Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Προτάσεις για την πάταξη της γραφειοκρατίας από τον Συνήγορο του Πολίτη

Προτάσεις χαμηλού δημοσιονομικού κόστους απηύθυνε ο Συνήγορος του  Πολίτη, με ειδική έκθεσή του, προς τους αρμόδιους  Υπουργούς.

Ο Συνήγορος του Πολίτη υπέβαλε ένα σύνολο προτάσεων - νομοθετικών, οργανωτικών, λειτουργικών- προς διάφορα Υπουργεία, με σκοπό να απλοποιηθούν και να επιταχυνθούν διαδικασίες, να αυξηθεί η διαφάνεια στη διοικητική δράση και να υπάρξει αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Με επιστολή της προς τους αρμόδιους Υπουργούς στις 19 Δεκεμβρίου 2012, η Συνήγορος του Πολίτη, Καλλιόπη Σπανού, διαβιβάζει την ειδική αυτή έκθεση με σκοπό να μειωθεί η γραφειοκρατία, ώστε η διοίκηση να σταθεί δίπλα στους πολίτες και να διατηρήσει την κοινωνική συνοχή, έχοντας βελτιώσει τη σχέση εμπιστοσύνης του πολίτη με το κράτος. Η ειδική έκθεση παρουσιάζει συνολικά ογδόντα (80) προτάσεις χαμηλού δημοσιονομικού κόστους προς δώδεκα (12) Υπουργεία. Οι προτάσεις αυτές έχουν προκύψει από τη διερεύνηση ποικίλων αναφορών πολιτών προς την Ανεξάρτητη Αρχή. Αφορούν εισηγήσεις προς τροποποίηση της νομοθεσίας, της οργάνωσης ή ακόμη της απλής πρακτικής των υπηρεσιών, με τις οποίες είναι
δυνατόν, χωρίς σημαντική ή και καθόλου δαπάνη, να απλοποιηθούν και να επιταχυνθούν διαδικασίες, να αυξηθεί η διαφάνεια στη διοικητική δράση και να υπάρξει αποτελεσματικότερη οργάνωση με τα ίδια μέσα και το υπάρχον δυναμικό.
Από το σύνολο των προτάσεων οι περισσότερες (42) απαιτούν τροποποίηση νόμου ή άλλη κανονιστική ρύθμιση, χωρίς ωστόσο επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Η επιβάρυνση των πολιτών, αντίθετα, αίρεται αν υιοθετηθούν προτάσεις που εκλογικεύουν την επαφή τους με οικονομικές υπηρεσίες, όπως λ.χ. ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για την επιβολή δημοτικών τελών, φόρων, εισφορών και δικαιωμάτων (βλ.πρόταση υπ’αριθμ. 3.2), η επανόρθωση εσφαλμένης βεβαίωσης φόρου από τη φορολογική αρχή (βλ.πρόταση υπ’αριθμ. 2.1), η άρση φορολογικού απορρήτου σε περιπτώσεις αγωγών διατροφής (βλ.πρόταση υπ’αριθμ. 2.3) και η θέσπιση αυτοτελούς φορολογικής υποχρέωσης των συζύγων και χωριστή εκκαθάριση του φόρου τους (βλ.πρόταση υπ’αριθμ. 2.8). Ιδιαίτερη σημασία έχουν επίσης οι προτάσεις για τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, όπως είναι η ενεργοποίηση των ρυθμίσεων για την ηλεκτρονική
επικοινωνία των πολιτών με δημόσιες υπηρεσίες (βλ.πρόταση υπ’αριθμ. 4.1) και η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου μόνιμων κατοίκων (βλ.πρόταση υπ’αριθμ. 3.4). Σημαντικές για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών είναι, μεταξύ άλλων, οι προτάσεις νομοθετικής ενίσχυσης της εφαρμογής του θεσμού της αναδοχής ανηλίκων (βλ.πρόταση υπ’αριθμ. 8.5) και της εισαγωγής στη δημόσια
εκπαίδευση του θεσμού του σχολικού κανονισμού με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων (βλ.πρόταση υπ’αριθμ. 6.1).
Η κωδικοποίηση διατάξεων μπορεί να είναι πολύ σημαντική για την άσκηση δικαιωμάτων, λ.χ. η κωδικοποίηση της νομοθεσίας όσον αφορά τα τεχνικά επαγγέλματα (βλ.πρόταση υπ’αριθμ. 5.3). όπως και η ολοκλήρωση κανονιστικών πράξεων, για παράδειγμα η ολοκλήρωση της έκδοσης όρων δόμησης σε ζώνες Β΄ προστασίας αρχαιολογικών χώρων (βλ.πρόταση υπ’αριθμ. 6.8).

Ήσσονες, τέλος, νομοθετικές τροποποιήσεις μπορεί να έχουν μεγάλη σημασία για την εξυπηρέτηση των πολιτών, όπως η νομοθετική ρύθμιση για την εξυπηρέτηση πολιτών που αδυνατούν να προσέλθουν αυτοπροσώπως στην αστυνομία για υποβολή αίτησης για έκδοση δελτίου ταυτότητας (βλ.πρόταση υπ’αριθμ. 11.1). Ομοίως χαμηλού κόστους είναι και οι οργανωτικής φύσεως αλλαγές, συνολικά 13 προτάσεις, που εισφέρουν οργανωτικά κριτήρια ή αφορούν απλώς εσωτερικές διευθετήσεις των υπηρεσιών αλλά με ουσιαστικό αποτέλεσμα για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Για παράδειγμα, η τυποποίηση απαντήσεων σε συχνές ερωτήσεις (Frequently Asked Questions) στην ιστοσελίδα του ΓΛΚ θα έδινε άμεσες λύσεις σε πολίτες που τους απασχολούν ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα (βλ.πρόταση υπ’αριθμ. 2.10), ο συμψηφισμός από το ΙΚΑ αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών με υφιστάμενες παροχές θα ήταν σημαντική και αναγκαία διευκόλυνση των οφειλετών (βλ.πρόταση υπ’αριθμ. 8.11) και η βελτίωση της διαδικασίας υπαγωγής στα προγράμματα επιχορήγησης των νέων επαγγελματιών από τον ΟΑΕ. θα βοηθούσε την ουσιαστική τους στήριξη σε μια δύσκολη συγκυρία (βλ.πρόταση υπ’αριθμ. 8.1). Βασική για την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών θα ήταν η υλοποίηση της ρύθμισης για λειτουργία οικογενειακών δικαστηρίων (βλ.πρόταση υπ’αριθμ. 10.1), ενώ η απλή οργανωτική πρόταση για κατάρτιση πρωτοκόλλου διαδικασίας στο
πλαίσιο διαγωνισμών προμηθειών του δημοσίου και τήρησή του σε άμεσα προσβάσιμο δημόσιο αρχείο (βλ.πρόταση υπ’αριθμ. 9.1) θα ήταν σημαντικό βήμα διοικητικής διαφάνειας.
Η βελτίωση, τέλος, της λειτουργίας του Κτηματολογίου, με άμεση αντιμετώπιση των πρόδηλων σφαλμάτων και λειτουργία οριστικών κτηματολογικών γραφείων (βλ.πρόταση υπ’αριθμ. 7.3) αλλά και η επιτάχυνση της κύρωσης δασικών χαρτών και της διαδικασίας εξέτασης των σχετικών αντιρρήσεων (βλ.πρόταση υπ’αριθμ. 7.4), αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα οργανωτικών προτάσεων με απτά αποτελέσματα για την ασφάλεια δικαίου σε σχέση τόσο με την προστασία του περιβάλλοντος όσο και με τα περιουσιακά δικαιώματα των πολιτών. Πολλές (25) από τις προτάσεις της παρούσας έκθεσης αφορούν απλώς διοικητική πρακτική, συχνά με τη μορφή εγκυκλίων οδηγιών της διοίκησης. Υπάρχουν λ.χ. περιθώρια βελτίωσης της διαδικασίας ληξιαρχικών εγγραφών με
εγκύκλιες οδηγίες ως προς α) τη δήλωση γέννησης κι από τους δύο γονείς, β) τη σαφή διάκριση ονοματοδοσίας και βάπτισης (βλ.πρόταση υπ’αριθμ. 3.6). Άλλο παράδειγμα αλλαγής πρακτικής είναι η πρόταση να χορηγείται τουλάχιστον η δαπάνη απλής μαστογραφίας σε ασφαλισμένες που προβαίνουν, με ίδιο κόστος, σε διενέργεια ψηφιακής (βλ.πρόταση υπ’αριθμ. 8.16). Ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν έχει γίνει ακόμη κτήμα της διοίκησης η ανάγκη σαφούς, ειδικής και επαρκούς αιτιολογίας των αποφάσεων λ.χ. των Τοπικών .ιοικητικών Επιτροπών του ΙΚΑ (βλ.πρόταση υπ’αριθμ. 8.13) ή των Υγειονομικών Επιτροπών οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης (βλ.πρόταση υπ’αριθμ. 8.14).
Η ειδική έκθεση καταδεικνύει ότι δεν χρειάζονται πάντα χρήματα για να βελτιωθεί η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και να τύχουν ουσιαστικής ανταπόκρισης τα εύλογα αιτήματά τους. Ο Συνήγορος αναμένει την ανταπόκριση των Υπουργείων στο σύνολο των προτάσεών του, επιδιώκοντας την συνεργασία τους για την επίλυση των προβλημάτων και την αναβάθμιση της λειτουργίας της διοίκησης.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο:
Τμήμα Επικοινωνίας
Τζαβάρα Καλλιρρόη τηλ. 213 1306610 κιν. 6979448887
Παραγυιός Πέτρος τηλ. 213 1306625 κιν. 6977366424
Παπαγεωργοπούλου .ημητρία τηλ. 213 1306604 κιν. 6979362413
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο