Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Προς διαγραφή οι «ανεπίδεκτες είσπραξης» οφειλές

Να διαγράψει... ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν είναι δυνατόν να εισπραχθούν και έχουν χαρακτηριστεί ως «ανεπίδεκτες είσπραξης» επιχειρεί το υπουργείο Οικονομικών με το νέο νομοσχέδιο.


Ειδικότερα, ως ανεπίδεκτες είσπραξης χαρακτηρίζονται οι εξής οφειλές:

•Εχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων.
•Εχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων του οφειλέτη και δεν έχουν ικανοποιηθεί πλήρως οι απαιτήσεις του Δημοσίου.
•Δεν υφίσταται πτωχευτική και μεταπτωχευτική περιουσία, ή έχει εκποιηθεί η υπάρχουσα.


Η σχετική αιτιολογική έκθεση
---
ΜΕ τηνΠαρ 1 του άρθρου 34 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται το άρθρο 82Α του ν.δ. 356/1974, που έχει ως εξής:
Διάκριση ληξιπρόθεσμων χρεών σε εισπράξιμα και ανεπίδεκτα είσπραξης
1.    Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και συμβεβαιωμένες οφειλές προς τρίτους, που έχουν βεβαιωθεί κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. και θεωρούνται ανεπίδεκτες είσπραξης από την υπηρεσία στην οποία είναι βεβαιωμένες καταχωρίζονται σε ειδικά βιβλία της υπηρεσίας, με απόφαση Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που συγκροτείται με απόφαση της Ολομέλειάς του. Το Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφασίζει οριστικά μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής που προβλέπεται στην παράγραφο 5 και εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2.    Ως ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές χαρακτηρίζονται εκείνες για τις οποίες έχουν εξαντληθεί όλες οι ενέργειες εντοπισμού πηγών αποπληρωμής και αναγκαστικής είσπραξης και σε κάθε περίπτωση οι εξής:
α. Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες και δεν προέκυψε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων.
β. Έχει ολοκληρωθεί, εφόσον έχουν εντοπιστεί ακίνητα ή κινητά πράγματα, ικανά να καλύψουν μέρος ή το σύνολο των οφειλών, η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης με επίσπευση από το Δημόσιο ή τρίτους και από το
προϊόν της εκποίησης των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων και προσόδων του οφειλέτη δεν εξοφλήθηκαν πλήρως οι απαιτήσεις του Δημοσίου.


Το σχέδιο νόμου
---
Άρθρο 34
Τροποποίηση ρυθμίσεων για τη διάκριση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο

1. Το άρθρο 82 Α του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ, Α' 90) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 82 Α
Διάκριση ληξιπρόθεσμων χρεών σε εισπράξιμα και ανεπίδεκτα είσπραξης
1.    Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και συμβεβαιωμένες οφειλές προς τρίτους, οι οποίες κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης από την αρμόδια για την είσπραξη της οφειλής υπηρεσία, καταχωρίζονται, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της παραγράφου 3, σε ειδικά βιβλία της αρμόδιας Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και στο μηχανογραφικό του σύστημα με κατάλληλη ειδική κωδικοποίηση.
2.    
2.    Ως ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές, για τις οποίες έχει αντικειμενικά εξαντληθεί κάθε δυνατότητα είσπραξης, χαρακτηρίζονται οι εξής :
α. Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή απαιτήσεων αυτού έναντι τρίτων.
β. Έχει ολοκληρωθεί, η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων του οφειλέτη με επίσπευση του Δημοσίου ή τρίτων, και δεν έχουν ικανοποιηθεί πλήρως οι απαιτήσεις του Δημοσίου.
γ. Δεν υφίσταται πτωχευτική και μεταπτωχευτική περιουσία, ή έχει εκποιηθεί η υπάρχουσα και έχει εισπραχθεί το προϊόν της εκποίησης αυτής, εφόσον πρόκειται για πτωχό.
δ. Έχει ολοκληρωθεί, εφόσον πρόκειται για οφειλέτη υπό καθεστώς εκκαθάρισης, η διαδικασία αυτής και δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία.
ε. Έχουν ολοκληρωθεί, έναντι των συνυποχρέων οι ενέργειες που αναφέρονται σας ανωτέρω περιπτώσεις.
στ. Έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόμενο για το σκοπό αυτόν ελεγκτή, ο οποίος πιστοποιεί, με βάση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου, ότι δεν υφίσταται καμία δυνατότητα μερικής ή ολικής ικανοποίησης των απαιτήσεων του Δημοσίου στην ημεδαπή.
ζ. Έχει γίνει έναρξη της ποινικής διαδικασίας σε βάρος των υπευθύνων, στις περιπτώσεις που ασκείται ποινική δίωξη για συνολική βασική οφειλή άνω των δέκα χιλιάδων (10.0Θ0) ευρώ κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α' 43).
η. Προκειμένου για εταιρείες που τελούν υπό κρατικό έλεγχο ή στις οποίες ασκείται κρατική εποπτεία και οι οποίες τελούν υπό εκκαθάριση ή πτώχευση, οι πάσης φύσεως απαιτήσεις του Δημοσίου, αμέσως μετά την αναγγελία τους στις ανωτέρω διαδικασίες εκκαθάρισης ή πτώχευσης.

3. Η καταχώριση των απαιτήσεων στα ειδικά βιβλία ανεπίδεκτων άμεσης είσπραξης γίνεται:
α) με απόφαση του αρμόδιου οικονομικού επιθεωρητή μετά από εισήγηση του προϊσταμένου ης αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης υπηρεσίας, εφόσον πρόκειται για συνολική βασική οφειλή μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ.
β) με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ/νσης Πολικής Εισπράξεων ή της Δ/νσης Τελωνειακών Διαδικασιών, εφόσον πρόκειται για συνολική βασική οφειλή από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ,
γ) με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο οποίο διαβιβάζεται η εισήγηση των παραπάνω αρμοδίων υπηρεσιών, εφόσον πρόκειται για συνολική βασική οφειλή από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ μέχρι ενάμισυ εκατομμύριο (1.500.000) ευρώ,
δ) με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο οποίο διαβιβάζεται η εισήγηση του προϊσταμένου της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης για συνολική βασική οφειλή άνω του ενάμισυ εκατομμυρίου (1.500.000) ευρώ.

4.    Με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, οφειλή που έχει καταχωρισθεί, κατά τα ανωτέρω, ως ανεπίδεκτη είσπραξης επαναχαρακτηρίζεται ως εισπράξιμη, εάν πριν την παραγραφή της, διαπιστωθεί ότι υπάρχει δυνατότητα μερικής ή ολικής ικανοποίησης της, είτε από τον οφειλέτη είτε από συνυπόχρεο πρόσωπο, ή προβάλλεται από αυτούς ανταπαίτηση κατά του Δημοσίου.
Κατά το χρονικό διάστημα από την καταχώριση της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων άμεσης είσπραξης μέχρι και την ημερολογιακή λήξη του εικοστού έτους από αυτή, αναστέλλεται αυτοδίκαια η παραγραφή της, δεν χορηγείται φορολογική ενημερότητα στον οφειλέτη και σε όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα για οποιαδήποτε αιτία, δεσμεύονται οι τραπεζικοί και επενδυτικοί λογαριασμοί κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 και δεν χορηγούνται πιστοποιητικά για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, εκτός εάν το προϊόν της εκποίησης αποδοθεί στο σύνολο του στο Ελληνικό Δημόσιο προς μερική αποπληρωμή των υφιστάμενων οφειλών, ή εάν αποκτηθούν περιουσιακά στοιχεία με σκοπό την εξόφληση των απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου.

5.    Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ύστερα από γνώμη της Διοικητικής Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μπορεί να προστίθενται περαιτέρω κριτήρια και προϋποθέσεις καταχώρισης στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης, καθώς και διαγραφής από τα βιβλία αυτά και επανεγγραφής τους στην κατηγορία των εισπράξιμων των παραπάνω οφειλών και να ρυθμίζεται ο ειδικότερος τρόπος, η διαδικασία και κάθε θέμα σχετικό με τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τις συνέπειες και τα χρονικά όρια ισχύος των συνεπειών καταχώρισης στα ειδικά βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
ό.Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για τις διαγραφές που διενεργούνται με το άρθρο 82.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο