Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις
Αλλες ειδήσεις

Δείτε επίσης

Νέο ελεγκτικό κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου αλλαγές στα Δ.Ε.Κ. και μετατροπή της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων σε Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε. ΜΕ.ΕΠ.) προβλέπει το νέο πολυνομοσχέδιο

Νέο ελεγκτικό κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου αλλαγές στα ΔΕΚ και μετατροπή της ΔΟΥ Μεγάλων επιχειρήσεων σε Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε. ΜΕ.ΕΠ.) προβλέπει το νέο πολυνομοσχέδιο.

Αιτιολογική έκθεση :
---

Αρθρο 36 Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε. ΦΟ.ΜΕ.Π.),
Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών και Θεσσαλονίκης και άλλα θέματα του Υπουργείου Οικονομικών

1.    Με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την αποδοτικότερη λειτουργία Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, για την αύξηση των δημοσίων εσόδων και την πάταξη της φοροδιαφυγής, ρυθμίζονται θέματα αυτών, με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 7 του άρθρου 36, ως εξής :
α) Αποσπάται από το σημερινό ΔΕΚ Αθηνών μία υποδιεύθυνση και έξι τμήματα ελέγχου και μεταφέρονται στην υπηρεσία φορολογικού ελέγχου, με τίτλο «Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε. ΦΟ.ΜΕ.Π.)», που συνιστάται και λειτουργεί ως ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία επιπέδου διεύθυνσης, με αρμοδιότητες στον φορολογικό έλεγχο επί των φορολογουμένων μεγάλου πλούτου όλης της Επικράτειας, όπως αυτοί θα προσδιορίζονται κάθε φορά, με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και στην βεβαίωση και στην αναγκαστική είσπραξη των εσόδων που προέρχονται από τους ελέγχους της υπηρεσίας αυτής.
β) Η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων μετατρέπεται σε ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία φορολογικού ελέγχου, ανασυγκροτείται και μετονομάζεται σε «Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε. ΜΕ.ΕΠ.)», με αρμοδιότητες στον φορολογικό έλεγχο, επί των μεγάλων επιχειρήσεων όλης της επικράτειας, όπως αυτές προσδιορίζονται κάθε φορά, με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και στην βεβαίωση και στην αναγκαστική είσπραξη των εσόδων που προέρχονται από τους ελέγχους της υπηρεσίας αυτής.
γ) Τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών και Θεσσαλονίκης ανασυγκροτούνται και περιέρχονται σε αυτά, εκτός από τον έλεγχο και οι αρμοδιότητες της αναγκαστικής είσπραξης των βεβαιωμένων από αυτά οφειλών.
δ) Ρυθμίζονται λειτουργικά και οργανωτικά θέματα Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
ε) Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στους Ελεγκτές Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους.

2.    Με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών προτείνονται τα ακόλουθα με τις διατάξεις των παραγράφων 8 έως 13 του άρθρου 36, ως εξής :
α) Ρυθμίζονται θέματα συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών που προκύπτουν από την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του ή από την αλλαγή της βαθμολογικής κλίμακας υπηρεσιακής εξέλιξης των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
β) Περιορίζεται το είδος των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που εκδίδονται από τις Δ.Ο.Υ., τα οποία θα ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ώστε να παύσει η έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που δεν προβλέπονται από φορολογικές διατάξεις, αλλά και η θεώρηση της υπογραφής υπευθύνων δηλώσεων για φορολογικά θέματα που ζητούνται από άλλες υπηρεσίες, χωρίς δυνατότητα ελέγχου του περιεχομένου αυτών. Τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις θα περιοριστούν στο ελάχιστο, οι δε υπεύθυνες δηλώσεις μπορεί να κατατίθενται απ ευθείας στους φορείς από τους οποίους ζητούνται. Οι παραπάνω ενέργειες είναι απολύτως απαραίτητες, λόγω της αναδιοργάνωσης των Δ.Ο.Υ., του περιορισμού του αριθμού αυτών και της ανάγκης απεμπλοκής τους από ενέργειες που δεν συμβάλλουν ή συμβάλλουν ελάχιστα στο κύριο έργο τους, το οποίο είναι η επιβολή, ο έλεγχος και η είσπραξη των φορολογικών εσόδων.
γ) Επιδιώκεται η άμεση εξυπηρέτηση των Ειδικών Επιτροπών Κοινωνικής Αρωγής, που λειτουργούν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με την χορήγηση των απαραίτητων γι' αυτές στοιχείων από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, χωρίς να χρειάζεται η συμμετοχή υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών στην συγκρότησή τους. Επισημαίνεται, ότι σήμερα κάθε Δ.Ο.Υ. απασχολεί δύο με τρεις υπαλλήλους, με τους αναπληρωτές τους στις επιτροπές αυτές, ανάλογα με τον αριθμό των Δήμων, στην περιοχή των οποίων εκτείνεται η χωρική της αρμοδιότητα, δ) Με τις διατάξεις του αρθρ. 17 Ν. 2523/1997, θεσπίστηκε ως αδίκημα φοροδιαφυγής η απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή, με την παράλειψη υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης στην φορολογία εισοδήματος. Αντίστοιχα, με τις διατάξεις του αρθρ. 18 του ίδιου νόμου, θεσπίστηκε ως αδίκημα φοροδιαφυγής η παράλειψη απόδοσης ή η ανακριβής απόδοση Φ.Π.Α., φόρου κύκλου εργασιών, παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών.
Στις δίκες που αφορούν αδικήματα των παραπάνω άρθρων, ως μάρτυρας παρίσταται εκπρόσωπος της ελεγκτικής αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του γενικού μέρους του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, οι οποίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται, όπου δεν ορίζεται άλλως, σύμφωνα με ρητή νομοθετική πρόβλεψη (παρ. 12 του άρθρου 21 του Ν. 2523/1997). Η πρόβλεψη αυτή του νομοθέτη για την αυτοπρόσωπη παράσταση μάρτυρα στο ακροατήριο σκοπεί στην άρση τυχόν αμφιβολιών και στη δημιουργία ισχυρής δικανικής πεποίθησης από το δικαστήριο, τόσο με την άμεση λήψη των αποδείξεων όσο και με την αντίκρουση των υπό του κατηγορουμένου αναπτυχθέντων.
Στην πράξη, ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι η υποχρεωτική παράσταση μαρτύρων στο ακροατήριο - και μάλιστα σε εργάσιμες ημέρες και ώρες - διαταράσσει την εύρυθμη λειτουργία των ελεγκτικών αρχών, αποσπά τους υπαλλήλους από τα κύρια καθήκοντά τους και εν τέλει αντιστρατεύεται τον σκοπό του νομοθέτη, ο οποίος συνίσταται στην σύλληψη και τον κολασμό κατά το δυνατόν μεγαλύτερου τμήματος της φοροδιαφυγής και όχι στην εμπλοκή σε ατέρμονες δικονομικές διαδικασίες.
Άλλωστε, η αυτοπρόσωπη παρουσία του μάρτυρα ουδέν συνεισφέρει στην διακρίβωση της αλήθειας, αφού το δικαστήριο αρκείται ως επί το πλείστον στο να λάβει υπόψη του τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου, όπως αυτά έχουν ήδη τεθεί υπόψη του δικαστηρίου με τη σχετική έκθεση ελέγχου. Με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου αυτού, προβλέπεται ότι στις δίκες που αφορούν αδικήματα των άρθρων 17 και 18 του παρόντος νόμου, η εμφάνιση του μάρτυρα στο ακροατήριο δεν είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει λάβει χώρα έγγραφη ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα ή του δικαστηρίου εκ μέρους του Προϊσταμένου της Αρχής που διενήργησε τον έλεγχο σχετικά με την διάρκεια της απόκρυψης των εισοδημάτων που απεκρύβησαν ή την διάρκεια της μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης ή διακράτησης του μη αποδοθέντος ή ανακριβώς αποδοθέντος ή διακρατηθέντος φόρου προστιθέμενης αξίας, φόρου κύκλου εργασιών, καθώς και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών και την πληρωμή τέτοιων φόρων, τελών και εισφορών με τις κάθε είδους προβλεπόμενες προσαυξήσεις, τέλη και πρόστιμα επ' αυτών, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την δικάσιμο. Και τούτο, διότι, κατά ρητή νομοθετική πρόβλεψη, η διάρκεια της απόκρυψης, μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης των οφειλόμενων φόρων, τελών ή εισφορών λαμβάνονται υπόψη κατά το στάδιο επιμέτρησης της ποινής, η δε εκ των υστέρων πληρωμή αυτών δύναται υπό προϋποθέσεις να οδηγήσει στην εξάλειψη του αξιοποίνου.

αρ. 13 Η Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων συστάθηκε με τις διατάξεις του νόμου 4002/2011 και έχει αρμοδιότητα σε όλη την Ελλάδα για επιχειρήσεις που τα ετήσια έσοδα τους υπερβαίνουν τα 30.000.000C, ως εκ τούτου είναι υποχρεωμένη να διενεργεί φορολογικούς ελέγχους στην έδρα των επιχειρήσεων και να μετακινούνται οι ελεγκτές της σε όλη τη Χώρα. Οι ελεγκτές των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων που έχουν αρμοδιότητα ελέγχου για επιχειρήσεις με έσοδα κάτω των 30.000.000€ έχουν τη δυνατότητα χρήσης επιβατικού IX αυτοκινήτου σε έκτακτες περιπτώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου δ' της περίπτωσης Β' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου 2685 (ΦΕΚ 35/ Α'/1999), δυνατότητα που πρέπει να αποκτήσουν και οι ελεγκτές της Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων, οι οποίοι πρέπει να πραγματοποιήσουν εντός του 2013 πολύ μεγάλο αριθμό ελέγχων, που έχει μάλιστα καταγραφεί και ως μνημονιακή υποχρέωση της Χώρας μας.
---

Το σχέδιο νόμου :


Αρθρο 36
Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε. ΦΟ.ΜΕ.Π.),
Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε. ΜΕ.ΕΠ.), Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών και Θεσσαλονίκης και άλλα θέματα του Υπουργείου Οικονομικών


1. α. Συνιστάται ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία φορολογικού ελέγχου επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο «Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)», η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, έχει έδρα στον δήμο Αθηναίων και η κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται σε όλη την επικράτεια.
Η Υποδιεύθυνση Γ και έξι Εποπτείες Ελέγχου, επιπέδου τμήματος αποσπώνται από το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (ΔΕΚ) Αθηνών, μετονομάζονται και μεταφέρονται στην υπηρεσία του προηγούμενου εδαφίου, στην οποία συνιστάται μία ακόμη Υποδιεύθυνση και έξι επιπλέον οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος.
Στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου μεταφέρονται οι κατωτέρω αρμοδιότητες για τους φορολογουμένους μεγάλου πλούτου όλης της επικράτειας:

αα) οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.2343/1995 (Α' 211), όπως ισχύει και της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 280/1997 (Α'203), όπως ισχύουν. Κατά την έναρξη λειτουργίας του το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των υποθέσεων που προβλέπονται από την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1039/2012 (Β'342), όπως ισχύει μετά από την τροποποίησή της με την όμοια απόφαση 1202/2012 (Β'3007), των υποθέσεων που έχουν ανατεθεί στο ΔΕΚ Αθηνών με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αριθ. ΔΕΛ Α 1139975 ΕΞ 2012/10.10.2012 (Β' 2756), καθώς και των αλλοδαπών εταιρειών εκμετάλλευσης ακινήτων, για τις οποίες δεν προκύπτει το φυσικό πρόσωπο ή των ημεδαπών εταιρειών εκμετάλλευσης ακινήτων, στις οποίες συμμετέχει αλλοδαπή εταιρεία χωρίς να εμφανίζεται το φυσικό πρόσωπο,
ββ) οι αρμοδιότητες που αφορούν στην βεβαίωση και στην αναγκαστική είσπραξη για τα έσοδα που προέρχονται από ενέργειες του Κ.Ε. ΦΟ.ΜΕ.Π., για τους φορολογουμένους μεγάλου πλούτου.
Οι φορολογούμενοι μεγάλου πλούτου καθορίζονται ή ανακαθορίζονται, με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. β.1. Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις, δώδεκα (12) Τμήματα, από τα οποία δύο αυτοτελή και ένα Γραφείο, ως εξής:

αα) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Α' Τμήματα Ελέγχου Α' έως και Ε'
ββ) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Β' Τμήματα Ελέγχου ΣΤ' έως και Γ
ΥΥ) Στον Προϊστάμενο του Κ.Ε. ΦΟ.ΜΕ.Π υπάγονται, απευθείας: ί. Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων

ii. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης β.2. Οι αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου κατανέμονται στις οργανικές του μονάδες, ως ακολούθως : αα) Τμήματα Ελέγχου Α' έως και Γ
Κάθε Τμήμα Ελέγχου ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Π.Δ. 280/1997 επί των υποθέσεων που ανατίθενται σε αυτό με πράξη του Προϊσταμένου του Κ.Ε. ΦΟ.ΜΕ.Π. ββ) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης Το Τμήμα έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όπως επίσης τις  αρμοδιότητες των εδαφίων α' έως και ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του π.δ. 280/1997 και την νομική υποστήριξη του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.. Επίσης, έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως, μετά από την μεταφορά σε αυτό των αρμοδιοτήτων του Τμήματος «Λογιστικό» των ίδιων Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για τα έσοδα που προέρχονται από τους ελέγχους του Κ.Ε. ΦΟ.ΜΕ.Π., που διενεργούνται από την έναρξη της λειτουργίας του και εξής.
Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων, στο οποίο περιέρχονται οι αρμοδιότητες, που περιγράφονται στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης.
ΥΥ) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης
Το Τμήμα έχει την αρμοδιότητα της διοικητικής και μηχανογραφικής Υποστήριξης του Κ.Ε. ΦΟ.ΜΕ.Π.

γ. Οι υφιστάμενες, κατά την έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., εκκρεμείς υποθέσεις φορολογουμένων μεγάλου πλούτου του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Αθηνών ολοκληρώνονται από το Κ.Ε. ΦΟ.ΜΕ.Π., στο οποίο μεταφέρονται οι αρμοδιότητες της υποπαραγράφου α' της παρούσας παραγράφου για αυτές, μαζί με το σχετικό αρχείο. Ο έλεγχος των υποθέσεων αυτών θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί, χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέας εντολής, από τον ίδιο ή τους ίδιους ελεγκτές, στους οποίους έχει ανατεθεί, οι οποίοι μετακινούνται γι αυτόν τον σκοπό στο Κ.Ε. ΦΟ.ΜΕ.Π.. Από το Κ.Ε. ΦΟ.ΜΕ.Π. ασκείται επίσης η εκπροσώπηση της φορολογικής αρχής στα δικαστήρια για τις υποθέσεις αυτές.
Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρμοδιότητες, η διαδικασία και ο τρόπος μεταφοράς των υποθέσεων και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.

α. Η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων (παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4002/2011 - Α' 180) μετατρέπεται σε ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία φορολογικού ελέγχου, που υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, μετονομάζεται σε «Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)», έχει έδρα στον Δήμο Αθηναίων και η κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται σε όλη την επικράτεια. Το Κέντρο του προηγούμενου εδαφίου έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (Α' 211) και της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 280/1997 (Α7 203), όπως ισχύουν και τις αρμοδιότητες της βεβαίωσης και της αναγκαστικής είσπραξης εσόδων που αφορούν στις μεγάλες επιχειρήσεις όλης της επικράτειας, για τα έσοδα που προέρχονται από τους ελέγχους της υπηρεσίας αυτής.
Ως προς τον έλεγχο, το Κ.Ε. ΜΕ.ΕΠ. έχει αρμοδιότητα τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου, σε:

αα) Φορολογουμένους, γενικά, με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) ευρώ.
ββ) Συνδεδεμένες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους ή σε μητρικές επιχειρήσεις των συνδεδεμένων επιχειρήσεων που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του ν.2190/1920, ανεξάρτητα από τη διαχειριστική περίοδο που αφορούν και το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους,
γγ) Επιχειρήσεις που προήλθαν από οποιοδήποτε μετασχηματισμό καθώς και των πριν το μετασχηματισμό επιχειρήσεων.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις καθορίζονται ή ανακαθορίζονται, με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


β.1. Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις, δεκατρία (13) Τμήματα, από τα οποία τρία αυτοτελή και ένα Γραφείο, ως εξής:
αα) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Α' Τμήματα Ελέγχου Α' έως και Ε7
ββ) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Β' Τμήματα Ελέγχου ΣΤ έως και Γ
γγ) Στον Προϊστάμενο του Κ.Ε. ΜΕ.ΕΠ., υπάγονται, απευθείας: ί. Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων
ii.    Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης
iii.    Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Διαδικασιών

β.2. Οι αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων κατανέμονται στις οργανικές του μονάδες, ως ακολούθως: αα) Τμήματα Ελέγχου Α' έως και Γ
Κάθε Τμήμα Ελέγχου ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Π.Δ. 280/1997 επί των υποθέσεων που ανατίθενται σε αυτό με πράξη του Προϊσταμένου του Κ.Ε. ΜΕ.ΕΠ. ββ) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης Το Τμήμα ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τις αρμοδιότητες των εδαφίων α' έως και ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 280/1997 και την νομική υποστήριξη του Κ.Ε. ΜΕ.ΕΠ. Επίσης, έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με το Τμήμα Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως, μετά από την μεταφορά σε αυτό των αρμοδιοτήτων του Τμήματος «Λογιστικό» των ίδιων Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για τα έσοδα που προέρχονται από τους ελέγχους του Κ.Ε. ΜΕ.ΕΠ. και, επίσης, παρακολουθεί τα βεβαιωθέντα στην Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων έσοδα. Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων, στο οποίο περιέρχονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος, που περιγράφονται στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης.
γγ) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης Το Τμήμα αναλαμβάνει την διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη του Κ.Ε. ΜΕ.ΕΠ.
δδ) Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Διαδικασιών
Το Τμήμα παραλαμβάνει όλες τις τροποποιητικές - συμπληρωματικές δηλώσεις για την περίοδο που λειτουργούσε η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και η Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, καθώς και συναφή θέματα που θα καθορισθούν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση ορίζεται η ημερομηνία παύσης λειτουργίας του Τμήματος.

γ. Υποθέσεις για τις οποίες έχει αρχίσει ο έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην με αριθμό 1039/2012 όπως ισχύει, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, ελέγχονται από αυτές, εκτός των υποθέσεων που μεταφέρονται στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου.
Από το Κ.Ε. ΜΕ.ΕΠ. ασκείται επίσης η εκπροσώπηση της φορολογικής αρχής στα δικαστήρια για τις υποθέσεις αυτές.
Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρμοδιότητες, η διαδικασία και ο τρόπος μεταφοράς των υποθέσεων και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.

δ. Από την έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε. ΜΕ.ΕΠ. μεταφέρονται όλες οι αρμοδιότητες, που αφορούν στις μεγάλες επιχειρήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στις υποπαραγράφους α' και β' της παρούσας παραγράφου, από την Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων στις κατά τόπον αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και σης Φ.Α.Ε.. Ανωνύμων Εταιρειών.
α. Στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών και Θεσσαλονίκης, εκτός από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (Α' 211) και της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 280/1997 (Α'203), όπως ισχύουν, μεταφέρονται από τις Δ.Ο.Υ., κατά λόγο της καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητάς τους και οι αρμοδιότητες που αφορούν την αναγκαστική είσπραξη των βεβαιωμένων από αυτά οφειλών, από την έναρξη λειτουργίας αυτών με την νέα τους συγκρότηση. Ως προς τον έλεγχο, τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα έχουν αρμοδιότητα τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου σε φορολογουμένους με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ και μέχρι είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) ευρώ χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Α. i. Το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών ανασυγκροτείται και διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις και έντεκα (11) Τμήματα, από τα οποία ένα αυτοτελές και δύο Γραφεία, ως εξής:
α) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Α' Τμήματα Ελέγχου Α' έως και Ε'
β) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Β' Τμήματα Ελέγχου ΣΤ' έως και Γ
γ) Στον Προϊστάμενο του ΔΕΚ Αθηνών υπάγονται, απευθείας:
αα) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων
ββ) Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης ii. Οι αρμοδιότητες του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Αθηνών κατανέμονται στις οργανικές του μονάδες, ως ακολούθως: α) Τμήματα Ελέγχου Α' έως και Γ

Κάθε Τμήμα Ελέγχου ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Π.Δ. 280/1997 επί των υποθέσεων που ανατίθενται σε αυτό με πράξη του Προϊσταμένου του ΔΕΚ. β) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης Το Τμήμα έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τις αρμοδιότητες των εδαφίων α' έως και ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 280/1997 και την νομική υποστήριξη του ΔΕΚ. Επίσης, έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως, μετά από την μεταφορά σε αυτό των αρμοδιοτήτων του Τμήματος «Λογιστικό» των ίδιων Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για τα έσοδα που προέρχονται από τους ελέγχους του ΔΕΚ, που λαμβάνουν χώρα από την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος.

Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων, στο οποίο περιέρχονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος, που περιγράφονται στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης.

γ) Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης Το Γραφείο αναλαμβάνει τη διοικητική και μηχανογραφική Υποστήριξη του ΔΕΚ.
Β. i. Το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (Δ.Ε.Κ.) Θεσσαλονίκης ανασυγκροτείται και διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα και δύο Γραφεία, ως εξής:
α) Τμήματα Ελέγχου Α' έως και Γ'
β) Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων
γ) Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης

ii.    Οι αρμοδιότητες του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και Γραφείων του και είναι ίδιες με τις αρμοδιότητες των ομώνυμων Τμημάτων και Γραφείων του ΔΕΚ Αθηνών.

iii.    Η παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3259/2004 (ΑΊ49) παύει να ισχύει.

β. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρμοδιότητες των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ορίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για τις εκκρεμείς υποθέσεις αυτών, καθώς και για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

γ. Υποθέσεις για τις οποίες έχει αρχίσει ο έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση με αριθμό 1039/2012 όπως ισχύει, μέχρι την έναρξη λειτουργίας των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης με την νέα τους συγκρότηση, ελέγχονται από αυτές, εκτός των υποθέσεων που μεταφέρονται στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου. Οι υφιστάμενες, κατά την έναρξη λειτουργίας των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης με την νέα τους συγκρότηση, εκκρεμείς υποθέσεις, που έχουν ανατεθεί : i. στις υφιστάμενες Εποπτείες Ελέγχου του ΔΕΚ Αθηνών και ii. στα υφιστάμενα Τμήματα Ελέγχου του ΔΕΚ Θεσσαλονίκης, ανατίθενται με πράξη του Προϊσταμένου εκάστου ανασυγκροτημένου ΔΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 280/1997, στα Τμήματα Ελέγχου Α' έως και Γ του ΔΕΚ Αθηνών και στα Τμήματα Ελέγχου Α' έως και Γ του ΔΕΚ Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, πλην όσων μεταφέρονται στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου. Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, αυτός μπορεί να συνεχιστεί από τους ίδιους υπαλλήλους, στους οποίους έχει ανατεθεί με την αρχική εντολή ελέγχου, ανεξάρτητα αν οι υπάλληλοι αυτοί έχουν τοποθετηθεί σε άλλο Τμήμα ελέγχου χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας εντολής. Κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του ελέγχου, ο υπάλληλος θεωρείται ότι υπηρετεί στο Τμήμα ελέγχου που είναι αρμόδιο για την διενέργεια του ελέγχου αυτού.

4.    Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης των Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και ΔΕΚ είναι υπόλογοι έναντι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του Π.Δ, 16/1989 (Α' 6).

5.    α. Των Κέντρων Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου και Μεγάλων Επιχειρήσεων, των Υποδιευθύνσεων και των Τμημάτων αυτών, πλην των Τμημάτων Δικαστικού και Νομικής υποστήριξης και Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης, προΐστανται υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου Εφοριακών και των αντίστοιχων προσωρινών, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων που ισχύουν για τους προϊσταμένους Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Εποπτειών Ελέγχου και Τμημάτων Ελέγχου των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
β. Των Τμημάτων Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης των Κ.Ε. ΦΟ.ΜΕ.Π., ΜΕ.ΕΠ. και των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών και των αντίστοιχων προσωρινών, με τα προσόντα και τις προϋποθέσεις της προηγούμενης υποπαραγράφου της παρούσας παραγράφου, κατά προτεραιότητα με πτυχίο νομικών σπουδών ή αντίστοιχη εμπειρία.
γ. Των Τμημάτων Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των Κ.Ε. ΦΟ.ΜΕ.Π. και ΜΕ.ΕΠ. προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του κλάδου Εφοριακών και των αντίστοιχων προσωρινών.

6. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου και Μεγάλων Επιχειρήσεων, καθώς και των νέων τμημάτων και γραφείων των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης και ο χρόνος παύσης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων ορίζεται σε ένα μήνα από την δημοσίευση του παρόντος νόμου.


7.Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται και ανακαθορίζονται:
α. οι οργανικές θέσεις προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων και των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς και οι θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους του άρθρου 4 του ν.3943/2011 (Α' 66).
β. η κατά τόπον και καθ' ύλη ν αρμοδιότητα των ανωτέρω Υπηρεσιών, η περαιτέρω εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων και η κατανομή τους στις οργανικές μονάδες των προηγούμενων παραγράφων, καθώς και κάθε άλλο θέμα, που προκαλείται από την μεταφορά αρμοδιοτήτων ή αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και στην λειτουργία των παραπάνω υπηρεσιών.
γ. ο κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Ελέγχου, των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων και των Δ.Ο.Υ., ο κανονισμός καθηκόντων του προσωπικού τους και η περιγραφή των θέσεων εργασίας αυτών.


8.α. Στην υποπαράγραφο β' της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (ΑΊ80), όπως προστέθηκε με την παρ, 9 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (ΑΊ4), μετά από την λέξη «καταργούνται» τίθενται οι λέξεις «ή να αναστέλλεται η λειτουργία» και μετά από τη φράση «οποιουδήποτε επιπέδου» τίθενται οι λέξεις «ή επιμέρους οργανικών μονάδων υπαγόμενων σε αυτές», β. Στην υποπαράγραφο α' της παρ. 15 του άρθρου 55 του ν. 4002/2012 (Α'180), μετά από τις λέξεις «Αυτοτελές Γραφείο» τίθενται οι λέξεις «ή από Υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος σε Υποδιεύθυνση ή Τμήμα υπαγόμενο σε Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο».
γ. Ο αριθμός των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και οι οργανικές μονάδες, στις οποίες κατανέμονται και ανακατανέμονται αυτές, καθορίζονται ή ανακαθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3943/2011.

9.α. Με αποφάσεις του αρμόδιου για την συγκρότηση οργάνου, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να ανασυγκροτούνται συλλογικά όργανα (επιτροπές, συμβούλια, ομάδες εργασίας ή έργου) του Υπουργείου Οικονομικών, σε οποιαδήποτε περίπτωση
προκύψει μετονομασία ή μεταβολή στην οργάνωση των Γενικών ή Ειδικών Γραμματειών αυτού, στις Γενικές Διευθύνσεις ή σε οποιαδήποτε οργανική μονάδα, από την οποία προβλέπεται για την νόμιμη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου η συμμετοχή υπαλλήλου, ως προέδρου, συντονιστή ή μέλους.
β. Όπου για την συμμετοχή μελών, εισηγητών ή γραμματέων σε συλλογικό όργανο κάθε μορφής, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, απαιτείται ως τυπική προϋπόθεση η κατοχή Α' ή Β' βαθμού, στο εξής απαιτείται η κατοχή τουλάχιστον Γ ή Δ', αντίστοιχα, βαθμού.
γ. Όπου για την νόμιμη συγκρότηση συλλογικού οργάνου προβλέπεται η συμμετοχή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, ως προέδρου, συντονιστή ή μέλους, σε περίπτωση που δεν υφίσταται ή ελλείπει αυτός, με απόφαση του οργάνου το οποίο είναι αρμόδιο για την συγκρότηση αυτού, ορίζεται στην θέση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης στο συλλογικό όργανο και μέχρι την πλήρωση της θέσης αυτού στην Γενική Διεύθυνση, ένας προϊστάμενος Διεύθυνσης ή υπηρεσίας επιπέδου Διεύθυνσης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών.

10.    Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ν.1882/1990 (Α'43) αντικαθίσταται, ως εξής:
«5. Οι Δ.Ο.Υ. εκδίδουν μόνο τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις, που περιλαμβάνονται σε αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή σε κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, οι οποίες κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος εκδίδονται εντός διμήνου, από της δημοσιεύσεώς του. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.»,

11.    Στις Ειδικές Επιτροπές Κοινωνικής Αρωγής του ν. 57/1973 (Α' 149) και της με αριθμό 139491/16.11.2006 κοινής Υπουργικής απόφασης, όπως ισχύουν, που λειτουργούν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και οι οποίες ανασυγκροτούνται με όμοια κοινή Υπουργική απόφαση, δεν συμμετέχουν, από της δημοσιεύσεως της παρούσας διάταξης, υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών. Τα στοιχεία που απαιτούνται για την λειτουργία των Επιτροπών ζητούνται εγγράφως από αυτές και χορηγούνται, επίσης εγγράφως ή ηλεκτρονικά από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ή τη Γ.Γ.Π.Σ.

12.    Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ν. 2523/1997 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Στις δίκες που αφορούν αδικήματα των άρθρων 17 και 18 του παρόντος νόμου, η εμφάνιση του μάρτυρα στο ακροατήριο δεν είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει λάβει χώρα έγγραφη ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα ή του δικαστηρίου εκ μέρους του Προϊσταμένου της Αρχής που διενήργησε τον έλεγχο σχετικά με τη διάρκεια της απόκρυψης των εισοδημάτων που αποκρύφτηκαν ή τη διάρκεια της μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης ή διακράτησης του μη αποδοθέντος ή ανακριβώς αποδοθέντος ή διακρατηθέντος φόρου προστιθέμενης αξίας, φόρου κύκλου εργασιών, καθώς και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών και την πληρωμή τέτοιων φόρων, τελών και εισφορών με τις κάθε είδους προβλεπόμενες προσαυξήσεις, τέλη και πρόστιμα επ' αυτών, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο.»

13. Το εδάφιο δ' της περίπτωσης Β' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν.2685/1999 (Α' 35) εφαρμόζεται και για τη διενέργεια ελέγχων από τα όργανα της παραγράφου 2 του παρόντος.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο