Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Οι ρυθμίσεις για τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων που προβλέπει το νέο πολυνομοσχέδιο

Οι ρυθμίσεις για τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων που προβλέπει το νέο πολυνομοσχέδιο


Αιτιολογική έκθεση :

Αρθρο 37 Ρυθμίσεις για τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

Παρ. 1 Προτείνεται να επεκταθεί, για τους υπαλλήλους όλων των υπηρεσιών, που υπάγονται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η αξιολόγηση που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 21 του άρθρου 55 του νόμου 4002/2011 (Α' 180) και για τον λόγο αυτό παρέχεται η εξουσιοδότηση, ώστε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων αυτών, ο τρόπος η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του συνόλου της διαδικασίας για την αξιολόγηση. Με την διάταξη αυτή επιδιώκεται η πραγματική αξιολόγηση των υπαλλήλων, πέραν της γενικής αξιολόγησης που γίνεται με τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης και αφορούν στο σύνολο των υπηρεσιών του Δημοσίου, με ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους και κριτήρια, που τίθενται από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, σε περίοδο κρίσιμη για τη Χώρα που καταβάλλεται προσπάθεια για την αύξηση των δημοσίων εσόδων με τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.
Παρ.2: Σε συμμόρφωση με τις νέες μνημονιακές υποχρεώσεις σχετικά με την επαυξημένη αυτονομία του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, στην υποπαράγραφο γ' της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α' 180), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (ΑΊ4), προστίθεται διάταξη με την οποία ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων καθίσταται αρμόδιος να εκδίδει τις αποφάσεις για την εσωτερική αναδιάρθρωση και τη διοικητική αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης και τη συνακόλουθη επαύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητάς της ως προς τη συλλογή των φόρων. Παρ.4: Στο τέλος της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 (Α' 222) προστίθεται υποπερίπτωση η' προκειμένου να αποσαφηνιστεί ρητά ότι οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ) υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
Παρ.5: Με το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 6.α της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται μεταβατική διάταξη με την οποία ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων αναλαμβάνει αμισθί την παράλληλη άσκηση των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων έως την 30.6.2013, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και συνεχής λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, χωρίς τη δημιουργία κενών στη μηχανογραφική υποστήριξη του Υπουργείου Οικονομικών και την ηλεκτρονυςή εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, μέχρι το πέρας των εργασιών αναδιοργάνωσης των δομών του Υπουργείου Οικονομικών (περ. β')•
Παρ. 6 Με το Ν. 1882/1990, άρθρο 34, Παρ. 3, συστάθηκαν πεντακόσιες (500) θέσεις ειδικότητας κτηματικών υπαλλήλων των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ φοροτεχνικών, με σκοπό να στελεχώσουν τις Κτηματικές Υπηρεσίες που συστάθηκαν με το π.δ. 551/1988 (ΦΕΚ 259 Α'), καθώς και τις κεντρικές και ειδικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών που είχαν ως αντικείμενο τη διοίκηση και προστασία των δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί εθνικών κληροδοτημάτων, στέγαση δημόσιων υπηρεσιών και απαλλοτριώσεων.
Ωστόσο, για τους υπαλλήλους που διορίσθηκαν ή απέκτησαν με μετάταξη την ειδικότητα Κτηματικού δεν προβλέφθηκαν διαφορετικά τυπικά προσόντα από αυτά που προβλέπονται για την ένταξη στον κλάδο των Εφοριακών χωρίς ειδικότητα, γι' αυτό και σε περιπτώσεις αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών υπάλληλοι με την εν λόγω ειδικότητα αποσπάσθηκαν σε Υπηρεσίες εκτός αυτών που προβλέπονται στο Ν. 1882/1990 και αντίστοιχα υπάλληλοι χωρίς την ειδικότητα του Κτηματικού παρείχαν τις υπηρεσίες τους στις με τον ίδιο νόμο προβλεπόμενες υπηρεσίες, χωρίς όμως να καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις & αυτές. Ενόψει της εκτυλισσόμενης αναδιάρθρωσης των δομών του Υπουργείου Οικονομικών και της αυξημένης ανάγκης στελέχωσης του συνόλου των Υπηρεσιών του, προτείνεται όπως απαλειφθεί η ειδικότητα του Κτηματικού απο τον κλάδο των Εφοριακών και συμπεριληφθούν οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων που φέρουν την εν λόγω ειδικότητα στο σύνολο των οργανικών θέσεων των Εφοριακών χωρίς ειδικότητα, προκειμένου να διευκολυνθεί η αξιοποίηση όλων των υπαλλήλων από την Υπηρεσία σύμφωνα με τις συνεχώς αναδιαμορφούμενες ανάγκες της.
----


Το σχέδιο νόμου:

Άρθρο 37
Ρυθμίσεις για τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
1.    Η προβλεπόμενη αξιολόγηση της παραγράφου 21 του άρθρου 55 του ν.4002/2011 (Α7 180) επεκτείνεται και για τους λοιπούς υπαλλήλους, ανεξαρτήτως βαθμού και θέσης, όλων των υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ως προς την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που τίθενται. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων αυτών, ο τρόπος, η διαδικασία, τα όργανα αξιολόγησης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του συνόλου της διαδικασίας.

2.    Στην υποπαράγραφο γ1 της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α1 180), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (Α1 14), προστίθεται εδάφιο δεύτερο, ως εξής:
«Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μπορεί να καθορίζεται ή να ανακαθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση, ειδικά, των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και να συστήνονται ή να καταργούνται οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος, υποδιεύθυνσης ή διεύθυνσης της εν λόγω Γενικής Γραμματείας.»

3.    Ο τίτλος της υποπαραγράφου Ε.2. της παρ. Ε του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α' 222) αντικαθίσταται ως εξής:
«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ».

4.    Στο τέλος της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται υποπερίπτωση η', ως εξής:
«η. Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).»

5.    α. Στο τέλος της υποπερίπτωσης (5) της περίπτωσης 3.α της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 μετά τις λέξεις «κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού» προστίθενται λέξεις ως εξής:
«, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της υποπαραγράφου γ' της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α1180).»
β. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 6.α της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Επιτρέπεται κατ' εξαίρεση μέχρι 30.6.2013 και χωρίς αμοιβή η παράλληλη άσκηση των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων.»
γ. Στο τέλος της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται περίπτωση 7, ως εξής:
«7. Όπου σπς κείμενες διατάξεις αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, νοείται ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.»

6.    Καταργείται η ειδικότητα του Κτηματικού από τον κλάδο των Εφοριακών, όπως αυτή ορίστηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του ν.1882/1990, Οι οργανικές θέσεις των Εφοριακών υπαλλήλων που έφεραν τη συγκεκριμένη ειδικότητα προστίθενται στο σύνολο των οργανικών θέσεων των Εφοριακών υπαλλήλων χωρίς ειδικότητα.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο