Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Οι ρυθμίσεις στον Κ.Ε.Δ.Ε. με το νέο πολυνομοσχέδιο

Οι ρυθμίσεις στο ΚΕΔΕ με το νέο πολυνομοσχέδιο

Η αιτιολογική έκθεση :
---
Αρθρο 35 Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Ε.Δ.Ε.
1.Με τη διάταξη της παραγράφου 1, θεσπίζεται η δυνατότητα κοινοποίησης των προβλεπόμενων στα άρθρα 30 και 30 Α του ν.δ. 356/1974 κατασχέσεων στα χέρια τρίτων και Πιστωτικών Ιδρυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και της δήλωσης αυτών σύμφωνα με το άρθρο 32 του ανωτέρω νομοθετικού διατάγματος, όπως θα οριστούν λεπτομέρειες με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με σκοπό την απλοποίηση, την επιτάχυνση των διαδικασιών είσπραξης καθώς και την εξοικονόμηση δαπανών.

2.    Παρά τις μεγάλες δημοσιονομικές ανάγκες της χώρας, η ικανοποίηση των απαιτήσεων του Δημοσίου, κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών του, ιδίως κατά τα τελευταία χρόνια, κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, και αυτό γιατί προηγούνται της κατάταξης του Δημοσίου απαιτήσεις άλλων πιστωτών με υπέρτερο προνόμιο, όπως τα ασφαλιστικά ταμεία, οι δικηγόροι, οι εργαζόμενοι, οι ενυπόθηκοι κλπ. Η εισαγόμενη διάταξη της παραγράφου 2 στοχεύει να αναβαθμίσει την κατάταξη του Δημοσίου, συγχρόνως, όμως, παρά τις υφιστάμενες ανάγκες, η αναβάθμιση αυτή περιορίζεται μόνο στον οφειλόμενο Φ.Π.Α και τούτο, προκειμένου να μη διαταραχθεί σε σοβαρό βαθμό το υφιστάμενο καθεστώς των λοιπών προνομίων κατάταξης.

3.    Με    τις ρυθμίσεις της παραγράφου 3 εισάγεται, για πρώτη φορά, η νόμιμη υποχρέωση προς άμεση καταβολή στο Δημόσιο του συνόλου των απαιτήσεών του που έχουν καταταγεί επί πλειστηριάσματος ως εισπρακτέες, ανεξάρτητα από τη δικαστική προσβολή της κατάταξης αυτών και τούτο προς αποφυγή της μεγάλης καθυστέρησης στην είσπραξη των δημοσίων εσόδων, λόγω της μακροχρόνιας διεξαγωγής των σχετικών δικών. Επίσης, εισάγεται ρύθμιση αναδρομικής εφαρμογής της ρύθμισης επί παλαιοτέρων και εκκρεμών (δηλ. μη τελεσίδικων) πινάκων κατάταξης, προκειμένου να γίνει άμεση είσπραξη και των δημοσίων εσόδων που «λιμνάζουν» επί χρόνια στο Ταμείο Παρακαταθηκών. Σημειώνεται ότι γίνεται ρητή μνεία περί εφαρμογής των πιο πάνω ρυθμίσεων σε κάθε είδους διαδικασία κατάταξης δανειστών, ανεξάρτητα από τις διατάξεις που τις διέπει (ήτοι Κ.Ε.Δ.Ε., ΚΠολΔ, ΠτωχΚ κλπ.), προκειμένου να μη περιορισθεί η εφαρμογή τους μόνο στους πίνακες που συντάσσονται μετά τη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
---

Το σχέδιο νόμου :
---

Άρθρο 35 Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Ε.Δ.Ε.

1. Στο άρθρο 84 του ν.δ. 356/1974 προστίθεται τρίτη παράγραφος ως ακολούθως:
«3. Οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 30 και 30 Α δύναται να ενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον
α) τα προς επίδοση έγγραφα φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3979/2011,
β) το προς ο η επίδοση πρόσωπο έχει γνωστοποιήσει συγκεκριμένο μέσο ως προτιμώμενο, ανεξάρτητα αν έχει συγκατατεθεί ρητά στη χρήση του. Η επίδοση θεωρείται ότι συντελέστηκε κατά την ημερομηνία και ώρα παράδοσης του εγγράφου στο ηλεκτρονικό μέσο που δηλώθηκε ως προτιμώμενο. Απόδειξη, που θα φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή,κατά την ως άνω έννοια ισχύει ως έκθεση επίδοσης. Τα προηγούμενα εδάφια ισχύουν αναλόγως και για την υποβολή της δήλωσης του άρθρου 32.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης παραγράφου.»

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 61 του ν.δ. 356/1974 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:
«Κατ' εξαίρεση, για τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του από φόρο προστιθέμενης αξίας, με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, το Δημόσιο κατατάσσεται στην υπ' αριθ. 2 σειρά του ίδιου άρθρου και πριν από την ικανοποίηση των απαιτήσεων του άρθρου 976 ΚΠολΔ.»

3.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 58 του ν.δ. 356/1974 καταργείται και προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Κατ' εξαίρεση, αν δικαιούχος των αμφισβητούμενων απαιτήσεων είναι το Δημόσιο, καταβάλλεται αμέσως το σύνολο της καταταγείσης απαίτησής του, η οποία επιστρέφεται ατόκως στον υπάλληλο του πλειστηριασμού μέσα σε δύο μήνες από την επίδοση στη Δ.Ο.Υ. της τελεσίδικης απόφασης που απέβαλε από τον πίνακα την εισπραχθείσα απαίτηση του Δημοσίου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και στους πίνακες κατάταξης δανειστών, που συντάχθηκαν πριν από την έναρξη της ισχύος της. Ο χρόνος μεταξύ της είσπραξης και της επαναβεβαίωσης της αποβληθείσης απαίτησης του Δημοσίου δεν προσμετράται στην προθεσμία παραγραφής της. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται, αναλόγως, και στις πτωχευτικές διανομές καθώς και σε κάθε άλλη διαδικασία κατάταξης δανειστών, ανεξάρτητα από τις διατάξεις που τη διέπουν.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο