Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Η θέση της ΓΣΕΕ για τους τέως Οργανισμούς ΟΕΕ και ΟΕΚ


Η θέση της ΓΣΕΕ για τους τέως Οργανισμούς ΟΕΕ και ΟΕΚ
--------------------------------------------------------------------------------
Σε σχέση με την προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας για το έργο και τις αρμοδιότητες του ΟΑΕΔ για τους τέως οργανισμούς ΟΕΕ και ΟΕΚ επισημαίνουμε για μια ακόμη φορά ότι η θέση, η απαίτηση και η διεκδίκηση της ΓΣΕΕ παραμένει αυτή που και έγγραφα έχουμε απευθύνει προς τον Υπουργό Εργασίας από 3/12/2012, την οποία επισυνάπτουμε:


Ενιαίος Λογαριασμός Εφαρμογής Κοινωνικής Πολιτικής
1. Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) συνιστάται κλάδος με την επωνυμία «Ενιαίος Λογαριασμός Εφαρμογής Κοινωνικής Πολιτικής» (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) με διαχειριστική και οικονομική αυτοτέλεια.
Στον Ενιαίο Λογαριασμό Εφαρμογής Κοινωνικής Πολιτικής ενσωματώνονται ο κλάδος με την επωνυμία «Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΛΑΕΚ) που συστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2434/1996 (188 Α) και ο Ειδικός Λογαριασμός με την επωνυμία «Ειδικός Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής» που συστάθηκε με το άρθρο 3 της ΠΥΣ 7/28-2-2012 (39 Α).
2. Πόροι του Λογαριασμού είναι :
α) Εισφορά 1,45 % στις κάθε μορφής αποδοχές των εργαζομένων που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και υπάγονται σε ασφάλιση κλάδου ανεργίας.
Η ως άνω εισφορά και βαρύνει τους εργαζόμενους που είναι ασφαλισμένοι στον κλάδο ανεργίας.
β) Εισφορά 0,71 % που βαρύνει τον οικείο εργοδότη.
γ) Πόροι από την καθιέρωση ειδικού λαχείου, σύμφωνα με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που θα εκδοθεί προς τούτο.
δ) Από δωρεές και κληροδοτήματα
ε) Συνεισφορά του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, η οποία ορίζεται κατ΄ έτος με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και δεν δύναται να υπερβεί τα 2/10 των εσόδων που προέρχονται από τις ως άνω περιπτώσεις α) και β) .
στ) Οι πρόσοδοι του ΟΑΕΔ που ενδεχομένως προκύπτουν από την εκμετάλλευση της περιουσίας των καταργηθέντων από 14-02-2012 με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012, όπως ισχύει, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με τις επωνυμίες Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), αντίστοιχα.
ζ) Οι χρηματικές ποινές και τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή των ποινικών διατάξεων της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας.
η) Τα πάσης φύσεως πρόστιμα που επιβάλλονται από τους εργοδότες στους μισθωτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 3789/1957 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας» και οποιουδήποτε άλλου συναφούς νόμου.
θ) Οποιοσδήποτε άλλος πόρος προερχόμενος από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη αιτία.
Οι πόροι και κάθε έσοδο των καταργηθέντων από 14/2/2012 με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012, όπως ισχύει, Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) τα οποία είχαν μεταφερθεί στον Ειδικό Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής (άρθρο 3, ΠΥΣ 7/28-2-2012 ΦΕΚ 39/Α) καθώς και οι πόροι και κάθε έσοδο του κλάδου με την επωνυμία «Λογαριασμός για την Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΛΑΕΚ) (παρ. 2 άρθρο 1 του ν. 2434/1996 – ΦΕΚ 188 Α) καταργούνται και τα ταμειακά διαθέσιμά τους μεταφέρονται στον Ενιαίο Ειδικό Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής που συνιστάται με το παρόν άρθρο.
3. α) Οι ως άνω υποχρεωτικές εισφορές 1,45 % και 0,71 % συνεισπράττονται με τις λοιπές ασφαλιστικές εισφορές. Οι Τράπεζες και τα ΕΛ.ΤΑ υποχρεούνται να τις καταβάλουν απευθείας στον Ενιαίο Ειδικό Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του ΟΑΕΔ, ως διακριτές και αυτοτελείς καταβολές, που προορίζονται αποκλειστικά για τον Ε.Λ.Ε.Κ.Π.
β) Οι πόροι του παρόντος Λογαριασμού είναι ακατάσχετοι και ανεκχώρητοι, δεν λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση. 4. Ι. Σκοποί και δράσεις του Ενιαίου Ειδικού Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής.
α) Οι επιχειρήσεις, κοινοπραξίες ή συνεταιρισμοί, που σχεδιάζουν και εκτελούν δικά τους εκπαιδευτικά προγράμματα, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τον ΛΑΕΚ ή τα εκχωρούν στο σύνολό του σε φορείς που προσδιορίζει η Επιτροπή Διαχείρισης της παρ. 4 του άρθρου αυτού, έχουν την ευχέρεια να διαθέτουν το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 0,45% για τη χρηματοδότηση των
προγραμμάτων αυτών. Το ποσό που δαπανήθηκε για την υλοποίησή τους και το οποίο δεν υπερβαίνει την κατ’ έτος καταβληθείσα εισφορά, θα επιστρέφεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. στις επιχειρήσεις, εφόσον εκτελέσουν το πρόγραμμα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η Επιτροπή Διαχείρισης του παρόντος Λογαριασμού .
Με αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης μπορεί να μεταφέρονται στην επόμενη χρήση ποσά που δεν έχουν απορροφηθεί σε ετήσια βάση είτε για δράσεις που αφορούν την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση ανέργων είτε για τη διενέργεια προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις.
β) Το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 0,36% προορίζεται για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων και ειδικότερα των μακροχρόνιων, των νέων και εκείνων που κινδυνεύουν από τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Με αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης εξειδικεύονται τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τους πόρους του προηγούμενου εδαφίου και ειδικότερα εκείνα που αφορούν δράσεις για την απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση ή την ενίσχυση των ανέργων.
Τα ανωτέρω προγράμματα είναι δυνατόν να διέπονται από τις ρυθμίσεις που διέπουν ιδίου περιεχομένου προγράμματα που υλοποιεί ο Ο.Α.Ε.Δ.
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση της Επιτροπής
Διαχείρισης, είναι δυνατόν να καθορίζονται:
i) ο αριθμός των ατόμων από το προσωπικό του Ο.Α.Ε.Δ., που υποστηρίζουν τη λειτουργία της Επιτροπής, και το ύψος αποζημίωσής τους για την πρόσθετη απασχόλησή τους,
ii) το ύψος της αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της,
iii) δαπάνες για κάθε άλλη ενέργεια, αναγκαία για την υλοποίηση των σκοπών του Λογαριασμού.
4.ΙΙ. Ο Λογαριασμός, πέραν των σκοπών του ΛΑΕΚ, καλύπτει δαπάνες για κοινωνικούς σκοπούς και ειδικότερα:
α) Τις πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες και τις δαπάνες που είναι αναγαίες για τη συνέχιση των ανειλημμένων υποχρεώσεων, παροχών, προγραμμάτων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας και γεγενημένης έννομης σχέσης των καταργηθέντων με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012, όπως ισχύει, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Εργατικής
Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.).
β) Την κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων και, υπό ειδικούς όρους, πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων και τριτοβάθμιων οργανώσεων συνταξιούχων, καθώς και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες σχετικά με την εξυπηρέτηση των σκοπών τους και ιδίως λειτουργικές δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας των ως άνω συνδικαλιστικών οργανώσεων, όπως στέγαση, θέρμανση, ύδρευση, ηλεκτροδότηση, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, αγορά και συντήρηση εξοπλισμού και επίπλωση γραφείων, έξοδα εκλογοαπολογιστικών συνεδρίων και αμοιβών δικαστικών αντιπροσώπων για την διεξαγωγή αρχαιρεσιών, δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού και δαπάνες αποζημίωσης αυτού λόγω συνταξιοδότησης γήρατος.
γ) Την οικονομική ενίσχυση για επιμόρφωση συνδικαλιστικών στελεχών.
δ) Την ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων και συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και συναντήσεις περιεχομένου σχετικού με τη συλλογική δράση.
ε) Την ψυχαγωγία των εργαζόμενων, των συνταξιούχων και των οικογενειών τους με τη χορήγηση δελτίων κοινωνικού τουρισμού, τη δωρεάν παροχή εισιτηρίων θεάτρων, κινηματογράφων ή άλλων καλλιτεχνικών ή αθλητικών εκδηλώσεων και δελτίων για την αγορά βιβλίων.
στ) Τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων των παιδιών χαμηλόμισθων σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ. Γ του ν. 3996/2011 και την κατ’εξουσιοδότηση αυτού ΥΑ 23411/2131/30-11-2012 (ΦΕΚ Β΄29/2012)
ζ) Τη στεγαστική συνδρομή στους εργάτες και υπαλλήλους που καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Ενιαίου Ειδικού Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής καθώς και στους συνταξιούχους της παραπάνω κατηγορίας μέσω προγραμμάτων επιδότησης ενοικίου και επιδότησης του επιτοκίου δανείων, για αγορά η ανέγερση σε ιδιόκτητο οικόπεδο καθώς και αποπεράτωση , επέκταση και επισκευή υπάρχουσας κατοικίας.
η) Τον τακτικό πόρο του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) σε ποσοστό επί των ετήσιων εσόδων του Λογαριασμού, που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, έπειτα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ.
θ) Από τον Ενιαίο Ειδικό Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής επιχορηγούνται τα εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με την συμμετοχή ενός ή περισσοτέρων από τους φορείς που συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαχείρισης.
4.ΙΙΙ. Τα θέματα που αφορούν τον τρόπο κατανομής και καταβολής των χρηματικών ποσών για τους ως άνω κοινωνικούς σκοπούς και η διαδικασία πιστοποίησης της εκτέλεσης αυτών των δαπανών ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίες εκδίδονται έπειτα από γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ και οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Για τη λειτουργία του Ενιαίου Ειδικού Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής συνιστάται Επιτροπή Διαχείρισης η οποία αποφασίζει τον τρόπο διανομής και χρήσης των ποσών του λογαριασμού.
Η Επιτροπή διαχείρισης έχει τριετή θητεία, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και αποτελείται από:
i) τον Διοικητή του ΟΑΕΔ, ως Πρόεδρο της Επιτροπής ή τον οριζόμενο από αυτόν ως αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ που προέρχεται από τη Γ.Σ.Ε.Ε.
ii) τέσσερις (4) εκπροσώπους με ισάριθμους αναπληρωτές που ορίζει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ),
iii) τέσσερις (4) εκπροσώπους με ισάριθμους αναπληρωτές που ορίζουν από κοινού ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανικών (ΣΕΒ), η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) και η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ).
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης υπόκεινται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ ενώ εξαιρούνται από τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
6. Για την εκκαθάριση των ανειλημμένων, αποκλειστικά και μόνον συμβατικών ή γεγενημένων, υποχρεώσεων από το κατασκευαστικό πρόγραμμα του καταργηθέντος με το άρθρο 6 του Ν. 4046/2012 Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Εκκαθαριστής. Το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, είναι αρμόδιο για την κρίση των προσφυγών που τυχόν προκύψουν. Οι δαπάνες για την εκκαθάριση των ανωτέρω υποχρεώσεων βαρύνουν τον Ενιαίο Ειδικό Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής που τηρείται στον ΟΑΕΔ.
Για την εκταμίευση των ποσών απαιτείται Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Εκκαθαριστή και σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης του Ενιαίου Ειδικού Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής.
Τα τυχόν προκύπτοντα έσοδα από την εκκαθάριση πιστώνονται υπέρ του Ενιαίου Ειδικού Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής που τηρείται στον ΟΑΕΔ. Για τις ανάγκες της εκκαθάρισης διατίθεται άπαξ επαρκής αριθμός προσωπικού του ΟΑΕΔ προερχόμενο από τον καταργηθέντα ΟΕΚ, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Εκκαθαριστή προς τον Διοικητή του ΟΑΕΔ.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας είναι δυνατόν να ορίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθάρισης.

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο