτικό προς το υπουργείο  Oικονομικών ρόλο.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο